2. 10. 2022

Spoluzavinění poškozeného a jeho vliv na vinu obviněného

Odborný článek

Autor: Josef Čabrádek

Dnešní svět je plný mezilidských vztahů a sociální interakce. Ani trestní právo v tomto není výjimkou. Existuje totiž mnoho případů, v nichž právě interakce mezi osobami zainteresovanými na konkrétním trestném činu hraje enormní roli. V takových případech dělíme aktéry trestných činů na pachatele a poškozené. Ne vždy je však předmětná dělící hranice natolik zřejmá, a proto je možné hovořit i o takzvaném spoluzavinění poškozeného.1

Základem trestní odpovědnosti je mimo osobu pachatele i jednání kvalifikované jako trestný čin. Tím je podle ustanovení § 13 odst. 1 trestního 2 zákoníku protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Zákonodárce při koncipování trestného činu v trestním zákoníku použil formální pojetí, které doplnil hmotněprávním materiálním korektivem v podobě zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku. Podle tohoto ustanovení trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Tato na první pohled nepřiléhavá zásada však může mít na spoluzavinění poškozeného také vliv, což vyplývá z dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Ta k tomu dovodila, že pokud se poškozený sám svou zjevnou neopatrností, které se mohl snadno vyvarovat, ocitl v situaci, kdy v rámci soukromoprávního vztahu přistoupil k nejistému obchodu a vynaložil finanční prostředky, pak s důsledky této nejistoty se musí sám také vypořádat, a to za použití soukromoprávních instrumentů. 3

Dále je na místě uvést, že možné spoluzavinění poškozeného zohlednil český zákonodárce i ve vybraných skutkových podstatách trestných činů ve zvláštní části trestního zákoníku. Demonstrativně můžeme odkázat na trestný čin zabití podle ustanovení § 141 odst. 1 trestního zákoníku, dle něhož je za tento trestný čin odpovědný ten, kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Za předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného lze ve shodě s komentářovou literaturou považovat jednak takové vědomé a úmyslné jednání poškozeného, které je z hlediska etických měřítek společnosti mimořádně zlé, zraňující a pro druhé ponižující nebo hrozící jim způsobit závažnou újmu na jejich právech4, a jednak jednání, které bychom mohli označit jako provokaci. Za tu bylo v souvislosti se spoluzaviněním v historické judikatuře označeno i dráždění opilého škůdce.5 Důsledek předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného tak mimo jiné, podle mého názoru důvodně, odlišuje tento trestný čin od trestného činu vraždy podle ustanovení § 140 odst. 1 a odst. 2 trestního zákoníku. 6

Pro kvalifikaci a vzájemnou odlišnost skutkových podstat trestných činů využívá trestněprávní teorie jeho typových znaků – obligatorně objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka. Z těchto je pro účely tohoto příspěvku nejdůležitějším typovým znakem objektivní stránka. Tu ve svém obsahu tvoří jednání, následek a příčinnou souvislost, s nimiž je spojena zásada, že jednotlivé příčiny a podmínky nemají pro způsobení následku stejný význam7, tedy zásada gradace příčinné souvislosti, jakož i teorie podmínky, z níž především příčinný vztah vychází, a která je založena na tom, že příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev vůbec nenastal nebo by alespoň nenastal tím způsobem, jakým nastal (conditio sine qua non).8

Důvodem, proč jsou zde uváděny tyto teorie, resp. zásady, je skutečnost, že s nimi v aplikační rovině pracuje i rozhodovací praxe tuzemských soudů. Pomyslný návod k jejich aplikaci nastavil Nejvyšší soud kupříkladu ve svém rozhodnutí z roku 2002, v němž uzavřel, že jestliže při vzniku následku spolupůsobilo více příčin spočívajících v jednání více pachatelů, či dokonce poškozeného, pak je třeba vzít do úvahu každou příčinu co do jejího významu pro vznik následku zvlášť a určit její důležitost pro následek, který z jednání obviněného nastal. 9

Pravděpodobně nejfrekventovaněji se v judikatuře tuzemských soudů otázka možného spoluzavinění poškozeného objevuje u trestných činů v dopravě. V těchto trestních věcech se zejména projevuje vliv mimotrestních norem, konkrétně například zákona o silničním provozu10, a v nich stanovených povinností pro účastníky silničního provozu, kterými u trestných činů v dopravě budou při spolupůsobení jak pachatelé, tak poškození. Poměřování důležitých povinností a jejich porušení pachateli a poškozenými bývá ve vztahu k objektivní stránce trestných činů v praxi promítáno v procentuálním rozsahu11, ale i v kontextu principu gradace příčinné souvislosti.

Soulad se zásadou gradace příčinné souvislosti se v takových případech určuje skutečností, že porušení konkrétní povinnosti je zásadní příčinou vzniku následku trestného činu. Pokud tedy při jeho vzniku spolupůsobilo více příčin v podobě jednání pachatele a poškozeného, poté je třeba z hlediska povahy znaku porušení důležité povinnosti vždy zkoumat konkrétní okolnosti skutku se zvláštním hodnocením významu a důležitosti každé příčiny pro vznik následku.12 Je-li při dopravní nehodě rozhodující příčinou způsobeného následku v podobě usmrcení poškozeného jeho významné spoluzavinění, nelze zpravidla dovodit, že pachatel spáchal trestný čin usmrcení z nedbalosti tím, že porušil důležitou povinnost, která mu byla uložena zákonem.13 Pokud se význam jednání poškozeného při spáchání trestného činu pachatelem projeví ve srovnatelném významu jako jednání pachatele činu, pak není odůvodněn závěr o naplnění znaku porušení důležité povinnosti, neboť její důsledky (obvyklé přivození závažnějších následků činu pachatele) jsou v podstatné míře poznamenány právě vlastním spoluzaviněním osoby zákonem chráněné, tj. poškozeným. 14 Při právní kvalifikaci daného skutku je proto nutné důkladně zohlednit chování poškozeného, k jehož ochraně je předmětné ustanovení zákona určeno, a zjistit, zda činem obviněného záležejícím ve vyvolání dopravní nehody došlo k porušení důležité povinnosti. 15

V rámci posuzování trestných činů v dopravě je dlouhodobě rovněž uplatňován princip omezené důvěry. 16 S ním pracuje v hojném množství i rozhodovací praxe především Nejvyššího soudu, z níž plyne závěr, že po účastníkovi silničního provozu nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího předpokládal možné porušení pravidel tohoto provozu jinými účastníky a aby tomu přizpůsobil své počínání. Naopak, není-li z okolností, které měl a mohl účastník silničního provozu běžně vnímat či předvídat, zřejmé, že jiný účastník téhož provozu porušil své povinnosti, je oprávněn očekávat od ostatních účastníků silničního provozu dodržování stanovených pravidel. 17

K doplnění výkladu zásady omezené důvěry můžeme uvést usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2011, sp. zn. 6 Tdo 143/2011, v němž soud uzavřel, že tento znamená, že řidič motorového vozidla může spoléhat na dodržení dopravních předpisů ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích, nevyplývá-li z konkrétní situace opak. Zároveň však určil, že tento princip nelze uplatňovat za situace, kdy v provozu na pozemních komunikacích vyplývá povinnost dbát zvýšené opatrnosti nebo s předstihem reagovat na situaci, aby bylo zabráněno kolizi. Tyto pomyslné výjimky byly uplatněny v případě obviněného řidiče automobilu, který zapnul ukazatel směru jízdy vlevo a ihned poté zahájil odbočování v tu samou chvíli, kdy poškozený motocyklista byl již na úrovni zadních levých dveří vozidla. Předmětné počínání poškozeného řidiče motocyklu označil soud za nesprávné s tím, že způsob jízdy poškozeného je pouze jednou z příčin vzniku dopravní nehody, nikoli tedy jedinou příčinou skutkového děje. Z tohoto důvodu obviněnému řidiči osobního automobilu soud uložil trest v mírnější výměře. 18 Nicméně později Ústavní soud v jiné, avšak n obdobné věci předložil závěr, že v souladu s principem omezené důvěry v dopravě spoléhat na to, že pokud s dostatečným předstihem (řádně) dává ostatním účastníkům silničního provozu najevo svoji vůli odbočit vlevo, a ověřil si již, že neexistuje překážka, která by mu v tom bránila, může v odbočovacím manévru pokračovat. 19

Jak plyne z výše uvedeného, spoluzavinění poškozeného bude mít vliv nejen na právní kvalifikaci skutku, ale i samotnou otázku trestní odpovědnosti potenciálního pachatele. Vždy však bude příslušný orgán činný v trestním řízení vycházet ze zjištěného skutkového stavu, a to i v návaznosti na zákonná ustanovení upravující práva a povinnosti jejich adresátů v mimotrestních právních předpisech, jako tomu bylo v případě posuzování povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce. 20 Stejně tak by neměly být opomíjeny úvahy o stupni společenské škodlivosti jednání obviněného v souvislosti s kritérii rozhodnými pro ukládání trestu. 21

V souhrnu lze uzavřít, že k posuzování míry spoluzavinění poškozeného bude v jednotlivých případech docházet ad hoc, tedy pro každý konkrétní případ zvlášť. K tomu přináší nastíněná rozhodovací praxe tuzemských soudů určitá vodítka, o které se lze opřít.

Autor: Josef Čabrádek


1 Pozn.: Označení „spoluzavinění poškozeného“ je hojně využíváno zejména v judikatuře, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. června 2019, sp. zn. 6 Tdo 596/2019.
2 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2010, sp. zn. 7 Tdo 486/2010, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. T 1294 a periodiku Trestněprávní revue, č. 9/2010, s. 296.
4 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1492-1493.
5 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 22. října 1924, sp. zn. Rv I 767/24.
6 Pozn.: Paralelně je tomu u trestných činů ublížení na zdraví podle ustanovení § 146 odst. 1 trestního zákoníku a těžkého ublížení na zdraví podle ustanovení § 145 odst. 1 trestního zákoníku ve vztahu k trestnému činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle ustanovení § 146a odst. 1 a odst. 3 trestního zákoníku.
7 Srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2018, sp. zn. 7 Tdo 1056/2018.
8 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2016, č. j. 7 Tdo 1626/2015-27, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 37/2016.
9 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2002, sp. zn. 3 Tz 317/2001, publikovaný v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. T 389 a periodiku Soudní rozhledy, č. 8/2002, s. 301.
10 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
11 Například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. ledna 2018, sp. zn. 7 Tdo 35/2018 či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2010, sp. zn. 8 Tdo 34/2010.
12 Zpráva Nejvyššího soudu ze dne 29. června 1984, sp. zn. Tpjf 23/84, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 36/1984.
13 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2016, sp. zn. 15 Tdo 944/2015, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 32/2016. Podobně pak rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
18. ledna 2001, sp. zn. 5 Tz 284/2000, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. T 22.
14 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2016, sp. zn. 6 Tdo 903/2016, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 32/2017.
15 Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 11 To 597/97. In: Kučerová, H. Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy související. 3. vydání. Praha: Leges, 2016,
s. 347.
16 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. července 1981, sp. zn. 3 Tz 20/81, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 43/1982.
17 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2015, č. j. 8 Tdo 1052/2015-22.
18 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2015, č. j. 3 Tdo 602/2015-20.
19 Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2016, sp. zn. IV. ÚS 3159/15, publikovaný ve Sbírce nálezů
a usnesení Ústavního soudu pod č. 199/2016 a periodiku Bulletin advokacie pod č. 3/2017, s. 45.
20 Nález Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2018, sp. zn. II. ÚS 492/17, publikovaný ve Sbírce nálezů
a usnesení Ústavního soudu pod č. 75/2018 a periodiku Trestněprávní revue, č. 6/2018, s. 144: „Z
povinnosti řidiče dle § 5 odst. 1 písm. i) zákona o silničním provozu zásadně nelze dovozovat jeho povinnost zajistit připoutání se přepravované osoby bezpečnostním pásem, a to s výjimkami situací, v nichž by to vyžadovaly jedinečné okolnosti přepravované osoby, například její zdravotní stav či věk, popřípadě zákonem výslovně stanovená povinnost (§ 6 zákona o silničním provozu). Spoluzavinění poškozeného spolujezdce (v případě dopravní nehody) spočívající v tom, že v průběhu jízdy nebyl připoután bezpečnostním pásem, však nemusí přerušovat příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním řidiče a následkem podobě smrti či zranění spolujezdce; tak by mohla daná skutečnost zapůsobit za výše uvedených podmínek jen tehdy, jestliže by řidič v době nehody žádnou svou povinnost neporušil a k nehodě by došlo náhodou či zaviněním třetí osoby.“
21 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2002, sp. zn. 3 Tdo 399/2012.

Diskuze (101) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Abrahamstore napsal:

  Nicely put, Kudos! the best college essay ever thesis writing help dissertation writing

 2. Wendellmon napsal:

  Awesome data. Regards.
  online drugstore pharmacy canada prescriptions drugs pharmacy prescription

 3. Alvinhig napsal:

  Cheers! Excellent information.
  how to write an essay on a poem analysis https://flowleadsua.com/ article writers wanted

 4. Alvinhig napsal:

  You actually stated it fantastically.
  essay writer online how to write an argument essay writing help for kids

 5. Alvinhig napsal:

  Thank you, I like this!
  why is it important to go to college essay essay writer top writing services

 6. Wendellmon napsal:

  Awesome stuff, Many thanks.
  canada drugs pharmacy best online pharmacy stores canadian pharmacy viagra

 7. Alvinhig napsal:

  You actually said that terrifically!
  custom essay writing toronto college essay write my report free

 8. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Many thanks.
  how to write the conclusion of an essay https://essaypromaster.com/ academic writers online review

 9. Alvinhig napsal:

  Thank you! Useful information.
  how do you cite a website in an essay https://freshapps.space/ newsletter writing service

 10. BruceZerce napsal:

  Cheers. Wonderful information!
  buy drugs online mexican border pharmacies prescription drugs online without doctor

 11. Wendellmon napsal:

  Kudos, Loads of information.
  pharmacy online store on line pharmacy canadian pharmacy viagra generic

 12. Alvinhig napsal:

  Thank you! Helpful stuff!
  essay writing service review writing good essays professional letter writing service

 13. Alvinhig napsal:

  Helpful information. Kudos!
  how to write a community service essay write my essay citing a website in essay

 14. BruceZerce napsal:

  Many thanks. A lot of data!
  my canadian pharmacy canadian government approved pharmacies pharmacies near me

 15. Wendellmon napsal:

  Amazing tips. Appreciate it!
  medical information online pills viagra pharmacy 100mg online canadian discount pharmacy

 16. Alvinhig napsal:

  Fantastic information. Cheers!
  can money buy you happiness essay https://englishessayhelp.com/ content writing services usa

 17. Alvinhig napsal:

  Terrific facts. Many thanks.
  what can you learn from writing a research essay essay writer thesis writers services

 18. BruceZerce napsal:

  Amazing quite a lot of amazing data.
  walmart online pharmacy canadian pharmacies that ship to us online drugstore pharmacy

 19. Wendellmon napsal:

  Kudos. Numerous posts!
  canadian pharmacy viagra walmart pharmacy viagra walgreens pharmacy online

 20. Alvinhig napsal:

  You actually revealed this perfectly.
  history essay writing https://englishessayhelp.com/ writings services

 21. Alvinhig napsal:

  Fantastic write ups. Thanks a lot!
  write a cause and effect essay custom essay writing service essay writing service toronto

 22. Wendellmon napsal:

  You reported it very well.
  canadian pharmacy generic viagra best online canadian pharcharmy pharmacies in canada

 23. Alvinhig napsal:

  You said it nicely..
  college essay writer professional essay writing service web content writing services

 24. Alvinhig napsal:

  Many thanks, Loads of write ups!
  i need help to write an essay write my essay cheap essay writing services

 25. Alvinhig napsal:

  Amazing quite a lot of useful info!
  writing scholarship essays why writing is important essay professional writing service

 26. BruceZerce napsal:

  You definitely made your point!
  canada drugs direct canada pharmaceuticals online canada medication pharmacy

 27. Wendellmon napsal:

  Incredible many of awesome tips!
  cialis pharmacy online canadian online pharmacies prescription drugs canada online pharmacy

 28. Alvinhig napsal:

  Cheers. I enjoy it.
  personal essay writing https://essaywriting4you.com/ masters dissertation writing services

 29. Alvinhig napsal:

  Truly many of good advice!
  writing application essays college entry essay prompts website that writes essays

 30. Alvinhig napsal:

  Fantastic advice. Cheers!
  learning to write essays https://englishessayhelp.com/ cv writing services

 31. BruceZerce napsal:

  Truly a good deal of helpful data.
  prescription drugs without prior prescription drug stores near me online pharmacy drugstore

 32. Alvinhig napsal:

  You’ve made your point.
  how to write an essays essaytyper citing website in essay

 33. Wendellmon napsal:

  Kudos. I appreciate this!
  best canadian online pharmacies web medical information prescription drugs without doctor approval

 34. Alvinhig napsal:

  Regards. I value this!
  essays writing services buy essay paper custom academic writing services

 35. BruceZerce napsal:

  Many thanks, I appreciate this.
  indian pharmacy modafinil online pharmacy canadian drugs online pharmacies

 36. Alvinhig napsal:

  Whoa many of great advice!
  essay writing steps essay writer thesis writer

 37. Alvinhig napsal:

  Regards. Quite a lot of facts.
  hire someone to write my essay write my essay best personal statement writing services

 38. Alvinhig napsal:

  You reported that very well!
  help writing essays for college writing my essay academic ghostwriter

 39. Wendellmon napsal:

  Really tons of fantastic tips!
  canada meds online drugstore pharmacy canadadrugs

 40. BruceZerce napsal:

  Thanks a lot, Quite a lot of info!
  online medicine to buy legit online pharmacy online pharmacy reviews

 41. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot, A lot of knowledge!
  act writing essay i need help writing a descriptive essay writing assignments service

 42. Wendellmon napsal:

  Regards. Wonderful stuff!
  canadian rx pharmacy online panacea pharmacy canadian discount pharmacy

 43. BruceZerce napsal:

  Wow loads of fantastic advice.
  canada pharmaceuticals online drugs online canada drugs pharmacy

 44. Alvinhig napsal:

  You actually suggested that effectively!
  admission essay writing services https://freshapps.space/ write my paragraph for me

 45. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Kudos.
  how to write a analysis essay writing essay prompts writing website

 46. BruceZerce napsal:

  Nicely put, Cheers.
  canadian pharmaceuticals best online international pharmacies drugstore online shopping

 47. Alvinhig napsal:

  Cheers, Loads of knowledge.
  help on college essay how to write a great college application essay academic writers online review

 48. Alvinhig napsal:

  You stated it very well!
  essay writing service scams customized essays online assignment writing help

 49. Alvinhig napsal:

  You actually explained this adequately!
  can you write my essay essay typer admission essay writing service

 50. Alvinhig napsal:

  Really all kinds of great info.
  writing a narrative essay the best essay writers writing services online

 51. Alvinhig napsal:

  Many thanks, Quite a lot of info!
  custom essay writing company https://freshapps.space/ online letter writing service

 52. Wendellmon napsal:

  Effectively voiced without a doubt! !
  best canadian mail order pharmacies online pharmacies of canada canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy

 53. BruceZerce napsal:

  Appreciate it. Ample posts!
  canadadrugstore365 canadian pharmacies-247 canadian pharmacy no prescription

 54. Alvinhig napsal:

  Amazing plenty of very good material!
  college narrative essay argumentative essay essays websites

 55. Alvinhig napsal:

  You have made your stand pretty well!.
  essay to get into college parents writing college essays essays on writing by writers

 56. Wendellmon napsal:

  Nicely put. Thanks a lot.
  online drugstore pharmacy walgreens online pharmacy cheap drugs online

 57. BruceZerce napsal:

  Wow a good deal of valuable advice!
  online pharmacies in usa buy cialis shoppers drug mart pharmacy

 58. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Many thanks.
  reflective essay on writing write my essay professional personal statement writers

 59. Alvinhig napsal:

  Cheers. Plenty of info.
  essay writing books essays writing services online writers

 60. Wendellmon napsal:

  You definitely made your point!
  no prescription online pharmacy pharmacy online shopping canadian pharcharmy online no precipitation

 61. Alvinhig napsal:

  Amazing material, Thank you.
  college essays online how to write an essay thesis writing service reviews

 62. Alvinhig napsal:

  Wow a lot of fantastic data.
  essay writing services recommendations how to write an essay fast custom essay writing services reviews

 63. Wendellmon napsal:

  Great info, Cheers.
  modafinil online pharmacy compare prescription prices online canadian pharmacies

 64. Alvinhig napsal:

  Regards, Ample postings!
  stephen king essay on writing essay case study writing service

 65. Alvinhig napsal:

  You said it perfectly.!
  writing essay online essaytyper online letter writing service

 66. BruceZerce napsal:

  Beneficial postings. Thanks.
  canadian online pharmacy reviews cialis canada online pharmacy

 67. Alvinhig napsal:

  Information clearly considered.!
  university essay help essay prompts college how to write a community service essay

 68. Alvinhig napsal:

  Fine tips. Many thanks!
  graphic organizers for writing an essay essaytyper writer for hire

 69. BruceZerce napsal:

  Really plenty of good information!
  cheap drugs online cialis online online pharmacies canada

 70. Alvinhig napsal:

  Excellent information. With thanks.
  reasons to go to college essay writing my essay creative writing help

 71. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks a lot.
  college application essay introduction https://topswritingservices.com/ custom writing help

 72. Wendellmon napsal:

  You actually said that effectively!
  online pharmacies in usa prescription prices comparison national pharmacies

 73. Alvinhig napsal:

  Lovely content. Cheers.
  the best essay writers https://essayssolution.com/ custom writing services reviews

 74. Alvinhig napsal:

  Thank you! I like this.
  graduate school essay writing service writing my essay hiring ghostwriters

 75. Alvinhig napsal:

  With thanks. I value this.
  what not to write in a college essay college essay ghostwriters for hire

 76. Alvinhig napsal:

  Kudos, A lot of forum posts!
  how to write an essay thesis https://freshapps.space/ professional ghostwriting services

 77. BruceZerce napsal:

  You explained it fantastically.
  generic viagra online pharmacy canadadrugstore365 pharmacy online prescription

 78. Alvinhig napsal:

  Fantastic content. Thank you!
  how to buy an essay https://freshappshere.com/ custom essay writing services

 79. Alvinhig napsal:

  Helpful posts. Kudos.
  college essay writing help essays on community service writing service level agreements

 80. Wendellmon napsal:

  You definitely made your point!
  drug prices comparison global pharmacy canada online canadian pharcharmy

 81. Alvinhig napsal:

  Wow tons of wonderful knowledge.
  how to write a well written essay https://service-essay.com/ writers help online

 82. BruceZerce napsal:

  With thanks! I like this!
  best online canadian pharmacy pharmacies near me canada online pharmacies

 83. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot! A lot of information!
  how to write a 2 paragraph essay https://dissertationwritingtops.com/ website evaluation essay

 84. Alvinhig napsal:

  Lovely material, With thanks.
  how to write essay for college how to write a narrative essay about yourself assignment writing service usa

 85. Alvinhig napsal:

  Appreciate it, Quite a lot of advice!
  academic essay writing https://essayssolution.com/ write my book report

 86. BruceZerce napsal:

  You’ve made the point!
  discount canadian drugs drug costs walmart pharmacy price check

 87. Alvinhig napsal:

  This is nicely expressed. .
  how to write good essays https://essayssolution.com/ top online resume writing services

 88. Wendellmon napsal:

  Wow loads of valuable advice!
  walgreens pharmacy canadian pharmacies top best pharmacy on line

 89. Alvinhig napsal:

  Valuable write ups. Cheers!
  writing a personal essay for college essay writer help with writing a thesis

 90. Alvinhig napsal:

  You actually stated it really well!
  argumentative essay writing essay writing service article writer

 91. BruceZerce napsal:

  You explained this adequately!
  canadian pharmacy reviews canadian pharmacy viagra generic best canadian mail order pharmacies

 92. Wendellmon napsal:

  You suggested this effectively.
  best canadian online pharmacy online discount pharmacy northwest pharmacy/com

 93. Alvinhig napsal:

  You’ve made your position very effectively!!
  electoral college pros and cons essay how to write better essays assignment writing service usa

 94. Alvinhig napsal:

  This is nicely put! !
  how to write argumentative essays https://quality-essays.com/ professional writing company

 95. BruceZerce napsal:

  Cheers! A good amount of advice.
  canada pharmacy online global pharmacy canada online medicine order discount

 96. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Kudos.
  how to write a english essay https://englishessayhelp.com/ best dissertation writing service

 97. Wendellmon napsal:

  Thank you! Plenty of data.
  prescription drugs prices online pharmacy busted meds online without doctor prescription

 98. Alvinhig napsal:

  Incredible plenty of fantastic advice.
  how to write great essays essay writer article writing services

 99. Alvinhig napsal:

  Fantastic info. With thanks.
  essay writing tip https://altertraff.com/ business writing services

 100. BruceZerce napsal:

  You actually expressed it terrifically!
  aarp approved canadian online pharmacies safe canadian online pharmacies buy prescription drugs from canada

 101. Alvinhig napsal:

  Beneficial facts. With thanks!
  steps for writing an essay https://flowleadsua.com/ ghostwriter service