20. 7. 2024

Etický kodex

ETICKÝ KODEX TREST ONLINE S.R.O.

Preambule

Účelem vydání tohoto etického kodexu je představit hodnoty a principy, na kterých je projekt TREST ONLINE vystavěn. Projekt vznikl se záměrem nabídnout širší veřejnosti informativní platformu, která bude sdružovat a populárně naučným způsobem prezentovat informace a aktuality v oblasti trestního práva a souvisejících oborů. 

Nad uskutečněním tohoto projektu jsme přemýšleli již delší dobu. Cítili jsme, že nám v dnešní internetové době chybí webová stránka, která by se zaměřovala výhradně na trestní právo a poskytovala by k němu ucelené zásadní informace. A vzhledem k tomu, že se dva ze tří zakladatelů projektu v této sféře práva pohybujeme již přes dvacet let, cítili jsme povinnost pro tuto oblast udělat něco víc. Trestní právo je totiž nejen naše práce, ale i koníček.

Zároveň jsme si vědomi toho, že ani my stále nevíme všechno, proto doufáme, že tento web bude vzájemným zdrojem informací. 

Budeme rádi, když se na tomto našem snažení budete podílet s námi jako pravidelní čtenáři i případně jako samotní přispěvatelé. Diskuze, podněty a názory jsou tedy na tomto webu více než vítané. 

Zásady

Vůdčím principem je transparentní poskytování objektivních, co nejpřesnějších a nezkreslených informací o trestním právu. Zakladateli tohoto projektu jsou doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.,JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. a Mgr. Sandra Richterová , přičemž exekutivní role je svěřena osobě, která se na trestním řízení a poskytování právních služeb nijak profesně nepodílí a může tak být i navenek garancí naplnění vůdčích principů projektu.

 • Web je odborně vyhraněn a klade si za cíl poskytnout ucelené informace z oboru práva trestního a souvisejících oborů, a to včetně aktualit a informací z praxe. 
 • Jako čtenáře by web rád postupem času populární formou oslovil především vědecké pracovníky, vysokoškolské pedagogy, advokáty, advokátní koncipienty, soudní znalce, vysokoškolské studenty, soudce, asistenty soudců, státní zástupce a právní čekatele, policisty, celníky, příslušníky Vězeňské služby, zaměstnance Probační a mediační služby, a další subjekty působící v trestním řízení a další osoby se zájmem o trestní právo.  (výčet rozhodně není taxativní). 
 • Web by se měl stát vlídným a přehledným online nástrojem pro rozšíření a prohloubení znalostí v oboru trestního práva a souvisejících oborů, a to především formou odborného diskursu. 
 • Respektujeme zákon. 
 • Ctíme a prosazujeme základní lidská práva a svobody.  
 • Respektujeme odlišné role v rámci právnických profesí.
 • Respektujeme státní moc vykonávanou na základě zákona a v jeho mezích. 
 • Respektujeme odlišný odborný názor.
 • Odmítáme užívání nevědeckých přístupů a aplikaci rasistických, náboženských, politických, nacionalistických či jiných xenofobních názorů. 
 • Hodláme web provozovat slušně, nestranně a důvěryhodně.
 • Vyvarujeme se jakýchkoliv postojů či komentářů a zveřejňování informací, který by mohly být považovány za střet zájmů a kompromitovat odborné zaměření webu.  
 • Rozlišujeme fakta od osobních názorů.
 • Hájíme svobodu, právo na informace a právo na svobodný výzkum a vědu a svobodnou výměnu názorů a informací.  
 • Jsme na státních penězích nezávislý web. 
 • Jsme nezávislý na rozličných ideologických a politických dogmatech a zájmech nátlakových či vlivových skupin.   
 • Prostor dáme každému nositeli odborného názoru, bez ohledu na jeho profesi a názor samotný.      
 • Objevíme-li chybu okamžitě ji napravíme.  
 • Každý autor je povinen zachovat kritický postoj k vlastním poznatkům a respektovat věcnou argumentaci ostatních. Při zveřejnění odpovídá za odpovídající užití poznatků svých vědeckých předchůdců a kolegů. Je povinen vždy uvést zákonnou citaci a zřetelný odkaz na příslušný zdroj. 

Závěr

Jsme si vědomi, že jde o projekt dlouhodobě náročného charakteru. Nicméně věříme, že při správném pojetí a při spolupráci širšího okolí, se může stát platformou, která bude prospěšná nejen odborníkům, ale i širší veřejnosti. 

V tuto chvíli však se vší pokorou doufáme, že se nám podaří vybudovat stránku takového obsahu, která se stane každodenním pomocníkem všech, kteří se o trestní právo zajímají. 

V případě, že budete mít pocit, že něco není korektně uvedeno, neváhejte nás kontaktovat na emailu: info@trestonline.cz. Zavazujeme se, že Váš podnět prověříme a učiníme příslušná opatření. 

V tuto chvíli je projekt financován čistě z osobních prostředků zakladatelů. V případě, že se stane v budoucnu úspěšným a do budoucna ekonomicky soběstačným, budeme stále dbát na to, aby nebyla nijak ohrožena její objektivnost a nezaujatost. V tuto chvíli však sponzorské dary zásadně nepřijímáme.

Společnost byla založena třemi společníky, kdy každý z nich má ve společnosti třetinový podíl. 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. – odbornost a provoz

Mgr. Sandra Richterová  – provoz webu, podcasty, obsah a redakce webu 

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. – odbornost a provoz