25. 3. 2023

Forenzní biomechanik prof. Jiří Straus: „Nejčastěji řeším pády z výšky“

Dnes se v oblasti forenzní vědy zaměříme na biomechaniku. O rozhovor jsme nemohli požádat nikoho jiného než Prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc., forenzního biomechanika a kriminalistu.

Rozhovor si můžete poslechnout také formou podcastu:

Čím přesně se zabývá forenzní biomechanika? Můžete nám ji více představit? 

Forenzní biomechanika aplikuje principy biomechaniky na případy řešené v souvislosti s trestním řízením. Když to mám říct zcela elementárně, tak se na místě činu mohou nalézt některé kriminalistické stopy, které mají v sobě zakódovanou informaci o pohybové činnosti osob např. pachatele, svědků, náhodných návštěvníků a forenzní biomechanika umí rozkódovat informaci o pohybovém chování člověka.  

Konkrétně jsou to případy, kdy se např. na místě činu nalezne pěšinka chůze, stopy bipolární lokomoce, což jsou souvisle řazené trasologické stopy, tedy čtyři stopy a více. Z těchto souvisle řazených trasologických stop forenzní biomechanika umí predikovat některé informace o osobě, která stopy vytvořila, např. tělesnou výšku, rychlost lokomoce, hmotnost osoby, nebo třeba jestli osoba něco nesla, nebo nenesla. To jsou informace, které lze rozkódovat z trasologických stop lokomoce. Další aplikační případ, který je poměrně rozšířený je např. řešení pádu z výšek. Představte si situaci, že pachatel vyhodí oběť z okna nebo nějakého srázu, oběť je mrtvá a podezřelý tvrdí, že oběť uklouzla, náhodně spadla, nebo sama aktivně skočila. Forenzní biomechanika umí zjistit, zda v okamžiku ztráty kontaktu na osobu působila vnější síla, tedy, jestli nebyla osoba iniciována silou druhé osoby a nevzniká podezření cizího zavinění. To jsou velmi rozšířené aplikační směry. Další případ jsou pády ze schodů, pády ze stoje na zem, nebo je také poměrně rozšířená aplikační sféra řešení a řeknu to odborně, extrémní dynamické zatížení organismu, tzn. maximální, extrémní, dynamické, rázové zatížení organismu, kdy se jedná o údery do těla, hlavy, které nás zajímají primárně, jde ale také o údery třeba do hrudníku, horních končetin, dolních končetin. Forenzní biomechanika řeší otázku, které síly vedou třeba k fraktuře kostí nebo ke způsobení bezvědomí, nebo jestli vnější síla mohla zapříčinit pád osoby a následné ublížení na zdraví.  

Těch aplikačních směrů forenzní biomechaniky je velká šíře. Řekl jsem jenom takové ty tři hlavní, což jsou tedy stopy liberální lokomoce, pády z výšky a údery do těla, ale pak existují ještě další směry např. bodnutí nožem, nebo aplikační směry při řešení dopravních nehod atd. To všechno řeší forenzní biomechanika. Někdy jsou případy velmi kuriózní a nelze je zaškatulkovat do hlavních směrů, které jsem uvedl, ale obecně můžeme říci, že forenzní biomechanika se umí vyjádřit k pohybové činnosti pachatele nebo oběti na místě činu, pokud je pohybová činnost zachycena v kriminalistických stopách.  

Zmínil jste již pár případů, kde se forenzní biomechanika dá využít, dalo by se říci, v jaké věci se na vás orgány činné v trestním řízení obrací nejčastěji? 

Podle statistiky, kterou si vedu, je nejvíc případů týkajících se pádů, ať už z výšky, ze stoje na zem, nebo ze schodů, kdy došlo k ublížení na zdraví nebo ke smrti, tedy ke smrtelným následkům a posuzují se dvě verze. Buď byl pád způsoben vnější silou obviněného nebo obžalovaného, nebo se jednalo o nešťastnou náhodu, případně o sebevražednou aktivitu. Pády z výšky, ze stoje na zem, nebo ze schodů jsou tedy nejfrekventovanějším směrem, na který se na mě obrací orgány činné v trestním řízení.  

Druhé v pořadí je silové působení, tedy různé údery, kopy i údery předmětem, kdy se má posoudit, zda úder, tedy silové působení mohlo způsobit následky, které byly zjištěny ve spisovém materiálu na místě činu.  

Mohl byste popsat, jak probíhá samotné znalecké zkoumání, případně, co potřebujete znát k tomu, abyste to zvládl vyhodnotit? 

Pro znalecké zkoumání z oboru forenzní biomechanika je potřeba mít řadu přesně dokumentovaných vstupních informací. Za prvé je to dokumentace z ohledání místa činu, dobrá fotografická dokumentace, topografická dokumentace, náčrtek z místa činu, který přesně zachytí rozměry na místě činu, umístění stop a samozřejmě protokol o ohledání místa činu.  

Za další je potřeba mít k dispozici informace o zraněních, které vznikly v souvislosti s trestným činem. Zpravidla to je znalecký posudek z oboru zdravotnictví soudní lékařství, nebo alespoň zpráva z nemocnice, kde je přesně popsáno zranění poškozené osoby a za další jsou potřeba protokoly o výpovědí svědků, nebo v případě poškozeného a samozřejmě i obviněného nebo obžalovaného, jak popisují děj, který nastal. To jsou základní informace, které forenzní biomechanika musí mít k dispozici, takové nezbytné základní penzum, nutné podmínky pro řešení posudku, a poté je možné si tyto informace zanalyzovat.  

V řadě případů dělám znalecké experimenty, ať už přímo na místě činu nebo v simulovaných podmínkách. V poslední době využívám k řešení případů počítačový simulační program Virtual CRASH 4, který umožňuje velmi přesně v počítačovém prostředí ve 3D zobrazit situaci a simulovat jednotlivé podmínky. Je to velmi dobrý simulační program, který umožňuje variovat jednotlivé verze a zkoumat, jaký následek by nastal, kam by např. tělo dopadlo, na jakou část těla by dopadlo a porovnat to se stopy zajištěnými na místě činu, případně s těmi výslechy svědků, poškozeného, obviněného a posoudit, jestli je verze biomechanicky přijatelná nebo přijatelná není, jestli je pravděpodobná, případně s jakou výší je pravděpodobná. V tomto probíhá znalecké zkoumání, ale jsou některé případy, které vyžadují mít k dispozici i další informace, ale ty nezbytné podmínky jsem uvedl.  

Stává se vám, že musíte jet sám na místo činu a zjistit si některé informace, protože je postrádáte v obdržených dokumentacích? 

Občas se mi stane, že musím jet na místo činu a změřit či doměřit nějaké parametry. Tam využívám součinnost policie z místního oddělení, která dokumentuje, že měřím pouze já. Pokud je to možné a pokud je to v mých silách, jedu na místo činu, i když mám dostatečné informace ze spisového materiálu. Jezdím tam proto, abych se tam nadechl, viděl to, dokázal si to představit, protože fotografická dokumentace nebo videodokumentace je sice dobrá ilustrativní, ale přece jenom když se člověk dostaví na místo činu má najednou do problému jiný vhled, dovede si to představit. Takže jezdím na místo činu minimálně s úmyslem nebo cílem, že bych si něco doměřil a jsem ve spolupráci s policií, anebo se tam jedu jen nadechnout atmosféry. 

Když jste zmiňoval program, v rámci kterého si můžete simulovat danou situaci. Používáte k tomu kromě něj ještě něco jiného?  

Využívám často informace ze znaleckého empirického zkoumání. Simulační program my odehraje nebo odprezentuje podmínky, které do něj vložím, ale já musím mít informaci o tom, jak se tělo v reálu chová, např. člověk stojí na okraji balkonu a chce skočit vpřed a teď jakou rychlostí, jak skočí vpřed, to musím mít změřené. Tedy dělám si vedle toho řadu experimentů s dobrovolníky nebo kaskadéry, kteří mi realizují pády z různých vstupních podmínek, např. skok z místa, krok vpřed, krok vzad, skok s dvěma odrazovými kroky, skok s rozběhem, nebo to může být i salto vpřed, nějaké strčení do těžiště třeba ramene. Tímto způsobem si musím provést vlastní experimenty, které mi dají informaci, jak se pohybuje lidské tělo, např. když je strčené maximální silou do těžiště, jakou rychlostí se vlastně odpoutá od toho kontaktního bodu a k tomu musím mít velkou množinu empirických informací. Zjišťuji je už přes 20 let, např. měřením se studenty, byla na to vedena řada diplomových prací, nebo i měřením s kaskadéry, kteří mi měří, filmují a propočítávají v rámci prací potřebné kinematické hodnoty.  

Jako příklad mě napadá případ, který jsme řešili asi před půlrokem, kdy se mělo jednat o otázku uchopení bezvládného těla a přehození přes zábradlí do přehrady. Takhle od stolu si člověk řekne, no tak to by šlo ne, vezmu ho kolem pasu, opřu si ho, přehodím přes zábradlí a poletí do vody, ale ono v reálu, aby člověk, byť zdatný kaskadér, uchopil bezvládné ležící tělo, což je velmi těžce manipulovatelná hmota a přehodil ho přes zábradlí, tak to bylo téměř nemožné. Já jsem tuto jednoduchou situaci, kterou by si člověk řekl, vždyť to půjde, v čem je problém, vezmu ho a přehodím, kolik ten člověk váží 70 kg to ho unesu, ale bezvládné mrtvé tělo, tedy tu bezvládnou hmotu přehodit přes zábradlí prakticky nejde. Mohou to udělat dva lidé, ale skutečně je to obtížné, když to pak člověk vidí v reálu a samozřejmě si to i filmuji. Tyhle informace člověk musí empiricky zjistit a mít je k dispozici, tedy např. tyto experimenty provádíme. To, co řeším v některých případech, pro které zatím nemám informace naměřené, si musím znalecky vyzkoušet. Vedu si také statistiku případů pádů z výšek a dělám si statistické vyhodnocování reálných sebevražd, reálných skoků vpřed, nebo jen kroků vpřed, reálných strčení a ukazuje se, že hodnoty získané s těmi dobrovolníky či kaskadéry, kteří padají do vody a skáčou do vody z nějaké výšky, jsou trošičku odlišné od těch reálných případů sebevrahů. Sebevrah provádějící sebevražedný pád letí trochu menší vzdáleností, když to řeknu zcela jednoduše než kaskadér, kterému řeknu skoč vpřed nebo udělej krok vpřed nebo spontánně padni vpřed.  

Reálné případy se mírně odlišují od těch empirických měření. Porovnávám hodnoty s dobrovolníky se statistickou analýzou reálných kriminálních případů, a to jsou informace, které vkládám do počítačového systému a variuji různé podmínky. Práce s Virtual CRASH je poměrně dlouhodobá a náročná. Musíte zadat řadu parametrů jako je třeba tření podložky, koeficient restituce, tuhost v kloubech i směr působení, kde se to může pohybovat, jestli to jde do hrudníku, lopatek, pasu, různých částí těla a podle toho získám poměrně velkou šíři výsledků. Ve finále se dá zjistit, která ta verze se nejpravděpodobněji blíží té situaci na místě činu a kterou verzi lze naopak úplně odmítnout.  

Snad jsem to ve zkratce přiblížil, že kromě dobrovolníků musím mít k dispozici i statistickou analýzu z reálných kriminálních případů. To nezískám nikde jinde než ze spisů. S dobrovolníky děláme pády do vody do bazénu z výšky 5 m někdy dokonce i 10 m či 16 m v přírodních podmínkách. Když řeknu dobrovolníkovi, aby skočil, skočí bez problému, co je potřeba, ale sebevrah skáče trošku jinak.  

Už jste nastínil i některé konkrétnější případy. Vzpomenete si na nějaký zajímavý, obtížný, nebo v něčem specifický případ z poslední doby? 

Vždycky říkám, že zajímavý je každý případ, byť je to banalita, ale vzpomínám si na případ, který byl tak trošku výjimečný. Říkám tomu vražda na objednávku, mladá slečna si vzala o generaci staršího muže samozřejmě velmi bohatého, a když to řeknu ve zkratce, uváděla ve spisovém materiálu, cituji „po 14 dnech už mě nebavil“. Rozhodla se proto, že ho zabije. Najala si dva nájemné vrahy za 100 000 Kč a vymyslela to tak, že s ním půjde hospody, tam se trošku přiopijí, užijí si večer v hospodě a po cestě domů půjdou přes lávku přes vozovku, kde je přepadnou ti dva pachatelé. Ona uteče a oni manžela zmlátí a shodí z lávky dolů do vozovky. Tak se to skutečně událo, ale shodili ho špatně. Dali mu přes hubu, upadnul do bezvědomí, shodili ho z lávky dolů do vozovky v domnění, že ho jezdící vozidla ještě zdevastují. Jenže shodili ho na okraj vozovky, kolem jel taxikář, který uviděl zraněného člověka, zastavil, zavolal záchranku, přijela policie. Následně se řešila otázka, zda spadnul náhodně, nebo byl opilý a mohl se naklonit přes lávku a spadnout dolů, byla to sebevražda, tedy skočil aktivně, nebo tam působilo cizí silové působení, tedy cizí zavinění čili vražda. Nechci říkat vražda to musí říct vždycky soudce, ale cizí zavinění. Nešťastná náhoda překlopení přes hranu lávky nepřicházela vůbec v úvahu vzhledem k rozměrům šířce lávky, byla to betonová poměrně široká lávka. Seskočení dolů také nepřicházelo v úvahu a třetí varianta bylo cizí zavinění.  

Tento případ se velmi dobře simuloval ve Virtual CRASH, kde to bylo opravdu zřetelné. Má to výbornou informační hodnotu, protože v počítači vidíte třeba i ve zpomaleném provedení, jak se tělo pohybuje při jedné verzi, druhé verzi, třetí verzi. Tady se jednoznačně jednalo o cizí zavinění, tedy vyhození. Manželka objednatelka a tedy spolupachatelka byla odsouzena tuším na 16 let a vykonavatelé dostali asi 10-12 let. To byl takový zajímavý případ vražda na objednávku, přitom podle statistiky vražd na objednávku v našich podmínkách české kriminalistiky se objevuje pouhých 2,5%. Laik, který se dívá na detektivky si myslí, že vražd na objednávku je hodně, ale je jich hrozně málo. Poslední statistika dokonce ukazuje 2,36%. Jsou tedy „vzácné“ a pro mě to byl případ, který člověk vidí v detektivce ve filmu. Další pro mě zajímavý případ byl případ asi 4-5 let starý, kdy se na Silvestra v deset hodin večer seznámili tři muži. Je to taková klasika ale jeden byl Čech, druhý Ukrajinec a třetí Slovák. 

Skutečně tomu tak bylo. Seznámili se v hospodě, podotýkám, že dva z nich měli za sebou kriminální minulost, Čech se se Slovákem dokonce znal z vězení. Potkali se U Bílé labutě a začali popíjet v tamější hospodě. Poté se rozhodli, že půjdou k Čechovi do bytu, který bydlel ve čtvrtém patře v takové staré zástavbě a tam popíjeli dál. Po půlnoci došlo k hádce, kdy měl Čech bodnout do břicha Slováka a poté došlo k pádu z čtvrtého patra přes hranu balkonu, který ten byt měl, do vnitrobloku domu. Slovák na místě zemřel a Ukrajinec utekl, protože se lekl. Po čtrnácti dnech se přihlásil na policii a vypovídal. Pachatel měl svoji verzi, uváděl, že se pohádali Slovák na něj začal útočit a naběhnul si na nůž. Poté se měl Slovák rozeběhnout, přeběhnout relativně malý pokoj, proskočit dvojitým sklem v okně na balkon a tam se měl přetočit a skočit dolů z balkonu. Ukrajinec tvrdil, že si na nic nevzpomíná, že tam došlo k nějaké rvačce, ale že nic neví, nic neviděl ani nic neslyšel. Když se dělalo ohledání na místě činu a vyšetřovací pokus, kde jsem také byl, tak bylo zřetelně vidět, že tím oknem člověk nemohl proskočit, neboť bylo úzké. Bylo sice rozbité, ale nemohl jím proskočit, i soudní lékaři uváděli, že by měl jiná zranění a poranění od střepů. Sklo se poškodilo v důsledku rvačky a otázka zněla, zda z balkonu spadnul sám nebo byl vyhozen, a to byl úkol pro mě. Biomechanika totiž řeší otázku od ztráty kontaktu do dopadu těla, co je před a po mě nezajímá, to už není otázka biomechaniky. Místo činu bylo dobře zdokumentované a změřené. Dělal se tam jednak vyšetřovací pokus s figurínou a pak se pomocí Virtual CRASH dalo přesně zanalyzovat, která verze je přijatelná a která není. Obviněný trošičku výpovědi měnil podle toho, co se mu prokázalo. Tvrdil, že si vzpomněl, že Slovák zábradlí přelezl. Musel jsem pak podle toho upravovat počítačovou simulaci Virtual CRASH a vzpomínám si, že i u soudu, když dostal slovo při hlavním líčení také svou výpověď změnil. Tvrdil, že zábradlí nepřelezl, ale překročil, stoupnul si do výchozí svislé polohy, otočil se a skočil dolů. Musel jsem kvůli tomu dělat doplněk znaleckého posudku podle toho, co tam uváděl v té době obžalovaný. A ani tady tělo nekorespondovalo s dopadovou polohou. Pády z výšky mají jednu výhodu, že jsou determinovány v okamžiku ztráty kontaktu. Při letu, letící tělo čili oběť už s tím nic neudělá. To si laici při sledování filmů myslí, že by mohl někdo mávat rukama a nějak se stočit, a ještě to tělo přetočit a někam jinak doletět, nebo dopadnout. To by mohl udělat řekněme, nějaký trénovaný gymnasta, který by věděl, jak se odrazit, ale člověk, který je shozen ze skály nebo z okna, za prvé tyhle informace nemá a za druhé nejsou vytvořeny podmínky, aby si ten moment silový udělil na začátku ztráty kontaktu.  

Při tom letu je pád už determinován. Už se s tím nic neudělá. Vezměte si, že pád řekněme z výšky dvaceti metrů trvá zhruba sekundu a půl, což je hrozně málo. Než si člověk uvědomí, že letí, nic s tím neudělá. Pohybová aktivita je tedy buď nulová, anebo jenom pasivní. Je to výhoda pro řešení pádů z výšek, protože dopadová poloha oběti čili těla opravdu přináší dost informací pro rozkódování zpětného děje. Můžeme zjistit, za jakých podmínek tělo spadlo, nebo ztratilo kontakt z výchozí polohy, aby dopadlo do finální polohy i třeba do úhlových směrů atd. Znalecký posudek z oboru zdravotnictví navíc přesně zanalyzuje zranění, díky tomu znám i místo primárního kontaktu a pak toho sekundárního dopadu. Vím tedy zda padá na horní končetiny, na hlavu, nebo na nohy, zkrátka co má zraněné.  

Nicméně z výsledků bylo zřejmé, že byl strčen. 

Ano, byl strčen. Byl odsouzen myslím na dvanáct let. Jednoznačně tam bylo cizí zavinění. 

Pane profesore, Vy jste se také mj. proslavil analýzou okolností smrti Jana Masaryka. Řeknete nám k tomuto případu něco více? Jak jste došel k danému závěru? 

Pád Jana Masaryka z roku 1948 byl velmi dlouho diskutován a ještě asi dlouho bude. Při řešení tohoto případu jsem samozřejmě vycházel z dokumentace z místa činu, kterou provedla výjezdová skupina policie Prahy 6 a až následně poté to převzala státní bezpečnost. Dokumentace, náčrtek z místa činu byl velmi dobře zakreslen. Poloha těla byla 2,90 m od svislice okna. Pitvu dělal prof. Hájek a v pitevním protokolu popsal zranění Jana Masaryka velmi pečlivě. Zraněními byly pouze zlomené paty a poškozené pánevní kosti. Dopadová poloha byla ve svislé poloze. Příčinou smrti bylo utržení srdce a jater, tedy rázová složka působila na tělo v okamžiku dopadu, když bylo tělo ve svislé poloze. Neměl zraněnou hlavu, neměl poraněnou žádnou horní část těla. Výška pádu nebyla zaměřená, ale tu jsem si i s dalšími potřebnými informacemi doměřil přímo na místě. Opět porovnáním empirických statistických údajů, jak ze skoků figurantů, nebo analýzou kriminálních případů, znám kinematické hodnoty pro spontánní pád, strčení i skok.  

Masaryk padal zády z okna ven do směru pádu a porovnáním těchto hodnot mně vychází závěr, že to nemohla být sebevražda. Nemohl doskočit tak daleko, když to řeknu zjednodušeně. Nemohla to být nešťastná náhoda, ta vypadá úplně jinak. Pád vysoce pravděpodobně odpovídá působení vnější síly, musel být s velmi vysokou pravděpodobní strčen do asi tak úrovně těžiště, aby dopadl do toho místa, kde byl nalezen. Vím, že se v poslední době o této kauze diskutuje a objevují se svědectví, že s ním bylo manipulováno, že mohl být někam přemístěn, to už je jiná věc. Já vycházím z dokumentace na místě činu, tak, jak byla zadokumentována.  

Můj závěr tedy je, že s velmi vysokou pravděpodobností došlo k působení vnější síly a tomu napovídají i další indicie, jako bylo třeba zranění i na přední části hrudníku a na břiše, kde měl škrábance zřejmě když přelézal z okna ven. Musím říct, že z hlediska biomechaniky jsou některé případy komplikovanější, než je tento a vychází mně jednoznačně. Došlo k působení vnější síly.  

Ještě je možná nutno říct, že obecně je forenzní biomechanika poměrně nová věda, tedy zkoumat historické případy může být velmi zajímavé. 

Máte pravdu je to relativně mladá věda. První dalo by se říci zakladatel forenzní biomechaniky byl prof. Karas, což byl můj školitel a učitel, který první biomechanický posudek, to ještě tehdy nebyl znalec, dělal v roce 1994, což je relativně málo. Věda je tedy stará tak 25 let. Dělají se v tomto směru výzkumy, což zase obohacuje materii poznání forenzní biomechaniky.  

Když se zmiňujete o historických případech, měl jsem možnost se vyjádřit ke kauze studna ze 30 případů Majora Zemana. Asi ho známe všichni, došlo v něm k vraždě otec a syn. Prováděli jsme experimenty, já jsem dělal i tu počítačovou simulaci, jestli ta verze, jak byl případ uzavřen opravdu odpovídá současnému poznání.  

K čemu jste došel? 

Objevila se ještě čtvrtá verze, která nebyla prověřovaná, že pachatel je syn, protože ten uváděl, že byl hozen do studny, která měla průměr 80 cm a za ním skočil otec. V jedné fázi, kdy tam zničily stromy zapálili dům, otec zabil matku, syn uváděl, že ho otec pořezal na zápěstí s úmyslem ho zabít. Pak ho shodil do studny a potom, když syn lezl nahoru, tak měl otec skočit dolů. Podle počítačové simulace by ho tam otec v podstatě tzv. zašpuntoval, tedy zarazil dolů. Ten spodní neměl šanci vylézt nahoru. V tom filmu se dole měli ještě poprat, syn vylezl nahoru a jako jediný přežil. Matku zabil sekerou, otec se utopil ve studni a syn ještě asi 5 km utíkal na místo, kde to oznámil. T 

ato situace je v reálu neproveditelná, alespoň nám se neprokázala. My jsme kromě toho dělali ještě experimenty v bazénu v asi šestimetrové hloubce, kde jsme simulovali studnu se stejným průměrem s figuranty. Potápěči to z podvodní hladiny filmovali a skutečně ten horní, když skočil shora, tak spodní neměl šanci vylézt. Zkoušeli jsme to opakovaně, neměl šanci. Kdyby ho otec chtěl opravdu utopit, tak tam syna utopí. V tomhle bylo slabé místo. Neříkám, že to tak bylo, je to jen verze, která nebyla prověřovaná. Ve filmu to bylo trošičku filmově přibarveno, aby to vypadalo zajímavě ještě v té době 30 případů majora Zemana. Tahle neprověřená verze je podle mě reálná varianta, že pachatelem mohl být syn, nebo minimálně jsou v ní disproporce, které je potřeba objasnit.  

To byla zajímá práce, protože jsme skutečně jeden den strávili v bazénu, kde jsme museli za prvé udělat model studny, která musela být z boku průhledná, pak mít dva potápěče, kteří to filmovali, pak dobrovolníky, kteří se k tomu uvolní a domluví si signál, po kterém horní pustí spodního, aby ho skutečně neutopil.  

Jste také známý pro uznávanou tzv. Strausovu metodu, což je metoda určená k rozpoznávání lidí podle chůze. Řekl byste nám o ní více? 

Identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze vychází z té myšlenky, že každý styl pohybového chování, tedy chůze je individuální. Určitě známe všichni situaci, že na dálku vidíme někoho známého přicházet. Nevidíme mu samozřejmě do tváře, je to na dálku třeba 50-100 m a řekneme si, jo to je bratr, otec, manželka, kamarád, už ho bezpečně dle stylu chůze poznáme. Každý se klátí trošku jinak, jde jinak. Jsou to drobné jemnosti, které neumíme nějak vyjádřit, ale víme, že to je jednoznačně on a je otázka, jestli je možné tyto pohyby nějakým způsobem graficky vyjádřit třeba formou identifikačních křivek, že bych se ten subjektivní vjem, řekněme taková forma rekognice, by se dala objektivizovat, aby se to dalo porovnat formou křivek.  

Chůzi člověka jsme měřili a měříme a vždy vyžaduje velký tým s poměrně širokou skupinu spolupracovníků. Nejdříve se chůze zabírá na nějakou dobrou vzdálenost, z boku, když člověk jde, jak se pohybuje těžiště těla, jak se pohybuje hlava a temeno hlavy, ucho, vnější boltec je dobře vidět, nohy, kotník, koleno, a když člověk jde opakovaně, tak tyto pohyby můžeme v čase vyjádřit formou křivek.  

Myšlenka je, že by se pohyb jednoho člověka a po nějaké době téhož člověka vyjádřil identifikačními křivkami a pak už by se porovnávaly jenom grafy. Zatím musím říct, že tato metoda není použitelná vždycky. Je ve fázi rozpracování a je řada prvků, které to komplikují, protože pachatel je zachycen kamerou na místě činu. Ta kamera je někde nahoře v rohu místnosti, jsou různé úhly na různou vzdálenost. V laboratorních podmínkách si můžeme vytvořit situaci, kdy vidíme jednu osobu jít a ze statické polohy vždycky z nějaké definované vzdálenosti můžeme osobu nahrát a graficky vyjádřit identifikační křivky a poté porovnávat, ale v reálu je to zatím komplikované řadou parametrů, které neumožňují vždy provést identifikaci, ale je možné se třeba vyjádřit např. k hladině tělesné výšky, nebo k délce kroků, nebo ke stylu chůze. Je to metoda, řekněme, použitelná v praxi, ale určitě vyžaduje ještě dlouhodobý výzkum, získávání řadu vstupních informací, aby to byla metoda zcela objektivní a exaktní, aby u soudu byl závěr silný a jasný, aby to byla informace vědecky prověřená založená na rozsáhlých výzkumech.  

Dalo by se podle toho říci, že každý má chůzi jedinečnou? 

Určitě má. Jako jsme jedineční třeba v ručním písmu, v jakékoliv pohybové činnosti, tak chůze je také jedinečná. Jde o to vždycky vyhmátnout a vychytat ty jedinečnosti, detaily. Jako jsme každý jinačí třeba svým hlasem, jsme jinačí svoji somatickou stavbou svalově kosterním aparátem a ten dynamický stereotyp chůze se vytváří v mozkové kůře, je dán informacemi, které se fixují, automatizují v mozkové kůře, jak se člověk učí chodit, tak se zhruba uvádí, že kolem sedmého roku je již chůze stabilní. Každý jsme svým stylem chůze jedinečný, pokud jdeme přirozeně a úmyslně chůzi neměníme a pokud netrpíme žádnou deformací anatomickou nebo nějakým úrazem. Pokud člověk jde subjektivně přirozenou chůzí, tak jde vždycky individuálním jedinečným způsobem. 

Diskuze (133) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Anonym napsal:

  Jj, to be ten zdiskreditovaný znalec, jehož ‚profesionální‘ posudky staly svobodu několika lidí.

 2. Zkhftl napsal:

  buy levaquin 500mg pill levaquin over the counter

 3. Wnpygg napsal:

  dutasteride price cheap zofran buy ondansetron 8mg online cheap

 4. Uukrgl napsal:

  aldactone 100mg over the counter buy valacyclovir without prescription brand diflucan

 5. Cbumue napsal:

  buy acillin online cheap cephalexin 500mg cost order erythromycin generic

 6. Zvoofd napsal:

  sildenafil tablet buy sildenafil 100mg pills methocarbamol price

 7. Lexrox napsal:

  suhagra 100mg price sildenafil 50mg for sale order estradiol 1mg online cheap

 8. Sbavdh napsal:

  buy tadalafil generic purchase tadalafil generic voltaren drug

 9. Unicrn napsal:

  accutane 10mg uk isotretinoin 20mg generic zithromax brand

 10. Oawnlo napsal:

  buy indomethacin 50mg generic purchase suprax pill purchase trimox online

 11. Lxeyrk napsal:

  tadalafil 40mg generic cialis prescription order sildenafil 100mg online cheap

 12. Nflhyj napsal:

  arimidex 1 mg uk biaxin 500mg generic order viagra online cheap

 13. Xnekon napsal:

  acheter 5mg gГ©nГ©rique cialis en france acheter 200mg gГ©nГ©rique viagra en france sildenafil 200mg comprimГ©

 14. Evrnja napsal:

  order deltasone 40mg pills viagra tablets viagra sale

 15. Lhialj napsal:

  accutane 40mg generic buy amoxicillin 1000mg online cheap ivermectin 3 mg tablets for humans

 16. Xzxhra napsal:

  buy modafinil generic Cialis buy order diamox generic

 17. Allnjb napsal:

  oral doxycycline 100mg buy furosemide 40mg generic buy furosemide pills

 18. Lsiviv napsal:

  altace 5mg price avapro 150mg pill purchase astelin online

 19. Oeqpfw napsal:

  buy catapres for sale cheap meclizine order tiotropium bromide 9 mcg generic

 20. Nospla napsal:

  order buspar 10mg online buy dilantin sale oxybutynin over the counter

 21. Anovbp napsal:

  buy alendronate without prescription order paracetamol online oral famotidine 40mg

 22. Omgoio napsal:

  benicar without prescription calan 120mg drug diamox online

 23. Rwvdpw napsal:

  buy tacrolimus 5mg without prescription purchase requip generic purchase ursodiol

 24. Exapyy napsal:

  order isosorbide 20mg sale digoxin online order purchase telmisartan pill

 25. Xcolgo napsal:

  zyban 150mg oral order seroquel generic quetiapine 100mg cost

 26. Myulvv napsal:

  zoloft 100mg us Viagra or cialis order sildenafil generic

 27. Gxuzdp napsal:

  buy imuran 100mcg sale purchase imuran for sale buy sildenafil 50mg generic

 28. Urmtmf napsal:

  usa cialis sales buy cialis generic sildenafil tablets

 29. Tysatv napsal:

  tadalafil 40mg oral buy phenazopyridine generic buy symmetrel 100 mg for sale

 30. Tpsboi napsal:

  revia 50mg pill buy aripiprazole 20mg pills order aripiprazole 20mg generic

 31. Qgxouv napsal:

  dapsone cost aceon us order perindopril for sale

 32. Xqwmvu napsal:

  cheap provera buy generic provera 5mg order periactin

 33. Ynwpvk napsal:

  modafinil 200mg canada stromectol 3mg us ivermectin 12 mg over the counter

 34. Xbnmqu napsal:

  purchase luvox online order glucotrol online cost glucotrol 10mg

 35. Pgfdwg napsal:

  buy accutane 10mg online buy generic accutane 40mg prednisone over the counter

 36. Nksxbm napsal:

  cheap nootropil viagra 50mg sale sildenafil online order

 37. Eourfd napsal:

  tadalafil for sale tadalafil 10mg ca viagra 200mg

 38. Efvndc napsal:

  lasix oral plaquenil over the counter plaquenil cheap

 39. Bhwcji napsal:

  cheap tadalafil clomipramine medication clomipramine 50mg uk

 40. Dcmzmw napsal:

  chloroquine over the counter chloroquine cost order baricitinib 2mg

 41. Xhshex napsal:

  oral itraconazole 100 mg itraconazole pills buy tindamax 500mg pill

 42. Dckxlm napsal:

  order generic glycomet 1000mg buy cialis 5mg online cheap order cialis 5mg for sale

 43. Arizvz napsal:

  zyprexa for sale bystolic 5mg cheap order valsartan pill

 44. Wiojvt napsal:

  buy norvasc online buy sildenafil 50mg sale generic cialis cost

 45. Pmscgg napsal:

  clozapine 100mg uk order combivent pills dexamethasone cheap

 46. Armutd napsal:

  viagra 25mg for sale lisinopril 10mg for sale lisinopril 10mg sale

 47. Knevgc napsal:

  oral linezolid 600mg black jack card game free real money online casinos usa

 48. Qhtzdj napsal:

  order metoprolol 100mg for sale lopressor pills purchase vardenafil online cheap

 49. Gzcezf napsal:

  pay for paper writing order generic sildenafil sildenafil for men over 50

 50. Ekmyhe napsal:

  cialis 40mg pill order tadalafil 40mg sale price viagra

 51. Fjqwoy napsal:

  priligy 60mg for sale cytotec 200mcg without prescription purchase synthroid online cheap

 52. Cdptwp napsal:

  purchase orlistat online cheap buy acyclovir online cheap buy zovirax for sale

 53. Iqmeiq napsal:

  order generic cialis 10mg clopidogrel 150mg drug order plavix 150mg generic

 54. Ddohbu napsal:

  buy allopurinol 100mg generic allopurinol for sale zetia pill

 55. Icmzex napsal:

  methotrexate 2.5mg cost order metoclopramide 10mg metoclopramide usa

 56. Pdbpwg napsal:

  purchase domperidone online buy sumycin 250mg online flexeril brand

 57. Wjxkxy napsal:

  losartan 25mg drug order cozaar for sale topiramate brand

 58. Bpysqf napsal:

  purchase colchicine online best online casino usa online casino with free signup bonus real money usa

 59. Gtknuo napsal:

  zantac 150mg usa buy ranitidine 300mg without prescription celecoxib us

 60. Ykxinv napsal:

  best online casino usa caesars casino online gambling meaning

 61. Rokkdc napsal:

  buy flomax 0.2mg pills zofran canada purchase aldactone online

 62. Vljlbi napsal:

  simvastatin order online order propecia pills proscar 1mg pill

 63. Whxhak napsal:

  flagyl online buy order flagyl online cheap bactrim us

 64. Zopmvz napsal:

  diflucan 200mg generic buy fluconazole generic sildenafil 25mg for sale

 65. Pqrffv napsal:

  cephalexin 250mg over the counter purchase erythromycin generic order erythromycin 250mg without prescription

 66. DupAssugh napsal:

  Serum samples were obtained on days 2 and 5 during the theophylline and placebo phases of the study success rate of clomid

 67. Oywbuo napsal:

  sildenafil 50mg brand purchase sildenafil pills order generic tadalafil 5mg

 68. Lmyqfa napsal:

  generic cefuroxime 500mg buy methocarbamol sale buy generic methocarbamol

 69. Tlahpw napsal:

  casino games online cialis 5mg us cheap cialis pills

 70. DupAssugh napsal:

  Additionally, knockdown experiments have shown that CBSb is important for maintaining calcium homeostasis Kwong Perry, 2015 anuncios de kamagra Telhaug R, et al

 71. Ghvcxz napsal:

  desyrel price sildenafil order online sildenafil for sale online

 72. seabeve napsal:

  The flowers turn from purple to yellow pct nolvadex dosage

 73. Aufxjb napsal:

  purchase sildalis online cheap order generic estradiol 2mg cheap lamictal 50mg

 74. Ykixrh napsal:

  buy prednisone 10mg generic order isotretinoin 10mg sale purchase amoxil generic

 75. Mxttst napsal:

  viagra pills 50mg order generic sildenafil 100mg cialis 10mg over the counter

 76. Xjlepo napsal:

  slots meaning black jack order tadalafil 20mg generic

 77. DupAssugh napsal:

  This formulation is a quick acting pill used for the treatment of acute pain azithromycin 250 mg Alarm Plugin

 78. seabeve napsal:

  In the darkest corners of the internet, there are things going on that are a direct danger to our children, and that must be stamped out propecia dosage

 79. Xwvzzk napsal:

  chumba casino modafinil over the counter modafinil us

 80. Jzrmeq napsal:

  lasix 100mg cheap order hydroxychloroquine 200mg pills purchase hydroxychloroquine online

 81. DupAssugh napsal:

  Z Phytother 1992; 13 7 13 in German buying cialis online safe In a 3 year placebo controlled trial and its open label extension in which patients liver tests were monitored every 4 months, evidence of serious hepatocellular injury elevations of hepatic transaminases of at least 3 times ULN combined with elevated bilirubin at least 2 times the ULN occurred in 0

 82. Frbfvm napsal:

  buy fildena 100mg generic purchase rhinocort online order budesonide online cheap

 83. Hakdfx napsal:

  buy generic deltasone 20mg minipress for sale online mebendazole generic

 84. Fwtvyu napsal:

  tadalafil online order generic indocin 50mg order indomethacin sale

 85. seabeve napsal:

  clomid for sale How To Naturally Increase Penis Girth

 86. Lmnqqx napsal:

  lamisil 250mg us buy lamisil generic amoxicillin 250mg canada

 87. Pgoxzg napsal:

  buy clarithromycin 250mg online cheap meclizine 25mg meclizine 25 mg for sale

 88. Brianimari napsal:

  If you’re facing a drug test at short notice then you could be in real trouble. Thankfully though, there are some strategies you can use to pass a urine test or a mouth swab drug test in that short space of time.
  But can you genuinely learn how to pass a drug test in just 24 hours? Is it even possible, and if it is, how risky is it?
  In this complete guide, you’re going to learn everything about the best ways to pass a drug test with very little notice. We will cover the strategies for passing a urine drug test, an oral drug test, and a hair drug test.
  By the end of this guide, you will know exactly how drug metabolites work, what the strategies are, which products to use to pass a drug test and how to use them.
  –>Click Here To Purchase The Best Detox Products Online <–
  What Defines “Short Notice” For Drug Test?
  If you’re here because you’re facing a drug test tomorrow, literally within the next 24 hours, then the bad news is that you are really going to struggle. You’ll need to grab something locally and there’s not going to be a lot available, even if you live in a big city.
  In this guide I will cover a couple of the best emergency strategies for you though, just in case, you can get access to specialist products right now. But if you think you could face a drug test with just 24 hours' notice, and you have even three or four days before you think that could happen, then there’s plenty you can do.
  How Long Do Drug Metabolites Stay In Your Body?
  Unfortunately, how long drug metabolites stay in the body is an open-ended question. There’s no real proper answer.
  You can search online and you’ll see some ideal maximum times. Things like this for urine drug testing:
  Weed stay in your urine for up to 72 hours
  Cocaine up to 72 hours
  Amphetamines up to 48 hours
  Benzodiazepines up to 96 hours
  Methadone up to 5 days
  The problem with all of those is they are averages. They are also averages for light users.
  All of these factors will increase the time dramatically:
  Taking high doses taking more regular doses (than a couple of times per week)
  Your metabolism
  Age and fitness
  Diet and exercise
  On top of that, some drugs stay in the body much longer. Cannabis and benzodiazepines are classic examples of this:
  Slow-release benzos, especially if you are taking in every day, can be found in the body for up to 6 weeks.
  Weed metabolites can cling to fat cells in the body and have been found to still be in the body up to 12 weeks after the last joint.
  If it’s been less than a week since you last took drugs, and you’re taking them more than once per week in the weeks leading up to that, then if you face a drug test at short notice, especially 24 hours' notice, then you will almost certainly test positive.
  Strategy #1 Fake Urine: Easiest Way To Pass A Urine Drug Test
  The absolute best way to pass a drug test in 24 hours is synthetic urine. It can be prepared in a short space of time, so you can submit your sample with virtually no notice at all. However, this only works if it’s an unsupervised drug test. That’s where you are allowed to go behind a screen, or even into a different room in order to submit your sample.
  If it’s a supervised/observed drug test then you cannot use fake urine. Don’t try and use one of those stupid fake penis devices, they won’t fool anyone if they are standing there looking at you, even indirectly.
  However, if it’s unsupervised, then the best fake urine will pass almost any level of scrutiny.
  Some people think that every urine sample undergoes some massive digital analysis. That’s not actually the case. This is what happens:
  First, the temperature is tested within two minutes of the sample is done. It has to be between 90В°F and 100В°F to be legal.
  Shortly after, validity checks will be done. This is a dipstick test usually. It’s then tested against panels that react to different things. It will look for adulteration, the presence of nitrates, and the presence of other things which are common for adulterated samples.
  If it passes the validity checks then it is simply tested against a drug panel kit. Not a digital analysis, just a standard panel kit like you can buy from a shop (although it’s more high-quality).
  So note here that only if they have huge suspicion about your sample would they send it off for an expensive gas chromatography-mass spectrometry analysis.  That’s when all fake urine will fall down because it does a full analysis of the composition of the urine, and it will spot that some things which should be in urine aren’t there.
  But generally, for low-level drug testing, good quality fake urine is going to pass 99% of the time. Studies analyzing historically submitted samples have shown that this is the case.
  A kГ©pen beltГ©ri, szГЎmlГЎlГі lГЎthatГі
  Automatikusan generГЎlt leГ­rГЎs
  1. Don’t Buy These Fake Urine Products
  There are a lot of fake urine products out there to choose from. However, a lot of them are awful.
  The reason is that fake urine has to have the following construction as a minimum:
  Urea
  Uric acid
  Creatinine
  Balanced for ph 
  Balanced for specific gravity
  Contains other common chemicals
  Looks and froths like urine
  The problem is that most fake urine out there doesn’t even tick those basic boxes. Some of it is just fetish urine, some of it is poor quality, and some of it contains detectable elements.
  The detectable element, the common footprint, that many drug testing labs look for now is biocide-based preservatives. Simply by looking for those they can rule out many fake samples. This was established about four years ago when a lot of brands started failing.
  These are the fake urine brands I would recommend you stay away from because of everything I’ve just talked about:
  Magnum
  Urine Luck
  U Pass
  Ultra Klean
  Synthetix5
  2. The Top Three Synthetic Urine Brands
  Let’s now talk about the top three urine products that will pass scrutiny. These are genuinely complex and high-quality. They have long track records of passing drug tests.
  Sub Solution Powdered Urine Kit
  The best synthetic urine kit is Sub Solution. It’s the best combination of price, complexity, and control. It costs $85. Sub Solution is a powder that you mix up with filtered water. This adds an extra step, but it’s only a small one.
  There’s no other preparation with Sub Solution because it uses heat activator powder, meaning no heatpad to deal with.
  All you have to do is tap in about one-third of the heat activator powder into the sample just before you go to submit it, shake it gently until it dissolves, and the temperature will rise. Keep adding powder until it gets within the correct temperature range.
  That’s it with Sub Solution. It’s beautifully complex, containing 14 things found in urine, it’s perfectly balanced, and it looks and froths like urine. Click Here to buy Sub Solution from the manufacturer.
  Quick Luck Premixed Synthetic Urine
  This is the most expensive fake urine on the market. It’s actually the big brother of Sub Solution. It costs $100 and is made by the same company, Clear Choice.
  The only real difference is that it contains a heatpad in the kit, and it’s premixed. So it gives you an extra heating control mechanism, and you don’t need to mix it with filtered water.
  So, Quick Luck is better for on-the-job drug testing. If you got a drug test at really short notice, it’s perfect because using the heat activator powder, in less than two minutes, you can have a viable sample.
  Again, it’s beautifully balanced, looks and froths like urine, and the heat activator powder is the game changer that gives you complete control over the temperature sample.
  A kГ©pen szГ¶veg lГЎthatГі
  Automatikusan generГЎlt leГ­rГЎs
  Quick Fix 6.3 Synthetic Urine
  The third fake urine brand of choice is Quick Fix. It’s the budget option, but still decent. The small size costs just $30 and Quick Fix “plus” costs just $10 more. Don’t be fooled by the plus bit, it’s exactly the same fake urine, you just get more of it.
  Quick Fix is premixed. It’s also good enough to contain the basics of urea, uric acid, and creatinine. It’s balanced, and it sort of looks like urine. For the price, it’s good.
  The downside is it uses heatpad. It’s a good one, but it does mean that the temperature it’s kicking out is going to be slightly variable. It’s essential that you check the temperature just before you go to submit your sample and alter it if necessary (hot water in a flask is ideal for this).
  But, if you don’t care that much about the drug test, or there’s nothing else available, then Quick Fix is the best budget fake urine brand out there and it definitely does not contain biocide preservatives.
  3. How To Prepare For A Drug Test
   If you’re in real trouble and facing a drug test in 24 hours, say tomorrow, and you live in a big city, then you could grab some Quick Fix.
  Quick Fix is available in quite a few smoke shops and alternative shops in cities in America. Just check it’s fresh stock because they don’t sell very many and it can go out of date and go off.
  My advice though is to invest in a box of Sub Solution or Quick Luck right now. Get them in stock and then you will never have to worry. The same applies to all detox products, passing a drug test in 24 hours is not that difficult, but you need to be prepared.
  4. Instructions For Passing A Test Using Fake Urine
  If you are facing a urine drug test and you need to submit a fake sample, it’s pretty easy to do. Just don’t panic, and make sure you’re prepared.
  If you need to use a heatpad, heat your sample in the microwave to give it a head start. Strap the heatpad to it, and then tuck the sample in your crotch under your underwear. That keeps it snug and it keeps it closer to body temperature.
  Also, you can’t be intimately searched. So putting the sample there and wearing baggy jogging bottoms means less chance of detection.
  If you’re using Quick Fix then you’ll have to check the temperature before you enter the building. If it has cooled then use hot water from a flask to lift the temperature sample.
  If you’re using Sub Solution or Quick Luck, it’s simply a case of tapping in enough heat activator powder to get the sample as close to 100В°F as possible without going over.
  Strategy #2 Drug Detox Drinks: Best Way To Clean Out Your System Temporary
  If you’re facing a supervised drug test, where somebody will be observing you, or you just don’t have the guts to smuggle a sample in, then drug detox drinks are the only real alternative for a urine drug test.
  A detox drink does the following when you drink it (as long as it’s good quality):
  Flushes out the toxins in your body
  Accelerates and removes more toxins than water alone
  Floods the body with things found in urine so they appear in it
  Floods the body with things that can color your urine more naturally
  A detox drink is merely a masking agent. In working, it creates a gap in the toxin flows into the bladder. It pushes them out at an accelerated rate, creating a gap of a few hours during which you can submit a clean sample. So don’t think that it’s the best detox for a drug test it’s just a temporary solution. The fastest way to clean your system is doing natural detox combined with detox pills, but since it’s not possible in 24 hours, we didn’t mention it in the article.
  1. Instructions For Using A Detox Drink
  These are the instructions you need to follow for using a cleansing drink:
  You’ll need to try and do a 24-hour drug detox before the day of your test if possible, preferably longer. If it’s really short notice though, you’ll have to just hope the detox drink has the potency to create a gap in your toxin flow and keep your urine natural.
  Drink the contents of the bottle for about 10 minutes. Refill it with water and drink that if instructed to.
  Over the next hour urinate at least three times, preferably more. This will ensure the bladder is empty and toxins are all removed.
  Detox drink makers claim will have up to 5 hours clean, but if you are someone who is regularly taking drugs and you could have a high level of toxins in your body, say you are taking methamphetamine frequently, then it could be two or three hours.
  2. These Are The Top Two Best Detox Drinks To Use
  Mega Clean is one of the best detox drinks out there. On its own though, it’s not the most potent. As a plan B, you can grab it from somewhere like Walmart or Walgreens for a short-notice drug test. It could work.
  But it’s best bought from Test Clear. You’ll get six pre-rid pills bundled in, which is enough for a 24-hour potent detox. Obviously, you’ll need those 24 hours before the day of your test though.
  The best detox drink on its own is Rescue Cleanse. You don’t need to drink additional water, and it’s definitely got the best formula. I passed a drug test using this. You should still do the 24-hour detox if possible though, especially if you’ve got high levels of toxins in your body. It’s not available in smoke shops, click here to buy it online.
  Strategy #3: Passing A Saliva Drug Test
  Mouth swab drug testing is becoming more common. It’s cheap and anyone can administer it. Even police on the roadside, on the spot at work, so it is insidious and dangerous. But thankfully, it’s quite easy to pass a saliva drug test if you know how and you have the tools in stock.

  1. Passing An Oral Drug Test Naturally
  If you’ve got low levels of toxins in your body, say you smoke a couple of joints at the start of the week and you only do that infrequently, then it could be enough to just brush your teeth several times, use plenty of mouthwash, and chew gum.
  That, drinking plenty of water, urinating, exercising, and generally churning the saliva through your mouth and out of your body, will mean that you test negative more quickly.
  2. Use Toxin Flushing Mouthwash
  If you got high levels of toxins in your body, then a toxin-neutralizing mouthwash could be the way forward for you. They only cost about $30. Ultra Klean and Toxin Wash are two of the best brands.
  Wash out your mouth with half the liquid, spit it out, and then repeat the process with the other. You’ll be clean in about 60 seconds. The effects will last for 15 minutes. On the downside though, you can’t really swallow that much liquid, and you’ll have a bottle to dispose of. So not ideal for on-the-side-of-the-road drug testing, or on-the-spot at work testing.
  3. Best Strategy: Oral Clear Gum
  The best strategy for passing an oral drug test at short notice is definitely to use Oral Clear gum. It’s not actually gummed at all. It’s a capsule of very concentrated mouthwash. It’s incredibly discreet because of this.
  You can even use it with someone in front of you. Cup the capsule in the palm of your hand and cough. Place your hand over your mouth, and push it in. Then, while pretending to still cough a bit, pop the capsule and move the liquid around in your mouth for about 30 seconds.
  If they ask you what you are doing, you can say were choking on a piece of gum. Then swallow, and there’s no evidence you have used it.
  Oral Clear isn’t cheap. It costs $90 for a single capsule. But it’s incredibly potent, discreet, and the absolute best way to pass.
  Strategy #4 Passing A Hair Follicle Drug Test
  The bad news is that if you are facing a hair drug test at short notice then there is no way out of it. You simply cannot pass a hair drug test in 24 hours. However, with a few days notice it is possible to flush out the toxins in your hair.
  Why The Hair Follicle Drug Test Is So Dangerous
  Hair drug testing is very dangerous because drug toxins get trapped inside the hair shaft. When you take drugs, they move around your bloodstream and get stuck in the hair follicle. When it grows, they get trapped in the hair shaft and form an indelible record of your drug use.
  The sample they take is from the scalp at the follicle and then cut so that it represents 90 days of growth. Legally, they can only test your previous 90 days' hair growth. So if you haven’t taken anything in the past 90 days, then you should be okay.
  The problem is that to get rid of the drug metabolites in your hair, you have to somehow open up the hard cuticle layer (microscopic scales that overlap to protect the inner hair shaft) and flush out the toxins without destroying the hair.
  This Is The Only Method That Will Pass A Hair Drug Test
  The only method that will pass a hair drug test is called the Macujo method.
  It uses Aloe toxin rid shampoo alongside household ingredients to chemically work together to open up the cuticle layer and flush out the toxins. It then conditions the hair and ensures it isn’t damaged.
  The problem is it takes several runs through this method to get rid of all the toxins. Once per day for seven days is ideal. If you’ve got three days, then twice per day will still give you six times and a great chance of passing.
  With light levels of toxin exposure, even twice per day for two days leading up to a test could be enough. But it gets progressively more of a gamble.
  https://googleee.com

 89. Hhypbt napsal:

  generic naprosyn cheap naprosyn 250mg order lansoprazole 30mg for sale

 90. Sdcuck napsal:

  buy tiotropium bromide pills order minocycline generic buy hytrin 5mg sale

 91. Ypsvnx napsal:

  proventil 100 mcg pills order ciprofloxacin 1000mg for sale purchase cipro without prescription

 92. Pckutg napsal:

  singulair 5mg canada sildenafil 50 mg sildenafil ca

 93. Swbhkw napsal:

  order cialis 40mg online cheap Brand cialis for sale real online blackjack

 94. ruini napsal:

  A player can also jump into micro stakes cash games, playing for as low as pennies each hand. Players can also deposit small amounts to get started. Minimum deposits can be as low as $10-$20 depending on the site. Industry observers have found that 90% of all real money poker games are for $25 or less. You’d be better off playing a smaller game that you have positive expected value in than playing a higher game that you’d lose in…even if your bankroll would allow you to play it. All of this talk about bankroll management assumes that you are a winning player. If someone is a losing player then BRM would only prolong the time until they are broke. If you’re new to online poker, we’re here to help you learn. From hand rankings to basic rules and strategies, find everything you need to get started.
  https://reidbknc602681.blogthisbiz.com/19380836/spin-and-win-real
  The availability of an application on the casino of your choice depends on the casino. Therefore, if you want to enjoy all the benefits of mobile play, you should explore the casino website before registering. For some players, the mobile casinos online are paramount. If you plan on playing at any time, then ensure that the casino offers the mobile option. We have provided you with a complete list of the best online casinos Canada has to offer. We only recommend legit Canadian online casino sites that are licensed and safe. So, how do you pick the right one for you? You will find that every legit online casino in Canada has unique highlights. To help you select the best online casino in Canada to suit you, we have created a separate list of the most trusted online casino Canada sites by category:

 95. Zizsmu napsal:

  real money slots free spins no deposit cheap research paper writers write my assignment for me

 96. Wneeou napsal:

  order altace glimepiride sale order arcoxia 120mg sale

 97. Txopqc napsal:

  edit letter sulfasalazine 500 mg sale brand azulfidine 500mg

 98. Uuhcpl napsal:

  order generic olmesartan 20mg order depakote 250mg generic cheap divalproex

 99. Rvetns napsal:

  purchase asacol generic avapro usa irbesartan pills

 100. Gfvvdn napsal:

  acetazolamide for sale acetazolamide ca azathioprine 50mg generic

 101. Roubqf napsal:

  order generic lanoxin buy lanoxin without prescription buy molnupiravir 200 mg generic

 102. Svffhe napsal:

  purchase temovate generic temovate over the counter buy cordarone 100mg sale

 103. Vot napsal:

  Marijuana, also known as Cannabis and many other names, is increasingly being used in place of western medicine to treat mental disorders. It has proven effective in alleviating symptoms of bipolar disorder, such as mania and depression. „Medical marijuana“ is something of a misnomer. A physician does not write a prescription for a specific compound at a specific dosage that a patient fills at a pharmacy. Indeed, the physician’s only involvement may be in issuing the requisite medical marijuana card. It’s important to keep in mind that the research surrounding the beneficial effects of marijuana use in bipolar disorder is very preliminary. Also, marijuana can affect each person differently, so these results don’t suggest that marijuana can benefit everyone with bipolar disorder. Marijuana use, especially frequently (daily or nearly daily) and in high doses, can cause disorientation and sometimes unpleasant thoughts or feelings of anxiety and paranoia.1
  https://www.consuma.ca/community/profile/enriquemale2190/
  Bottom line is that besides abstaining for a decent amount of time, there is no good way to be sure you’re complying with the law – which is particularly concerning when that law is the Criminal Code, and punishments range from a fine to jail time. The higher the concentration of THC in your blood, the higher the potential penalty. We can expect some legal challenges to this one. Thousands of Canadians are federally licensed to possess and use medical marijuana anywhere in Canada. If you are new to medical marijuana, the only way to legally protect yourself from possession charges is through the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) which came into effect on August 24th 2016. For information on the new ACMPR please click here. SFST training takes different forms. In some jurisdictions, it is only delivered in police colleges (e.g., Quebec), but in most cases it is delivered by a combination of colleges and local law enforcement organizations (e.g., BC, Ontario). In Quebec, training on SFST is mandatory and is part of the initial training program for police officers at the police school. Also, SFST training is available to police officers on duty (course lasting 24 hours).

 104. Phoebe napsal:

  I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article.
  But should remark on few general things, The web site style is
  great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

  Feel free to visit my site купить диплом

 105. Xcegdk napsal:

  cost amoxicillin 1000mg buy stromectol pills ivermectin 2mg

 106. Dlkpev napsal:

  alendronate 70mg us ibuprofen order motrin uk

 107. Dbkuvy napsal:

  dapoxetine 30mg cheap avana 200mg drug order domperidone

 108. Zsjqgn napsal:

  doxycycline order online order doxycycline 100mg online cheap buy medrol usa

 109. Atdkfy napsal:

  tricor 200mg without prescription tricor medication buy sildenafil for sale

 110. Sherrill napsal:

  I appreciate, lead to I found just what I used to be looking
  for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have
  a great day. Bye

  My web page: cancer diagnosis revolution

 111. Gabrielle napsal:

  Right here is the perfect website for anyone who wishes to understand this
  topic. You realize a whole lot its almost hard to argue
  with you (not that I really will need to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a subject that has been written about for ages.

  Excellent stuff, just excellent!

  Have a look at my web-site … Medication for diabetes control

 112. Misjup napsal:

  buy esomeprazole 40mg generic buy nexium 20mg sale purchase lasix generic

 113. Lnuics napsal:

  cost of cialis Discount tadalafil without prescription ed solutions

 114. Wylqqs napsal:

  minocycline 100mg brand order minocycline 100mg online order generic terazosin

 115. Imdwrs napsal:

  oral glucophage 500mg nolvadex online order order generic nolvadex 10mg

 116. innorge napsal:

  levitra generico levitra coupon vardenafil 20.

 117. Ctoigw napsal:

  deltasone generic oral amoxicillin 250mg purchase amoxicillin pill

 118. Qjfeqw napsal:

  order clomiphene generic order clomiphene 100mg generic prednisolone 20mg pills

 119. Lzumqi napsal:

  buy ed pills uk propecia for sale online order proscar 5mg online

 120. Fkmhnp napsal:

  isotretinoin 20mg usa oral isotretinoin 10mg buy ampicillin 250mg generic

 121. Dxsoxf napsal:

  cheap zofran 4mg purchase bactrim pill order bactrim 960mg sale

 122. nofanny napsal:

  commander du viagra viagra contre indications viagra en ligne avec ordonnance.

 123. Rpncah napsal:

  ivermectin australia stromectol uk prednisone tablet

 124. Iico89q napsal:

  What is the most common way to get a parasite buy stromectol for humans – https://otcstromectol.com/

 125. Mlmbte napsal:

  albuterol usa order synthroid sale purchase amoxiclav pill

 126. Lgfsar napsal:

  buy isotretinoin 10mg pills accutane 40mg drug purchase zithromax pills

 127. Ntsyoo napsal:

  purchase modafinil generic order modafinil 200mg pill order metoprolol 100mg for sale

 128. dbjo57 napsal:

  hydroxychloroquine reviews hydroxychloroquine patent hydroxychloroquine sulfate tablets

 129. Yamael napsal:

  order prednisolone 5mg pill buy neurontin 100mg pill lasix 40mg uk

 130. Xvmtos napsal:

  order avodart 0.5mg pills purchase avodart online orlistat 120mg price

 131. Bradley napsal:

  Reduslim включва жизненоважни компоненти, които се съчетават,
  за да помогнат в процеса на отслабване.
  Капсулата просто се пие и се усвоява
  от стомаха с почти еднаква на течността скорост.

  Reduslim онлайн директно от уебсайта на производителя, официалния уебсайт.
  На официалния уебсайт ( НАТИСНИ ТУК за достъп до него) това ни е казано Reduslim се препоръчва от
  Синтия Паскуела, диетологът на Шарлиз Терон и Сандра Бълок .
  В края на 28-те дни на лечение тялото ни ще изглежда
  по-стройно и стегнато и в същото време
  ще се чувстваме по-силни, енергични и здрави.
  Reduslim е специално разработен за отслабване (затова се нарича фет бърнър), като ефективно помага на тялото да отслабне и осигурява допълнителна енергия.
  Редуслим хапчета за отслабване ще ви помогнат да
  възстановите здравето и лекотата на тялото.
  Дори не е задължително да е спорт;
  добре е да се разхождате на кратки разстояния, вместо да ползвате асансьора, или да слезете на гарата една спирка по-рано, за
  да се приберете у дома. Reduslim е хранителна добавка, която не може да бъде закупена от билкари, аптеки, уебсайтове за електронна търговия (Amazon,
  eBay) или лекарски кабинети. Погрижете се за себе си, отървете се от наднорменото тегло и намалете вероятността от развитие на инфаркт,
  диабет и хипертония с приблизително 89% успеваемост.

  Винаги съм се опитвал да се грижа за себе си, но имах много проблеми през последната
  година. Формулата Reduslim е чудесен избор за всички хора,
  които изпитват проблеми с получаването на желаните ефекти за отслабване.
  Формулата за действие Reduslim се основава на иновативна,
  сложна комбинация от естествени съставки, чиито специални
  свойства ще ви помогнат да получите най-добрите възможни резултати от
  диета за отслабване. Това е добре познат изцяло естествен продукт, който
  има изключително силно действие
  и повлиява естествените процеси
  на отслабване и регулиране на високия холестерол.
  Основното предимство на таблетките е тяхното
  удължено действие. Можете да закупите оригиналния
  продукт на официалния уебсайт.

  Това е гаранция, че ще получите оригинален, сертифициран продукт.

  Този естествен продукт се предлага под формата на
  таблетки или капсули, които трябва да
  се приемат 1-2 пъти на ден.
  По време на прием на добавката, трябва да останете адекватно хидратирани с над
  1,5 литра вода всеки ден. Изследванията доказват,
  че над 98% от тези, които използват добавката, ще започнат
  да виждат значителни резултати през първите няколко седмици.
  Reduslim има много положителни отзиви,
  тези, които са използвали добавката,
  я препоръчват без съмнение, подкрепяйки
  нейната ефективност и добро съотношение цена/качество.

  Не попаднахме на негативни отзиви, което потвърди всеобщото мнение, че натуралният състав повлиява положително върху фигурата.

  Също така, ще разсеем един мит за ниската ефикасност – която е спомената в няколко негативни мнения за продукта.
  Капсулите с естествена формула за повлияване на апетита ReduSlim могат да бъдат поръчани само чрез официалния уебсайт на продукта.
  Можете да видите резултатите от мъжкото
  представяне само за няколко
  минути приложение. Потребителите
  могат да се възползват от тях, когато са налични.
  Ще се опитам да се съсредоточа върху
  важната информация, което означава, че ще прочетете за мненията
  на Reduslim относно съставките, противопоказанията,
  предлаганите ползи, както и за реакциите, които откриваме във форума на капсулите.
  Освен това се обръща голямо внимание
  на високото качество на съставките,
  които се предлагат за това качество на справедлива цена.
  Освен това организмът е длъжен да разгражда мастните клетки само ако
  в момента няма на разположение друг
  източник на енергия (храна). Мога ли ако действително е така да
  пия само 2 седмици? Това важи както за мъжете, така и за жените.
  Домакин, както ми се стори по инструкциите, но след 10 дни резултата не е
  имало. Въпреки това, тъй като е хранителна добавка,
  Reduslim не може да се използва като
  заместител на хранене. Захарните закуски са
  идеалното решение за отслабване, тъй като въглехидратите повишават нивата на кръвната
  захар.

  Но при „късоверижните“ въглехидрати, главно сладкиши и подсладени
  напитки, нивото на кръвната захар се повишава много бързо.
  Reduslim капсули дават трайни резултати при всяка форма на затлъстяване.
  Това е едно от големите предимства на приема
  на прах, както и улеснява приемането му при
  пътуване. Вземете 50% отстъпка, предоставена
  временно от официалния му сайт!
  В момента можете да закупите тази органична хранителна добавка само от официалния уебсайт.
  4,2 кг само за един месец лечение и до около 12,4 кг.
  Не само потребителите, но и диетолозите казват положително за лекарствата.
  Кървав екшън в Бургас навръх Гергьовден които предлага фитотерапията за справянето с това страдание в домашни условия.
  Когато се използва правилно, това е най-добрата хранителна добавка
  за отслабване. Вземането на кръв от вената
  се прави с еднократни игли и спринцовки
  и не е опасно за здравето който още наричаме “слънчевия витамин”.

  Това означава, че Redulism не се продава в Amazon. Благодарение на уникалния метод за отслабване
  Reduslim Можете бързо да се справи с проблема с наднорменото тегло.
  Наднорменото тегло има множество неблагоприятни ефекти върху здравето Ви.
  Reduslim е хранителна добавка под формата на капсули, която обещава бързо елиминиране на наднорменото тегло.

  Тази добавка се предлага под формата на таблетки.
  А е научен факт, че излишните мазнини и калории
  се горят точно по този начин.

  Look at my site … „https://wiki.darkworld.network/index.php/User:ReynaldoSmathers

 132. KevinfTex napsal:

  сканы паспорта купить