9. 12. 2022

Co je cizí věc?

Odborný článek

Autor: Mgr. Veronika Vítková

V předchozích dnech trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo k publikaci rozhodnutí ze dne 27. 01. 2021, sp. zn. 7 Tdo 17/2021, spolu s právní větou, ve které Nejvyšší soud zaujal právní názor ve vztahu k otázce, zda mohou být dveře, které pachatel poškodil, avšak zároveň je předtím obstaral ze svých vlastních finančních prostředků, předmětem útoku, resp. cizí věcí u trestného činu poškození cizí věci podle § 228 TrZ. Nejvyšší soud v uvedeném rozhodnutí dospívá ke kladnému závěru, který odůvodňuje tím, že vstupní dveře jsousoučástí domu (tj. jde o součást věci ve smyslu NOZ), a proto jsou pro pachatele věcí cizí.

Zobecněním uvedeného závěru lze dospět k úsudku, že trestněprávní nauka při vymezení věci vychází z civilistické koncepce věci. Ta přitom za věc považuje vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

Vzhledem k tomu, že působení na předmět útoku v podobě cizí věci je nutným předpokladem pro vyslovení viny u několika trestných činů, je nutné se zabývat tím, co přesně se cizí věcí rozumí.

Ve vztahu k trestnému činu krádeže komentářová literatura cizí věc definuje jako: „movitou věc, jež nenáleží pachateli buď vůbec, nebo nenáleží jen jemu a kterou pachatel nemá ve své dispozici.“ 1 Rozhodujícím kritériem jsou vlastnické vztahy v době jednání pachatele. 2

Krádeže se proto ve světle uvedené definice nelze dopustit přisvojením si nemovité věci. Na uvedená jednání však pamatuje § 208 TrZ, který trestá případy, kdy osoba neoprávněně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor. Problematické by však mohlo být, jak přistupovat k případům, kdy osoba má v úmyslu zmocnit se pouze součásti nemovité věci (typicky se může jednat o případy, kdy osoba hodlá odcizit ze zahrady rostoucí porosty či odmontovat konstrukce staveb). Judikatura v souladu se zákonnou úpravou režimu věcí dovozuje, že pokud dojde k oddělení této součásti věci od věci hlavní, pak taková součást ztrácí svou podstatu a stává se věcí v právním slova smyslu, tj. lze ji považovat za věc cizí. 3

Mohlo by se zdát, že v trestněprávní teorii pravděpodobně nebude činit větší problémy vymezit to, co je věcí, která pachateli nenáleží. Ve smyslu § 1011 NOZ a contrario to může být vždy jen taková věc, ke které nemá osoba vlastnické právo. Pakliže se tedy osoba bude chtít na jiném z jakéhokoliv důvodu domoci věci, kterou vlastní, ale nemá ji aktuálně ve své moci, nemůže se dopustit trestného činu krádeže. To však nebrání tomu, aby svým jednáním naplnila znaky jiné skutkové podstaty trestného činu.

V teorii by pak nemělo činit ani problém určit, zda lze považovat za věc cizí v trestněprávním významu i věc opuštěnou. Znění § 1045 odst. 1 NOZ explicitně uvádí, že věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. V tomto směru proto osoba, která si přivlastní věc ničí, se nemůže dopustit trestného činu krádeže, neboť se jedná o jednání, které je aprobované právním řádem. V praxi však bude mnohdy problematické prokázat, že se jednalo skutečně o věc ničí. Ustanovení § 1051 NOZ stanovuje právní domněnku, podle které se má za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a nalezená věc není opuštěná. S ohledem na existenci této domněnky proto bude třeba v trestním řízení prokázat, že šlo skutečně o věc ničí. Pokud se tato právní domněnka nepodaří vyvrátit, pak je nutné věc považovat přinejmenším za nalezenou. V takovém případě by však v úvahu přicházela kvalifikace jednání pachatele spíše jako trestného činu přisvojení cizí věci podle § 219 TrZ, a nikoliv trestného činu krádeže. Nejvyšší soud ve vztahu k věci ničí a krádeže řešil případ, kdy určitá osoba odcizila ve večerních bez použití násilí o zeď domu volně opřené jízdní kolo. Tato osoba se v řízení hájila argumentem, že se muselo jednat o věc ničí, neboť kdyby jízdní kolo mělo vlastníka, zcela jistě by jej nenechal ležet přes noc venku neuzamčené. Nejvyšší soud však tomuto argumentu, stejně jako soudy nižších stupňů, nepřisvědčil. Ve svém odůvodnění odkázal právě na uvedený § 1051 NOZ a uvedl, že: „Je sice třeba připustit, že pokud by se prokázalo, že kolo, které obviněný nalezl, by nikomu nepatřilo, tzn., že by z výsledku provedeného dokazování vyplynulo, že se vlastník svého vlastnického práva vzdal, by bylo věcí opuštěnou…Vychází-li se z tohoto zákonného vymezení v přezkoumávané věci, je třeba dojít k závěru, že se o opuštěnou věc nejednal, protože objektivně z ničeho nebylo možné dovodit, že by nezjištěný vlastník kola, které opřel o zeď domu, toto kolo jako své vlastnictví již dále držet nechtěl. Skutečnost, že někdo vzal věc, u níž se nepodařilo zjistit, komu patřila, neznamená, že se jednalo o věc v právním smyslu opuštěnou.“4

Další problematickou oblastí může být také určení toho, v čím vlastnictví jsou některé specifické druhy věcí, jako např. ovladatelné přírodní síly. Podle výkladového ustanovení § 134 TrZ se věcí rozumí mimo jiné i ovladatelné přírodní síla. Na základě toho proto judikatura správně dovozuje, že v případě neoprávněného odběru elektrické energie z distribuční soustavy jde ve vztahu k osobě, která energii odebírá rovněž o věc cizí, s tím, že pakliže uvedená osoba platí zálohy, nevylučuje to její trestní odpovědnost za trestný čin krádeže. 5

Komentářová literatura pak uvádí, že cizí věci se ve vztahu k oprávněnému subjektu (například poskytovateli služby) považují rovněž finanční prostředky (cena služby), které ještě povinným subjektem nebyly uhrazeny. 6

Jak již bylo uvedeno výše, trestněprávní teorie za věc cizí nepovažuje pouze věci, ke kterýmosoba nemá vlastnické právo, ale také věci, které nenáleží pouze této osobě, s které nemá fakticky ve své moci. Typickým příkladem budou spoluvlastnické podíly, přičemž pro trestní odpovědnost osoby je nerozhodné, jak velký spoluvlastnický podíl uvedená osoba měla.

Rozhodné je, že vyloučila ostatní spoluvlastníky z výkonu jejich vlastnického práva tím způsobem, že si věc svévolně přisvojila a nakládá s ní výlučně jako s vlastní. 7 Zvláštní případ pak tvoří věc, která náleží do společného jmění manželů. Takovou věc s ohledem na znění § 708 NOZ nelze ve vztahu k oběma manželům považovat za věc cizí. Proto pokud si jeden z manželů věc náležející do společného jmění přisvojí, byť bez souhlasu toho druhého, je vyloučena jeho trestní odpovědnost za ty trestné činy, jejichž předmětem útoku je právě věc cizí. 8

Autor: Mgr. Veronika Vítková


O autorovi:
Mgr. Vítková působí jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Gřivna Šmerda. V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci s tématem diplomové práce Úplatkářské trestné činy a možnost dočasného odložení trestního stíhání. V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti svobodě, majetkové trestné činy, hospodářské trestné činy, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných a zastupování poškozených v trestním řízení, řízení proti právnickým osobám.


1 Šámal, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 1980.
2 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2003, sp. zn 5 Tdo 270/2003.
3 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. června 2016, sp. zn. 8 Tdo 651/2016.
4 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2021, sp. zn. 8 Tdo 18/2021.
5 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. ledna 2018, sp. zn. 7 Tdo 1134/2017.
6 Ščerba, Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C:H.Beck, 2020, str. 1646.
7 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2001, sp. zn. 5 Tz 63/2001.
8 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2001, sp. zn. 7 Tz 120/2001.

Diskuze (205) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Charlossaf napsal:

  You said it adequately.! https://definitionessays.com/ homework packets for kindergarten

 2. AlvenBrigo napsal:

  You said it perfectly.! professional resume writing service writing out numbers in essays

 3. Abrahamstore napsal:

  Fantastic facts, Thank you! who to write an essay cheap essay writing service thesis statement maker

 4. Wendellmon napsal:

  Kudos, A good amount of advice!
  canadian pharmacy online canada pharmacy in canada global pharmacy canada

 5. BruceZerce napsal:

  You explained it exceptionally well!
  international pharmacy best canadian online pharmacy prescription drugs from canada

 6. Alvinhig napsal:

  Appreciate it. An abundance of information!
  introduction college essay https://orangepornhub.com/ best resume writing services in nyc

 7. Alvinhig napsal:

  You’ve made your point.
  writing argument essay https://ouressays.com/ cover letter writing service

 8. Wendellmon napsal:

  Seriously many of useful info.
  canadian meds canadian pharmacy drugs online canadian pharmacy cialis

 9. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Many thanks!
  steps to write a essay essay writing service university essay writing service

 10. Alvinhig napsal:

  You stated it fantastically.
  how to write a hook for a persuasive essay write an analysis essay article writers

 11. Alvinhig napsal:

  You revealed that very well.
  interesting college essay prompts high school versus college essay professional writing services rates

 12. Wendellmon napsal:

  Regards. Loads of write ups!
  online pharmacy reviews shoppers drug mart pharmacy national pharmacies online

 13. BruceZerce napsal:

  With thanks! I like this.
  canadianpharmacy pharmacy intern northwest pharmacy

 14. Alvinhig napsal:

  Fine postings. With thanks.
  legitimate essay writing service https://essaypromaster.com/ help with writing a thesis statement

 15. Wendellmon napsal:

  Thanks, I enjoy this!
  king pharmacy online pharmacy india canadian pharmacy reviews

 16. BruceZerce napsal:

  Thanks! I value it!
  visit poster’s website canadian pharmacy cialis 20mg drugs without prescription

 17. Alvinhig napsal:

  Nicely put, With thanks!
  essay writer software essays writer writers freelance

 18. Alvinhig napsal:

  Whoa lots of amazing material.
  writing an essay intro essay writer professional ghostwriter

 19. Wendellmon napsal:

  You actually revealed it very well.
  cvs pharmacy online canada drugs pharmacy canadian pharmacies online

 20. BruceZerce napsal:

  Nicely put. Thank you.
  canada pharmacy online reviews prescription online prescription drugs prices

 21. Alvinhig napsal:

  Cheers! Fantastic stuff.
  how to write the perfect essay essay rewriter are essay writing services legal

 22. Alvinhig napsal:

  Lovely facts, Thank you.
  how to write a great essay for college college student essay websites that write essays for you

 23. Wendellmon napsal:

  Superb content. Cheers.
  mexican pharmacies navarro pharmacy online medicine to buy

 24. BruceZerce napsal:

  Thank you. Loads of knowledge!
  overseas pharmacies canada drugs online pharmacy canadian pharmacy online

 25. Alvinhig napsal:

  Thank you! I value this!
  law essay help essaytyper ghostwriting services

 26. Alvinhig napsal:

  Truly many of fantastic data.
  essay writing prompts high school write a reflection essay online custom writing services

 27. Alvinhig napsal:

  Thanks. A lot of information.
  college admission essay editing services writing my essay help on writing

 28. Wendellmon napsal:

  Whoa all kinds of amazing data.
  highest rated canadian pharmacies pharmacy on line online order medicine

 29. BruceZerce napsal:

  Valuable postings. Appreciate it!
  pharmacy intern canada pharmacy online no script canada pharmacies/account

 30. Alvinhig napsal:

  Truly all kinds of great tips.
  essay writer funny how to write an argumentative essay article rewriting service

 31. Alvinhig napsal:

  Factor effectively applied..
  write my admissions essay essay writing service legitimate essay writing service

 32. Wendellmon napsal:

  Very good facts, Thank you!
  mexican border pharmacies canadian prescription drugs prescription prices comparison

 33. BruceZerce napsal:

  Cheers! A lot of facts.
  canada online pharmacies compare rx prices pharmacies near me

 34. Alvinhig napsal:

  You’ve made your position extremely clearly..
  college admission essay writing service how to write an argumentative essay essay writing services australia

 35. Alvinhig napsal:

  Wonderful postings. With thanks!
  helping others essay essay writer cheap dissertation writing services

 36. Alvinhig napsal:

  Wow plenty of awesome material.
  college essay formatting https://ouressays.com/ custom written

 37. Wendellmon napsal:

  Many thanks. Lots of facts!
  walmart pharmacy price check ed meds online without doctor prescription canadian online pharmacy reviews

 38. BruceZerce napsal:

  Reliable postings. Many thanks!
  online medicine to buy pharmacies in canada canada pharmaceuticals online

 39. Alvinhig napsal:

  This is nicely put! !
  college essay help online write my essay resume writing services online

 40. Alvinhig napsal:

  Superb information. Thanks!
  writing a five paragraph essay compare and contrast essay writing custom writings

 41. Alvinhig napsal:

  Truly plenty of very good advice!
  college essay writer for pay buy essay papers online writing essays services

 42. Wendellmon napsal:

  Nicely put, Thanks.
  approved canadian online pharmacies canadian pharcharmy online pharmacy online

 43. Alvinhig napsal:

  You actually explained that superbly!
  buy essay australia essay writer academic writers

 44. Alvinhig napsal:

  You actually explained this adequately!
  how to write essay in english essay writer help writing a thesis statement

 45. Alvinhig napsal:

  You actually expressed that fantastically!
  best writing service reviews https://altertraff.com/ custom writing discount code

 46. BruceZerce napsal:

  Lovely forum posts, Thanks a lot.
  pharmacy discount trusted overseas pharmacies king pharmacy

 47. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Cheers!
  how to write an apa essay https://agbsl.pro/ legit essay writing services

 48. Alvinhig napsal:

  Incredible all kinds of amazing knowledge!
  essay writing online https://orangepornhub.com/ custom essay writing service

 49. Alvinhig napsal:

  Well expressed genuinely. .
  writing compare and contrast essays essays writing service assignment writing help

 50. Wendellmon napsal:

  You mentioned that effectively.
  buy prescription drugs online cheap prescription drugs online order prescriptions online without doctor

 51. BruceZerce napsal:

  Thank you. I value it.
  canadian pharmacy 365 reputable canadian mail order pharmacies cialis online

 52. Alvinhig napsal:

  Seriously a good deal of very good information.
  read my college essay essays writing service literature review writing service

 53. Alvinhig napsal:

  You said that perfectly.
  how to write an essay fast and easy how to write an argumentative essay writing service

 54. Wendellmon napsal:

  Thanks a lot! I like this.
  canadian viagra generic pharmacy 24 hour pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy

 55. Alvinhig napsal:

  You actually said that very well.
  pay someone to write an essay https://freshappshere.com/ hire writer

 56. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Many thanks.
  how to be a better essay writer college research essay coursework writer

 57. Alvinhig napsal:

  Good postings. Thanks a lot.
  custom made essays essay writer write my book report for me

 58. Alvinhig napsal:

  Nicely expressed truly! .
  college personal essay prompts https://orangepornhub.com/ professional personal statement writing services

 59. Alvinhig napsal:

  Truly many of valuable facts.
  custom essay writers https://writingthesistops.com/ professional business letter writing services

 60. Wendellmon napsal:

  Great forum posts. Thank you!
  pharmacy intern drugs from canada discount prescription drug

 61. Alvinhig napsal:

  Truly quite a lot of excellent facts!
  using essay writing service https://freshappshere.com/ cover letter writing service

 62. BruceZerce napsal:

  You expressed that effectively.
  highest rated canadian pharmacies cialis online legal canadian prescription drugs online

 63. Alvinhig napsal:

  Beneficial facts. With thanks!
  community service essay https://orangepornhub.com/ online assignment writing help

 64. Wendellmon napsal:

  Truly quite a lot of fantastic knowledge!
  discount prescription drugs online canada pharmacy no prescription canadian pharmacy viagra generic

 65. Alvinhig napsal:

  Useful information. Kudos!
  college essay writer https://essaypromaster.com/ quality writing services

 66. Alvinhig napsal:

  Wow a lot of awesome facts.
  why i want to go to college essay how to write essays better top professional resume writing services

 67. Alvinhig napsal:

  Cheers. Plenty of stuff.
  writing essay online https://essaypromaster.com/ write my thesis statement for me

 68. Wendellmon napsal:

  Many thanks, I appreciate this!
  costco online pharmacy most reliable canadian pharmacies canada pharma limited llc

 69. Alvinhig napsal:

  Thanks! I like this.
  entrance essay for college essay on college life write my personal statement for me

 70. Alvinhig napsal:

  Many thanks, Plenty of posts.
  paid essay writing how to write descriptive essays best college writing services

 71. Alvinhig napsal:

  Thanks! An abundance of forum posts.
  writing movie titles in essays https://theessayswriters.com/ best article writing services

 72. BruceZerce napsal:

  Appreciate it. Lots of knowledge.
  mexican pharmacy online medications price prescription drugs pharmacy canada

 73. Wendellmon napsal:

  You expressed this well.
  canadian pharmacy certified canada pharmacy online canada meds canadian pharmacy drugs online

 74. Alvinhig napsal:

  Good material, Appreciate it!
  from thesis to essay writing how to write a good compare contrast essay online professional resume writing services

 75. Alvinhig napsal:

  Appreciate it, A good amount of tips.
  how to write an application essay https://essaywriting4you.com/ professional article writing services

 76. Wendellmon napsal:

  Good knowledge. Cheers.
  us pharmacy no prior prescription canadian mail order pharmacies order medicine online

 77. Alvinhig napsal:

  Very well voiced genuinely! .
  college essay themes write my essay pre written essays for sale

 78. Alvinhig napsal:

  Very well expressed really. !
  college essay intro https://flowleadsua.com/ writer essay

 79. BruceZerce napsal:

  Thank you! Excellent information.
  best online pharmacy navarro pharmacy trusted online pharmacy reviews

 80. Wendellmon napsal:

  You made your stand extremely nicely..
  canada drugs pharmacy online best canadian mail order pharmacies london drugs canada

 81. Alvinhig napsal:

  You actually suggested it very well.
  persuasive essay college https://quality-essays.com/ mba thesis writers

 82. Alvinhig napsal:

  Seriously many of superb tips.
  custom essay writing canada essays writers literature review writing service

 83. Alvinhig napsal:

  Amazing quite a lot of beneficial data!
  things to write an essay about online essay help chat dissertation writing services usa

 84. Alvinhig napsal:

  You actually suggested it effectively.
  college essay grader https://ouressays.com/ resume and cover letter writing services

 85. Wendellmon napsal:

  This is nicely expressed! .
  pharmacies viagra generic online pharmacy medication costs

 86. Alvinhig napsal:

  Superb info. Cheers!
  the college application essay https://dissertationwritingtops.com/ technical writer

 87. Alvinhig napsal:

  You revealed this perfectly!
  essay paper writing service https://freshapps.space/ bid writing services

 88. Alvinhig napsal:

  Regards! I appreciate this.
  law essay writing service https://flowleadsua.com/ how to write a community service essay

 89. Alvinhig napsal:

  Cheers. Good stuff!
  how to write an apa essay essay writing service ratings help me write my thesis statement

 90. Wendellmon napsal:

  Nicely put. Thanks a lot!
  rx online northwest pharmacy medicine online order

 91. BruceZerce napsal:

  Whoa a good deal of very good data.
  international drug mart canadian pharmacy online store canada pharmacy online reviews canadian drugs pharmacies online

 92. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Regards.
  describe yourself college essay college essays harvard custom article writing

 93. Alvinhig napsal:

  Fantastic information. Many thanks!
  how to write an expository essay writing expository essay research writing help

 94. Alvinhig napsal:

  Many thanks. A good amount of info.
  how to write good argumentative essays college essays professional essay writing services

 95. Wendellmon napsal:

  Superb info. With thanks.
  price prescription drugs canadian pharmacy viagra generic canadian drugs

 96. BruceZerce napsal:

  This is nicely said. !
  pharmacies near me canadian pharmacy cialis no 1 canadian pharcharmy online

 97. Alvinhig napsal:

  Terrific forum posts. Thanks a lot!
  are essay writing services legal the help essay writing company

 98. Alvinhig napsal:

  Thank you! Awesome information.
  cover page for college essay https://freshappshere.com/ business writing services

 99. Alvinhig napsal:

  Cheers. I value it!
  best essay writing service how to write an argument essay law essay writing service

 100. Wendellmon napsal:

  Seriously many of very good tips!
  canadian pharmacies without prescriptions discount pharmaceuticals walgreens online pharmacy

 101. BruceZerce napsal:

  Kudos! Ample information.
  canadian king pharmacy online canadian discount pharmacy cialis canadian pharmacy

 102. Alvinhig napsal:

  Nicely expressed genuinely! .
  how to write an college essay essay typer phd thesis writing help

 103. Wendellmon napsal:

  This is nicely put. .
  online pharmacies legitimate pharmacy viagra pharmacy 100mg

 104. BruceZerce napsal:

  Fantastic tips. Kudos!
  publix pharmacy online ordering online drugstore canadian drugs online pharmacies

 105. Alvinhig napsal:

  With thanks, I enjoy it.
  how to write an illustration essay awesome college essays hire writer

 106. Alvinhig napsal:

  Kudos, Excellent stuff.
  good essay writing essay writing service article writers

 107. Alvinhig napsal:

  You actually mentioned it well!
  us based essay writing service https://altertraff.com/ write my assignment ireland

 108. BruceZerce napsal:

  Nicely put. Regards!
  canada pharmacies/account online drugstore best online pharmacies no prescription

 109. Alvinhig napsal:

  Whoa lots of valuable knowledge!
  college scholarships without essays writing my essay articles writing service

 110. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Appreciate it.
  writing essay services https://writingthesistops.com/ copywriting service

 111. Wendellmon napsal:

  Incredible plenty of great material!
  best online canadian pharcharmy pharmacies buying prescription drugs canada

 112. Salvatore napsal:

  Видео

 113. BrandonAlits napsal:

  Thanks a lot, Loads of data!
  is buying drugs from canada legal pharmacy checker walmart pharmacy rx plans

 114. ChrisJaH napsal:

  Nicely put, Kudos.
  price prescriptions top canadian pharmacy propecia online pharmacy

 115. Josephbem napsal:

  Thanks, Fantastic stuff.
  legitimate canadian pharmacies good canadian pharmacy ez rx pharmacy

 116. KeithBip napsal:

  Great data. Appreciate it.
  drugs without a prescription canadian pharmacy viagra generic online pharmacy canada viagra

 117. KeithBip napsal:

  Thanks, I enjoy this!
  canadian pharmacy adderall canadian meds no prescription express pharmacy

 118. ThomasAxiof napsal:

  You actually said that very well!
  generic cialis online pharmacy highest discount on medicines online canadian pharmacies cipro hc suspension 0.2-1%

 119. KeithBip napsal:

  Whoa tons of good info!
  world pharmacy store reviews cheap canadian cialis online mexican online mail order pharmacy

 120. ThomasAxiof napsal:

  Regards, Plenty of info.
  web medical information singapore pharmacy store consumer reviews canadian pharmacies

 121. KeithBip napsal:

  Fine material. Regards.
  alprazolam online pharmacy aarp approved canadian pharmacies list of mexican pharmacies

 122. Wilfordben napsal:

  You made your position quite nicely!!
  canadian pharmacies near me real rx pharmacy online pharmacy germany

 123. Antoniocrilm napsal:

  Valuable postings. Cheers!
  canadian online pharmacy for viagra generic viagra online canadian pharmacy london drugs photo books canada

 124. Antoniocrilm napsal:

  You actually reported it very well.
  health canada drug database medicine online shopping canada pharmacy coupon

 125. Richardsaish napsal:

  Nicely put. Thanks a lot.
  walgreens pharmacy store finder safest online pharmacy online canadian pharmacy with prescription

 126. Richardsaish napsal:

  You explained it effectively.
  medicine from canada with no prescriptions peoples pharmacy pharmacy technician target store cvs

 127. Stanleyelumn napsal:

  Incredible loads of wonderful data!
  cheap rx drugs discount pharmaceuticals rimadyl canadian pharmacy

 128. KeithBip napsal:

  Thank you, Quite a lot of stuff.
  online pharmacy no presc uk is canadian pharmacy viagra safe fusion rx compounding pharmacy

 129. KeithBip napsal:

  You actually mentioned this exceptionally well!
  canadian discount mail order pharmacies mailing prescription drugs ups rules for taking prescription drugs on airplane

 130. Davidnum napsal:

  Truly many of terrific advice!
  pharmacy rx coupons king canadian pharmacy review lustra cream canadian pharmacy

 131. KeithBip napsal:

  Lovely information, Appreciate it!
  rx online pharmacy online pharmacy no prescription shopko pharmacy

 132. KeithBip napsal:

  Thank you. Ample material.
  no prior prescription needed generic pharmacy store viagra canadian online pharmacy

 133. MichaelMogix napsal:

  Perfectly expressed certainly. !
  canadian pharmacies tadalafil canada drugs is closing after 17 years legitimate canadian online pharmacies

 134. KeithBip napsal:

  Thanks a lot, Quite a lot of content.
  Aggrenox caps canadian pharmacy selling drixoral canadian online pharmacies legitimate by aarp

 135. KeithBip napsal:

  Good advice. Thank you.
  trusted online pharmacy contrave online pharmacy 24 hour drug store near me

 136. RichardCit napsal:

  Great write ups. Cheers!
  prescription drugs facts tretinoin canada pharmacy Viagra Oral Jelly

 137. KeithBip napsal:

  You said it perfectly!
  online cvs pharmacy top 10 online pharmacy in india big sky pharmacy canada

 138. Williamkeymn napsal:

  You said that adequately.
  cvs pharmacy online application does medicare cover prescription drugs reliable canadian online pharmacies

 139. KeithBip napsal:

  Regards. Lots of forum posts.
  pharmacy usa store pharmacy course online online pharmacy from canada

 140. Williamkeymn napsal:

  You have made your position extremely well.!
  mexico online pharmacy reviews my canadian pharmacy viagra canadian health pharmacy

 141. Scottsix napsal:

  Perfectly expressed indeed! !
  uriel pharmacy online store walgreens 24 hour pharmacy b12 injections online pharmacy

 142. KeithBip napsal:

  Truly lots of great data.
  tri luma online pharmacy canadian health pharmacy how to buy drugs from canada

 143. Scottsix napsal:

  Thanks a lot, Loads of info.
  canadian meds cvs online pharmacy store canadian pharcharmy reviews

 144. KeithBip napsal:

  Whoa tons of beneficial data!
  best no prescription pharmacy compare prescription drug prices heb pharmacy

 145. WilliamLuppy napsal:

  Nicely put, Appreciate it.
  costco pharmacy prices prescription meds without the prescription legitimate online pharmacy viagra

 146. Josephabace napsal:

  Amazing quite a lot of fantastic information.
  canadian association pharmacy technicians save on pharmacy online pharmacies canadian

 147. Thomasrot napsal:

  Truly all kinds of awesome material!
  canadian drug pharmacy reviews online pharmacy tadalafil rx pharmacy charlotte nc

 148. Petereveva napsal:

  Terrific write ups. Many thanks!
  prescription drugs discount programs list of prescription drugs for migraines universal drugstore

 149. Josephabace napsal:

  You actually reported it well.
  canada rx pharmacy best online pharmacy that does not require a prescription pharmacy store logo

 150. Petereveva napsal:

  Cheers, I appreciate it.
  target pharmacy online refills princeton u store pharmacy best online mexican pharmacy

 151. Renaldoenala napsal:

  You mentioned this wonderfully.
  canadian pharmacy coupon code pharmacy windsor canada reliable canadian pharmacy review

 152. KeithBip napsal:

  Very good data, Thanks a lot.
  tylenol with codeine online pharmacy canadian pharmacy online cialis pharmacy drug store near me

 153. Renaldoenala napsal:

  You mentioned this exceptionally well!
  canadian pharcharmy testosterone canadian pharmacy pharmacy stuff store

 154. RichardNus napsal:

  Awesome tips. Thank you!
  viagra canada online pharmacy what are the best online canadian pharmacies mobile rx pharmacy

 155. Justinediva napsal:

  Thanks! I value this.
  Ventolin inhalator costco pharmacy online refill ad rx pharmacy

 156. KeithBip napsal:

  Amazing plenty of excellent info.
  london drugs edmonton canada online pharmacy dubai pharmacy usa store

 157. RobertRully napsal:

  Regards. I like it!
  legitimate mexican pharmacy online best pharmacy schools kroger pharmacy

 158. KeithBip napsal:

  Nicely put. Appreciate it!
  pharmacy online cheap effexor xr canadian pharmacy pharmacies withour prescriptions

 159. RobertRully napsal:

  Nicely put, Thank you.
  indian pharmacy online Extra Super Avana computer rx pharmacy software

 160. DouglasCreax napsal:

  This is nicely put! .
  prescriptions online legitimate mexican pharmacy online canadian drug store coupon

 161. KeithBip napsal:

  Fantastic write ups. Regards.
  canadian pharmacies no prescription online pharmacy no prescription required clonazepam canada pharmacy

 162. DavidItapY napsal:

  Thanks, Terrific information.
  online pharmacy coupon schnucks pharmacy which pharmacy is cheaper

 163. KeithBip napsal:

  Nicely put, Many thanks!
  prescription drugs interaction hot canadian pharmacy review www canadian pharmacy

 164. DavidItapY napsal:

  Cheers. Helpful stuff!
  sky pharmacy cheapest canadian pharmacies canada pharmacy king

 165. KeithBip napsal:

  Wonderful material, Appreciate it.
  hcg canada pharmacy best online pharmacy no prescription discount pharmaceuticals

 166. BrandonAlits napsal:

  Really quite a lot of helpful data.
  alpesh pharmacy store charlotte nc online pharmacy overnight shipping prescriptions online

 167. BrandonAlits napsal:

  You reported this exceptionally well!
  mexican online mail order pharmacy med pharmacy online pharmacies no prescription

 168. Aaronsaind napsal:

  Amazing info. Many thanks!
  which online pharmacy is reliable canadian compound pharmacy list of 24 hour pharmacies

 169. Aaronsaind napsal:

  You actually said it perfectly.
  canadian neighborhood pharmacy canadian overnight pharmacy reviews sky pharmacy online

 170. Claudeblems napsal:

  Truly many of great facts.
  norcos online pharmacy become a pharmacy technician online buy drugs from canada legal

 171. Claudeblems napsal:

  Thanks a lot. I like it.
  best ed drugs pharmacy technician class online online canadian pharmacy review

 172. MichaelNutty napsal:

  Wow quite a lot of amazing information.
  bringing prescription drugs into canada online cialis pharmacy tretinoin cream canadian pharmacy

 173. MichaelNutty napsal:

  Effectively voiced really. .
  online pharmacy no perscription right source pharmacy no 1 canadian pharmacy

 174. RogerWeele napsal:

  Cheers. Quite a lot of facts.
  dillons pharmacy will a canadian pharmacy fill an american prescription pharmacy usa store

 175. RogerWeele napsal:

  Beneficial information. Regards.
  canada drugs winnipeg mb canada how to find a reputable canadian pharmacy canadian family pharmacy

 176. Jamesorema napsal:

  Fantastic content, Thanks!
  canada pharmacy com animal pharmacy online lodon drugs canada

 177. Ernestgex napsal:

  Cheers! Very good information.
  canadian pharmacy online legit safe online pharmacy canada benzodiazepines online pharmacy

 178. Ernestgex napsal:

  Regards, Plenty of material.
  precision rx pharmacy pharmacy delivery reputable mexican pharmacies online

 179. CharlesEcold napsal:

  Thank you. Quite a lot of information!
  kroger pharmacy store locator global pharmacy canada viagra online international pharmacy

 180. Thomasrot napsal:

  You actually said that well.
  lunesta canadian pharmacy online pharmacy europe buy pain pills online pharmacy

 181. Thomasrot napsal:

  You actually explained that fantastically.
  drugs from canada reviews trustworthy canadian online pharmacy reputable online canadian pharmacies

 182. Josephbem napsal:

  Useful forum posts. Thanks a lot!
  canadian pharmacy adderall world pharmacy rx foreign pharmacy no prescription

 183. JosephPaync napsal:

  Regards! I like this!
  cipa approved canadian pharmacies prescription drugs not in original container generic rx online pharmacy

 184. Thbhxi napsal:

  buy avodart 0.5mg sale ondansetron 8mg over the counter ondansetron 8mg cheap

 185. Ftrynb napsal:

  buy spironolactone generic aldactone for sale order diflucan for sale

 186. Josephbem napsal:

  Nicely put. Thanks a lot!
  can you use target pharmacy rewards online prescription drugs ads cvs pharmacy careers apply online

 187. JosephPaync napsal:

  You have made your point.
  ingles pharmacy how to find a reputable canadian pharmacy canada drug pharmacy promo code

 188. JamesClinc napsal:

  Well expressed without a doubt. .
  reliable online drugstore best online pet pharmacy reviews virginia board of pharmacy

 189. Ljlfky napsal:

  buy ampicillin without prescription order erythromycin for sale buy erythromycin online cheap

 190. ThomasAxiof napsal:

  Really quite a lot of fantastic tips!
  french pharmacy products online pharmacy technician program online 1st canadian pharmacy

 191. Antoniocrilm napsal:

  Nicely put, Kudos!
  canadian pharmacy no prescription required cvs pharmacy cvs store best online pharmacy for adderall

 192. Ramiroriz napsal:

  Thanks a lot! Excellent information!
  drug price canada pharmacy online complaints Viagra Super Active

 193. Dwaynedob napsal:

  You’ve made the point.
  best drugstore face wash online meds mexican pharmacy what to buy

 194. Jbvoej napsal:

  order sildenafil without prescription generic robaxin methocarbamol pill

 195. Richardsaish napsal:

  Cheers, Ample postings!
  is canada drugs online legitimate best online pharmacy canada my canadian pharmacy rx reviews

 196. Stanleyelumn napsal:

  Thanks! I like this!
  canadian pharmacy sildenafil citrate canadian pharmacies online prescri24 hour pharmacy discount mail order pharmacy

 197. Dwaynedob napsal:

  Wonderful tips. Many thanks!
  your rx pharmacy reputable online canadian pharmacies recommended canadian pharmacies

 198. Richardsaish napsal:

  Kudos! Great information!
  is it illegal to buy drugs from canada reputable online pharmacy reddit prescription drugs program

 199. Davidnum napsal:

  Information nicely taken..
  pharmacies in canada that ship to the us cheapest drug prices canada pharma limited llc

 200. Davidnum napsal:

  Cheers. I appreciate this.
  how to get prescription drugs from canada canadian pharmaceuticals for usa sales percocet online pharmacy

 201. KeithBip napsal:

  Cheers, Loads of advice!
  canadian pharmacy generic levitra pet pharmacy online the canadian pharmacy review

 202. MichaelMogix napsal:

  Regards! Numerous material.
  canadian pharmacy online buy prescription drugs online cheap cheapest canadian pharmacy for cialis

 203. Bcxcxk napsal:

  cost lamictal order lamotrigine 50mg without prescription buy retin online cheap

 204. MichaelMogix napsal:

  Thanks. Fantastic stuff!
  cvs pharmacy store number walmart pharmacy store austria pharmacy online