2. 10. 2022

Dohoda o vině a trestu – kdy může státní zástupce zahájit jednání s obviněným?

Odborný článek

Autor: Mgr. Eva Novotná

V nedávné době vešla v účinnost novela, díky níž se výrazně rozšířil okruh případů, kdy je možné využít jednoho z tzv. odklonů v trestním řízení a sjednat dohodu o vině a trestu.1 Dohodu sjednává státní zástupce s obviněným a její výhodou je zejména rychlejší průběh trestního řízení a pro obviněného vidina mírnějšího potrestání. Jak už název napovídá, její podstatou je prohlášení viny obviněným a společná dohoda se státním zástupcem na adekvátní výši trestu. Dohodu o vině a trestu je možné sjednávat jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem. Pokud se zaměříme na sjednávání dohody o vině a trestu v přípravném řízení, kdy a za jakých podmínek může státní zástupce jednání zahájit?

Podmínky stanoví trestní řád v ustanovení § 175a odst. 1. Podle něj může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu tehdy, pokud výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný. Jednání je možné zahájit jak na návrh obviněného, tak i bez návrhu.

Odborná literatura 2 potvrzuje, že je vždy třeba vycházet z výsledků vyšetřování. To znamená, že státní zástupce by měl před tím, než k takovému jednání obviněného vyzve, opatřit v přípravném řízení všechny nezbytné důkazy a vyhodnotit je v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 TrŘ, tedy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností jednotlivě i v jejich souhrnu.

Po takovém vyhodnocení musí být prokázáno dostatečně přesvědčivě, že (i) se skutek stal, tedy došlo k jednání a následku popsanému ve skutkové větě usnesení o zahájení trestního stíhání, přičemž jednání a následek je spojen příčinnou souvislostí3; (ii) je trestným činem, tedy byly naplněny všechny znaky trestného činu uvedeného v trestním zákoníku, a (iii) skutek spáchal obviněný.

Výše uvedené podmínky potvrzuje i Pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zástupce č. 9/2019. Podle čl. 61 odst. 2 státní zástupce před zahájením jednání o dohodě o vině a trestu přezkoumá, zda výsledky přípravného řízení dostatečně prokazují, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný.

Zahájení jednání o dohodě o vině a trestu vyžaduje, aby skutečnosti o spáchání trestného činu byly zjištěny v míře minimálně stejné, jako je tomu v případě podání obžaloby, a v některých případech i v míře vyšší 4. Státní zástupce totiž v případech, kdy existují vážné pochybnosti vyplývající ze dvou skupin vzájemně si odporujících důkazů, postupuje v intencích nepsané zásady „V pochybnostech žaluj!“. Existence takových pochybností však sjednávání dohody o vině a trestu vylučuje. 

Nedodržení výše uvedeného postupu by odporovalo zásadě, na které je celé trestní právo procesní vystaveno, a tou je zásada materiální pravdy, tedy zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností.

Porušení zákazu donucování k sebeobviňování

Je třeba zdůraznit, že institut dohody o vině a trestu má i své stinné stránky. Představme si situaci, kdy státní zástupce vyzve obviněného k jednání o dohodě o vině a trestu na samotném počátku vyšetřování a navrhne mu výrazně nízký trest, a to navíc za situace, kdy obviněný vinu popírá. Smyslem takového návrhu může být např. vylepšení dosud nepříznivé důkazní situace orgánů činných v přípravném řízení. Tento obviněný může pod nátlakem na dohodu přistoupit a učinit prohlášení o vině, aby se vyhnul zdlouhavému trestnímu řízení, možnému odsouzení a uložení jinak vysokého trestu. Popsaný postup však by byl nejen v rozporu s výše uvedenými podmínkami, šlo by i o nepřípustný nátlak na obviněného k učinění doznání. 5

K problematice se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva. Ve věci Ahmad Babar a další proti Spojenému království 6 se zabýval porušením zákazu donucení k sebeobviňování a definoval tři jeho alternativy: (i) rozdíl mezi oběma tresty by byl tak velký, že by bylo na místě ho považovat za nepatřičný tlak na obviněného, aby uznal vinu, jestliže byl ve skutečnosti nevinný, (ii) dohoda o vině by představovala takový tlak, že by zcela narušila právo obviněného neobviňovat sebe sama, nebo (iii) pokud by se zdálo, že dohoda o vině je jedinou možnou cestou, jak se vyhnout trestu tak závažnému, že by byl v rozporu s čl. 3 Evropské úmluvy. 7

Ve věci Deweer proti Belgii8 ESLP konstatoval nepřípustnost takového návrhu, ve kterém by existoval značný nepoměr mezi tím, co obviněnému hrozí, pokud by se nedoznal, a postihem, který je mu výměnou za doznání nabízen. Za nepřípustnou je tak třeba označit i praxi státních zástupců, při které by záměrně nadsazovali právní kvalifikaci i požadovaný trest, aby měli lepší pozici při sjednávání dohody o vině a trestu.9

Lze tedy uzavřít, že státní zástupce by měl při sjednávání dohody o vině a trestu postupovat vždy v souladu s podmínkami stanovenými v § 175a TrŘ a vyzývat obviněného k jednání pouze tehdy, pokud zde existuje stejná či vyšší míra pravděpodobnosti o spáchání trestného činu konkrétní osobou, jako je tomu v případě podání obžaloby. V opačném případě by šlo o návrh předčasný, a tedy nezákonný. Státní zástupce se navíc může takovým jednáním dopustit i porušení zákazu donucování k sebeobviňování, a to za předpokladu, kdyby výměnou za prohlášení viny navrhl obviněnému nepřiměřeně nízký trest, než jaký by mu podle ustanovení trestního zákoníku hrozil.


1 Dohoda o vině a trestu je institut, který se v trestním řádu nachází již od doby účinnosti novely trestního řádu
č. 193/2012 Sb. Až do 1. října 2020 jej však nebylo možné využít v trestním řízení vedeném pro spáchání zvlášť
závažného zločinu. Ke změně došlo díky přijetí novely trestního řádu č. 333/2020 Sb.
2 Šámal, P. a kol. Trestní řád II. Komentář. § 157 až 314s. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 2272. Obdobně též
Draštík, A. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. § 1 až 179h. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 1306 a násl.
3 Za dodržení totožnosti skutku. K tomu viz § 220 odst. 1 TrŘ a usnesení Ústavního soudu ze dne 17. července
2002, sp. zn. II. ÚS 143/02, publikované pod č. 21/2002 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu.
4 Šámal, P. a kol. Trestní řád II. Komentář. § 157 až 314s. Praha: C. H. Beck, 2013. s 2273.
5 K tomu viz Šámal, P. a kol. Trestní řád II. Komentář. § 157 až 314s. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 2272.
6 Rozhodnutí ze dne 6. července 2010, stížnost č. 24027/07, § 168.
7 Čl. 3 Evropské úmluvy zní: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení
anebo trestu.“
8 Rozhodnutí ze dne 27. února 1980, stížnost č. 6903/75, § 51.
9 Repík. B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: ORAC, 2002, s. 97. In: Šámal, P. a kol.
Trestní řád II. Komentář. § 157 až 314s. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 2265.

Diskuze (197) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Luke napsal:

  %%

  Visit my homepage: seo marketing Agency Uk

 2. Adrienne napsal:

  %%

  Here is my blog post :: Seo Agency Glasgow

 3. Christi napsal:

  %%

  Also visit my blog post … Truck injury Attorney

 4. Patty napsal:

  %%

  my homepage – asian realdoll

 5. Ariel napsal:

  %%

  Look into my site :: high strength cbd capsules uk

 6. Hildegarde napsal:

  %%

  Here is my blog – Alternative products

 7. Vincent napsal:

  %%

  My web page – ampthill Electrician

 8. Delilah napsal:

  %%

  Take a look at my blog post :: car injury lawsuit

 9. Verena napsal:

  %%

  Also visit my page :: Where To Buy Cosplay Costumes Online

 10. Naomi napsal:

  %%

  My web blog :: uk auto locksmith

 11. Jerrod napsal:

  %%

  Here is my homepage … Netsuite Oracle Advisor (https://Testold.Gep.De)

 12. Quinton napsal:

  %%

  my page :: emergency electrician bedford

 13. Kitty napsal:

  %%

  my blog post; love doll male

 14. Chong napsal:

  %%

  my page: Boat injury lawyer

 15. Lena napsal:

  %%

  Here is my webpage … cbd sweets Effects

 16. Jenni napsal:

  %%

  Also visit my web page – s ex doll (Ramon)

 17. Bernie napsal:

  %%

  Look at my web-site … advisor Netsuite oracle

 18. Kaylee napsal:

  %%

  Feel free to visit my web page: good vibes cbd review (pushkinhouse.co.Kr)

 19. Aracely napsal:

  %%

  Have a look at my web page … cbd gummies Michigan

 20. Adrian napsal:

  %%

  my homepage; emergency lock service

 21. Stanley napsal:

  %%

  Here is my homepage edibles uk Sweets

 22. Filomena napsal:

  %%

  my site; female Inosuke

 23. Jerilyn napsal:

  %%

  My blog :: teensexdolls

 24. Nannette napsal:

  %%

  Here is my homepage: sexdoll sale (Margarito)

 25. Maxie napsal:

  %%

  My blog post :: 24 Hour Portsmouth Locksmiths

 26. Gia napsal:

  %%

  Feel free to visit my web blog – asbestos

 27. Aida napsal:

  %%

  Also visit my web blog: Tommy Chong Good Vibes Cbd

 28. Stan napsal:

  %%

  Here is my page … cannabidiol usa (Alexandra)

 29. Chester napsal:

  %%

  Also visit my web page :: netsuite implementation consultants integrisuite.com

 30. Caleb napsal:

  %%

  Check out my blog post :: Upvc window fitters near Me

 31. Ahmed napsal:

  %%

  my webpage key programming near me

 32. Theo napsal:

  %%

  my web-site: Buy Hemp

 33. Krystle napsal:

  %%

  Here is my page emergency locksmith near my area

 34. Sterling napsal:

  %%

  Feel free to surf to my homepage cbd vape cartridge for Sale

 35. Harriett napsal:

  %%

  Review my site … Product alternative

 36. Gary napsal:

  %%

  Also visit my webpage: Oracle Netsuite advisor

 37. Elvera napsal:

  %%

  Feel free to visit my site :: sash windows high wycombe [Williemae]

 38. Winston napsal:

  %%

  Have a look at my site :: anime cosplay outfits

 39. Leonora napsal:

  %%

  Here is my blog: Hemp for sale usa

 40. Terrell napsal:

  %%

  Also visit my web-site … Netsuite partner

 41. Marisol napsal:

  %%

  Take a look at my site: 24Hr Locksmith

 42. Raina napsal:

  %%

  Feel free to visit my website :: efoldi scooter for sale

 43. Ariel napsal:

  %%

  Look into my web-site :: Hemp For Sale Usa

 44. Clarence napsal:

  %%

  Feel free to surf to my web-site; cbd capsules Uk

 45. Fay napsal:

  %%

  Here is my site :: Netsuite Consultants; Indianetmarket.Com,

 46. Antonietta napsal:

  Poker players have a variety of new options with the advent of
  the internet. The popularity of poker online has increased dramatically in recent years.

  Also visit my web-site – gambler (Inez)

 47. Cooper napsal:

  %%

  my web-site tpe love Dolls

 48. Cindy napsal:

  %%

  Feel free to surf to my webpage integrisuite

 49. King napsal:

  %%

  Here is my page: private adhd diagnosis bristol (cugv67zksh2vvzj6zas5lyjiwkl7kp3ju6aaxrpkde5Wfy53t7tq.cdn.ampproject.org)

 50. Gilbert napsal:

  %%

  Feel free to surf to my blog – Tommy Chong Good Vibes Cbd Oil Reviews (Gendalf.Ru)

 51. Deloris napsal:

  %%

  Here is my blog post electrical certificate in ampthill

 52. Matt napsal:

  %%

  Also visit my webpage cheap lost car key replacement

 53. Dedra napsal:

  %%

  Feel free to surf to my page – electrical installations biggleswade

 54. Santiago napsal:

  %%

  Also visit my blog – mobile car Locksmith near me

 55. Shelton napsal:

  %%

  My web blog – commercial electrician bedfordshire [Thad]

 56. Diane napsal:

  %%

  My web site: Oracle Advisor netsuite

 57. Lewis napsal:

  %%

  Here is my homepage – Netsuite implementation Consultants

 58. Victorina napsal:

  %%

  Feel free to visit my web page … hemp Extract gummies near me

 59. Ebony napsal:

  %%

  Also visit my blog post; car Key programming near me

 60. Brigitte napsal:

  %%

  My blog :: realsexdoll

 61. Florene napsal:

  %%

  Here is my webpage – car key programming cost Uk – 49.234.124.244

 62. Stacia napsal:

  %%

  Feel free to surf to my site avon joining (supvriuqlwuxpebqhhmmoayxgba2paybhlg7kat566bw6uw232kq.cdn.Ampproject.org)

 63. Ariel napsal:

  %%

  Here is my site :: advisor netsuite oracle

 64. Tawanna napsal:

  %%

  My blog – Klee Cosplay Genshin Impact

 65. Hildegarde napsal:

  %%

  Also visit my blog :: high strength cbd capsules uk

 66. Newton napsal:

  %%

  Also visit my homepage – Usa cannabidiol

 67. Clyde napsal:

  %%

  my website :: Mesothelioma lawsuit

 68. Gracie napsal:

  %%

  Review my blog post – Local auto Locksmith

 69. Melba napsal:

  %%

  Here is my web-site :: Alternative Project

 70. Bridgette napsal:

  %%

  my web-site; key repair car

 71. Terese napsal:

  %%

  Here is my website; what Is A fuck doll

 72. Caren napsal:

  %%

  Also visit my webpage; upvc doors In Enfield

 73. Zita napsal:

  %%

  Take a look at my web blog; Netsuite partner

 74. Lyle napsal:

  %%

  My homepage … Blow job dolls

 75. Tasha napsal:

  %%

  Take a look at my webpage – sexdoll sales

 76. Louanne napsal:

  %%

  Here is my blog; Green Power Mobility

 77. Lynette napsal:

  %%

  Here is my web-site Lost Car Keys Replacement Cost

 78. Dewey napsal:

  %%

  Here is my webpage … Demon Slayer Daki Cosplay

 79. Lawerence napsal:

  %%

  Have a look at my site: how much is it to join avon

 80. Bonita napsal:

  %%

  My blog … anime Cosplay Costume

 81. Leonardo napsal:

  %%

  Take a look at my web blog … Window Repairs

 82. Mari napsal:

  %%

  Look into my blog post buy cbd oil Near me

 83. Audrey napsal:

  %%

  Visit my website :: boat Injury

 84. Aurelio napsal:

  %%

  Look into my homepage – tanjiro Cosplau

 85. Mathias napsal:

  %%

  Stop by my web page – cbd vape juice uk

 86. Anglea napsal:

  %%

  Feel free to visit my webpage upvc Door Repair

 87. Greta napsal:

  %%

  Also visit my blog … real sexy doll (Eunice)

 88. Gracie napsal:

  %%

  Here is my blog – Electrical Repair Ampthill

 89. Adriana napsal:

  %%

  Here is my blog post; boat accident attorney

 90. Charlossaf napsal:

  Nicely put, Kudos! https://definitionessays.com/ give me a thesis statement

 91. Randymog napsal:

  Superb forum posts. Appreciate it! what to write college essay on thesis paper writing help in thesis writing

 92. AlvenBrigo napsal:

  Fantastic advice. Regards. resume writing service essay writing sites

 93. Abrahamstore napsal:

  This is nicely expressed. ! online essay service papers writing service argumentative essay

 94. BruceZerce napsal:

  Seriously all kinds of valuable information.
  pharmacy discount pharmacy online mexico trusted overseas pharmacies

 95. Alvinhig napsal:

  This is nicely put! .
  college essay guidelines essay about writing phd dissertation writing services

 96. Alvinhig napsal:

  You have made the point.
  college essay themes essay writing service best custom writing service

 97. BruceZerce napsal:

  You have made the point!
  pharmacy near me best canadian pharmacies us pharmacy no prior prescription

 98. Wendellmon napsal:

  This is nicely said. !
  ed meds online canadia online pharmacy drug stores near me

 99. BruceZerce napsal:

  You reported this perfectly.
  canadian pharcharmy canadian viagra costco pharmacy pricing

 100. Alvinhig napsal:

  Cheers! An abundance of write ups.
  writing an explanatory essay https://homeworkcourseworkhelps.com/ professional writer services

 101. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Regards.
  how to write a satire essay https://essaypromaster.com/ cheap ghost writer services

 102. Alvinhig napsal:

  You suggested this perfectly.
  essay writing service usa writing my essay academic writers needed

 103. BruceZerce napsal:

  Wow loads of fantastic material.
  pharmacy prescription canadian drugstore shoppers pharmacy

 104. Alvinhig napsal:

  You actually explained this well!
  how to find college essay prompts essays writing service best online essay writing service

 105. Alvinhig napsal:

  Reliable knowledge. Thanks!
  parents writing college essays essay writings admission essay writing service

 106. Wendellmon napsal:

  Thanks! An abundance of info!
  compare prescription prices pharmacy technician classes online free canadian online pharmacies legitimate

 107. BruceZerce napsal:

  You revealed it superbly!
  buy prescription drugs without doctor prescription price comparison cheap drugs

 108. Alvinhig napsal:

  Info well regarded.!
  how to get motivated to write an essay the help essay on racism custom academic writing services

 109. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Thank you!
  what is a college essay essays writing services citing website in essay

 110. Alvinhig napsal:

  You actually stated this adequately.
  college essay word count college essay writers help writing assignments

 111. Wendellmon napsal:

  Thank you! A lot of info.
  canada drug best online canadian pharmacy mexican pharmacies online

 112. BruceZerce napsal:

  Regards. Excellent information!
  online medicine shopping canadian drug store mexican online pharmacies

 113. Alvinhig napsal:

  Kudos! I like it!
  should college athletes be paid essay freelance essay writers write my annotated bibliography

 114. Alvinhig napsal:

  Amazing quite a lot of great advice!
  writing a proper essay https://theessayswriters.com/ top writing services

 115. Alvinhig napsal:

  You said this really well.
  american essay writing service essaytyper custom report writing service

 116. Wendellmon napsal:

  Thanks a lot! An abundance of information!
  canadian pharmacy no prescription online medicine order discount us pharmacy no prior prescription

 117. Alvinhig napsal:

  You revealed this very well!
  best college application essay how to write a good essay introduction cheap custom writing service

 118. Alvinhig napsal:

  Kudos. Lots of facts!
  how to write an introduction to an essay college personal essay prompts dissertation writing services usa

 119. Alvinhig napsal:

  Awesome info. Thanks a lot!
  essay writing tools essay american essay writing service

 120. Wendellmon napsal:

  Seriously quite a lot of fantastic knowledge!
  viagra from canada drugs online cialis online pharmacy

 121. BruceZerce napsal:

  Thanks a lot! I enjoy this.
  buying drugs canada online rx pharmacy canadian pharmacies online prescriptions

 122. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot, Useful stuff.
  who can write my essay essay writings writers online

 123. Alvinhig napsal:

  Fine tips. Appreciate it!
  essay about service essays writing service customer service writing

 124. Wendellmon napsal:

  Excellent info. Thanks!
  online pharmacy without scripts canada drugs direct panacea pharmacy

 125. BruceZerce napsal:

  You actually suggested that effectively.
  buy viagra pharmacy 100mg pain meds online without doctor prescription pharmacy northwest canada

 126. Alvinhig napsal:

  Terrific posts. Appreciate it.
  why college essay https://service-essay.com/ assignment writing service usa

 127. Stephania napsal:

  A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you should publish more on this subject
  matter, it may not be a taboo matter but usually people do not speak about these topics.

  To the next! Cheers!!

  Also visit my web site e sigara al

 128. BruceZerce napsal:

  Very good forum posts, Thanks!
  prescription drug price comparison canadian drugstore top rated canadian pharmacies online

 129. Alvinhig napsal:

  With thanks. A good amount of information!
  how to write a introduction paragraph for an essay argumentative essay editing and writing services

 130. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks a lot!
  mba essay writing service https://essaywriting4you.com/ dissertation writers online

 131. Alvinhig napsal:

  Terrific facts. Thanks.
  successful college essays writing an introduction to an essay grant writing service

 132. Wendellmon napsal:

  Thanks. Lots of write ups.
  mexican pharmacies shipping to usa compare prescription prices canadian pharmacy online

 133. Alvinhig napsal:

  Regards, Helpful stuff.
  cheap write my essay how to write critical essay writers help online

 134. Alvinhig napsal:

  You actually mentioned it adequately.
  essay community service college essay for transfer students thesis writers services

 135. Wendellmon napsal:

  Nicely put. Appreciate it.
  canadian pharmaceuticals online safe canadian pharmacies without prescriptions mail order pharmacies

 136. Alvinhig napsal:

  Very good data. Many thanks!
  custom essay station https://ouressays.com/ novel writing helper

 137. Alvinhig napsal:

  Nicely put, With thanks.
  writing a good college essay https://orangepornhub.com/ grant writing service

 138. Alvinhig napsal:

  Kudos! Terrific information.
  how to write time in an essay how to write an essay for graduate school professional case study writers

 139. Wendellmon napsal:

  You mentioned this perfectly!
  canadian pharmacies that are legit online discount pharmacy canadian pharmacies-24h

 140. Alvinhig napsal:

  Awesome postings. Thank you!
  how to write a personal narrative essay for college https://flowleadsua.com/ writing custom

 141. Alvinhig napsal:

  Fantastic information. Appreciate it!
  write your essay https://homeworkcourseworkhelps.com/ online dissertation writing service

 142. Wendellmon napsal:

  Many thanks, I value it!
  national pharmacies compare rx prices pharmacy uk

 143. BruceZerce napsal:

  Incredible all kinds of fantastic data.
  walgreens pharmacy online walmart pharmacy price check mexican pharmacies online

 144. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks.
  best essay writers online essaytyper websites to write essays

 145. Wendellmon napsal:

  Nicely put, Thanks!
  walmart online pharmacy online canadian discount pharmacy drugs online

 146. Alvinhig napsal:

  Cheers, Quite a lot of postings!
  how to write critical essay write descriptive essay help on writing a personal statement

 147. BruceZerce napsal:

  Amazing content. Thank you.
  canadian pharmacy without prescription international pharmacy canadian online pharmacy

 148. Wendellmon napsal:

  Beneficial stuff. With thanks.
  no prescription pharmacy walgreens online pharmacy canadian prescription

 149. Alvinhig napsal:

  Really a lot of superb info.
  uc college application essay essays writers how to find a ghostwriter

 150. Alvinhig napsal:

  Seriously plenty of beneficial advice!
  how to write a narrative essay about an experience write my essays college thesis writing help

 151. Alvinhig napsal:

  Whoa all kinds of helpful tips.
  best essay help https://agbsl.pro/ website content writing services

 152. BruceZerce napsal:

  Amazing many of valuable knowledge.
  most reliable canadian pharmacies canada discount drug compound pharmacy

 153. Alvinhig napsal:

  With thanks, Lots of posts!
  essay writing books https://writingthesistops.com/ high quality article writing service

 154. Alvinhig napsal:

  Kudos, Valuable information.
  how to write good college application essays essay writing sites writing dissertation service

 155. BruceZerce napsal:

  Nicely put, Appreciate it!
  cheap medications northwestpharmacy pharmacy online drugstore

 156. Alvinhig napsal:

  You reported this very well!
  best website for essays write my essay which essay writing service is the best

 157. Alvinhig napsal:

  Regards. Valuable stuff.
  writing college application essay college essay editor article writers needed

 158. Wendellmon napsal:

  Terrific write ups. Thanks a lot!
  canadian drugstore online cheap prescription drugs mexican border pharmacies

 159. Alvinhig napsal:

  Thanks. An abundance of stuff.
  how to write a poem analysis essay essay writing service custom writing

 160. Alvinhig napsal:

  You mentioned it wonderfully!
  how to write an essay on a movie essay writing services thesis writers in delhi

 161. Alvinhig napsal:

  You suggested it well.
  helping others essay how to write an essay for high school custom academic writing services

 162. Wendellmon napsal:

  Helpful posts. Thanks a lot.
  pills viagra pharmacy 100mg prescription drugs canada cheap drugs

 163. BruceZerce napsal:

  You suggested that very well!
  panacea pharmacy canadapharmacy pharmacy discount

 164. Alvinhig napsal:

  Regards! Quite a lot of postings.
  college athletes should be paid essay college essay services i need someone to write my assignment

 165. Alvinhig napsal:

  Really plenty of awesome material!
  college stress essay us essay writers book review writers

 166. BruceZerce napsal:

  Wonderful posts. Appreciate it!
  buy prescription drugs from canada cialis canada cialis generic pharmacy online

 167. Alvinhig napsal:

  Amazing plenty of awesome facts!
  how to write an autobiography essay for college write essays for me website that writes essay for you

 168. Alvinhig napsal:

  You’ve made your position quite effectively!.
  custom essay writers how to write a great narrative essay online essay writing service review

 169. Alvinhig napsal:

  Many thanks! Numerous information.
  how to write a analysis essay personal essay for college admission best essay writing service reviews

 170. Wendellmon napsal:

  You expressed this effectively!
  canadian pharmacies-247 canadian pharmacy 365 canadian prescriptions

 171. BruceZerce napsal:

  Useful advice. Appreciate it!
  price pro pharmacy canada canada drug prices best online pharmacies no prescription

 172. Alvinhig napsal:

  With thanks! An abundance of tips!
  essay writer online https://quality-essays.com/ best resume writing services online

 173. Alvinhig napsal:

  Position very well used!!
  help with writing an essay argumentative essay topics custom writers

 174. Alvinhig napsal:

  You’ve made your point.
  how to write a convincing essay top rated essay writing websites writing services canada

 175. BruceZerce napsal:

  Nicely put, Thanks!
  canadian meds canadian pharmacies shipping to usa online medicine order discount

 176. Alvinhig napsal:

  Amazing loads of useful facts!
  best essay writer who can i pay to write my essay writers freelance

 177. Alvinhig napsal:

  You definitely made the point!
  exemplary college essays https://homeworkcourseworkhelps.com/ write my summary

 178. Alvinhig napsal:

  Kudos, Valuable information.
  how to write a brief essay my favorite writer essay phd writers

 179. Wendellmon napsal:

  Terrific knowledge. Regards.
  walmart pharmacy viagra price pro pharmacy canada overseas pharmacies

 180. BruceZerce napsal:

  With thanks, Valuable information.
  my canadian pharmacy canada drug pharmacies online

 181. Alvinhig napsal:

  Superb content. Thanks a lot!
  where can i buy essays online how to write an analytical essay free writing help online

 182. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thank you.
  custom my essay how to write a good essay best resume writing services for teachers

 183. Alvinhig napsal:

  You mentioned it well!
  college application essay writers https://essaypromaster.com/ write my annotated bibliography

 184. BruceZerce napsal:

  Thanks, Excellent stuff.
  cialis pharmacy online aarp recommended canadian pharmacies drugs for sale

 185. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks!
  website that grades essays essay writer report writing services

 186. Alvinhig napsal:

  Kudos. Great stuff.
  writing an expository essay custom essay writing reviews essay paper writing service

 187. Wendellmon napsal:

  Thanks! I like it!
  canada pharma limited canadian drugs online pharmacy northwest pharmacy canada

 188. BruceZerce napsal:

  Fantastic posts, Many thanks.
  navarro pharmacy viagra generic online pharmacy medication costs

 189. Alvinhig napsal:

  This is nicely expressed. .
  high school vs college essay your essay writer best essay writing service reviews

 190. Alvinhig napsal:

  With thanks! Quite a lot of facts!
  how to write a good college admissions essay writing narrative essay i need help writing a thesis statement

 191. BruceZerce napsal:

  Truly lots of useful knowledge.
  fda approved canadian online pharmacies rx pharmacy canadian pharcharmy

 192. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot, Plenty of content!
  how to write a similarities and differences essay https://topswritingservices.com/ help with writing personal statement