30. 11. 2023

SZ: Pokyn obecné povahy o výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 2. 11. 2012, o výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda

 • Změna: 1/2015
 • Změna: 4/2015
 • Změna: 4/2016
 • Změna: 2/2017
 • Změna: 7/2019

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

Čl. 1

Předmět dozoru

(1) Předmětem dozoru je dodržování právních předpisů uplatňovaných vazební věznicí, věznicí, ústavem pro výkon zabezpečovací detence, školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „dozorovaný subjekt“) při výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy, a to v místech, kde je osobní svoboda takto omezována (dále jen „místa výkonu detence“).

(2) Předmětem dozoru není dodržování interních předpisů dozorovaného subjektu, ani vhodnost či účelnost jeho postupu nebo akty, které mají pouze povahu organizační, řídící nebo hospodářskou.

(3) Při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy se zejména prověřuje

a) vedení povinné dokumentace,
b) přijímání a umísťování dětí a povolování jejich pobytu mimo zařízení,
c) zda ředitel zařízení v zákonem stanovených případech ukončuje pobyt dítěte v zařízení,
d) dodržování práv a povinností dítěte,
e) zda způsob výkonu ústavní nebo ochranné výchovy neohrožuje nebo nenarušuje splnění jeho účelu,
f) zda zařízení neprodleně odesílá příslušným orgánům a osobám žádosti a stížnosti dítěte,
g) realizace opatření ve výchově.


(4) Při výkonu vazby se zejména prověřuje

a) přijímání a umísťování obviněných včetně toho, zda osobní spisy obviněných obsahují stanovené podklady pro výkon vazby,
b) zda byl obviněný v zákonem stanovených případech neodkladně propuštěn z vazby, zda byly dodrženy související právní povinnosti a zda nejsou ve vazbě drženy osoby, jejichž trestní stíhání bylo zastaveno,
c) dodržování práv a povinností obviněných, zejména, zda výkon vazby nenarušuje splnění účelu vazby nebo zda obviněný není podrobován nedůvodným omezením,
d) zda věznice neprodleně odesílá příslušným orgánům žádosti a stížnosti obviněných,
e) uplatňování a dodržování právních předpisů o kázeňských přestupcích a vycházkách,
f) dodržování právních předpisů o výkonu vazby u zvláštních skupin obviněných (mladiství, cizinci), zejména při umísťování do cel a ve vztahu k cizincům také, zda byli stanoveným způsobem poučeni a zda v případě přemístění cizince věznice vyrozuměla příslušný konzulární úřad.

(5) Při výkonu trestu odnětí svobody se zejména prověřuje

a) dodržování odděleného umísťování odsouzených a vnitřní diferenciace výkonu trestu,
b) zda nedochází k narušování účelu výkonu trestu odsouzenými nebo pracovníky podniků, v nichž jsou odsouzení zařazeni do práce,

c) zda byly včas odeslány příslušným orgánům stížnosti a žádosti odsouzených,
d) použití donucovacích prostředků příslušníkem Vězeňské služby,
e) propuštění z výkonu trestu,
f) ochranné léčení vykonávané v průběhu výkonu trestu odnětí svobody,
g) ukládání a výkon kázeňských trestů a udělování kázeňských odměn odsouzeným, h) zaměstnávání odsouzených,
i) zda se přihlíží k vyživovací povinnosti odsouzených,
j) zda program zacházení obsahuje náležitosti stanovené zákonem,
k) zda jsou ředitelem věznice předkládány návrhy na přeřazování odsouzených do věznice jiného typu a návrhy na podmíněné propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody.

(6) Při výkonu trestu odnětí svobody mladistvými se dále prověřuje, zda

a) mladiství vykonávají trest odděleně od ostatních odsouzených,
b) se věznice zaměřuje na výchovu a přípravu mladistvého,
c) věznice u mladistvého, který má plnit povinnou školní docházku, zabezpečuje její plnění vyučováním místo výkonu práce,
d) věznice k profesní přípravě mladistvého žádá o vyjádření zákonného zástupce, který s mladistvým udržuje styk, a o vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
e) věznice za splnění zákonných podmínek umožní přerušení výkonu trestu odnětí svobody.

(7) Při výkonu trestu odnětí svobody odsouzenými matkami se dále prověřuje

a) vyřizování žádosti odsouzené matky nezletilého dítěte o povolení, aby ve výkonu trestu odnětí svobody měla dítě u sebe a starala se o ně za zákonných podmínek,
b) zda je umožněno přerušení výkonu trestu za splnění zákonných podmínek.

(8) Při výkonu trestu odnětí svobody odsouzenými s duševními poruchami a s poruchami chování se dále prověřuje, zda se ve vnitřním řádu věznice a při volbě obsahu a forem programu zacházení přihlíží k závěrům odborného lékařského posouzení těchto odsouzených a k nutnosti individuálního nebo skupinového terapeutického působení.

(9) Při výkonu zabezpečovací detence se zejména prověřuje

a) umísťování chovanců do ústavů včetně odděleného umísťování stanovených skupin chovanců,
b) dodržování práv a povinností chovanců,
c) vzdělávání a zaměstnávání chovanců,
d) ukládání a výkon kázeňských trestů a udělování kázeňských odměn, e) použití omezovacích prostředků,
f) náležitosti evidence osob a povinné dokumentace.

10) Při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, vazby, trestu odnětí svobody, trestu odnětí svobody mladistvými, trestu odnětí svobody odsouzenými matkami, trestu odnětí svobody odsouzenými s duševními poruchami a s poruchami chování apři výkonu zabezpečovací detence je předmětem pravidelného prověřování i způsob zacházení s osobami omezenými na osobní svobodě podle zákona z toho hlediska, zda nejde o špatné zacházení, kterým se rozumí zacházení nerespektující lidskou důstojnost.

Čl. 2

Zajištění nestrannosti při výkonu dozoru
(§ 2 odst. 2 a § 24 zákona o státním zastupitelství)

Krajský státní zástupce zajistí, v souladu s možnostmi konkrétního pracoviště, aby dozor nad dodržováním právních předpisů v místech výkonu vazby, trestu nebo zabezpečovací detence nevykonával ten státní zástupce, který působí nebo působil v jiných řízeních vedených s osobami drženými v příslušném zařízení dozorovaného subjektu.

Čl. 3

Podklady pro výkon dozoru

(1) Podněty k výkonu dozoru vyřídí státní zastupitelství jako podání podle zákona o státním zastupitelství.1

(2) Vlastní poznatky nebo poznatky, které mu byly postoupeny, využije státní zastupitelství při plánování prověrek nebo je prošetří samostatně.

Čl. 4

Zásada oficiality a nezastupitelnosti
(§ 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 zákona o státním zastupitelství)

(1) Státní zastupitelství vykonává dozor z úřední povinnosti.
(2) Státní zástupce koná dozor samostatně. Probíhá-li šetření prováděné jinými orgány a státní zástupce získá jeho výsledky, posoudí jejich využitelnost pro vlastní výkon dozoru.

Čl. 5

Metody výkonu dozoru

(1) Metodami výkonu dozoru jsou prověrka nebo šetření prováděné nazákladě podnětu nebo jiného poznatku. Postačí-li k posouzení postupu dozorovaného subjektu šetření, není nutné provádět prověrku.

(2) Pravidelnou součástí výkonu dozoru ve školském zařízení je pohovor státního zástupce s více dětmi konaný jednotlivě tak, aby zaručoval anonymitu případným sdělením dítěte.

(3) V případě zjištění mimořádné události státní zastupitelství vždy přezkoumá související postup dozorovaného subjektu, a to zpravidla šetřením.

Čl. 6

Prověrka

(1) Prověrky v obvodu své působnosti provádí státní zástupce podle jím zpracovaného plánu prověrek na kalendářní rok a podle plánů jednotlivých prověrek. Přílohou plánu prověrek na kalendářní rok je seznam těch zařízení označených včl.1 odst. 1, ve kterých přísluší státnímu zastupitelství vykonávat dozor nad dodržováním právních předpisů o výkonu omezení osobní svobody na základě zákonného oprávnění.

(2) Plán prověrek na kalendářní rok obsahuje přehled plánovaných prověrek v jednotlivých dozorovaných subjektech a jejich základní věcné zaměření. Nemusí být uvedena přesná data plánovaných prověrek, postačí kalendářní měsíce. Státní zastupitelství příslušné k výkonu dozoru zašle tento plán do konce měsíce ledna kalendářního roku, na nějž je plán zpracován, státnímu zastupitelství příslušnému k výkonu dohledu.

(3) V plánu prověrek na kalendářní rok státní zástupce naplánuje prověrky a) u dětského domova a dětského domova se školou nejméně 2x za rok,
b) u výchovného ústavu nejméně 1x za 4 měsíce,
c) u ostatních dozorovaných subjektů nejméně 1x za 3 měsíce.

(4) Odůvodňují-li to potřeby výkonu dozoru, státní zástupce provede prověrku i mimo plánovaný interval.

(5) Plán jednotlivé prověrky vychází ze zaměření dozoru podle čl. 1 odst. 3 až 9 a podle čl. 14 a 18 a vlastních poznatků státního zástupce a věnuje pozornost též plnění opatření z předcházejících prověrek. Obsahuje zejména označení dozorovaného subjektu, den, kdy bude prověrka provedena, a hlediska, na která se státní zástupce míní při prověrce zaměřit.

(6) Státní zástupce projedná výsledek prověrky provedené v zařízení s jeho ředitelem nebo zástupcem ředitele. O průběhu a výsledku prověrky pořídí státní zástupce zápis, v němž zejména uvede:

a) dobu a místo prověrky a přesné označení dozorovaného subjektu, b) své jméno, příjmení a funkci,
c) předmět prověrky,
d) ověření, zda byla splněna opatření z předchozí prověrky,
e) jména a pracovní zařazení zaměstnanců, od nichž vyžádal vysvětlení, a obsah tohoto vysvětlení,
f) jména držených osob, s nimiž hovořil, obsah tohoto hovoru, a zda se tak stalo bez přítomnosti jiných osob,
g) způsob vyřízení stížností, oznámení a podnětů dětí,
h) přehled prověřených spisů nebo datových souborů,
i) výsledek prověrky – popis zjištěného skutkového stavu prověřovaného podle zaměření prověrky, skutková charakteristika stavu odporujícího právnímu předpisu a uvedením jeho porušeného ustanovení, podkladu, z něhož bylo toto porušení právního předpisu zjištěno, jakož i konkrétního jednání, jímž k porušení došlo,
j) v případě zjištění porušení právního předpisu rovněž své opatření reagující na toto porušení včetně sdělení, zda a proč byl či nebyl shledán důvod k písemnému vyhotovení ústně vydaného příkazu,
k) jméno a funkci osoby, s níž byl výsledek prověrky projednán, a stanovisko této osoby k výsledku prověrky.

(7) Stejnopis plánu prověrky a zápisu o prověrce zašle státní zástupce do 20 pracovních dnů od ukončení prověrky státnímu zastupitelství příslušnému k výkonu dohledu a Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Dozorovanému subjektu se plán prověrky ani zápis o prověrce nezasílá.

Čl. 7

Šetření prováděné na základě podnětu nebo jiného poznatku

(1) Při šetření se státní zástupce zaměřuje na skutečnosti obsažené v podnětu nebo jiném poznatku, není však jejich vymezením a rozsahem vázán.

(2) O průběhu a výsledku šetření učiní státní zástupce do spisu záznam, z něhož musí být vždy patrno, co a jak bylo šetřeno, zda bylo či nebylo zjištěno porušení právních předpisů a pokud ano, jaká konkrétní opatření státní zástupce učinil. V rozsahu, v němž jsou tyto náležitosti uvedeny v písemných opatřeních obsažených ve spise, postačí v záznamu na tato opatření odkázat; jsou-li tyto náležitosti v úplnosti uvedeny v písemných opatřeních obsažených ve spise, není třeba záznam učinit.

Čl. 7a

Šetření prováděné na základě podnětu k prověření špatného zacházení

(1) Podnětem k prověření špatného zacházení je každé podání osoby omezené na svobodě v zařízení, ve kterém státní zastupitelství podle zákona vykonává dozor, jež obsahuje tvrzení o skutečnostech nasvědčujících nelidskému zacházení s člověkem omezeným na svobodě jako je mučení, ponižující či jiné nelidské zacházení, které nese rysy opovrhování člověkem nebo nerespektování jeho lidské důstojnosti.

(2) Státní zastupitelství tvrzené skutečnosti podle odstavce 1 prošetří s maximálním urychlením, aby příkazem k zachovávání předpisů platných pro výkon omezení osobní svobody podle zákona nebo nařízením bezodkladného propuštění podatele ze zařízení, je-li tam držen nezákonně, účinně zabránilo dalšímu pokračování ve špatném zacházení, jestliže je objektivně zjistí.6) Prošetřením s maximálním urychlením v rámci nejzazší zákonné lhůty7) se rozumí prošetřování v podnětu tvrzených skutečností, které nepřesáhne dobu 14 dnů ode dne doručení podnětu státnímu zastupitelství, které je věcně a místně příslušné k výkonu dozoru. V této době také vyrozumí podatele o vyřízení podnětu. Jestliže je podnět důvodný a šetřením potvrzené skutečnosti o nelidském zacházení vedly k vydání uvedeného příkazu k zachovávání právních předpisů, pak státní zastupitelství zašle jeho kopii podateli v příloze vyrozumění o vyřízení podnětu. Zjistí-li však státní zastupitelství v průběhu šetření, že se tvrzené skutečnosti podle odstavce 1 nepotvrdily, pak o vyřízení podnětu podá podateli zprávu dříve, než uplyne lhůta stanovená zákonem o státním zastupitelství pro vyřizování podání7).

(3) Státní zastupitelství při využívání dozorových metod podle zákonů, které je upravují, seznámí podatele s podklady pro vyřízení jeho podnětu a podle zákona jej vyzve, aby se k podkladům vyjádřil8; o vyjádření podatele vyhotoví záznam.

(4) Státní zastupitelství za výjimečných okolností zváží, zda je seznámení podatele s podklady nebo s některými podklady vyřízení podnětu vhodné, zejména pokud by to ohrozilo udržení klidu a pořádku ve věznici nebo v zařízení pro výkon zabezpečovací detence. Zcela zvláštní postup a způsob zvolí při seznamování dítěte s podklady šetření jeho podnětu, které bylo provedeno ve školském zařízení, kde se vykonává ústavní nebo ochranná výchova. Státní zastupitelství přihlédne k věku a rozumové vyspělosti dítěte, jakož i k jeho schopnosti porozumět významu a obsahu podkladu. Státní zástupce podle toho rozhodne, zda přistoupí k seznámení dítěte s podklady šetření. Nebudou-li však tomu bránit rozumové schopnosti a vyspělost dítěte i vzhledem k jeho věku, pak se dítěti vyjádření k podkladům šetření z jeho podnětu umožní.

(5) Není-li podatel se způsobem vyřízení spokojen, může požádat o přezkoumání vyřízení podnětu podle ustanovení zákona o státním zastupitelství o přijímání a vyřizování podání.9) Nejblíže vyšší státní zastupitelství přezkoumá vyřízení podnětu bez zbytečných průtahů. Přezkoumáním vyřízení podnětu bez zbytečných průtahů se rozumí přezkoumání nejdéle po dobu, která nepřesáhne 30 dnů ode dne doručení podnětu tomuto nejblíže vyššímu státnímu zastupitelství. Ve stejné době nejblíže vyšší státní zastupitelství vyrozumí podatele o výsledku přezkoumání.

(6) Jestliže je podnět k přezkoumání vyřízení podnětu nižším státním zastupitelstvím důvodný, přezkoumáním vyřízení se potvrdily podatelem tvrzené skutečnosti o špatném zacházení a na jeho základě bylo pokynem uloženo vydání příkazu k zachování předpisů nebo nařízení propuštění podatele ze zařízení, je-li tam držen nezákonně, a tento pokyn byl nezákonně odmítnut nebo nebyl proveden bez zbytečných průtahů, pak vyšší státní zastupitelství učiní tato opatření za podmínek stanovených v ustanovení zákona o státním zastupitelství o atrakci. 10)

Čl. 8

Příkaz

(1) Zjistí-li státní zástupce porušení právních předpisů uvedených v čl. 1 odst.1, vždy vydá příkaz. Příkaz nelze nahradit doporučením, projednáním, upozorněním ani jiným postupem mimo působnost státního zastupitelství.

(2) Státní zástupce se nezabývá tím, zda má dozorovaný subjekt pro splnění příkazu vytvořeny věcné, finanční, organizační či personální podmínky. Od vydání příkazu může upustit pouze v tom případě, jestliže porušení právních předpisů již prokazatelně skončilo a současně je z konkrétních okolností zřejmé, že opakování takového porušení je vyloučeno.

(3) Příkaz se vydává zpravidla písemně. Písemný příkaz obsahuje: a) název státního zastupitelství a jeho spisovou značku,
b) místo a datum vydání,
c) označení adresáta příkazu,
d) citaci zákonného ustanovení, podle kterého je vydán,
e) výrok – co má adresát příkazu vykonat nebo čeho se má zdržet,
f) odůvodnění – označení konkrétního postupu dozorovaného subjektu, který byl shledán v rozporu s právními předpisy a uvedení konkrétních ustanovení právních předpisů, která byla porušena, a stručné odůvodnění tohoto závěru,
g) jméno a podpis státního zástupce, který příkaz vydal,
h) kulaté razítko státního zastupitelství.

(4) V naléhavých případech, není-li možné ihned vyhotovit písemný příkaz, nebo v případech, kdy lze ihned zjednat nápravu, může státní zástupce vydat příkaz ústně. O ústně vydaném příkazu učiní státní zástupce záznam do spisu v rozsahu údajů podle odstavce 3 písm. a) až e) a g) a ve lhůtě do tří dnů jej potvrdí písemně včetně odůvodnění podle odstavce 3 písm. f) a kulatého razítka podle odstavce 3 písm. h).

(5) Státní zástupce nemusí ústně vydaný příkaz potvrzovat písemně, pokud byla zjednána náprava již za jeho přítomnosti nebo pokud byl o zjednání nápravy vyrozuměn elektronickou poštou nebo faxem ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy příkaz vydal ústně.

Čl. 9

Mimořádné události

(1) Mimořádnými událostmi jsou zejména události uvedené ve zvláštní části tohoto pokynu obecné povahy, pokud k nim došlo v místě výkonu detence při jejím výkonu.

(2) Státní zástupce podá nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se omimořádné události dověděl, základní informaci státnímu zastupitelství příslušnému k výkonu dohledu a odboru veřejné žaloby v netrestních věcech Nejvyššího státního zastupitelství. Základní informaci lze podat například telefonicky, elektronickou poštou nebo faxem a její obsah tvoří skutkový popis případu a jeho známé dopady.

(3) Státní zástupce prošetří každou mimořádnou událost nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se o mimořádné události dověděl. O výsledku šetření podá v téže lhůtě informaci státnímu zastupitelství příslušnému k výkonu dohledu a odboru veřejné žaloby v netrestních věcech Nejvyššího státního zastupitelství; státní zastupitelství příslušné k výkonu dohledu může státnímu zastupitelství příslušnému k výkonu dozoru uložit, aby informace byla podána v kratší lhůtě nebo aby o šetření a případných opatřeních byly v určitých lhůtách podávány průběžné informace. Není-li možné šetření ukončit ve lhůtě stanovené tímto pokynem obecné povahy nebo státním zastupitelstvím příslušným k výkonu dohledu, podá státní zástupce informaci o dosavadních výsledcích šetření a případných opatřeních a současně uvede, kdy lze konec šetření očekávat.

(4) Při prošetřování mimořádné události se státní zástupce zaměřuje na to, zda se dozorovaný subjekt před mimořádnou událostí, po ní nebo v souvislosti s ní dopustil porušení právních předpisů při výkonu detence.

Čl. 10

Informace o mimořádné události

(1) V informaci podle čl. 9 odst. 3 je nutno uvést:
a) zdroj poznatku o mimořádné události,
b) popis skutkových okolností, v nichž spočívá mimořádná událost,
c) vyhodnocení všech souvisejících postupů dozorovaného subjektu před, po i v době mimořádné události a jednoznačné odůvodněné stanovisko, zda byly tyto postupy v souladu s právními předpisy, nebo odůvodněné stanovisko, že mezi mimořádnou událostí a postupem dozorovaného subjektu není žádná souvislost,
d) veškerá opatření učiněná státním zastupitelstvím při výkonu dozoru nad detencí, zejména výsledek šetření nebo prověrky se stručným přehledem využitých dozorových oprávnění, stejnopisy vydaných písemných příkazů nebo nařízení, kopie záznamů o ústních příkazech, vytěžení poznatků pro trestní řízení apod.

(2) Náležitosti podle odstavce 1 písm. a), b) nemusí informace obsahovat, pokud byly v úplnosti obsaženy v základní informaci podle čl. 9 odst. 2. Při podávání průběžných informací se odstavec 1 užije přiměřeně; skutečnosti, které již byly uvedeny v základní informaci nebo v předcházející průběžné informaci, se opakovaně neuvádějí.

Čl. 11

Informace o nesplnění příkazu státního zástupce

(1) Jestliže se státní zastupitelství dozví, že dozorovaný subjekt neprovedl nebo provedl jen zčásti příkaz nebo nařízení státního zástupce nebo je provedl s odkladem, neprodleně podá o takové události informaci státnímu zastupitelství vykonávajícímu dohled a odboru veřejné žaloby v netrestních věcech Nejvyššího státního zastupitelství.

(2) V informaci uvede:
a) označení dozorovaného subjektu a dozorového státního zastupitelství,
b) úplné znění vydaného příkazu nebo nařízení (může být nahrazeno kopií písemného příkazu nebo nařízení),
c) důvod neprovedení nebo průtahů tvrzený dozorovaným subjektem,
d) učiněná či zamýšlená opatření při výkonu dozoru nebo dohledu včetně předání tohoto poznatku dalším úřadům.

Čl. 12

Dohled

(1) Státní zastupitelství příslušné k výkonu dohledu zejména

a) přijímá a vyhodnocuje plány prověrek, zápisy o prověrkách, informace omimořádných událostech a poznatky o dodržování právních předpisů v dozorovaných subjektech,
b) nejméně jedenkrát ročně provádí prověrky činnosti státních zastupitelství vykonávajících dozor, přitom se zaměřuje zejména na kvalitu dozoru, jeho jednotné provádění v dozorovaných subjektech téhož druhu a příčiny případných odlišností při provádění dozoru,
c) vyřizuje opakované podněty.

(2) Státní zastupitelství příslušné k výkonu dohledu dále

a) na základě poznatků získaných při činnostech uvedených v odstavci 1 metodicky sjednocuje provádění dozoru státními zastupitelstvími v obvodu své působnosti,
b) do konce měsíce února předkládá Nejvyššímu státnímu zastupitelství zprávu skonkrétním popisem stavu dozoru na jednotlivých úsecích jeho výkonu vpředcházejícím kalendářním roce, řešených problémech, zvolených řešeních a s případnými žádostmi o metodickou pomoc; o metodickou pomoc může požádat kdykoli i mimo rámec uvedené zprávy.

Čl. 13

Využívání poznatků a metodika

(1) Státní zástupce vykonávající dozor:

a) podá využitelné informace státním zástupcům specializovaným na věci trestní nebo mimotrestní,
b) poznatky, které mohou být podkladem pro využití zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně veřejného zájmu2 , předloží Nejvyššímu státnímu zastupitelství přiměřeně podle pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce o netrestní působnosti 3.

(2) Státní zastupitelství příslušné k výkonu dohledu:

a) metodicky řídí státní zastupitelství příslušná k výkonu dozoru,
b) závažné poznatky o porušování právních předpisů sděluje se svým stanoviskem nejblíže vyššímu státnímu zastupitelství, které, není-li Nejvyšším státním zastupitelstvím, předá takto sdělené poznatky se svým stanoviskem Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

(3) Nejvyšší státní zastupitelství zejména shromažďuje a vyhodnocuje poznatky a zpracovává zprávy o porušování právních předpisů ve školských zařízeních, věznicích a v ústavech a metodicky řídí dozor a dohled.

Čl. 13a

Součinnost s veřejným ochráncem práv

(1) Získá-li státní zastupitelství při výkonu dozoru v místě výkonu detence poznatek svědčící o mučení, krutém, nelidském, ponižujícím zacházení nebo trestání osoby ve výkonu detence nebo o jiném špatném zacházení s takovou osobou (například o šikaně), zašle veřejnému ochránci práv informaci, ve které uvede

a) zdroj takového poznatku,
b) skutkové okolnosti jednání, kterého se poznatek týká, c) vlastní opatření, která učinilo.

(2) Jestliže by poskytnutím informace podle odstavce 1 mohlo být ohroženo objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, státní zastupitelství obsah informace přiměřeně omezí a veřejného ochránce práv o tom současně s poskytnutím informace uvědomí.

ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Hlava I


Místa, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova

Čl. 14
Zaměření dozoru

(1) Státní zastupitelství se vždy zabývá tím, zda jsou děti drženy ve školském zařízení v souladu s právními předpisy, tedy na základě pravomocného rozhodnutí nebo předběžného opatření soudu a zda si školské zařízení tyto základní podklady4 důsledně opatřuje od orgánů sociálně právní ochrany dětí. Další zaměření dozoru volí státní zastupitelství podle své znalosti poměrů v konkrétním školském zařízení.

(2) V součinnosti s ředitelem školského zařízení státní zástupce příslušný k výkonu dozoru zajistí pro děti v tomto zařízení bezprostřední dostupnost svého telefonního čísla a adresy elektronické pošty.

Čl. 15

Návrh soudu

(1) Zjistí-li státní zástupce, že pominuly podmínky k výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, podá bezodkladně návrh soudu na její zrušení. Obdobně podá návrh na zrušení ústavní výchovy, jestliže dítěti byla vedle ní uložena i výchova ochranná.

(2) Zjistí-li státní zástupce v průběhu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy podmínky pro podání návrhu na uložení ochranné výchovy dítěti mladšímu 15 let, které se dopustilo činu jinak trestného, nebo mladistvému, jenž spáchal takový čin, když byl trestně neodpovědný, podá návrh na uložení ochranné výchovy.

(3) Jestliže státní zástupce obdrží podnět k podání návrhu, nakládá s ním jako s podnětem k výkonu dozoru zaměřeného na zkoumání podmínek pro podání příslušného návrhu.

Čl. 16

Nařízení propuštění dítěte

(1) Zjistí-li státní zástupce, že se ve školském zařízení nenachází dostatečný právní podklad pro to, aby zde dítě bylo, vydá školskému zařízení příkaz, aby tento podklad obratem opatřilo od orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jestliže se takový podklad školskému zařízení opatřit nepodaří, státní zástupce vychází z toho, že dítě je v zařízení nezákonně, a nařídí, aby po opětovném oznámení orgánu sociálně právní ochrany dětí bylo propuštěno. Při tom postupuje přiměřeně jako při vydání příkazu podle čl. 8.

(2) Pokud státní zástupce nařídil propuštění dítěte, prověří na místě způsob předání dítěte orgánu sociálně – právní ochrany dětí.

Čl. 17

Mimořádná událost

Mimořádnou událostí je zejména:
a) úmrtí dítěte nebo zaměstnance zařízení nebo těžká újma na jejich zdraví, b) kruté zacházení s dětmi nebo jiné zvlášť hrubé porušení práva dítěte,
c) násilí mezi dětmi, jestliže byl takovým násilím spáchán trestný čin nebo čin jinak trestný nebo jestliže se jednalo o násilí hromadné nebo jestliže bylo takové násilí z jiných důvodů mimořádné,
d) jiná obdobně závažná skutečnost narušující výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Hlava II


Místa, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence

Čl. 18
Zaměření dozoru

(1) Státní zastupitelství se vždy zabývá tím, zda jsou obvinění, odsouzení či chovanci drženi v uvedených zařízeních v souladu s právními předpisy, tedy na základě stanovených příkazů, nařízení a rozhodnutí soudů a zda si uvedená zařízení tyto základní podklady důsledně opatřují a řádně je vedou v příslušných spisech či jiných evidencích. U odsouzených se vždy zabývá i tím, zda jsou v souladu spříslušným soudním rozhodnutím umístěni ve stanoveném typu věznice. U obviněných se vždy zabývá i tím, zda jsou dodržovány obecně závazné předpisy a pokyny soudu nebo státního zástupce k oddělenému umístění obviněných do cel.

(2) Další zaměření dozoru volí státní zastupitelství podle své znalosti poměrů v konkrétním zařízení.

Čl. 19

Nařízení propuštění

(1) Zjistí-li státní zástupce, že v důsledku porušení právního předpisu Vězeňskou službou je určitá osoba ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence bez dostatečného právního podkladu, písemně nařídí, aby tato osoba byla ihned propuštěna. Přitom dbá, aby Vězeňská služba splnila povinnosti související s propuštěním z vazby nebo z výkonu trestu.

(2) Nemůže-li státní zástupce ve věznici nebo v ústavu setrvat až do propuštění osoby, jejíž propuštění nařídil, vyžádá si od ředitele věznice nebo ústavu zprávu, kdy byla osoba propuštěna.

Čl. 20

Porušení právních předpisů orgány činnými v trestním řízení

(1) Zjistí-li státní zástupce, že určitá osoba je ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci bez dostatečného právního podkladu v důsledku porušení právního předpisu orgánem činným v trestním řízení, o této skutečnosti podá ihned telefonicky nebo osobně informaci tomu orgánu činnému v trestním řízení, který pochybil.

(2) Tuto informaci současně zašle uvedenému orgánu i elektronickou poštou nebo faxem a její stejnopis předloží státnímu zástupci věcně a místně příslušnému k posouzení případného podezření z trestného činu.

(3) Zjistí-li státní zástupce takové poznatky, které by mohly být podkladem pro podání mimořádného opravného prostředku proti rozhodnutí, na jehož základě jsou odsouzený nebo chovanec drženi ve výkonu trestu nebo zabezpečovací detence, obratem předá tyto poznatky státnímu zástupci, který je oprávněn činit další opatření v trestním řízení.

(4) Státní zástupce v přípisech a sděleních podle odstavce 1 až odstavce 3 vždy uvede, že v této oblasti dozor nevykonává a nemůže proto nařídit, aby tato osoba byla propuštěna.

Čl. 21

Mimořádná událost

Mimořádnou událostí je zejména:

a) vzpoura vězňů nebo chovanců včetně hromadného nebo organizovaného odmítání práce nebo stravy,
b) úmrtí nebo těžká újma na zdraví vězně nebo chovance,
c) závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců Vězeňské služby, jako například protekce, korupce nebo užití neoprávněného násilí nebo tělesných trestů,
d) pokus o sebevraždu, vyjma pokusů zjevně jen demonstrativních, e) útěk chovance nebo nebezpečného vězně nebo útěk více vězňů,
f) závažný fyzický útok proti vězeňskému personálu nebo proti jiné osobě, například proti orgánu činnému v trestním řízení, kontrolnímu orgánu nebo návštěvníkovi,
g) násilí mezi vězni nebo chovanci, jestliže byl takovým násilím spáchán trestný čin nebo čin jinak trestný nebo jestliže se jednalo o násilí hromadné nebo jestliže bylo takové násilí z jiných důvodů mimořádné,
h) hladovka trvající zpravidla alespoň 5 dní,
i) jiná obdobně závažná skutečnost narušující výkon vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 22
Metodický návod

Podrobnosti o postupu státních zástupců při výkonu dozoru i dohledu, včetně bližšího zaměření dozoru, jsou upraveny v příloze č. 1 tohoto pokynu obecné povahy. Vzory písemností uvedené v přílohách č. 2 až 7 nejsou pro státní zástupce závazné.

Čl. 23

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 5/2008, o dozoru nad místy, kde je omezována osobní svoboda.

2. Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 3/2010, kterým se mění pokyn obecné povahy č. 5/2008, o dozoru nad místy, kde je omezována osobní svoboda.

Čl. 24

Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Nejvyšší státní zástupce:

JUDr. Pavel Zeman v.r.

Příloha 1
Metodický návod, kterým se upravují postupy státních zastupitelství a státních zástupců při výkonu dozoru a dohledu nad místy, kde je omezována osobní svoboda.

I.

Zásady výkonu dozoru

(1) Při výkonu dozoru zásadně nelze přihlížet k těm činům osob podrobených detenci, které jsou důvodem jejich držení v místě výkonu detence.

(2) Státní zástupce nemůže svá dozorová oprávnění převádět na ředitele, zaměstnance ani kontrolní orgány dozorovaných subjektů ani na orgány činné v trestním řízení.

(3) Státní zástupce se zabývá pouze otázkou, zda dozorovaný subjekt v místě výkonu detence při výkonu detence dodržuje obecně závazné právní předpisy. Státnímu zástupci nepřísluší zabývat se jakýmikoliv věcnými, organizačními, finančními, hospodářskými, personálními a podobnými problémy dozorovaného subjektu, ani jeho drobnými nedostatky, které nejsou porušením obecně závazného právního předpisu.

(4) Státní zástupce se nesmí zabývat ani postupem jiných než dozorovaných subjektů. Zvláště mu nepřísluší posuzovat postup advokátů ani orgánů činných v trestním řízení, zejména soudů či soudců. Činnost těchto jiných orgánů svými opatřeními v rámci výkonu dozoru nenahrazuje (viz výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce č. 2/2001). Jestliže přesto získá poznatky o jejich pochybeních, bez zbytečného odkladu je předá k dalším opatřením příslušným státním orgánům5 .

(5) Jestliže státní zástupce při výkonu dozoru zjistí podezření ze spáchání trestného činu, ověří, zda tento poznatek již mají trestní specialisté, a jestliže jej nemají, poznatek jim předá.

(6) Státní zástupce může při výkonu dozoru používat pouze prostředky, které mu byly svěřeny platnými právními předpisy, tedy především příkazy nebo nařízení. Proto je nepřípustné, aby dával dozorovanému subjektu doporučení, upozornění, rady nebo své zápisy o provedené prověrce.

(7) Jestliže dozorovaný subjekt nesplní příkaz nebo nařízení státního zástupce, státní zástupce posoudí, proč se tak stalo, a setrvá-li na důvodnosti svého příkazu nebo nařízení, postoupí tento poznatek k případnému opatření orgánu či úřadu oprávněnému ke kázeňské či personální pravomoci nad ředitelem dozorovaného subjektu orgánu či úřadu oprávněnému ke kázeňské či personální pravomoci nad ředitelem dozorovaného subjektu.

II.

Zaměření dozoru v místech, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova

Vedle obligatorního zaměření dozoru podle § 14 odst. 1 tohoto pokynu obecné povahy se státní zástupce podle své znalosti poměrů v konkrétním školském zařízení sám iniciativně zaměřuje na ty oblasti, v nichž lze předpokládat porušení právních předpisů. Nezvolí-li jiné zaměření, zaměří svůj dozor na následující oblasti:

a) zda školské zařízení vede povinnou dokumentaci podle § 5 ZVÚOV,
b) zda školské zařízení dodržuje právní předpisy při přijímání dětí k pobytu, při jejich umísťování, přemísťování a při povolování jejich pobytu mimo školské zařízení,
c) dodržování jednotlivých práv dítěte podle § 20 odst. 1 ZVÚOV, d) ukládání opatření ve výchově podle § 21 ZVÚOV.

III.

Zaměření dozoru v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence

Vedle obligatorního zaměření dozoru podle § 18 odst. 1 tohoto pokynu obecné povahy se státní zástupce podle své znalosti poměrů v konkrétní věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence sám iniciativně zaměřuje na ty oblasti, v nichž lze předpokládat porušení právních předpisů.

(1) Nezvolí-li jiné zaměření, zaměří svůj dozor při výkonu vazby na následující oblasti:

a) dodržování povinností k ochraně obviněných proti neoprávněnému násilí a ponižování lidské důstojnosti,
b) použití donucovacích prostředků zaměstnancem Vězeňské služby,
c) dodržování minimálních ubytovacích ploch a objemů cel,
d) přijímání obviněných,
e) zda byl obviněný v zákonem stanovených případech neodkladně propuštěn z vazby a zda byly dodrženy související právní povinnosti,
f) dodržování práv obviněných, zejména zda obviněný není podrobován nedůvodným omezením,
g) zda věznice neprodleně odesílá státním orgánům České republiky žádosti a stížnosti obviněných,
h) uplatňování a dodržování právních předpisů o kázeňských přestupcích, i) uplatňování a dodržování právních předpisů o vycházkách,
j) nabídka účasti na preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programech,
k) dodržování právních předpisů o výkonu vazby u zvláštních skupin obviněných (mladiství, ženy, cizinci), zejména při umísťování do cel,
l) a ve vztahu k cizincům také, zda byli stanoveným způsobem poučeni a zda v případě přemístění cizince věznice vyrozuměla příslušný konzulární úřad.

(2) Nezvolí-li jiné zaměření, zaměří svůj dozor při výkonu trestu odnětí svobody na následující oblasti:

a) dodržování povinností k ochraně odsouzených proti neoprávněnému násilí a ponižování lidské důstojnosti,
b) použití donucovacích prostředků zaměstnancem Vězeňské služby,
c) dodržování minimálních ubytovacích ploch a objemů cel,
d) ukládání a výkon kázeňských trestů a udělování kázeňských odměn odsouzeným,
e) dodržování odděleného umísťování odsouzených a vnitřní diferenciace výkonu trestu,
f) zda program zacházení obsahuje náležitosti stanovené zákonem,
g) dodržování povinností stanovených k zabránění narušování účelu výkonu trestu při zaměstnávání odsouzených,
h) zda byly včas odeslány příslušným orgánům stížnosti a žádosti odsouzených,
i) propuštění z výkonu trestu,
j) ochranné léčení vykonávané v průběhu výkonu trestu odnětí svobody,
k) zaměstnávání odsouzených,
l) zda mladiství vykonávají trest odděleně od ostatních odsouzených,
m) zda se věznice zaměřuje na výchovu a přípravu mladistvého,
n) zda věznice u mladistvého, který má plnit povinnou školní docházku, zabezpečuje její plnění vyučováním místo výkonu práce,
o) zda věznice k profesní přípravě mladistvého žádá o vyjádření zákonného zástupce, který s mladistvým udržuje styk, a o vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
p) zda věznice za splnění zákonných podmínek umožní mladistvému přerušení výkonu trestu odnětí svobody,
q) vyřizování žádosti odsouzené matky nezletilého dítěte o povolení, aby ve výkonu trestu odnětí svobody měla dítě u sebe a starala se o ně za zákonných podmínek,

r) zda je odsouzené matce nezletilého dítěte umožněno přerušení výkonu trestu za splnění zákonných podmínek,

s) zda se ve vnitřním řádu věznice a při volbě obsahu a forem programu zacházení přihlíží k závěrům odborného lékařského posouzení odsouzených s duševními poruchami a s poruchami chování a k nutnosti individuálního nebo skupinového terapeutického působení.

(3) Nezvolí-li jiné zaměření, zaměří svůj dozor při výkonu zabezpečovací detence na následující oblasti:

a) umísťování chovanců do ústavů včetně odděleného umísťování stanovených skupin chovanců,
b) použití omezovacích prostředků,
c) ukládání a výkon kázeňských trestů a udělování kázeňských odměn, d) dodržování práv chovanců,
e) vzdělávání a zaměstnávání chovanců,
f) náležitosti evidence osob a povinné dokumentace.

IV. Prověrky a šetření

Při prověrce i šetření využívá státní zástupce svých dozorových oprávnění obsažených v ustanoveních § 78 zákona č. 169/1999 Sb. (ZVT), § 29 zákona č. 293/1993 Sb. (ZVV), § 40 zákona č. 129/2008 Sb. (ZVZD) a § 39 zákona č. 109/2002 Sb. (ZVÚOV).

V.

Mimořádné události

(1) Nebezpečným vězněm podle čl. 21 písm. e) je zpravidla osoba obviněná z trestného činu uvedeného v § 88 odst. 4 trestního zákoníku nebo odsouzený vykonávající trest ve věznici s ostrahou nebo se zvýšenou ostrahou.

(2) Výsledkem prošetření mimořádné události může být i odůvodněný závěr, že mezi mimořádnou událostí a postupem dozorovaného subjektu není žádná souvislost. V takovém případě se šetření ukončí.

Příloha 2
Obsah informace o mimořádné události

Vzor informace o mimořádné události podle čl. 9 odst. 3, kterou je nutno podat do 30 pracovních dnů od dne kdy se státní zastupitelství dozvědělo
o mimořádné události

Obrázek za10-12a.jpg Plná velikost obrázku

Příloha 3
Příkaz pro školské zařízení

Vzor příkazu k zachovávání předpisů platných pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy

Obrázek za10-12b.jpg

Plná velikost obrázku

Příloha 4
Nařízení propuštění pro školské zařízení
Vzor příkazu k nařízení propuštění dítěte ze školského zařízení

Obrázek za10-12c.jpg Plná velikost obrázku

Příloha 5
Příkaz pro Vězeňskou službu ČR

Vzor příkazu k zachovávání předpisů platných pro výkon vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence

Obrázek za2-17a.jpg Plná velikost obrázku

Obrázek za2-17b.jpg Plná velikost obrázku

Příloha 6
Nařízení propuštění pro Vězeňskou službu ČR

Vzor příkazu k nařízení propuštění obviněného nebo odsouzeného nebo chovance ze zařízení Vězeňské služby ČR (věznice, vazební věznice, ústav pro výkon zabezpečovací detence)

Obrázek za10-12e.jpg Plná velikost obrázku

Příloha 7
Protokol o podání podnětu k výkonu dozoru

Obrázek za10-12f.jpg Plná velikost obrázku

____________________

1 § 16a zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.

2 § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

3 Čl. 11 odst. 1 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008, o netrestní působnosti.

4 § 5 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

5 Srov. čl. 20 pokynu obecné povahy.

6 § 2 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

7 § 16a odst. 6 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

8 § 78 odst. 2 písm. b) zákona č. 169/1999 Sb., § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 293/1993 Sb., § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 109/2002 Sb., § 40 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2008 Sb.

9 § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

10 § 12d odst. 2, 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Diskuze (196) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. NodsDeels napsal:

  overnight cialis delivery It turned out that Androni used black pepper lower blood pressure the blue starry sky to slap him hard on the head, Although apple cider vinegar blood pressure medicine the breastplate seems to have strengthened its protection against magic, this protection cannot make up for apple cider vinegar blood pressure medicine can tums lower blood pressure the loss of not being able to release magic

 2. Betsy napsal:

  making money with health blogs
  work from home opportunities for moms
  natural supplements affiliate marketing case study
  Register for a supplements affiliate program and start earning

  Take a look at my blog – work from home teaching jobs

 3. Andra napsal:

  Sweat and earn: affiliate marketing for fitness bloggers
  Affiliate marketing for beauty bloggers income diversification for doctors
  Fitness affiliate programs

  Also visit my web site – Affiliate marketing for healthcare services

 4. deP napsal:

  Lifestyle Clothing We focus on the smallest things in our women’s athletic clothing, because they can add up to you performing better. Like, strategically placed mesh panels, pockets to hold your stuff, no-slip waistbands, and fabrics for every temperature. By adding some unique details to our neon dresses, we will change how people think about you. We added some sexy yet chic deets for you. We have neon dresses with cutout details, wrapping features, asymmetrical looks, embellished diamonds, double layers, ruched and ribbed fabric, skater and flare bottoms, and more. As more people pick up the sport, fashion designers and apparel brands are looking to cash in on clothing them. Hundreds of products at 1/2 Price! Shop now. women-matching-sets Refund policy Neon colors scream for attention when you step into a room. So bright neon clothes for women mean your grooming must be flawless! Your hair should be shiny and coiffed, your make-up impeccable, and your nails perfectly manicured. There’s no wiggle room here, especially after 40.
  http://4seers.net/bbs/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=44755
  As Indian fashion designers are coming to the limelight, their creative genius is spreading like wildfire. From that wildfire comes Indowestern Gowns /lehengas, which are an amalgamation of Lehengas with western silhouettes and styles. Subscribe to our Newsletter for Exclusive Updates Note:- All numbers are in inches.- Bust and waist are single sided.- Dress has flow so hip measurement is not required.- Please note that size may vary dress to dress since every dress has different cuts- Please expect +/- 0.5\“ to 1\“ variation on each dress. Sign up for Weekly Newsletters to receive information about new arrivals, future events and specials discounts. HOUSE OF MASABA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED503, Morya House Premises Co Op Soc Ltd Off New Link Road, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra – 400053

 5. tug napsal:

  Most of the time, we have puffy eyes because of less sleep, stress or less water consumption. Thus, when we use collagen eye masks or eye pads, it makes eyes look refreshed instantly. The protein present in the eye masks or eye pads intensely hydrates the skin and de-puffs it. For more effectiveness, you can refrigerate the collagen eye masks or eye pads at least 15 minutes prior to their use. Sephora reviewers love the soothing and depuffing feeling of this cucumber set. Instead of being made of a gel-like material, our pros love that these are made of a natural fiber so they feel more reminiscent of sheet masks made specially for your eyes. Sephora has many different iterations of eye masks, but cucumber is the reviewer favorite to reduce puffiness. It’s just as relaxing as placing fresh-sliced cucumbers on your eyes — but a lot more functional.
  http://www.humiracle.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=37874
  Well, as it turns out, there is! L’Oréal Paris True Match Lumi Healthy Luminous Makeup is a foundation that gives you the same luminous, dewy finish as the Giorgio Armani Luminous Silk Foundation but at a fraction of the price. Below I’m sharing my detailed Armani Luminous Silk Foundation review — what I love about it, the type of coverage it offers, and why I think it’s worth the price. FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $35 Giorgio Armani luminous silk foundation Giorgio Armani Lip Power Long Wear Lipstick in #503 Eccentrico, $63 at THE ICONIC Try our L’Oreal Foundation Finder While other brands make blanket shades like light, medium, and dark (if you’re lucky!), Armani delivers an extensive range of 40 shades, allowing you to find a perfect match.The same can be said for the foundation undertone, which is the color under the skin’s surface that impacts our overall shade. Most brands offer foundations in three undertones — cool, neutral, and warm — but Luminous Silk Foundation includes pink, neutral, peach, olive, and golden undertones. This expansion allows for a more accurate color match for a much wider variety of skin tones, hence the impressive 40 shade options available.

 6. Bet napsal:

  CollegeXpress has given me more confidence in my college process. With easy-to-access resources and guidance such as the CX Weekly Roundup, I have been able to find the best colleges for me. Most importantly, there’s a surplus of scholarship opportunities for every student to support their education. Although there are often no strict word limits for college essays, most essays are shorter rather than longer. Common App, which students can use to submit to multiple colleges, suggests that essays stay at about 650 words. Throughout my life, my adult mentors have succored me with platitudes when most needed, which laid the foundation for my confidence. Yet, while working with people who have lived five times longer than I have, experiencing so much more than I can imagine, I know that the world does not revolve around my tastes and interests. I’m okay with that. Thus, for a couple of hours each day in the living room, unlucky family members passing by are subjected to the torment of my tenth run-through of “Sweet Caroline” as I prepare for my next recital for an audience that has taught me more about personal preferences, and myself, than I anticipated.
  https://www.hongsland.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=28795
  I hope you enjoy the writing prompts and that they help you in your journey of self-discovery. Happy writing and reflecting! A large number of research paper writers believe, that a college reflection paper can be written on a variety of topics. You can choose to share your opinion on a book or movie, or opt for a broader topic to reflect on – it is only up to you. In this guide, we explore in detail how to write a great reflective essay, including what makes a good structure and some advice on the writing process. We’ve even thrown in an example reflective essay to inspire you too, making this the ultimate guide for anyone needing reflective essay help. That’s where guided self-reflection prompts and questions can help you out. When you’re feeling overwhelmed or do not know what to do, taking a moment to pause and reflect is one way you can ensure you’re checking in with your needs and moving forward with your journey.

 7. CrearyWag napsal:

  can i put viagra in a drink Experts say people are more likely to be cautious if they know COVID 19 cases are high where they live, work, and play

 8. Dub napsal:

  MaskShop © 2023. Все права защищены. Подводка для глаз в виде фломастера насыщенного коричневого цвета,  поможет создать выразительн.. Подводка имеет приятную матовую текстуру и яркий контрастный оттенок. Карандаши и подводки для глаз должны иметь хорошую стойкость; интенсивный контур; легко наноситься; просто смываться.Хороший черный карандаш для глаз подойдет всем поклонницам экстремального макияжа. Он обеспечивает одно из лучших качеств контура. При этом мягкий грифель рисует густую насыщенную линию, в то время как сам контур дает насыщенный цвет, ложится мягко. Интернет-магазин уходовой и декоративной косметики из Кореи с доставкой по Москве и России Водостойкая подводка для глаз MACQUEEN широко доступна в Корее и является одной из самых популярных подводок для глаз среди корейских женщин, пользующихся корейской косметикой, а также среди людей во всем мире. В корзине пусто!
  https://www.unotravel.co.kr/m/contents/board.php?bo_table=free&wr_id=123655
  Красивый макияж – это ровный тон кожи и красиво оформленные брови. Самый простой в использовании и нанесении продукт – это гель для бровей. Легко наносится, надежно фиксирует, позволяет смоделировать форму. Достоинства: Стойкая краска, прокрашивает кожу, держится неделю на коже, 3-4 недели на волосках Линия: LAB colour Aqua, Acrilates/Ethylhexyl acrylate copolymer (and) Acrylates/Dimethylaminoethyl Copolymer, PVP, Glycerin, Propylene Glycol, Acrylates/Palmeth-25 Acrylates Copolymer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PPG-26-Buteth-26, DMDMH Hydantoin, Fragrance, Sodium Hidroxide, EDTA2NA.Срок годности: 36 месяцев. 3. Grace Scarlett Тушь удлиняющая для ресниц с карбон эффектом ТМ Доктор Ойл – волшебная палочка для создания длинных ресни…еще 3. Равномерно распределить красящий гель на ресницы/брови. В этой статье мы расскажем, как правильно ухаживать за бровями, подбирать косметику для бровей, делать коррекцию. Классическое правило: брови блондинок на два тона темнее волос, у брюнеток – на тон светлее. 

 9. Chilkib napsal:

  There is limited data examining the impact of magnesium administration on the incidence of eclampsia among patients with postpartum hypertension 48 buy cialis cheap

 10. 391883 840936Most suitable boyfriend speeches, or else toasts. are almost always transported eventually by way of the entire wedding party and are nonetheless required to be quite fascinating, amusing and even enlightening together. greatest mans speech 296574

 11. Chilkib napsal:

  HCTZ is a thiazide diuretic, as is chlorthalidone cialis generic cost

 12. 754617 730185For anyone one of the lucky peoples, referring purchase certain products, and in addition you charm all of the envy of all the the many any other men and women around you that tend to have effort as such make a difference. motor movers 662031

 13. Jimmymug napsal:

  can you buy prednisone over the counter: http://prednisone1st.store/# 5 prednisone in mexico

 14. LarryEurom napsal:

  legitimate canadian pharmacies www canadianonlinepharmacy

 15. CharlesLab napsal:

  drug information and news for professionals and consumers.
  cost of mobic no prescription: where can i get generic mobic tablets – where to buy generic mobic without prescription
  Actual trends of drug.

 16. ClaudeNub napsal:

  buy amoxicillin 500mg amoxicillin 500mg price in canada – order amoxicillin online

 17. BrentUnift napsal:

  best ed treatment: ed medications – erection pills

 18. Darylcic napsal:

  amoxicillin without rx: https://amoxicillins.com/# amoxicillin 500 mg cost

 19. CharlesBor napsal:

  best ed drugs: new ed pills – erection pills online

 20. 955943 417839As soon as I  discovered this internet site I went on reddit to share some of the adore with them. 546660

 21. CharlesLab napsal:

  Top 100 Searched Drugs.
  herbal ed treatment: best male ed pills – ed drugs list
  What side effects can this medication cause?

 22. Darylcic napsal:

  https://propecia1st.science/# buying cheap propecia without insurance

 23. LarryEurom napsal:

  amoxicillin pharmacy price: where can i get amoxicillin how to buy amoxycillin

 24. CharlesBor napsal:

  best ed drug: non prescription ed drugs – new ed drugs

 25. CharlesLab napsal:

  earch our drug database.
  natural remedies for ed: erectile dysfunction medications – best over the counter ed pills
  safe and effective drugs are available.

 26. ScottBof napsal:

  get cheap propecia no prescription propecia generics

 27. FreddyRooni napsal:

  mexican mail order pharmacies: buying prescription drugs in mexico – mexican border pharmacies shipping to usa

 28. Albertkaf napsal:

  mail order pharmacy india: india pharmacy mail order – indian pharmacy paypal

 29. EdwardTet napsal:

  http://certifiedcanadapharm.store/# canadian pharmacy 24h com safe

 30. Robertsib napsal:

  http://certifiedcanadapharm.store/# best canadian pharmacy online

 31. EdwardTet napsal:

  http://certifiedcanadapharm.store/# best canadian online pharmacy

 32. FreddyRooni napsal:

  reputable canadian online pharmacy: canadian drugs online – reliable canadian pharmacy

 33. Robertsib napsal:

  http://mexpharmacy.sbs/# mexican rx online

 34. EdwardTet napsal:

  https://certifiedcanadapharm.store/# northern pharmacy canada

 35. Albertkaf napsal:

  mexican border pharmacies shipping to usa: mexican drugstore online – mexico drug stores pharmacies

 36. Robertsib napsal:

  https://certifiedcanadapharm.store/# pharmacy rx world canada

 37. Albertkaf napsal:

  indian pharmacies safe: indian pharmacies safe – top 10 online pharmacy in india

 38. EdwardTet napsal:

  http://certifiedcanadapharm.store/# online pharmacy canada

 39. Lucasadvip napsal:

  ivermectin 80 mg: how much does ivermectin cost – ivermectin 3 mg

 40. BarryMef napsal:

  https://gabapentin.pro/# neurontin mexico

 41. BarryMef napsal:

  http://stromectolonline.pro/# ivermectin usa

 42. Lucasadvip napsal:

  buy zithromax 1000 mg online: zithromax over the counter uk – zithromax buy online

 43. WilliamArrob napsal:

  the best ed pill: best ed pills – ed medications online

 44. RobertLadly napsal:

  get antibiotics quickly: get antibiotics without seeing a doctor – antibiotic without presription

 45. Davidbip napsal:

  http://ed-pills.men/# natural remedies for ed

 46. MichaelSek napsal:

  http://lisinopril.pro/# website

 47. Jada napsal:

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am encountering problems with your RSS.

  I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having
  identical RSS issues? Anyone that knows the answer will you kindly respond?
  Thanx!!

  Feel free to visit my web site :: Jaxon

 48. GeorgeSkiva napsal:

  http://lisinopril.pro/# prinivil

 49. MichaelSek napsal:

  https://avodart.pro/# how to buy avodart no prescription

 50. GeorgeSkiva napsal:

  http://avodart.pro/# how can i get avodart no prescription

 51. MichaelSek napsal:

  http://avodart.pro/# order generic avodart without rx

 52. Henrietta napsal:

  What i do not realize is in fact how you’re not really a lot
  more smartly-appreciated than you might be now. You are
  very intelligent. You already know thus significantly in the
  case of this subject, produced me in my opinion believe it from a lot of numerous angles.
  Its like men and women don’t seem to be fascinated unless it’s 
  something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great.
  At all times handle it up!

  Also visit my site … Son

 53. 843871 329693Thank you a lot for giving every person an extraordinarily unique possiblity to check suggestions from here. 911691

 54. Evams napsal:

  İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 21 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken 7 emniyet müdürü ile 5 emniyet amiri İstanbul’a atandı ABD Federal Soruşturma Bürosu Başkanı ve İngiltere İç İstihbarat Servisi Başkanı, ilk kez beraber açıklama yaptı. Batı’nın güvenliğine yönelik en tehlikeli uzun vadeli tehdidin Çin olduğu uyarısında… Only newly registered players at this casino can make the £10 minimum deposit to claim this bonus. This bonus will be fully activated once you completely wager the £10 deposit on any game on the platform. Afterwards, you will get 30 free spins with no wagering requirements on Monopoly Paradise Mansion. In total, the 30 days expiry time starts once you make the first deposit.
  http://dms-korea.com/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=27441
  To get your bonus, follow the exclusive link and enter the no-deposit promo code: VALHALL50 – you’ll then unlock your free spins. In addition to this initial offer, you can claim up to $750 in matched funds with a 350% Bitcoin first deposit bonus. Posts by date If you are on the lookout for a safe and ideally responsive gambling site, don’t hesitate to visit Richy Fox Casino at the earliest opportunity. You will not only be able to get 50 free spins no deposit required offer, but you’ll also be able to try out some of the latest casino games on the iGaming market. No Deposit Casino Bonuses and Bonus Codes for 2022. Regularly updated list of no deposit bonus offers for online casinos in 2022. Get new exclusive casino promo codes and free spins bonuses. All 580 Recommended 125 Latest 36. Jun 08, 2022 · Claim your Free Spins + 100% Match Bonus. Get 20 Free Spins No Deposit on sign up. Get 180 free spins plus a 100% match bonus up to € $100 with your first deposit at Shambala Casino. Then, get a further three match bonuses with a total bonus of € $500 available across your first four deposits! Find out more and be one of the first to play.

 55. Frank napsal:

  I pay a quick visit everyday some web sites and sites to read articles or reviews, however this web site
  offers feature based posts.

  my blog; achat de molipaxin en ligne

 56. Francisboack napsal:

  canadian pharmacy world: canada drugs direct – canadian pharmacy 24 com

 57. Francisboack napsal:

  top online pharmacy india: Online medication home delivery – reputable indian pharmacies

 58. Tuyet napsal:

  Asking questions are genuinely good thing if you are not understanding something fully, except this article presents pleasant understanding yet.

  Feel free to visit my blog – xetin in Europa kaufen

 59. DennisMar napsal:

  pharmacies in mexico that ship to usa: mexican rx online – buying from online mexican pharmacy

 60. Freeman napsal:

  I think everything typed made a lot of sense. But, think on this, what if you added a little content?
  I am not suggesting your content is not solid, but suppose you added
  a post title that makes people want more? I mean SZ: Pokyn obecné povahy o výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech,
  kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda – Trest Online is a little boring.
  You should glance at Yahoo’s home page and watch how they create news
  titles to grab viewers interested. You might add a related video
  or a related picture or two to grab readers excited about what you’ve got to say.
  In my opinion, it would bring your website a little
  bit more interesting.

  my page – compra de anilar en Perú en línea

 61. DennisMar napsal:

  legit canadian pharmacy: canadian international pharmacy – precription drugs from canada

 62. ArchieJut napsal:

  http://pharmacieenligne.icu/# Pharmacie en ligne France

 63. Renato napsal:

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.

  I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this
  in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Also visit my site … dulcolax disponibile senza prescrizione medica a Verona

 64. Christal napsal:

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am
  impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of
  luck.

  My web page acquisto legale di vomiseda in Italia

 65. MichaelIrraP napsal:

  mexico pharmacy: buying from online mexican pharmacy – mexican rx online

 66. Felixdib napsal:

  pharmacies in mexico that ship to usa: best online pharmacies in mexico – buying from online mexican pharmacy

 67. RogerParge napsal:

  A pharmacy that prides itself on quality service. online shopping pharmacy india: india pharmacy – best online pharmacy india

 68. RogerParge napsal:

  Their free health check-ups are a wonderful initiative. maple leaf pharmacy in canada: certified canadian pharmacy – ed drugs online from canada

 69. Felixdib napsal:

  indian pharmacy paypal: п»їlegitimate online pharmacies india – buy prescription drugs from india

 70. MichaelIrraP napsal:

  trustworthy canadian pharmacy: best canadian online pharmacy reviews – canadian pharmacy mall

 71. RogerParge napsal:

  Been relying on them for years, and they never disappoint. mexican online pharmacies prescription drugs: buying prescription drugs in mexico online – best online pharmacies in mexico

 72. MichaelIrraP napsal:

  purple pharmacy mexico price list: mexico pharmacies prescription drugs – mexican mail order pharmacies

 73. RogerParge napsal:

  Their digital prescription service is innovative and efficient. canadian pharmacy checker: certified canadian pharmacy – canada cloud pharmacy

 74. Felixdib napsal:

  best india pharmacy: online pharmacy india – indianpharmacy com

 75. Eusebia napsal:

  Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or
  if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have
  no coding knowledge so I wanted to get advice
  from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Feel free to surf to my website aankoop provera zonder voorschrift

 76. RogerParge napsal:

  World-class service at every touchpoint. reputable mexican pharmacies online: buying prescription drugs in mexico online – buying from online mexican pharmacy

 77. Shalese napsal:

  These are actually fantastic ideas in concerning blogging.
  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

  Stop by my web-site :: Trandon

 78. Cristoval napsal:

  Great post.

  my web blog; Juwanda

 79. Shawnika napsal:

  Hello, Neat post. There is an issue along with your
  web site in internet explorer, could check this? IE
  nonetheless is the marketplace leader and a large component of folks will miss your wonderful writing due to this problem.

  Feel free to visit my website: Diesha

 80. Marquin napsal:

  Have you ever thought about including a little
  bit more than just your articles? I mean, what you say is
  fundamental and all. But just imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, „pop“!
  Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly be one
  of the very best in its field. Awesome blog!

  My blog post; Aneesah

 81. Cory napsal:

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since
  exactly the same nearly very often inside case you
  shield this hike.

  Also visit my website – Renate

 82. Thadius napsal:

  You actually make it appear really easy with your
  presentation but I to find this matter to be really one thing that I think I’d never understand.
  It kind of feels too complex and extremely huge for me.
  I’m having a look ahead on your next post, I will
  attempt to get the hang of it!

  Also visit my blog post Cinnamon

 83. RogerParge napsal:

  Every international delivery is prompt and secure. canada drug pharmacy: legitimate canadian online pharmacies – 77 canadian pharmacy

 84. Brad napsal:

  I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this webpage on regular basis
  to take updated from latest information.

  My web-site :: Alba

 85. Gaylordcox napsal:

  Their multilingual support team is a blessing. https://azithromycinotc.store/# buy cheap zithromax online

 86. Bobbytoomo napsal:

  Their global outlook is evident in their expansive services. https://edpillsotc.store/# cheapest ed pills

 87. Issac napsal:

  Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s webpage link on your page
  at proper place and other person will also do similar in support of
  you.

  My page :: Pilar

 88. Lindsay napsal:

  For most recent news you have to pay a quick visit internet and
  on world-wide-web I found this web page as a most excellent web site for latest updates.

  Look into my blog :: Juliane

 89. Edwin napsal:

  Hi there, I think your website could possibly be having browser compatibility
  issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine
  however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.

  I merely wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, fantastic site!

  Also visit my webpage – Monique

 90. Christie napsal:

  It’s really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that
  you shared this helpful info with us. Please stay
  us informed like this. Thank you for sharing.

  Feel free to visit my blog post :: Concepcion

 91. GregoryMus napsal:

  I always find great deals in their monthly promotions. doxycycline capsules: buy doxycycline over the counter – can i buy doxycycline over the counter

 92. Gaylordcox napsal:

  They provide global solutions to local health challenges. http://azithromycinotc.store/# zithromax 500 without prescription

 93. Gretchen napsal:

  I every time used to study piece of writing
  in news papers but now as I am a user of web thus from now I 
  am using net for articles, thanks to web.

  Here is my web site … FC 24 coin generator

 94. ClintCrowN napsal:

  Global expertise that’s palpable with every service. http://drugsotc.pro/# thecanadianpharmacy

 95. Dennislonse napsal:

  A reliable pharmacy in times of emergencies. http://drugsotc.pro/# medication canadian pharmacy

 96. ClintCrowN napsal:

  Get information now. https://drugsotc.pro/# legitimate canadian online pharmacies

 97. Charlesclown napsal:

  online pharmacy india best Indian pharmacy mail order pharmacy india

 98. eroda napsal:

  Blog › Crypto Market › What Can Cause a Crypto Crash? The Biggest Crypto Crashes in History Scott Chipolina and Adam Samson in London Ripple CEO Brad Garlinghouse, who ran telephony startup Dialpad in 2000 and 2001, said the crypto crash, like what happened two decades ago, is about how “excitement got ahead of reality on some of these things.” Market data provided by ICE Data Services. ICE Limitations. Powered and implemented by FactSet. News provided by The Associated Press. Legal Statement. 2022 was the year of the crypto winter. This bear market for cryptocurrency saw precipitous drops early in the year when stablecoins Luna and TerraUSD crashed in May. The trading platform Voyager filed for bankruptcy in July along with crypto hedge fund Three Arrows Capital. According to its bankruptcy filings from last year, Three Arrows Capital faced $3.5 billion in creditors’ claims.
  https://wiki-stock.win/index.php?title=1_million_dogecoin_to_usd
  Most Recent Issue Though people who want to convert Bitcoin for cash are advised to used sites such as BestChange and OkChanger to narrow down to reliable converters, it still looks like trusting converters is difficult. For example, some of the converters listed on the platforms have resulted in complaints from communities such as BitcoinTalk. This site uses cookies to provide a better hodling experience. By continuing to use Live Coin Watch you agree to our cookies policy This site uses cookies to provide a better hodling experience. By continuing to use Live Coin Watch you agree to our cookies policy 1 BTC = 29561.42 USD © 2023 – CBFX | Terms of Use | Privacy Policy Historically, Bitcoin’s price has tended to increase in the months leading up to halving, as investors and traders anticipate a supply shock. After halving, the price may continue to rise if demand remains strong and outstrips the reduced supply. Other factors such as market sentiment, regulatory developments, and global events can also impact the price of Bitcoin. Follow our Bitcoin Halving Countdown to know how Bitcoin halving works.

 99. Charlesclown napsal:

  mexico drug stores pharmacies buy medications in Mexico without a prescription buying from online mexican pharmacy

 100. Williammounc napsal:

  A modern pharmacy with a traditional touch of care. https://gabapentin.world/# neurontin capsules 300mg

 101. JamesWhoma napsal:

  mexican pharmaceuticals online – mexico pharmacy online – buying from online mexican pharmacy

 102. JamesWhoma napsal:

  п»їbest mexican online pharmacies : mexican pharmacy – mexico pharmacies prescription drugs

 103. JamesWhoma napsal:

  medicine in mexico pharmacies : mexican pharmacy online – mexican mail order pharmacies

 104. Charlesgup napsal:

  mexican mail order pharmacies or pharmacy in mexico – mexican online pharmacies prescription drugs

 105. Ralphunomb napsal:

  best canadian pharmacy online: canada pharmacy – legit canadian pharmacy

 106. Jamessen napsal:

  http://stromectol24.pro/# buy ivermectin cream

 107. Ralphunomb napsal:

  minocycline 100 mg over the counter: buy ivermectin canada – buy minocycline 50 mg

 108. Jamessen napsal:

  https://stromectol24.pro/# minocycline 50mg without a doctor

 109. Ralphunomb napsal:

  minocycline 100mg without prescription: buy ivermectin canada – buy minocycline 100mg

 110. Ernestine napsal:

  Great article. I will be experiencing some of these issues as well..

  Feel free to surf to my webpage – vrij verkrijgbare triamcinolone in Zwitserland

 111. LarryHah napsal:

  https://stromectol.icu/# stromectol pills

 112. ErnieNothe napsal:

  Plavix 75 mg price: Cost of Plavix on Medicare – Plavix 75 mg price

 113. RoOmO napsal:

  Sky Sports have revealed that they are covering two more Newcastle United matches. Jones Knows is attacking a James Maddison shots angle at 100 30 in what should be a belting derby between Arsenal and Tottenham, live on Sky Sports. This makes it six Newcastle United matches (see below) to be shown live by Sky Sports up to the end of mid-November. There’s no doubt that the Netflix Drive To Survive series has opened this sport up in terms of the personalities and the stories; the days when it was some unknown quantities in helmets driving round and round while Murray Walker shouted at you are thankfully gone. Ederson speaks in-depth to Sky Sports about how he has taken his game to another level and his telepathic understanding with Erling Haaland. Thursday, 21st September 2023 See today’s front and back pages, download the newspaper, order back issues and use the historic Daily Express newspaper archive.
  https://arthurdean885396.blogerus.com/43709012/january-football-transfers
  Longstaff turned down a long-term contract offer from Newcastle earlier this season, thought to be in the region of £15,000 per week, and his hometown club have not returned with the revised offer he had hoped for. Norgaard outmuscles Schar to win the ball back just outside the Newcastle box, and it’s quickly switched to Mbuemo on the right. He tries to scoop it in from the byline but sends it into the side netting. Date: 21 August 2021 Newcastle United: W L L L W Now, just over two years since his memorable Premier League debut winner against Manchester United, the younger brother of Magpies first-team player Sean has teamed up with Nigel Clough at Mansfield in the fourth tier of English football until the end of the season. Imagine Sean Longstaff winning Newcastle’s next MOTM , and Matt will present it to his brother . What a feeling !

 114. Terryslend napsal:

  ivermectin lice: stromectol drug – ivermectin generic name

 115. LarryHah napsal:

  https://plavix.guru/# Plavix generic price

 116. LarryHah napsal:

  http://plavix.guru/# buy clopidogrel online

 117. Jeffreymop napsal:

  Sildenafil Citrate Tablets 100mg: best price for viagra 100mg – Sildenafil 100mg price

 118. JamesEvofs napsal:

  http://viagra.eus/# sildenafil online

 119. WilliamWob napsal:

  http://viagra.eus/# Sildenafil Citrate Tablets 100mg

 120. Jerryjon napsal:

  https://viagra.eus/# Viagra generic over the counter

 121. JamesEvofs napsal:

  http://kamagra.icu/# Kamagra tablets

 122. Normanfak napsal:

  Levitra 10 mg best price Levitra 20 mg for sale Vardenafil price

 123. JamesEvofs napsal:

  https://kamagra.icu/# cheap kamagra

 124. Alison napsal:

  I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often.
  Did you hire out a developer to create your theme?
  Exceptional work!

  Feel free to visit my homepage :: [https://forumbb21.com forumbb21.com

 125. JamesFam napsal:

  http://kamagra.icu/# п»їkamagra

 126. Normanfak napsal:

  Kamagra 100mg price Kamagra 100mg price Kamagra tablets

 127. JamesEvofs napsal:

  https://levitra.eus/# Buy Vardenafil online

 128. JamesEvofs napsal:

  http://viagra.eus/# Cheap Sildenafil 100mg

 129. JamesEvofs napsal:

  https://levitra.eus/# Buy Levitra 20mg online

 130. Normanfak napsal:

  Kamagra 100mg Kamagra tablets buy Kamagra

 131. JamesFam napsal:

  https://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

 132. BrianZow napsal:

  medicine in mexico pharmacies: buying prescription drugs in mexico online – mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.company

 133. DerekFussy napsal:

  http://indiapharmacy.pro/# indian pharmacy indiapharmacy.pro

 134. Davidangek napsal:

  buy prescription drugs from india: indian pharmacy online – indianpharmacy com indiapharmacy.pro

 135. BrianZow napsal:

  canada drugs online: safe canadian pharmacy – canadian discount pharmacy canadapharmacy.guru

 136. DerekFussy napsal:

  http://indiapharmacy.pro/# mail order pharmacy india indiapharmacy.pro

 137. Davidangek napsal:

  buying prescription drugs in mexico: best online pharmacies in mexico – mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.company

 138. Davidangek napsal:

  п»їlegitimate online pharmacies india: online shopping pharmacy india – top 10 pharmacies in india indiapharmacy.pro

 139. DerekFussy napsal:

  http://mexicanpharmacy.company/# mexican online pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company

 140. RichardFoppy napsal:

  https://indiapharmacy.pro/# Online medicine order indiapharmacy.pro

 141. DerekFussy napsal:

  https://indiapharmacy.pro/# online shopping pharmacy india indiapharmacy.pro

 142. BrianZow napsal:

  canadian discount pharmacy: canadian 24 hour pharmacy – canadian family pharmacy canadapharmacy.guru

 143. DerekFussy napsal:

  http://mexicanpharmacy.company/# purple pharmacy mexico price list mexicanpharmacy.company

 144. DerekFussy napsal:

  http://indiapharmacy.pro/# india pharmacy indiapharmacy.pro

 145. BrianZow napsal:

  best canadian online pharmacy: best online canadian pharmacy – canadian pharmacy phone number canadapharmacy.guru

 146. DerekFussy napsal:

  https://canadapharmacy.guru/# canadian neighbor pharmacy canadapharmacy.guru

 147. Robertcleld napsal:

  cheap doxycycline online: generic for doxycycline – generic for doxycycline

 148. JamesVok napsal:

  https://prednisone.digital/# prednisone 0.5 mg

 149. Robertcleld napsal:

  cheap propecia without a prescription: generic propecia pill – cost cheap propecia pill

 150. JamesVok napsal:

  https://clomid.sbs/# where buy generic clomid without a prescription

 151. JamesVok napsal:

  http://doxycycline.sbs/# doxycycline 100mg online

 152. Robertcleld napsal:

  1250 mg prednisone: prednisone daily use – prednisone 10 mg tablet

 153. JamesVok napsal:

  https://doxycycline.sbs/# where to purchase doxycycline

 154. Robertcleld napsal:

  can i purchase generic clomid without prescription: cost of generic clomid no prescription – where can i get generic clomid now

 155. JamesVok napsal:

  http://propecia.sbs/# buying propecia pill

 156. CharlesBah napsal:

  herbal ed treatment: ed pills comparison – best drug for ed

 157. Davidsok napsal:

  https://canadapharm.top/# canadian pharmacy mall

 158. JosephDup napsal:

  https://withoutprescription.guru/# prescription drugs without doctor approval

 159. Davidsok napsal:

  http://withoutprescription.guru/# viagra without doctor prescription amazon

 160. Davidsok napsal:

  https://withoutprescription.guru/# buy cheap prescription drugs online

 161. CharlesBah napsal:

  meds online without doctor prescription: non prescription erection pills – cialis without doctor prescription

 162. Davidsok napsal:

  https://indiapharm.guru/# top online pharmacy india

 163. AnthonyCig napsal:

  non prescription ed drugs: mexican pharmacy without prescription – best non prescription ed pills

 164. JuliusLom napsal:

  https://tadalafil.trade/# generic tadalafil in canada

 165. Richardjar napsal:

  Kamagra 100mg cheap kamagra Kamagra 100mg

 166. TimothyBlade napsal:

  generic tadalafil no prescription: tadalafil tablets 10 mg online – tadalafil uk pharmacy

 167. JosephEffiz napsal:

  tadalafil brand name in india: tadalafil online 10mg – best tadalafil tablets in india

 168. TimothyBlade napsal:

  sildenafil oral jelly 100mg kamagra: п»їkamagra – Kamagra 100mg

 169. Richardjar napsal:

  Levitra 10 mg buy online Cheap Levitra online Buy generic Levitra online

 170. TimothyBlade napsal:

  tadalafil cialis: tadalafil united states – where can i buy tadalafil

 171. Scottvaf napsal:

  where can i buy amoxocillin: buy amoxil – amoxicillin 500mg no prescription

 172. Jamesweive napsal:

  https://lisinopril.auction/# prescription drug zestril

 173. CharlesMor napsal:

  prinivil drug cost buy lisinopril lisinopril 20 mg tablet price

 174. VernonNug napsal:

  doxycycline cheap australia: Buy doxycycline 100mg – where can i buy doxycycline no prescription

 175. Scottvaf napsal:

  buy generic ciprofloxacin: buy ciprofloxacin over the counter – buy ciprofloxacin

 176. CharlesMor napsal:

  how to buy lisinopril online prescription for lisinopril zestril 40 mg tablet

 177. Scottvaf napsal:

  zithromax purchase online: buy zithromax – zithromax 500 mg for sale

 178. VernonNug napsal:

  doxycycline prices australia: Buy Doxycycline for acne – doxycycline hyc

 179. Scottvaf napsal:

  lisinopril 10 mg for sale: Over the counter lisinopril – lisinopril 2 5 mg tablets

 180. Jamesweive napsal:

  http://ciprofloxacin.men/# ciprofloxacin

 181. CharlesMor napsal:

  cipro Get cheapest Ciprofloxacin online ciprofloxacin 500mg buy online

 182. Scottvaf napsal:

  buy cheap lisinopril 40 mg no prescription: Over the counter lisinopril – lisinopril 10 mg cost

 183. Jamesweive napsal:

  http://doxycycline.forum/# doxycycline order uk

 184. Opal napsal:

  I am in fact grateful to the holder of this website who has shared this impressive
  paragraph at here.

  My webpage – bitchesgirlz

 185. RobertDem napsal:

  list of 24 hour pharmacies: cheap drugs online – canadian pharmacy certified

 186. Jameswer napsal:

  https://indiapharmacy.site/# cheapest online pharmacy india

 187. Daniellaf napsal:

  top 10 online pharmacy in india best online pharmacy india indian pharmacies safe

 188. Richardvab napsal:

  buying from online mexican pharmacy: mexican pharmacy – mexican online pharmacies prescription drugs

 189. RobertDem napsal:

  online shopping pharmacy india: buy medicines online in india – cheapest online pharmacy india

 190. Jameswer napsal:

  http://mexicopharmacy.store/# buying prescription drugs in mexico

 191. RobertDem napsal:

  canadian pharmacy ratings: accredited canadian pharmacy – safe canadian pharmacy

 192. Jameswer napsal:

  https://buydrugsonline.top/# no perscription drugs canada

 193. Michaelshout napsal:

  buy paxlovid online: Paxlovid price without insurance – paxlovid price

 194. MichaelTug napsal:

  https://wellbutrin.rest/# buy wellbutrin

 195. Michaelshout napsal:

  neurontin brand name 800mg best price: cheap gabapentin – neurontin 150mg