30. 3. 2023

Rozhovor o Institutu kriminologie a sociální prevence s ředitelem Petrem Zemanem

ředitel IKSP

V dnešním rozhovoru se blíže podíváme na fungováním Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který je výzkumným analytickým pracovištěm v oblasti kriminologie a trestní justice. Je zřízený Ministerstvem spravedlnosti ČR. Při té příležitosti jsme si pozvali ředitele institutu JUDr. Petra Zemana.

Rozhovor si můžete poslechnout i ve formě podcastu:

Pane doktore, na úvod úplně taková prvoplánová otázka. Můžete nám institut představit? 

Určitě. Základ už jste vlastně řekla. Jsme rezortní výzkumné pracoviště, které zřídilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky a naším posláním je výzkumná a analytická činnost v oblasti kriminologie a trestní justice v celé šíři těchto oblastí. Zabýváme se stavem, vývojem kriminality, zacházením s pachateli trestné činnosti, podporou obětí trestné činnosti, možnostmi kontroly a prevence zločinnosti, trestní a bezpečnostní politikou.  Zkrátka co je zrovna potřeba.  

Je ve světě běžné, že mají ministerstva instituty, které pracují ve výzkumné oblasti?

V těch zemích, se kterými bychom se mohli a měli kulturně a historicky srovnávat, tedy evropské země, Severní Amerika, Austrálie, tak tam je to jeden z běžných modelů. Samozřejmě není jediný, ale je jedním z nich. Jako příklad lze jmenovat Holandsko, Spolkovou republiku Německa, Maďarsko, Švédsko a Austrálii. V Austrálii dokonce i přesto, že tam existuje několik samostatných států a teritorií, tak při vládě funguje federální australský institut kriminologie.  

Je to jeden z modelů, který dává státům možnost mít po ruce poznatky, které potřebuje při formulování a následně vyhodnocování svoji trestní politiky. Pochopitelně v zemích, kde je široce etablovaný a nějak historicky ukotvený kriminologický výzkum na univerzitách, případně na jiných nevládních pracovištích, tak tam se vlády mohou spolehnout na to, že když budou potřebovat, tak poznatky dostanou z těchto pracovišť. 

Nicméně to rozhodně není příklad České republiky. Tady na univerzitách pochopitelně nějaký kriminologický výzkum probíhá, ale vzhledem ke kapacitním důvodům a i důvodům řekněme historickým, tak se rozhodně nedá hovořit o nějakém systematickém výzkumu, který by tam probíhal. A v takové situaci si myslím, že je velmi dobře, že je tady pracoviště, které je schopno v podstatě kontinuálně dodávat nejenom čistě výzkumné poznatky, protože výzkum je, jak známo záležitost dlouhodobá, několikaletá, ale i poznatky analytického charakteru, které sice vychází z vědecké výzkumné expertizy, kterou pracovníci takového pracoviště mají, ale reagují operativně na aktuální potřeby státu, případně rezortu.  

A jak to tedy přesně funguje? Ministerstvo vám zadá, jaká je aktuální problematika nebo téma, kterým se zabývá a zadá ke zpracování výzkum? Nebo třeba i vy sami přicházíte s iniciativou, co vám přijde, že je téma, které by se mělo blíže prozkoumat? 

To jsou právě oblasti, které se dají odlišovat, proto my si důsledně říkáme, že jsme výzkumný ústav či organizace, ale zabýváme se výzkumnou a analytickou činností. Ministerstvo je náš zřizovatel, ale zároveň jsme samostatná organizační složka státu, takže nejsme přímou součástí nebo odborem Ministerstva, což si myslím je v téhle kombinaci velice výhodné, a to pro obě strany. 

Na jednu stranu nám to poskytuje určitou významnou svobodu bádání, než kdybychom byli začleněni přímo v organizační struktuře Ministerstva. Zároveň máme tím, že jsme součástí rezortu – jsme jednou z tzv. podřízených organizací Ministerstva, jako je třeba rejstřík trestů, probační a mediační služba nebo Vězeňská služba ČR, máme lepší přístup ke zdrojům dat, k různým expertům z resortu justice a zároveň pro Ministerstvo je výhoda v tom, že pokud se opírá o naše poznatky, tak se opírá o poznatky, jejíž objektivitu a neutralitu je podstatně horší zpochybňovat, než kdyby se opíral o poznatky nějakého svého odboru. Tedy tahle koexistence je vzájemně výhodná a věřím, že bude pokračovat. 

Teď abych se vrátil přímo k Vaší otázce – tak naše výzkumná činnost probíhá na základě čtyřletých střednědobých plánů výzkumné činnosti, kde vždycky na to čtyřleté období naplánujeme několik hlavních výzkumných úkolů/témat, kterým bychom se měli věnovat. Ty plánujeme po konzultaci samozřejmě s Ministerstvem, ale zároveň právě s dalšími uživateli našich výsledků jako je Vězeňská služba, probační a mediační služba, soudy, státní zastupitelství, nejvyšší soud, nejvyšší státní zastupitelství, ti jsou pravidelným konzultantem při přípravě toho střednědobého plánu, ale i třeba s Ministerstvem vnitra, s Policií České republiky. Protože se podílíme také na bezpečnostním výzkumu České republiky, což je oblast, kterou garantuje Ministerstvo vnitra, a na základě toho a se zohledněním samozřejmě našich kapacit stanovíme okruh hlavních výzkumných úkolů na čtyřleté období. 

Potom pochopitelně Ministerstvo, nebo třeba nějaká jiná instituce, úřad vlády, různé mezirezortní orgány, pokud zjistí aktuální potřebu analytického materiálu, tak se nás obrátí a my se snažíme v rámci kapacit vyhovět. Tomu už se nedá říkat standardní výzkumný úkol, protože to zpravidla bývá krátkodobé, ale je to taková analytická činnost, při které právě zohledňujeme a využíváme poznatky, které jsme v rámci naší hlavní výzkumné činnosti získali.  

Můžete jmenovat nějaký výzkum, na kterém momentálně pracujete a na jehož výsledek se třeba i sám těšíte? 

Jak jsem říkal, pracujeme v rámci čtyřletých střednědobých plánů výzkumné činnosti, tak jsme zrovna loni začali nový střednědobý plán na období 2021-2023. Těžko se to jmenuje, protože by mi to mohlo udělat špatně v práci, kdybych nějaký vypíchl. Dělám si legraci. Samozřejmě se těším zejména na výzkumy do kterých jsem zapojený a to jsou v současnosti dva.  

Jeden je navazujícím výzkumem na projekt, který jsme ukončili v minulém střednědobém období, a který se týkal terapeutických programů pro odsouzené uživatele drog ve vězení.  

A od letošního roku jsme spustili výzkum, který by se měl zaměřit na návaznost penitenciární péče a postpenitenciární péče odsouzené uživatele drog. Jinými slovy jaké jsou možnosti zajistit, aby osoba, která je ve výkonu trestu odnětí svobody a která tam podstoupí třeba i úspěšnou terapii, do toho po propuštění na svobodu z výkonu trestu nespadla znovu. Jeden z hlavních závěrů minulého výzkumu totiž byl, že v průběhu výkonu trestu odnětí svobody v programech, na které jsme se zaměřili na specializovaných oddílech věznic, tak u odsouzených dochází k velmi pozitivním posunu. Zároveň jsme ale zjistili, že když se pak zpětně podíváme na kriminální recidivu těchto odsouzených po propuštění, tak to už žádná sláva není. 

Hlavní problém je, že se střetávají dva světy. Střetává se svět řekněme represivní vězeňství, který si jede podle svého a pak se střetává svět řekněme zdravotnický nebo sociální na svobodě, kde jsou vůči světu vězeňství přece jenom vždy jisté výhrady. 

A ty dva světy spolu možná neumí příliš komunikovat nebo spolupracovat, takže dosud nedošlo k tomu, že by tahle situace a možnosti nápravy byly nějak systematicky vyhodnoceny, a to je právě teď náš úkol.  

Pak můžu zmínit takový evergreen ve výzkumné činnosti IKSP. Jde o výzkum fungování Institutu zabezpečovací detence, která v loňském roce oslavila 10 let své existence a Institut byl při zrodu tohoto ochranného opatření, kdy jsme připravovali podklady pro přípravu právní úpravy zavedení zabezpečovací detence a nastal čas seriózně vyhodnotit a říci, zda se naplnily představy přání zákonodárců odborné veřejnosti, která potom před 11 lety volala a zda to bylo naplněno nebo ne.  

Já jsem již zmiňovala, že máte na stránkách vaše výzkumy uvedené a máte je, musím říci, moc hezky shrnuté. Pokud by tedy někoho více zajímaly, věřím, že si tam najde, co potřebuje. 

Dovolím si jich zmínit jenom pár, které jsem tam našla, např. analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019, senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů nebo zacházení s uživateli drog ve vězení a rodinné skupinové konference. 

My se na některý z nich ještě podíváme v průběhu samotného rozhovoru, a to i právě na drogově závislé, kteří jsou odsouzení. 

Ještě předtím se Vás ale zeptám, nalézají výsledky těchto výzkumů uplatnění v praxi, např. v legislativě? Jak se s nimi pracuje? 

Předně je třeba říct, že výsledky nebo výstupy z výzkumů nejsou konkrétní legislativní návrhy. Nejsme legislativci, tvorba legislativy je specifické řemeslo, jehož nositeli by měli být pracovníci jiných pracovišť. To co od nás vychází, jsou různé podkladové materiály, různá doporučení, která navrhují nějaký žádoucí stav s tím, že jakým způsobem se to legislativně technicky provede, případně někdy to ani není záležitost legislativy, ale třeba záležitost organizačně technická, to už samozřejmě jde trochu mimo nás. 

Troufnu si tvrdit, že dopady výsledků výzkumné i analytické činnosti na praxi tzn. na legislativu, ale i na každodenní fungování dotčených složek je možná větší, než by vypadalo. Výstupy či výsledky bývají zmiňovány třeba v důvodových zprávách některých legislativních iniciativ. Teď je např. čerstvě před schválením poměrně velká, zásadní novela trestního řádu a zákona o probační mediační službě, která se týká zejména zjednodušení a zkvalitnění fungování alternativních trestů, fungování probačního dohledu, kde se hodně vychází právě z podkladů, které nashromáždili kolegové, kteří se u nás této problematice věnují. 

Mohu říci, že jsme také stáli u zrodu probační a mediační služby, kdy jsme také připravili podklady pro její zavedení a od té doby s touto službou spolupracujeme a myslím, že ta spolupráce je výborná, na obě strany užitečná, protože oni jsou pro nás cenným zdrojem údajů, dat a od nás mají zpětnou vazbu. Tedy to je třeba konkrétní legislativní návrh, kde se ty naše výsledky promítají. 

Ale někdy to nemusí být ani takhle zjevné, protože to, jakým způsobem poskytujeme výsledky pro příslušná pracoviště a pro příslušné orgány státu, jsou i prostřednictvím účasti v řadě různých pracovních komisí, rad, pracovních skupin. Shodou okolností teď dokončujeme zprávu o činnosti za minulý rok, kde vždycky děláme přehled toho, kde je kdo v jaké radě či komisi zapojen a jsem překvapen, kde všude jsme. Pochopitelně tím vznikne podklad, který je pak podkladem pracovní skupiny a už není rozklíčováno, že něco dodal Institut. Praktické dopady tedy jsou a dle mého názoru jsou větší, než je na první pohled patrné. 

Když už jsme se pustili trošku víc do těch samostatných výzkumů, tak bych u uplatnění mediace i v tom systému trestní justice zůstala. Zvládl byste popsat, nebo nějak přiblížit, jaké byly cíle, kterými se výzkum zabýval?  

Byl to výzkum, kterému kolegové věnovali velkou pozornost. Zase nám to zapadá trošku do širšího rámce problematiky restorativní justice, protože mediace je jedna ze složek nebo způsob, jakým se princip restorativní justice uplatní. Restorativní justice říká, že justice nebo naplňování spravedlnosti by nemělo spočívat pouze v nějakém trestu, nebo opatřením pro pachatele, ale zároveň je třeba více zohlednit potřeby a nějaká přání obětí v tom smyslu, aby výsledkem nebyla pouze újma pachateli, ale aby výsledkem byla skutečně určitá náprava, proto je to restorativní. Tedy snížení újmy oběti a dejme tomu určitá sebereflexe ze strany pachatele. 

Právě mediace spočívá v tom, že se nedá nařídit, to je ryze dobrovolná záležitost. Je to řízené setkání oběti s pachatelem, které vede v tomto případě pracovník probační a mediační služby. A kde oběť obecně řečeno dostává možnost vyjádřit svoje pocity, třeba i vztek, který měla z toho, co se stalo, jak moc jí to zasáhlo, co to znamenalo pro její rodinu. Pachatel zase má možnost vysvětlit okolnosti činu, že byl třeba opravdu v nějaké situační nouzi, když to udělal. Má možnost se skutečně z očí do očí omluvit. Pachatel se může s obětí dohodnout na nějaké formě kompenzace. A teď nemyslím jen finanční. Když někdo posprejuje dům, mohou se domluvit, že tam pachatel přijde, odčiní to a ještě mu třeba okope zahrádku, nebo něco podobného.

Princip je, že jednak oběť má pocit, že ji konečně někdo poslouchá, že může říct své pocity, co ji trápí, co ji zasáhlo. 

Druhak ve standardním trestním řízení, kdy k tomuto nedochází, oběť – byť v posledních letech se jí dostává více práv nebo možností, jak do toho zasahovat, tak pořád sedí trochu stranou, protože její zájmy zastupuje stát. A stát říká, co by se mělo nebo nemělo. Kdežto takhle má oběť třeba i možnost se nějakým způsobem vyjádřit k tomu, co by předpokládala za adekvátní pro toho pachatele za to, co provedl a zároveň se ty dvě strany poměrně intenzivně vidí tváří v tvář a třeba oběť zjistí, že pachatel není nějaké monstrum, ale člověk, který má taky svoje problémy. Apachatel na druhou stranu nevidí jenom jmenovku na dveřích, ale vidí konkrétního člověka, kterému vlezl do bytu a vykradl ho a ten člověk mu řekne, jak ho to trápí. 

Mediace v tomhle směru a vím, že to opakuji potřetí, ale je to na tom to nejdůležitější, musí být dobrovolná. Nemělo by cenu, aby tam kdokoliv z těch dvou byl z donucení, to by nedávalo smysl. Pokud vím, tak v České republice teď ročně probíhá takových 600-700 mediací. Už máme i nějaké výsledky od nás, nejenom ze zahraničí. A třeba pokud jde o kriminální recidivu pachatelů, kteří prošli mediací, tak je výrazně nižší, než u těch, kteří ji neprošli.

Zase je třeba si uvědomit, že je tam vždycky trošku zkreslení. To, že tady máme motivovaného pachatele minimálně k té mediaci, tak ale neznamená, že ostatní pachatelé v kontrolní skupině by všichni byli nutně nemotivovaní. Prostě se na ně jenom nedostalo, anebo nebyla motivovaná oběť, ale prostě tím neprošli. Takže mediace je rozhodně jedním ze způsobů, jak to samotné trestní řízení zlidštit, jak skutečně dopřát sluchu oběti a vynasnažit se, aby to, co už vytrpěla tím samotným trestným činem, tak aby nějaké další důsledky byly co nejmenší. Aby pokud možno se s tím třeba vnitřně vyrovnala, což pro řadu obětí bývá složité. 

A pro toho pachatele, aby třeba získal sebenáhled a zamyslel se, že oběti opravdu mají obličeje. Oběti mají vlastní osudy a je třeba s tím takhle počítat. Samozřejmě nejsem žádný idealista, že bych si myslel, že po skončení mediace pachatel nastoupí do Armády spásy a bude pomáhat lidem, ale každý pozitivní posun v tomhle se počítá. A zase na druhou stranu, když to potom vyústí třeba v to, že se ten případ nemusí dostat k soudu, že se třeba přistoupí na podmíněné zastavení trestního stíhání nebo na narovnání ještě v přípravném řízení, tak samozřejmě i společnost ušetří za zbytečné soudní řízení. Má to řadu těchto vedlejších efektů. 

Mě vlastně mile překvapilo, že jste v závěru výzkumů uváděli, že téměř ve všech případech se podařilo dojít k nějaké společné dohodě, což je vlastně opravdu pozitivní výsledek. I to, že se s tím takhle dá pracovat mě těší. Napadají Vás ale třeba nějaká rizika, která se s tímhle setkáním můžou pojit? 

Myslím, že samotný koncept žádná rizika neskýtá. Rizika může skýtat, a tady jenom podotýkám, že v této oblasti nejsem zrovna odborník, způsob provedení té konkrétní mediace. Třeba, že není dostatečně vysvětleno těm stranám, že se toho opravdu nemusí účastnit, že jde o to, aby se domluvili a ne, aby se překřikovali. V takovém případě se to může zaseknout a dovedu si představit, že by se teoreticky třeba u oběti zase mohlo rozjet něco horšího, když by došlo k nějaké konfliktní situaci. To by pro ni naopak mohlo být traumatizující. 

Obdobně pachatel by se na druhou stranu zase mohl nějak zaseknout, ale to je opravdu věc toho, kdo tu mediace připravuje a my v České republice máme štěstí, že to mají v ruce pracovníci probační mediační služby, kteří jsou na to vyškolení. Nemůže to dělat samozřejmě každý, ale člověk, který je schopen s těmi lidmi mluvit. 

Není to také jenom takové povídání, má to svojí strukturu a mediátor ví, co dělat. V trestní justici se s tím začalo přeci jenom později než v běžných civilních sporech. Je to naprosto běžné i v rodinných sporech, kdy se mediátor snaží dva lidi, kteří už se rozhodli, že spolu mají nějaký spor, podali na sebe žalobu, tak nějak najít smírné řešení, aby z toho nebylo několikaleté soudní jednání a trestní justice si z toho vzala to, že v případech, které jsou vhodné, je to něco, co trestní proces velmi zjednoduší. Jeho výsledky jsou mnohem přínosnější, než pouze to, že se podařilo pravomocně uzavřít případ. Oběť může cítit pocit satisfakce, úlevy a pachatel může pocítit nějakou sebereflexi.  

Myslím si, že v České republice je mediace v trestním řízení vedená profesionálně vyškolenými pracovníky probační mediační služby, a to je do značné míry záruka. Samozřejmě člověk nikdy nemůže vyloučit, že se někdy něco pokazí, ale je to záruka toho, že jsou vybírány vhodné případy a že samotné mediace jsou vedeny profesionálním způsobem, který směřuje k nějakému výsledku.  

My jsme měli v podcastu jako jednoho z prvních hostů znalce v oboru IT pana doktora Ludvíka. A proto mi to nedá a zabrousila bych k výzkumu, který jste dělali a který se týkal kyberkriminality v kriminologické perspektivě. V něm jste uváděli, že víc než třetina kauz byla o tom, že obvinění zneužili přístup k informacím a komunikačním technologiím, který jim byl umožněn v souvislosti buď se zaměstnáním nebo důvěře poškozených. Zaujalo mě, že až pětina případů spočívala na té bázi, že se dostali do technologií tak, že našli někde na papírku napsané heslo nebo v počítači, což mi přišlo absurdní. Pan doktor by se asi děsil, kdyby to četl, ale kam mířím otázkou. Za jakým účelem byl zrovna tento výzkum dělán a zda se z něj dá nějak ponaučit nebo vzít nějaké cíle, co by se třeba daly aplikovat do praxe? 

Ten výzkum byl z valné části mapující, protože bych si rozhodně netroufal říkat, že tak, jak je ve výsledcích výzkumu popsána ta kybernetická trestná činnost, tedy tak, jak byla definována, tak že to je vyloženě nějaký reprezentativní vzorek. Protože pokud vím, tak kolegové vycházeli z kompletního souboru odsouzených případů. Tahle forma kriminality má poměrně velkou latenci. Spousta případů se nedostane ani k policii, natož k soudům, takže šlo spíš o to zjistit, jaké případy se před soud dostávají, jaké jsou charakteristiky. Takže kdybychom měli být přesní, tak bychom říkali, že máme v podstatě typizovaný soubor případů, u kterých dojde k odsouzení pro některý z těch kybernetických trestných činů. 

V tomhle směru si myslím, že jsme získali určitou databázi poznatků, která může sloužit třeba pro profilaci pachatelů tohoto typu trestné činnosti a podobně. Ale ten minulý výzkum byl právě takové nakouknutí do této problematiky a shodou okolností od loňského roku jsme rozjeli výzkum navazující, který už by se na tu problematiku měl podívat podrobněji, měl by zároveň zahrnovat výsledky poměrně rozsáhlého průzkumu populace České republiky. A to jak pokud jde o užívání nástrojů informačních výpočetních technologií, tak o preventivní nebo bezpečnostní opatření, které lidé používají nebo nepoužívají. U tohoto šetření, které už je hotové a na jejíchž výsledcích kolegové pracují, budeme schopni skutečně říct, co jsme se dozvěděli o české populaci pokud jde o její ohrožení kybernetickou kriminalitou a nebo už o její viktimizaci.  

Takže výzkum přinese i nějaká doporučení, jak by se měli lidé chovat a jak zabezpečovat svou technologii?

To určitě. Kolegy nenecháme dokončit, dokud tam ta doporučení nebudou. Protože to je podstata těch našich výzkumů. Souvisí to v zásadě s tou úplně z prvních otázek, kterou jste dávala ohledně specifik výzkumné organizace, která je v podstatě zřízená Ministerstvem. Je to trošku odlišný typ přístupu k tomu výzkumu než třeba Akademie věd apod., kde se dělá převážně základní výzkum. Když to převedu na kriminologii, tak je to identifikace, vytváření, vyhledávání nějakých teorií o zločinnosti, jak by se se zločinností mohlo nakládat atd. 

Kdežto u nás je to opravdu více zaměřené na praxi. Vychází se z aktuální situace, z právní úpravy, vymýšlí se, co by se mělo zlepšit a ta druhá složka, na kterou já osobně kladu důraz, je složka evaluační. Tzn. snaha vědecky poctivě vyhodnotit dopady jednotlivých opatření, která se dějí. 

My si vždycky říkáme, že naše výzkumy, pokud jsme rezortní výzkumná organizace, by v podstatě neměly význam, kdyby z každého toho výzkumu nebylo nějaké praktické doporučení, nebo námět. Na to klademe důraz a určitě to bude i v tomhle případě.  

Pojďme se podívat na část těch odsouzených, kteří jsou drogově závislí. Protože jestli se nepletu, tak Vy se na specializujete, možná jste se i přímo podílel na těchto výzkumech. Jaké jsou tam největší problémy v péči o odsouzené, kteří jsou drogově závislí? 

Když si vezmeme obecně problematiku odsouzených uživatelů drog ve vězení, a teď se teda bavme o intenzivních uživatelích, protože pokud jde o příležitostné uživatele, tak to je v tomto prostředí téměř každý, tak tam se střetávají dva velké problémy. 

Jeden velký problém je tedy ten problém adiktologický, tzn. že se jedná o uživatele drog, o závislé, kteří mají problém v tomhle smyslu a ten druhý je, že se nacházíme ve vězeňském prostředí. Prostředí výkonu trestu odnětí svobody, které samo o sobě není nijak zvlášť podnětné, motivující, spíš naopak. A převažují tam ty faktory rizikové pro nějaké závislostní chování. Třetí věc, kterou si musí uvědomit je, že jakkoliv určité terapeutické aktivity ve vězeňství fungují a fungují dobře, tak primárním smyslem vězeňských zařízení je výkon trestu odnětí svobody tzn. toho člověka držet ve vězení a pracovat s ním takovým způsobem, aby byla omezená pravděpodobnost kriminální recidivy, takže primárním smyslem není, aby vycházeli z vězení jako vyléčení, ale aby vycházeli z vězení s tím, že pokud možno nebudou páchat další trestnou činnost. To je, jak jsem říkal rezortní rozdělení. Vězeňství je tady od toho, aby nějakým způsobem přispívalo k omezování kriminální recidivy. Problém je jednak ten, že práce s těmito uživateli je komplikovanější než na svobodě a v různých zařízeních. 

Na druhou stranu je pravda, že poskytovatelé adiktologických služeb ve vězení je tam mají k dispozici. Odsouzení tam prostě jsou tzn. nemusí se spoléhat na to, jestli k nim dojdou nebo nedojdou. Zároveň platí, že účast v nějakém takovém podobném terapeutickém programu je pro odsouzené zpravidla jednak vytržení z nudy, zároveň to zpravidla přináší určité lepší podmínky výkonu trestu odnětí svobody, takže ochota se do těchto programů zapojovat je poměrně značná, byť ta motivace není jako “Chci se sebou něco udělat, chci se léčit”, ale prvotní motivace je, že se chce mít lépe v rámci toho výkonu trestu odnětí svobody.  

Abych teď jen shrnul odpověď na tuhle otázku. Ten zásadní problém je v tom, že poskytovatelé adiktologických služeb, ať už jsou v rámci Vězeňské služby, anebo to jsou třeba neziskové organizace, tak kromě toho samotného adiktologického problému se musí potýkat s problémem prisonalizace tzn. toho, že uživatel je ještě v tomhle rizikovém prostředí. To je základní problém. 

Pokud jde o protidrogové nebo adiktologické služby, které se i v prostředí výkonu trestu odnětí svobody poskytují, tak těch má Vězeňská služba celou škálu. Tam je problémem spíš dostupnost, protože problém se týká velké většiny odsouzených a asi, řekl bych, nejúčinnější a nejintenzivnější způsob péče nebo služeb poskytovaných téhle skupiny odsouzených jsou právě terapeutické programy na specializovaných oddílech, kterým jsme se právě věnovali v tom minulém výzkumu, na který narážíte. 

V tom výzkumu jste uváděli, že při zbavování závislosti, nebo ve chvíli, kdy se zbaví závislosti, tak mají třeba i méně kriminální myšlenky. Ale i tak z toho závěru vyplynulo, že víceméně do dvou let se do toho vězení vrátí 60% odsouzených. Čím si myslíte, že to je?  

Nešlo o to, že se do dvou let vrátí do vězení, ale do dvou let mají nový záznam o odsouzení. To je právě to, na co už jsme narazili, protože jsme se zaměřili na tyhle programy a tam vždycky, když chcete vyhodnotit efektivitu nějakého takového opatření, tak si musíte uvědomit, čeho to dané opatření chce dosáhnout. Ne, že si sama vymyslíte, co by se mi líbilo, kdyby se toho dosáhlo, ale musíte mít nějaký cíl. 

Takže jsme vycházeli z nařízení generálního ředitele Vězeňské služby, k čemu mají tyto specializované oddíly přispívat a jsou tam takové dva hlavní body. 

Ten jeden je snižování kriminální recidivy po propuštění a ten druhý je změna kriminogenních postojů, hodnot, zvýšení sebereflexe. 

Tu kriminální recidivu po propuštění jsme (byť retrospektivně) měřili prostřednictvím údajů o následném odsouzení těchto odsouzených a vývoj kriminogenních postojů a myšlenkových vzorců jsme měřili prostřednictvím nástroje, který byl k tomuto účelu speciálně vyvinut před řadou let americkým psychologem Glennem Waltersem. Je to psychologický komentář kriminálních stylů myšlení a je to takový nástroj, který právě měří to, čemu se říká kriminální kognice. Vychází z teorie kriminálního životního stylu a kriminálního myšlení, která předpokládá, že existují určité myšlenkové stereotypy, které třeba do určité míry má každý člověk a které zároveň podporují pravděpodobnost nebo možnost zapojení do nějaké kriminální nebo nelegální aktivity. Většinu těch vzorců v nějaké míře má každý člověk, ale v zásadě s nimi dokáže pracovat, zneutralizovat. Kdežto ta kriminální populace je má výrazně zvýšené. Když jsme skutečně použili tento nástroj na účastníky terapeutických programů, tak jsme to dělali tak, že jsme měřili na začátku při vstupu do programu a na konci a zároveň jsme měli dvě kontrolní skupiny, z nichž ta jedna byli odsouzení ve výkonu trestu, kteří měli podobný vzorec užívání drog jako ti účastníci programu akorát se do intervence nedostali a ti druzí byli naopak osoby, o kterých Vězeňská služba tvrdí, že buďto abstinují, anebo že to byl jenom příležitostní uživatelé. 

První měření vyšlo tak, že odsouzení, kteří neberou nebo berou příležitostně, vyšly mnohokrát lépe než ty zbylé dvě skupiny. Nicméně na konci toho programu, kdy jsme opět všechny účastníky tímto způsobem měřili, byly výsledky pro mě až neuvěřitelné. Skupina účastníků terapeutického programu vlastně naprostou většinu, ne-li všechny kriminální styly myšlení, které jsme sledovali, za tu dobu omezila v podstatě až na úroveň těch neuživatelů. 

Na druhou stranu, a to ještě zajímavější, skupina stejně intenzivních uživatelů drog, které se toho programu nedostalo, tak za tu dobu, kdy program probíhal, tak se ve všech položkách strašně zhoršila. 

Z toho vyplývají dvě věci. Jednak, že i intenzivní uživatelé drog, pokud se s nimi pracuje ve vězeňském prostředí intenzivním způsobem, mohou v této oblasti, pokud jde o kriminogenní postoje a nějaké vzorce myšlení, se výrazně zlepšit. 

A druhý závěr je takový vlastně vedlejší, ale vlastně stejně důležitý.  Když se s nimi naopak nepracuje, tak se zhoršují, nezůstanou stejně špatní. Já to velmi zjednodušuji, kolegyně psycholožka, která převedla tento nástroj do češtiny a standardizovala ho na české podmínky, tak by mě asi utloukla, kdyby slyšela, jak říkám “zhoršili a zlepšili”. Ona to nemá ráda. Ale říkám si, že když jsem to takhle pochopil já, tak to tímto způsobem pochopíte také. 

Vy jste nahradil v srpnu minulého roku po 20 letech ve funkci ředitele Miroslava Scheinostu. Řekněte nám na závěr, jaká je Vaše vize fungování institutu?  

Na úvod se sluší říct, že jsem do Institutu nastupoval taky před 20 lety. Čili já jsem vlastně měl první kontakt, kdy jsem sondoval, jestli bude nějaké výběrové řízení a podobně, ještě s předchozím ředitelem panem doktorem Osmančíkem. 

Výběrové řízení se mnou prováděl už pan doktor Scheinost jako tehdy pověřený řízením, takže celá jeho éra ředitelování je spojená s mým pobytem v ústavu. A můžu za sebe říct, že za těch 20 let se, jak prostředí uvnitř ústavu (byť sídlíme stále ve stejné budově ve stejných prostorách), tak jeho prezentace navenek z mého pohledu hrozně zvedla. 

Rozhodně jsem nepřicházel do téhle funkce, která na mě tak nějakým způsobem vyšla s tím, že bych chtěl dělat nějakou revoluci, protože si myslím a jsem přesvědčen, že v žádném případě není třeba. Institut, zejména tedy ještě teď v posledních letech, nastoupil cestu, která myslím je správná. Pan ředitel zavedl spoustu věcí, které dříve nebyly a i ten způsob, jakým jsme zapojeni do různých aktivit v rámci rezortu, jak už jsem se tady bavil o těch různých pracovních skupinách, komisích, tak si troufám tvrdit, že i takové renomé ústavu v odborné komunitě roste.  Takže rozhodně nepřináším žádnou revoluci. 

Nicméně jsem vlastně posledních 8 let působil ve funkci vedoucího výzkumné skupiny, takže jsem měl na starost výzkumnou část Institutu. A tam si samozřejmě člověk všimne věcí, které bych chtěl přece jenom dělat trošku jinak. 

Když se to pokusím nějak zjednodušit, protože to by bylo téma na další rozhovor, tak bych chtěl klást větší důraz na evaluační výzkum. Tedy abychom poskytovali větší servis v tom smyslu, že budeme moci dávat vědecky potvrzené výsledky o tom, jestli nějaké opatření v oblasti trestní politiky funguje nebo ne. Na druhou stranu tohle zase samozřejmě není úplně jenom na nás, protože abyste mohl nějaké opatření nebo jeho účinnost ověřovat, tak součástí opatření musí být stanoveny nějaké cíle nebo kritéria úspěšnosti. Tam se bohužel často setkáváme s tím, že kritéria úspěšnosti jsou stanovena velice vágně – v podstatě neměřitelně, takže si potom musíte vybírat nějaké jako proxy indikátory, ale to nikdy není ono. Protože to vám potom ten, kdo to zaváděl, mohl říkat, že to myslel jinak. Tady bych tedy chtěl víc proniknout do spolupráce nebo součinnosti s těmi, kdo tahle opatření připravují už ve fázi přípravy a mít třeba možnost říct “dobře, tak řekněte, čeho chcete dosáhnout a my vám to potom na konci změříme.”

Zároveň bych chtěl posilovat kvalitu výzkumné metodologie. Ono se asi nedá říct, že by zrovna kriminologie měla nějaké specificky svoje vlastní výzkumné metody a techniky, to jsou vlastně metody a techniky, které vzešly z oborů, z nichž se kriminologie konstituovala – tedy z psychologie, sociologie, práva, ekonomie, ale i v tom našem oboru se metodologie vyvíjí. Vlastně i poslední společenské změny, nebo teď i třeba změny v souvislosti s pandemií, představují na jednu stranu pro výzkum spoustu výzev, ale vlastně i spoustu příležitostí. Objevují se nové typy metod, a to člověk neobjeví tím, že bude sedět v kanceláři a bude si to pořád dělat po svém. Proto se snažím na kolegy tlačit, aby se co možná nejvíce sebevzdělávali. 

A teď už se dostanu k tomu třetímu bodu. Máme poměrně intenzivní vztahy se zahraničím, ať už s různými partnery z obdobných pracovišť v zahraničí, z univerzit, tak různé odborné mezinárodní společnosti jejiž jsme buďto členy nebo s nimi spolupracujeme nebo jejiž akcí se účastníme. To je v podstatě nenahraditelný zdroj poznatků, kdy se dozvíte, že se pokusili určitý problém zkoumat nebo měřit úplně novou metodou, kterou zatím nikdo nezkusil. A která třeba vychází z toho, co nám teď nabízejí komunikační technologie atd. Kladu tedy důraz na to, abychom tomuhle byli otevření. Ne vždy je to extra přínosné, někdy to jsou spíš takové výstřely do tmy, ale o tom vlastně věda/výzkum je, vyzkoušet, jestli třeba touhle cestou by to nešlo a když se ukáže, že ne, tak ne, ale někdo tu slepou cestičku musí vyšlapat.  

A tedy ta třetí část je také opravdu více klást důraz i na mezinárodní viditelnost Institutu a vůbec prezentaci v rámci České republiky. Protože člověk zjišťuje, že řada různých výsledků nebo výstupů je prezentována, aniž by někdo věděl, že za tím stojíme my, což je pochopitelné. My jako vědci jsme obecně spíše, tedy my vyššího věku, introvertní a rozhodně nejsme exhibicionisté, kteří by někde rozkřikovali, co všechno se jim povedlo. Ale bohužel je to součást naší práce, prostě musíme o sobě dát vědět a budeme se s tím muset poprat a já doufám, že nám s tím pomůžou noví kolegové, nové kolegyně, mladí/mladé, které se snažíme získávat a tahle lepší propagace výsledků Institutu by neměla směřovat jenom na český píseček, ale měla by být i vůči zahraničí. U nás vzhledem ke kapacitním důvodům, protože máme čtyři pracovnice ekonomického úseku, jednu asistentku, tak je nerealistické, abychom se zapojovali do nějakých velkých mezinárodních projektů, protože bychom to administrativně nezvládli, to si mohou dovolit univerzity, které na to mají celé oddělení. My jsme rádi, když zadministrujeme ty naše domácí české granty, takže tohle asi cesta není. Ale existuje spousta mezinárodních platforem, na kterých se můžeme podílet a můžu říct, že i ze zahraničí o to zájem je. Vždycky je to potom jenom o osobní iniciativě každého pracovníka a jak už jsem dal najevo, tohle budu jednak vyžadovat a jednak odměňovat, takže doufám, že se toho kolegové/kolegyně chytí, a že se v tomhle posuneme dál.  

Vize jinak do značné míry závisí samozřejmě na představách našeho zřizovatele, protože tam jsme spojeni pupeční šňůrou. Ta možnost, jakou můžeme naší budoucnost ovlivnit je tímhle způsobem limitovaná.  

Diskuze (318) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Lsnygf napsal:

  levofloxacin 250mg pills purchase levaquin

 2. Vyilky napsal:

  avodart 0.5mg us order celebrex 100mg without prescription ondansetron 8mg uk

 3. Lwjvau napsal:

  buy aldactone 25mg without prescription buy aldactone 100mg generic diflucan 200mg over the counter

 4. Ecgtmi napsal:

  order ampicillin 250mg generic ampicillin 500mg generic erythromycin 250mg oral

 5. Vaylln napsal:

  order sildenafil 50mg pill order nolvadex 10mg pill robaxin 500mg us

 6. Nurkjz napsal:

  purchase suhagra for sale order sildenafil sale buy estradiol 2mg without prescription

 7. Cxjgfk napsal:

  order tadalafil 10mg avanafil for sale online voltaren 100mg pill

 8. Qvjbsl napsal:

  accutane 10mg uk azithromycin online buy zithromax price

 9. Wopluk napsal:

  indomethacin buy online amoxicillin 250mg oral trimox order

 10. Vumicw napsal:

  tadalafil 10mg kaufen ohne rezept cialis kaufen ohne rezept viagra fГјr frauen

 11. Lqagte napsal:

  accutane 20mg cheap stromectol 6mg sale ivermectin 12 mg oral

 12. Sudfht napsal:

  provigil 200mg price Buy cheap generic cialis diamox ca

 13. Nmzqdp napsal:

  buy doxycycline 100mg online vardenafil 20mg pill lasix price

 14. Wjsltv napsal:

  cost clonidine 0.1mg cost antivert spiriva 9mcg generic

 15. Clrros napsal:

  buspar online order phenytoin 100 mg cheap cost ditropan 2.5mg

 16. Saopyd napsal:

  order terazosin sale generic azulfidine 500mg sulfasalazine 500mg tablet

 17. Jkzsom napsal:

  fosamax uk alendronate 70mg canada pepcid 40mg canada

 18. Etaqbh napsal:

  olmesartan 20mg canada depakote 250mg without prescription acetazolamide medication

 19. Lgwoko napsal:

  tacrolimus price cost trandate 100 mg purchase ursodiol generic

 20. Orybqm napsal:

  buy isosorbide 20mg generic imuran 50mg cheap micardis 80mg sale

 21. Uwwzan napsal:

  sertraline uk escitalopram 10mg ca viagra over the counter

 22. Edyzhg napsal:

  purchase salbutamol online sildenafil mail order usa canadian viagra

 23. Wixkwz napsal:

  cheap cialis cialis online order symmetrel oral

 24. Xwinck napsal:

  revia 50 mg tablet order aripiprazole pills aripiprazole for sale online

 25. Fbegmt napsal:

  order dapsone 100mg without prescription purchase fexofenadine perindopril brand

 26. Psnkzh napsal:

  provera usa buy generic periactin 4 mg cyproheptadine 4 mg tablet

 27. Cdidhd napsal:

  purchase modafinil online cheap online pharmacy store fda ivermectin

 28. Swjkhu napsal:

  fluvoxamine 50mg us order cymbalta pill generic glipizide

 29. Aenlbr napsal:

  accutane 10mg brand order prednisone 20mg online prednisone 40mg price

 30. Agfkzv napsal:

  nootropil canada buy viagra 50mg online sildenafil order

 31. Vpuimo napsal:

  azithromycin 250mg cheap buy neurontin 600mg online gabapentin 600mg cost

 32. Ejgrle napsal:

  furosemide 40mg pills lasix online buy hydroxychloroquine cheap

 33. Agtfpj napsal:

  cost tadalafil 5mg us cialis sales order anafranil 50mg for sale

 34. Dcogcx napsal:

  aralen price aralen uk buy baricitinib 2mg pill

 35. Mlfmwb napsal:

  sporanox pill order prometrium 100mg generic order generic tinidazole 300mg

 36. Xjxtyh napsal:

  glucophage 1000mg tablet lipitor 40mg cheap tadalafil liquid

 37. Qhzmux napsal:

  buy zyprexa 10mg generic order bystolic 5mg pills diovan 160mg brand

 38. Bmggxf napsal:

  norvasc 5mg price amlodipine 10mg usa genuine cialis

 39. Gzmcss napsal:

  clozapine 100mg ca purchase dexamethasone pill order decadron pills

 40. Fofkap napsal:

  sildenafil 50mg oral generic viagra lisinopril 5mg over the counter

 41. Wijvao napsal:

  order prilosec 10mg generic purchase omeprazole pill online casinos real money

 42. Vimnog napsal:

  order zyvox sale zyvox cost online blackjack free

 43. Rumoky napsal:

  my friend essay writing casino blackjack online roulette wheel

 44. Nlcxse napsal:

  brand vardenafil 10mg order lyrica 75mg online methylprednisolone order online

 45. Pepynu napsal:

  write my term paper viagra 150 mg sildenafil 50mg ca

 46. Xmfwjp napsal:

  buy cialis 10mg online order cialis 20mg online cheap purchase sildenafil pills

 47. Roidii napsal:

  oral aristocort 10mg cheap loratadine purchase clarinex pills

 48. Pyeqgq napsal:

  buy generic priligy 30mg buy cytotec pill synthroid 150mcg cheap

 49. Hpdxgk napsal:

  buy cialis without prescription plavix without prescription order plavix generic

 50. Ogyhze napsal:

  buy tadalafil pills inderal sale cheap clopidogrel

 51. Lrcryh napsal:

  order zyloprim 300mg sale rosuvastatin for sale order generic ezetimibe

 52. Jddupw napsal:

  order methotrexate 2.5mg generic buy metoclopramide 20mg metoclopramide online

 53. Fvkvdv napsal:

  order motilium pills order generic motilium order cyclobenzaprine sale

 54. Xvfctq napsal:

  purchase cozaar online topiramate 100mg brand order topamax 100mg generic

 55. Lmpndc napsal:

  buy generic gloperba free casino games no registration no download free slot machine games

 56. Qtxrdx napsal:

  buy ranitidine generic oral celecoxib 100mg celebrex 200mg generic

 57. Nowbuf napsal:

  best no deposit free spins casino slot games casino near me

 58. Sekosr napsal:

  flomax 0.4mg tablet zofran pill aldactone 100mg ca

 59. Exjtmz napsal:

  order generic tadalafil 40mg ampicillin 250mg ca buy ciprofloxacin 1000mg without prescription

 60. Syrukw napsal:

  generic zocor valtrex cost order propecia generic

 61. Davidswino napsal:

  https://drugsoverthecounter.shop/# is ivermectin over the counter

 62. RichardKeM napsal:

  best over the counter toenail fungus treatment over the counter anti inflammatory

 63. Berniepeata napsal:

  https://over-the-counter-drug.com/# over the counter inhaler

 64. DupAssugh napsal:

  Jeffcoate WJ, Harding KG viagra effect time

 65. Ejvcwc napsal:

  oral tadalafil 20mg buy generic cialis 40mg viagra pills 200mg

 66. LarryFup napsal:

  is ivermectin over the counter over-the-counter drug

 67. Gkcyrh napsal:

  order sildenafil 50mg sale us pharmacy cialis buy cialis for sale

 68. Xnirgq napsal:

  order generic cefuroxime 250mg methocarbamol 500mg pills robaxin brand

 69. LarryFup napsal:

  over the counter blood pressure medicine strongest diuretic over the counter

 70. RichardKeM napsal:

  blood pressure over the counter medication guaranteed suicide over the counter

 71. Ztvlzf napsal:

  free casino slot games money games tadalafil 40mg over the counter

 72. LarryFup napsal:

  over the counter medicine for strep throat best over the counter toenail fungus medicine

 73. Jdqvmm napsal:

  order trazodone 50mg without prescription sildenafil generic aurogra 100mg ca

 74. Cbotpp napsal:

  pay for assignments australia pay for essays ivermectin uk

 75. Fbhhrd napsal:

  purchase sildalis sale viagra sildenafil 150mg lamotrigine 200mg without prescription

 76. ThomasBlisy napsal:

  https://stromectol.science/# ivermectin for sale

 77. Hcfnix napsal:

  purchase deltasone online cheap purchase deltasone for sale buy amoxicillin without prescription

 78. Neubpw napsal:

  order generic sildenafil 50mg sildenafil pharmacy cialis 10mg uk

 79. ThomasBlisy napsal:

  https://amoxil.science/# amoxicillin buy canada

 80. mupGreess napsal:

  Със своите значителни парични награди, игрите с истински пари имат потенциала да променят живота ви драстично. Коя е най-добрата част? Те не изискват специални способности и позволяват на всеки да участва и да печели джакпоти с истински пари, докато играе лесни игри онлайн. Първо, трябва да разберете какъв тип играч сте. Харесвате ли карти, стратегия, простиправила или просто искате да убиете времето и да разчитате на късмета си? Съставихмесписък с водещи онлайн казино игри, за да ви помогнем да започнете. https://www.enjoy-arabic.com/community/profile/yysermelinda338/ Съседните символи носят печалба: Всички символи (освен символите за премия и символите за бонус) могат да донесат печалба, ако са на активна печеливша линия и на съседни барабани. Броят безплатни игри не е много голям, но бонусът предлага цели барабани с wild символ. Ако видите wild символ на всичките 5 рийла ще спечелите джакпота на играта. В бонус с три безплатни завъртания се влиза при появата на 3 scatter символа. За 5 безплатни завъртания трябва да видите 4 скатера. За 7, както вече споменахме – 5 скатер символа.

 81. Kguvrp napsal:

  blackjack for money buy cialis 5mg online cheap tadalafil tablets

 82. Wmcaws napsal:

  order zithromax 500mg sale order gabapentin 100mg online cheap gabapentin ca

 83. Entaith napsal:

  Επίσης, στην ιστοσελίδα θα βρείτε ποικίλες λίστες με τα καλύτερα παιχνίδια ρουλέτας που έχουν κατασκευαστεί από τους κολοσσούς του διαδικτυακού κόσμου. Μπορείτε εύκολα να μάθετε όλα τα μυστικά μιας εικονικης ρουλετας παίζοντας το παιχνίδι επίδειξης που προσφέρεται δωρεάν από την ιστοσελίδα χωρίς να ρισκάρετε την απώλεια χρημάτων. Κυριακή με σούπερ προσφορά* στο Live Casino της Stoiximan για όλους χωρίς να απαιτείται καμία κατάθεση! http://syndyasmoipoker45.fotosdefrases.com/koulocheres-free-game Σχετικά με τον Διεθνή Διαγωνισμό για την παραχώρηση ενός καζίνο με δραστηριότητες ευρέος φάσματος Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) διακήρυξε «Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» τον Ιανουάριο 2019. Goalbet Casino Ακολουθείστε μας στα social media για να βλέπετε πρώτοι τις αναρτήσεις μας

 84. DupAssugh napsal:

  I got 10 ml of enanthate hair loss propecia

 85. Ffilci napsal:

  free slot play buy stromectol 6mg generic modafinil cost

 86. Ucldln napsal:

  furosemide over the counter lasix 40mg without prescription plaquenil oral

 87. liawn napsal:

  แต่ความแตกต่างพื้นฐานก็คือในการเดิมพันฟรีแบล็คแจ็คบ้านจะจ่ายเงินให้กับคู่ของคุณโดยรวมเป็น 9, 10 และ 11 PG SLOT ในคู่มือนี้เราจะตรวจสอบว่าแบล็คแจ็คเดิมพันฟรีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรและคุณจะเริ่มเล่นได้อย่างไร all4slot รูปแบบการเล่นแบล็คแจ็คเดิมพันฟรีและรูปแบบจะเหมือนกับแบล็คแจ็คเวอร์ชันดั้งเดิม ดังนั้นการชนะเพียงต้องการให้คุณได้คะแนนสูงกว่าเจ้ามือ แต่ไม่เกิน 21
  https://record-wiki.win/index.php?title=มือถือ_รูเล็ต_เว็บไซต์
  chine สุดฮิตในคาสิโน เล่นได้แล้วผ่านออนไลน์ทั้ง PC และมือถือ iOS และ Android เดิมพันง่าย ลงทุนต่ำ ได้เงินสูง เล่นง่ายได้เงินจริง เต็มไปด้วยเกมสล็อตออนไลน์ เกมไพ่ป๊อกเด้ง เกมเดิมพันตั้งโต๊ะ และเกมยิงปลาหลากหลายค่ายให้เล่น เช่น Live22, PGslot, Slotxo, Gamatron, Xingame และ Evoplay รวมทั้งหมดกว่าหลายร้อยเกม!! บันทึกชื่อ, อีเมล และชื่อเว็บไซต์ของฉันบนเบราว์เซอร์นี้ สำหรับการแสดงความเห็นครั้งถัดไป

 88. Ronaldtauri napsal:

  Cautions. Cautions.
  ivermectin 10 mg
  Get information now. Drugs information sheet.

 89. DupAssugh napsal:

  online cialis pharmacy 1 mg kg, a dose that produced plasma lanthanum concentrations 2000 times the peak human plasma concentration

 90. biogy napsal:

  One of the great advantages of technology for fans of slot games is the possibility of playing anywhere and at any time. All you need is your computer, a tablet, or your Android or iOS phone. The payout percentage is the average amount of money the slot will pay back to the players. We have tested hundreds of best online slots to figure out the very best according to their payout. According to our game reviewers, here is a list of the best 10 payout slots. If you love the Slotomania crowd favorite game Arctic Tiger, you’ll love this cute sequel! This is yet another addition to our Junior Series game selection, along with Mighty Silver Jr. and Silver Lion Jr. Spin an adventure with two new ways to win Free Spins and unlock a new Free Spins Feature!
  https://teephat.com/web/community/profile/elbertw00761727/
  Once you deposited by phone bill at a casino, or pay by text message, all that’s left is to pick the games you want and try your luck. Paying by phone bill has the lowest minimum deposit of all Cashmo deposit methods. All other methods have a minimum deposit of £5, but when paying by phone bill, you can deposit just £3. The amount you spend on casino deposit is deducted from your available credit balance, helping you keep track of your expenditure. The main perk of this payment option over pay by phone bill is that you will access your payouts promptly without having to wait to settle your monthly phone bill. However, your Pay by Phone casino experience is limited by the credit balance available. This American processing center is arguably the most prominent pay by phone bill casino payment supplier. Based and established in San Francisco and right at the edge of sophisticated technology, Boku provides you with the ability to make deposits using your mobile phone efficiently, supported by a wide variety of mobile phone networks.

 91. ZacharyWen napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Everything what you want to know about pills.
  ivermectin price
  Get warning information here. Actual trends of drug.

 92. JamesFleve napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  where to buy stromectol
  Get warning information here. Everything what you want to know about pills.

 93. DupAssugh napsal:

  Using the wrong probiotic supplements can actually make SIBO symptoms much worse tamoxifen without prescription

 94. Hug napsal:

  Leitfaden für Eltern Erstattungsrichtlinien Die Symbole haben sich gegenüber dem ursprünglichen Slot von The Dog House nicht allzu sehr verändert. Wie im Originalspiel sind die Symbole, die die Walzen treffen, sowohl hoch- als auch niedrig zahlende Symbole: Dann kann man sich bei dem Online Casino seiner Wahl registrieren und eine erste Einzahlung auf sein Spielerkonto leisten. Darüber hinaus ist es möglich den Slot auch auf mobilen Endgeräten zu spielen, denn The Dog House wurde auch für das mobile Spielen optimiert, und zwar sowohl für Android-, als auch für Apple- Produkte. Dann kann man von unterwegs auch viel Spaß mit den lustigen Hunden von The Dog House erleben und dabei kräftig abkassieren – natütlich wenn man Glück hat.
  https://raymondiwcm260595.blog-gold.com/19072157/мnovoline-gratis
  * Versand via Spedition auf eigene Gefahr und nur gg. Vorkasse — Die Geräte verlassen gut & sicher verpackt das Lager * Versand via Spedition auf eigene Gefahr und nur gg. Vorkasse — Die Geräte verlassen gut & sicher verpackt das Lager dhd24 ist eines der führenden Kleinanzeigenportale in Deutschland. Neben dem Verkauf bieten wir ebenfalls den Service im Bereich der Reparatur und Wartung, womit sich ausschließlich erfahrene und versierte Spezialisten aus unserem Hause befassen. Wir bieten Ihnen ständig eine umfassende Auswahl von Geldspielgeräten, Spielautomaten und Unterhaltungsautomaten. Mit unserem optionalen Zubehör können Sie Ihren erworbenen Spielautomaten optimal ergänzen. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen tatkräftig zur Seite, falls Sie einmal Unterstützung benötigen sollten.

 95. Wvxnlz napsal:

  order fildena 50mg without prescription order fildena 100mg generic rhinocort medication

 96. Kgjeim napsal:

  deltasone 40mg us order prazosin 1mg generic mebendazole for sale

 97. ZacharyWen napsal:

  Drugs information sheet. Read here.
  ivermectin 12
  Medscape Drugs & Diseases. п»їMedicament prescribing information.

 98. KevinTet napsal:

  Everything what you want to know about pills. drug information and news for professionals and consumers.
  https://stromectolst.com/# ivermectin topical
  Top 100 Searched Drugs. Cautions.

 99. Jesseorexy napsal:

  Get here. Commonly Used Drugs Charts.
  ivermectin pills
  Read information now. safe and effective drugs are available.

 100. Ronaldtauri napsal:

  Read now. Read information now.
  purchase oral ivermectin
  safe and effective drugs are available. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 101. Ronaldtauri napsal:

  Everything what you want to know about pills. safe and effective drugs are available.
  ivermectin generic name
  drug information and news for professionals and consumers. Everything information about medication.

 102. ZacharyWen napsal:

  Generic Name. earch our drug database.
  https://stromectolst.com/# stromectol ivermectin tablets
  Some trends of drugs. Everything about medicine.

 103. KevinTet napsal:

  Cautions. Read information now.
  stromectol australia
  Medicament prescribing information. Drug information.

 104. Jesseorexy napsal:

  What side effects can this medication cause? Some trends of drugs.
  ivermectin coronavirus
  Some trends of drugs. Medscape Drugs & Diseases.

 105. Ronaldtauri napsal:

  Drug information. Drugs information sheet.
  https://stromectolst.com/# ivermectin canada
  All trends of medicament. earch our drug database.

 106. Afvsmo napsal:

  tadacip drug cheap tadalafil 20mg order indomethacin 75mg

 107. Donaldswofe napsal:

  Generic Name. Get here. buy cheap avodart without insurance
  All trends of medicament. Read here.

 108. CiNty napsal:

  Découvrez d’autres rooms de poker en ligne : Le plus grand site de poker en ligne au monde est au service d’une communauté de poker internationale composée de millions de joueurs inscrits. Synonyme de support client et de sécurité en ligne imbattables, PokerStars organise les plus grands jeux de poker et attribue des millions de dollars de prix garantis chaque semaine. Bref, vous l’aurez compris, pour jouer au poker et profiter d’un maximum de bonus, vous devez vous rendre sur Pokerstars.be. Cerise sur le gâteau, il n’y a que sur Pokerstars.be que vous pourrez affronter les membres de la Pokerstars Team Pro. Expresso Pokerstars 鴡it auparavant tr賠faible dans le domaine des promotions. Ils ont r飥mment lanc頵n bonus de premier d鰴t de 100% jusqu’ࠀ500 en utilisant le code marketing pokerstars.fr / code marketing pokerstars 2022 / code bonus pokerstars 2022 „CCPS“ qui est assez facile ࠡccumuler. Ils offrent aussi ࠬ’occasion des petits bonus de rachat. PokerStars est l’hdu Championnat Mondial de poker en ligne et de plusieurs autres 鶨nements sp飩aux.
  http://musecollectors.org/community/profile/alvaberlin58705/
  Trouvez votre système optimal, votre stratégie de base et vos options financières pour jouer au blackjack ! Et oui, le jeu de blackjack gratuitcasino est directement fourni par les éditeurs eux-mêmes ! Les casinos en ligne ont adopté l’idée adhérant au concept des parties gratuites. En vous rendant sur le site de casino en ligne de votre choix, vous pouvez cliquer sur la partie de votre choix et la tester gratuitement grâce à la version d’essai. Vous devrez toutefois savoir que la mise sera fictive, pas de gains en argent réel à la clé, mais votre budget sera sans limite tout comme la durée de la partie. C’est finalement Las Vegas qui vous attend sur le net ! Nous vous la proposons, sous forme d’infographie, entièrement gratuitement sur notre blog dans la catégorie « Blackjack ».

 109. DavidChulk napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Get information now.
  zestril 20 mg price
  Cautions. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 110. JamesPraib napsal:

  safe and effective drugs are available. Get here.
  https://lisinopril.science/# zestril 30mg generic
  Everything what you want to know about pills. Everything about medicine.

 111. WillieBeR napsal:

  Generic Name. Get here.
  where can i buy cheap nexium without dr prescription
  Definitive journal of drugs and therapeutics. What side effects can this medication cause?

 112. Donaldswofe napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Commonly Used Drugs Charts.
  lisinopril 80
  Long-Term Effects. Everything what you want to know about pills.

 113. JamesRibia napsal:

  Cautions. Read information now.
  https://nexium.top/# where to buy nexium without a prescription
  Commonly Used Drugs Charts. Read here.

 114. DavidChulk napsal:

  Best and news about drug. earch our drug database.
  where can i buy mobic tablets
  Read now. Top 100 Searched Drugs.

 115. Fhdkym napsal:

  buy naproxen 500mg without prescription order naprosyn lansoprazole 30mg pills

 116. WillieBeR napsal:

  safe and effective drugs are available. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://nexium.top/# order nexium pills
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Everything about medicine.

 117. Gysloq napsal:

  buy biaxin buy catapres sale generic meclizine 25mg

 118. Lndwwy napsal:

  albuterol pills order albuterol 100 mcg online cheap cipro pills

 119. JamesPraib napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. п»їMedicament prescribing information.
  can i purchase cheap nexium online
  Read information now. earch our drug database.

 120. WillieBeR napsal:

  Long-Term Effects. All trends of medicament.
  zestril 40
  What side effects can this medication cause? All trends of medicament.

 121. Hnipmg napsal:

  tiotropium bromide 9 mcg uk spiriva tablet hytrin cost

 122. DennisTrutt napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://clomiphenes.online cost clomid tablets
  п»їMedicament prescribing information. Commonly Used Drugs Charts.

 123. Wipdcm napsal:

  montelukast 5mg without prescription buy singulair 5mg without prescription brand name viagra

 124. Aaronwak napsal:

  Get information now. Generic Name.
  https://azithromycins.com/ generic zithromax over the counter
  Read information now. All trends of medicament.

 125. DavidRhiff napsal:

  Drugs information sheet. Read here. amoxicillin 500 mg without prescription
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Best and news about drug.

 126. Mubbith napsal:

  KILOO.com is an epic gaming site for kids. There are many free games available on this website in different categories, including puzzle games, girl games, fashion games, shooting games, etc. Your kid will never get bored of this website as new games are constantly added. Plus, all the games are kid-friendly and don’t contain any immature or explicit content. CBC Kids uses cookies in order to function and give you a great experience. Your parent or guardian can disable the cookies by clicking here if they wish. Poki Kids is a free online games platform specially created for young players. We work closely together with game developers to present the latest free online games for kids. We’re passionate about making sure it’s a super safe environment for kids to play and enjoy themselves. Let’s play! http://arabmotors.mosw3a.com/showthread.php?t=6564 How does a digital escape room work? Similar to an in real life Escape Room, you follow the clues to try and escape, solving puzzles to get to the next step. With a puzzle that takes anywhere from a few minutes, to about twenty, your kids will enjoy these escape rooms to work on together, with a combination of logic and observation puzzles. The Escape Classroom Virtually or in person, experience the best in local food, fashion, arts, entertainment, and recreation. Review the Room Sign up with your email address to receive emails (about once a month) to hear about new games and announcements. In this exciting puzzle game, you play as three friends who have attempted to rob a bank but ended up getting caught by the police. Now, you must use your wits and determination to escape from prison and find your way to freedom. As you progress through the game, you will need to avoid guards, find key cards to unlock doors, and navigate through challenging levels filled with puzzles and traps. Each character has their own unique abilities that will come in handy as you make your escape. With 60 levels to complete, you will need to be strategic and resourceful in order to break out of prison at any cost. Can you outsmart the guards and make it to freedom?

 127. Ngkwrk napsal:

  purchase actos online cheap actos buy sildenafil 50mg for sale

 128. DennisTrutt napsal:

  Get here. Best and news about drug.
  zithromax 250 mg pill
  Long-Term Effects. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 129. Jameswidly napsal:

  Read now. What side effects can this medication cause?
  can i get clomid
  Get warning information here. Best and news about drug.

 130. Oiwksr napsal:

  order tadalafil 10mg generic buy cialis 10mg online cheap how to get cialis

 131. DavidRhiff napsal:

  Everything about medicine. Everything about medicine. prescription for amoxicillin
  Read information now. Get here.

 132. Aaronwak napsal:

  Drugs information sheet. Drugs information sheet.
  where buy cheap clomid without rx
  Medscape Drugs & Diseases. Everything what you want to know about pills.

 133. DennisTrutt napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Drugs information sheet. https://amoxicillins.online/ how to get amoxicillin over the counter
  Long-Term Effects. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 134. Jameswidly napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Read now.
  where can i buy propecia no prescription
  Everything about medicine. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 135. Tcyqcm napsal:

  cheap cialis pills real casino slots gambling casino online

 136. Lqsqwz napsal:

  ivermectin 3 mg tablet dapsone 100mg without prescription dapsone 100mg over the counter

 137. Donaldescox napsal:

  Cautions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  where to get generic clomid without dr prescription
  safe and effective drugs are available. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 138. DennisTrutt napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Read information now.
  how to get clomid price
  Read information now. earch our drug database.

 139. Aaronwak napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. All trends of medicament. https://amoxicillins.online/ purchase amoxicillin online without prescription
  Commonly Used Drugs Charts. Read information now.

 140. DavidRhiff napsal:

  Everything information about medication. Top 100 Searched Drugs.
  https://finasteridest.com/ cost propecia without a prescription
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Read information now.

 141. Jameswidly napsal:

  Everything what you want to know about pills. All trends of medicament. https://amoxicillins.com/ amoxicillin brand name
  Drug information. Get here.

 142. PhilipMUG napsal:

  Cautions. Get information now.
  natural ed remedies
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Get warning information here.

 143. Robertbax napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.
  cheapest ed pills online
  Generic Name. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 144. Plrshv napsal:

  buy nifedipine 10mg without prescription order perindopril fexofenadine 180mg cost

 145. Don napsal:

  Im Lottohelden.de Erfahrungsbericht in Bezug auf die Spiele zeigt sich schnell, dass hier wirklich keine Wünsche offenbleiben. Bereits das Sortiment an Lotterien, an denen die Spieler teilnehmen können, ist sehr breit gestaltet. Hier sind nicht nur die deutschen Lotterien von Interesse. Auch die internationalen Lotterien sind spannend für die Teilnehmer. Ergänzend dazu sind es aber auch die Slots und Rubellose, die eine Anmeldung bei Lottohelden.de sehr attraktiv machen. Zusatzangebote sind für Spieler immer ein wichtiger Faktor, da sie mit einer Anmeldung auf einer Plattform gleich mehrere verschiedene Glücksspiele ausprobieren können. Nutze die Zusatzoptionen. Du hast die Möglichkeit deine Gewinnchancen zu optimieren. Mit dem „Quicktipp“ kannst du EuroLotto spielen und den Zufall bestimmen lassen. Du klickst nur einmal auf die entsprechende Option und das Tippfeld ist automatisch ausgefüllt, du entscheidest den Ziehungstag und die Laufzeit und schon ist der Lottoschein fertig. Generell haben Kombinationen, die per Zufall gewählt werden, bessere Aussichten auf höhere Gewinne. Das liegt daran, dass du seltener Zahlen spielen wirst, die auch auf Tippscheinen anderer Jackpot-Jäger zu finden sind. Im Gewinnfall musst du so mit weniger Gleichgesinnten teilen, als wenn du beispielsweise auf Geburtsdaten oder Zahlenreihen getippt hättest.
  https://troyjcxp664321.bloggadores.com/16830912/autorennen-automat
  Das Spiel, das eigentlich “21” heißt, ist leicht zu erlernen, macht Spaß zu spielen und bietet die besten Gewinnchancen. Das Bonussymbol während der Freispiele kann alle Positionen auf den Walzen einnehmen. Da bei jeden weiteren Freispielen zusätzliche Symbole für den Bonus ausgewählt werden können, bestehen natürlich auch viel mehr Gewinnchancen. Es sind bis zu 9 Symbole wählbar. Dieses aufregende Feature ist auch der größte Unterschied zum klassischen Book of Ra. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter. Was Online-Casinos so interessant und beliebt macht, sind ihre einzigartigen Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, jederzeit von zu Hause aus Geld zu verdienen; es schützt Ihre Identität und bietet eine Fülle von Spielmöglichkeiten. Online-Casinos bieten so viel Aufregung und Gewinne nur dann, wenn Sie gut üben und die notwendigen Spielmethoden befolgen.

 146. Efrendep napsal:

  Everything information about medication. Generic Name.
  https://edonlinefast.com herbal ed treatment
  Generic Name. Everything what you want to know about pills.

 147. Puxrke napsal:

  free slot free casino slot games doubleu casino

 148. PhilipMUG napsal:

  safe and effective drugs are available. Top 100 Searched Drugs.
  best erectile dysfunction pills
  Medscape Drugs & Diseases. Long-Term Effects.

 149. Donaldescox napsal:

  Everything what you want to know about pills. What side effects can this medication cause?
  https://clomiphenes.com cost of clomid now
  Medscape Drugs & Diseases. Read here.

 150. Mortonriz napsal:

  safe and effective drugs are available. Get here.
  ed drugs
  Read information now. earch our drug database.

 151. Cxbsmz napsal:

  purchase ramipril online cheap buy ramipril online buy arcoxia sale

 152. PhilipMUG napsal:

  Drug information. Drug information.
  gnc ed pills
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Generic Name.

 153. Rpzbak napsal:

  roulette online write my cover letter for me academic writing online

 154. Edgarwek napsal:

  Read now. Medicament prescribing information.
  canadian pharmacy prices
  Long-Term Effects. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 155. Victoremupt napsal:

  Everything about medicine. Read now.
  medication canadian pharmacy
  Best and news about drug. Medscape Drugs & Diseases.

 156. Robertbax napsal:

  Read information now. Drug information.
  https://canadianfast.com/# amoxicillin without a doctor’s prescription
  п»їMedicament prescribing information. Actual trends of drug.

 157. Edgarwek napsal:

  Actual trends of drug. All trends of medicament.
  canadian valley pharmacy
  All trends of medicament. Read information now.

 158. MichaelHable napsal:

  Get here. Read now.
  https://canadianfast.online/# buy prescription drugs online legally
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Drugs information sheet.

 159. Yhqrtz napsal:

  doxycycline 100mg generic cleocin pill cleocin 300mg us

 160. Robertbax napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Generic Name.
  https://canadianfast.com/# canadian pharmacy online
  Best and news about drug. Medscape Drugs & Diseases.

 161. Edgarwek napsal:

  Get warning information here. Get warning information here.
  https://canadianfast.online/# best non prescription ed pills
  Get here. Get here.

 162. Victoremupt napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Commonly Used Drugs Charts.
  canadian pharmacy 24h com
  What side effects can this medication cause? Medscape Drugs & Diseases.

 163. JeffreyUnfor napsal:

  Get warning information here. Best and news about drug.
  legal canadian pharmacy online
  Read information now. Read information now.

 164. Uwmzdv napsal:

  write paper online order leflunomide 10mg generic azulfidine for sale online

 165. JeffreyUnfor napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Drugs information sheet.
  prescription drugs online without doctor
  Get here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 166. Robertbax napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Commonly Used Drugs Charts.
  buy canadian drugs
  Commonly Used Drugs Charts. drug information and news for professionals and consumers.

 167. JeffreyUnfor napsal:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. п»їMedicament prescribing information.
  https://canadianfast.online/# ed drugs online from canada
  Drug information. Read here.

 168. Tpfsoe napsal:

  buy olmesartan 20mg generic benicar 10mg tablet buy depakote 500mg sale

 169. Cwmdhx napsal:

  buy clobetasol temovate canada purchase cordarone pill

 170. CharlesAricy napsal:

  Read information now. Everything about medicine.
  generic sildenafil 100mg price
  Top 100 Searched Drugs. Drug information.

 171. Bradleysoafe napsal:

  Get warning information here. What side effects can this medication cause?
  https://viagrapillsild.online/# does viagra make you last longer in bed
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Get warning information here.

 172. CharlesAricy napsal:

  safe and effective drugs are available. Generic Name.
  sildenafil without a rx
  drug information and news for professionals and consumers. Everything what you want to know about pills.

 173. SammyCharl napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Everything what you want to know about pills.
  sildenafil mexico online
  Cautions. Get here.

 174. Bradleysoafe napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Actual trends of drug.
  sildenafil australia
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 175. BillyPet napsal:

  Cautions. Read information now.
  buy brand viagra in canada
  What side effects can this medication cause? Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 176. Mom napsal:

  i deposited 120 euro all up this month without claiming any deposit bonus and all i could claim today at live chat was 30 free spins on reptoid slot which is the crappiest slot game ever! i managed to win a little over 1 euro and lost that within 30 secs playing spinions slot. i dunno if its just me or not but i find it harder to hit the bonuses and free spins on any slot game at this casino compared to other casinos i play at… There’s never a dull moment at BoaBoa Casino. In addition to the other stellar site features, the casino offers you a gigantic games collection to pick your favorite titles from. The casino partners with the top casino game providers to present you a winning selection of popular games at great odds. The games library offers an extensive list of options ranging from popular games and the latest video slots to live casino games. Their live games feature actual real-life croupiers so you can get an immersive casino experience right from home. Card games, roulette, blackjack and many more titles are available to try for fun and for real money too.
  https://jaredxfkn914190.blogs-service.com/45370541/official-online-casino-canadian
  to make this as simple as possible, I’ll use a typical example. We’ll say an online casino is offering a $10 no deposit bonus at 80x WR, with a max $200 cash out limit. You may come across a lot of variable offers with higher or lower bonus credits, WR, and/or cashout limitations, or even no limitations. At the second Fast casino doesn’ t hold a legitimate operating certificate coming from any sort of well-known licensor. If a problem develops amongst the player and also the casino they can easily send a complaint to COMPACT DISC. But also without an operating permit there are no recognized grievances against the casino currently. This is actually why our company can point out that meanwhile true blue casino 50 no deposit bonus is actually thought about to become a risk-free driver to play at genuine cash. At the same time, you can rest assured that your private information will definitely be safeguarded at all opportunities thanks to their 128 bit SSL encryption method.

 177. AlbertTug napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Generic Name.
  buy tadalafil online usa
  drug information and news for professionals and consumers. Long-Term Effects.

 178. RobertKak napsal:

  All trends of medicament. All trends of medicament.
  how to buy generic cialis online
  Some trends of drugs. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 179. SammyCharl napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Generic Name.
  canadian pharmacy online cialis
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get warning information here.

 180. WillisLok napsal:

  Read information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://tadalafil1st.com/# tadalafil 5 mg coupon
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get information now.

 181. Organik Hit napsal:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Web Site Hit Arttırma | Organik Hit Programı | Organik Hit – Yüksek Hit Aktif Hit Kullanıcı Yola Organik Hit

 182. Gedzua napsal:

  purchase amoxicillin stromectol 12mg uk ivermectin pills

 183. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 184. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 185. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 186. Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 187. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 188. Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 189. Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 190. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 191. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 192. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 193. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 194. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 195. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 196. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 197. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 198. Morrisdralt napsal:

  Everything information about medication. Get here.
  80 mg tadalafil
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Medscape Drugs & Diseases.

 199. Ugbsjk napsal:

  dapoxetine price avanafil 100mg sale buy domperidone 10mg pill

 200. RobertKak napsal:

  What side effects can this medication cause? Everything about medicine.
  is cialis over the counter in usa
  drug information and news for professionals and consumers. Read now.

 201. SammyCharl napsal:

  Some trends of drugs. Top 100 Searched Drugs.
  cialis cheap
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Everything about medicine.

 202. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 203. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 204. Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 205. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 206. Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 207. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 208. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 209. Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 210. Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 211. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 212. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 213. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 214. Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 215. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 216. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 217. Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 218. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 219. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 220. Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 221. Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 222. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 223. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 224. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 225. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 226. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 227. Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 228. Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 229. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 230. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 231. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 232. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 233. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 234. Hbdfcp napsal:

  buy pamelor 25 mg buy pamelor for sale order paxil 20mg online cheap

 235. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 236. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 237. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 238. Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 239. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 240. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 241. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 242. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 243. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 244. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 245. Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 246. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 247. Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 248. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 249. WillisLok napsal:

  Everything information about medication. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  cheap generic tadalafil 5mg
  Get warning information here. Read here.

 250. RobertKak napsal:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Medicament prescribing information.
  buy tadalafil 10mg india
  Read information now. Top 100 Searched Drugs.

 251. Orcxar napsal:

  order indomethacin for sale cenforce 50mg without prescription generic cenforce 50mg

 252. Ovmxnw napsal:

  order pepcid 40mg pill prograf 1mg pills buy remeron without prescription

 253. Michaelbow napsal:

  Get warning information here. Commonly Used Drugs Charts.

  generic zithromax 500mg
  Best and news about drug. Cautions.

 254. Uhrnbe napsal:

  requip pills calcitriol 0.25 mg generic labetalol buy online

 255. onwin giriş napsal:

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 256. Onwin Giriş napsal:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 257. Onwin napsal:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 258. Onwin Giriş napsal:

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 259. Onwin Giriş napsal:

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 260. Onwin napsal:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 261. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 262. Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 263. Onwin napsal:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 264. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 265. Onwin Giriş napsal:

  Thank you for great article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Resmi Sitesi. <a href="https://sites.google.com/view/onwinnguncel/&quot; title="onw

 266. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 267. Dcoitm napsal:

  tadalafil pills generic tadalafil trimox 500mg ca

 268. Onwin Giriş napsal:

  Thank you for great article. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 269. Onwin napsal:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 270. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 271. Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 272. Onwin Giriş napsal:

  Thank you for great content. Hello Administ. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 273. Onwin Giriş napsal:

  Great post thank you. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 274. I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 275. Nwrxat napsal:

  esomeprazole 20mg uk cost furosemide buy lasix 100mg sale

 276. Cami Halısı napsal:

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . cami halısı

 277. Dwxokd napsal:

  order tadalafil 20mg sale Cialis women sildenafil professional

 278. Qqymya napsal:

  tadalafil online hims ed pills causes of ed

 279. Casibom napsal:

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Casibom , Casibom Giriş , Casibom Güncel Giriş , Casibom yeni adres . <a href="https://seowebtasarim.net/casibom/&quot; title="Casibin

 280. Vem napsal:

  The popular Indian card game with multipliers up to an amazing 4000x! In this review, we’ll cover the various casino bonuses and promotions available at FireKeepers Casino, how to signup and claim said bonuses, and some basic information about who can play with FireKeepers Casino site, payment options, and the online casino games available. Most no-deposit casino bonuses are triggered from the moment you create a new account. The bonus funds are applied to your account immediately, but they are ring-fenced in your ‘bonus balance’ rather than your ‘real money balance’. All no-deposit bonuses are subject to the wagering requirements of your chosen online casino. These conditions may often be stricter, considering that the casino is giving you a risk-free opportunity to play, so it’s not always possible to make money from no-deposit bonuses. Treat them as a handy way to sample new games and broaden your horizons.
  https://canvas.instructure.com/eportfolios/1917746/blackjack861/cara_deposit_judi_slot
  With that said, the end of 2020 seemed to put online sports betting in the spotlight, as Gov. Andrew Cuomo reversed his stance and endorsed the practice. At this point, online poker fans should hope that online sports betting can become a reality and let lawmakers see the potential of allowing the online poker games to begin. All games are browser-based. Our catalog is rendered in mobile-friendly HTML5, offering cross-device gameplay. You can play on mobile devices like Apple iPhones, Google Android powered cell phones from manufactures like Samsung, tablets like the iPad or Kindle Fire, laptops, and Windows-powered desktop computers. All game files are stored locally in your web browser cache. These games work in Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera and other modern web browsers.

 281. Vem napsal:

  Venetian: With a total of 52 tables spread out in an expansive room, the Venetian boasts the largest poker room on the strip. This has made it a popular spot for a number of poker tournaments and series during the year. These are with a reasonable buy-ins for those whose pockets are not deep enough for the World Series of Poker. Binion’s Casino: Closed. Has removed poker tables. Plaza brought poker back in 2013. It was on Pokertek’s PokerPro machines. Pokertek was acquired by a company that did not want to go through the licensing process. This forced Plaza to close its poker room. The old live poker room is now home to the players’ center. The electronic space is now a keno lounge. Green Valley Ranch Poker Room We live here & showcase the stuff we love Green Valley Ranch Las Vegas Casino has great accommodation from spacious rooms to luxurious suites. Dining is fantastic with lots of choices to tempt your taste buds. Casual dining here is at its best with burgers, pizzas, pasta, seafood and great steaks. All your favorite gaming options are available with over 2000 slot machines, Bingo and Keno. The Poker Room is stylish and offers many different games and is open 24 hours a day. If you want to stay in Vegas but away from The Strip and its hustle and bustle this is the place for you.
  https://wiki-spirit.win/index.php?title=Free_blackjack_card_game
  Try your luck at the slot machine and earn free chips. Spin each day for even more chips! Stuff you can buy is cosmetic Arguably, the act of buying the table a round of beer or champagne completes the experience. Still, it’s all virtual stuff, just graphics on the screen: buying gifts for people or buying a little token for yourself to display beside your picture is all cosmetic only. It bears repeating that Zynga Poker is mostly skill-based with some luck thrown in, and there is no way to become better other than through practice. Wow! We had no idea that this little app was so power packed! Not only do we get the smoothest Hold em poker, but also three variations of it all in the same app! Ever hear of Omaha poker lol? Well, it along with Short Deck and Pineapple are just great variations of the traditional Holdem poker we love! So, if your looking for some variations of your favorite poker game this app is where you must go! Great action and play! Five Star fun!

 282. Cathryn napsal:

  Every weekend i used to visit this website, for
  the reason that i want enjoyment, as this this site conations actually fastidious funny material too.

  My blog :: Interiors Online Discount Code

 283. Gsuxdt napsal:

  glycomet 1000mg uk buy generic tamoxifen 20mg buy nolvadex for sale

 284. Ylnsvv napsal:

  order generic modafinil 200mg purchase provigil sale purchase phenergan pills

 285. Nyvrvd napsal:

  prednisone medication accutane 10mg generic order amoxicillin pills

 286. ofis taşıma napsal:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Websitemiz : https://www.istanbulofistasima.net/

 287. Yfqdzq napsal:

  accutane oral generic prednisone 20mg order ampicillin 250mg for sale

 288. Mtivnv napsal:

  order sildenafil 100mg sale buy pregabalin 150mg for sale finasteride generic

 289. Opevy napsal:

  Bitfinex allows up to 10x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market. Bitcoin plunged below the $16,000 mark (€16,000) on Thursday, recovering slightly on Friday to $17,000 (€17,000), with other altcoins following the dismal pattern. Some fear this could be the next Terra Luna saga, causing many to lose their savings. Binance CEO Changpeng „CZ“ Zhao also took to Twitter to confirm the deal, saying the two exchanges signed a non-binding letter of intent. Bankman-Fried and Zhao both said that a full due diligence process would be underway in the next couple of days. Twitter. “@SBF_FTX. 11:03 AM · Nov 8, 2022“ Bitfinex offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
  http://ivimall.com/1068523725/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=212602
  A favorable section of the tax code concerning crypto allows you to identify which coins you’re selling, as long as you have the records to back it up. In addition, selling the coins with the highest cost basis (Highest-In-First-Out, HIFO) will favorably impact (minimize your taxable gain) your capital gains tax. The long-term capital gains tax rates for the 2022 tax year are: Continuing with the example above, in addition to the $20,000 gain coming from crypto, Jennet also earned $50,000 from her full-time job during 2020. Jennet is a single filer. Note that her $20,000 of crypto gains is considered short-term capital gains because she sold the coin purchased during 2020, as opposed to the other coin purchased in 2016. In this scenario, Jennet’s total taxable income will be $70,000 ($50,000 + $20,000). Following the chart below, Jennet’s income will be subject to the 22% marginal tax bracket. 

 290. Onwin napsal:

  Thank you great post. Hello Administ .onwin

 291. Cami avizesi napsal:

  Thank you for great information. Hello Administ .

 292. Hacklink panel napsal:

  Thank you for great information. Hello Administ .

 293. onwin giriş napsal:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 294. Cami Halısı napsal:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

 295. Cami Halıları napsal:

  Thank you great post. Hello Administ .

 296. onwin giriş napsal:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Hacklink , Hacklink panel , Hacklink al Hacklink panel

 297. 바카라사이트 napsal:

  hi Is there anybody 바카라사이트 having similar RSS problems? because i want to show my nudes and videos here but i can’t. If you want to see my pics kindly visit my webpage 😉 ,

 298. Uwpqnr napsal:

  where to buy stromectol online buy deltasone generic deltasone 40mg pills

 299. Xdegcc napsal:

  buy zofran 4mg without prescription order amoxicillin 250mg sale cost sulfamethoxazole

 300. Cami Halısı napsal:

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

 301. Usumgi napsal:

  order generic albuterol synthroid canada clavulanate us

 302. Lebtms napsal:

  buy accutane 40mg order amoxicillin 250mg pill oral azithromycin 500mg

 303. Willa napsal:

  how can canadian doctors make passive income
  passive income through rental property for nurses doctor
  side hustles for passive income
  online medical survey opportunities for doctors

  Stop by my blog post :: passive income streams for mental health professionals

 304. Vjmhvz napsal:

  oral modafinil 200mg buy metoprolol 50mg for sale purchase metoprolol pill

 305. Scqfpe napsal:

  order generic prednisolone 40mg oral prednisolone 40mg buy furosemide online cheap

 306. Wuhesparp napsal:

  essay writing service ratings argumentative essay help essays writing services

 307. Cami Halıları napsal:

  Thank you for great information. Hello Administ .

 308. Xmxwdn napsal:

  purchase avodart without prescription purchase avodart pills xenical 60mg tablet

 309. Ecfdeent napsal:

  essay writing services recommendations mba essay editing service essays writing service

 310. Qdeadvep napsal:

  custom essay toronto writing essays help write my essay for me cheap

 311. Kerrie napsal:

  Buy generic Glyburide online without prescription for diabetes Best black market for diabetes medications online?

  Discount diabetes drugs without prescription online Best online
  pharmacy for insulin

  my webpage Actoplus delivery without prescription

 312. Jnertyday napsal:

  american dream thesis where should a thesis statement appear introductory paragraph with thesis statement example

 313. Wujwsparp napsal:

  thesis and outline examples introduction and thesis statement example thesis template

 314. Dlmmuu napsal:

  generic azathioprine telmisartan 80mg generic buy naprosyn generic

 315. Wqtjaw napsal:

  order oxybutynin pill tacrolimus 5mg tablet order oxcarbazepine 300mg

 316. Erica napsal:

  I like the helpful info you supply to your articles. I’ll bookmark your blog and check once more right here frequently.
  I’m rather sure I will be informed many new stuff proper here!
  Good luck for the next!

  Here is my webpage – Kirby

 317. Mittie napsal:

  can i really make money from home without investing any money?

  Affiliate marketing for health products part-time work for ambulatory
  care pharmacists
  how doctors can monetize their expertise online

  my homepage: income opportunities for physicians

 318. Eltfjx napsal:

  order simvastatin 10mg phenergan online order order sildalis online cheap