26. 3. 2023

SZ: Pokyn obecné povahy, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 2/2020

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 18. února 2021, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 2/2020

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:

Čl. I
Změna pokynu obecné povahy o postupu státních zástupců v trestním řízení

Pokyn obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 2/2020, se mění takto:

1. V čl. 1 se na konci doplňují nové odstavce 5 až 13, které včetně poznámek pod čarou č. 1a až 1e znějí:

„(5)Tento pokyn obecné povahy se nevztahuje na postup Úřadu evropského veřejného žalobce;1a) (dále jen „EPPO“).

(6) Státní zástupce nesmí být činný ve věci, v níž EPPO vykonává svou pravomoc;1b) aktivně napomáhá a podporuje trestní řízení, jež vede EPPO (čl. 5 odst. 6 nařízení 2017/1939).

(7) Pokud se EPPO rozhodne vykonat svou pravomoc v souladu s čl. 26 odst. 1 nebo čl. 27 odst. 1 nařízení 2017/1939, státní zástupce již nemůže vykonávat vlastní pravomoc ve vztahu k trestnému činu, jehož se postup EPPO týká (čl. 25 odst. 1 věta druhá nařízení 2017/1939).

(8) Pokud státní zástupce obdrží informaci EPPO o tom, že EPPO převzal věc, v níž byl předtím činný tento státní zástupce, v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení 2017/1939, nadále již v této věci nepůsobí; o převzetí věci EPPO informuje neprodleně Nejvyšší státní zastupitelství. Státní zástupce však v takové věci provede nebo nechá provést naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného prověřování nebo vyšetřování; o provedení těchto opatření bez zbytečného odkladu vyrozumí evropského pověřeného žalobce, který koná řízení ve věci, nebo pokud ještě nebyl určen, EPPO.1c)

(9) Při provádění naléhavých opatření nezbytných k zajištění účinného prověřování nebo vyšetřování se podle povahy věci a okolností případu přiměřeně postupuje podle ustanovení tohoto pokynu obecné povahy, jež upravují příslušná zajišťovací nebo omezující opatření (zejména zadržení, vazba, vydání příkazu k zatčení, zajišťovací opatření proti majetku, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, zjišťování údajů z telekomunikačního provozu, domovní prohlídka nebo prohlídka jiných prostor a pozemků).

(10) Státní zástupce neprodleně oznámí EPPO skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by EPPO mohl vykonat svou pravomoc podle odstavce 6,1d) nebo případné poznatky, jež mohou sloužit jako podnět k zahájení trestního řízení (čl. 13 odst. 8) pro takový trestný čin. K žádosti EPPO lze údaje uvedené v oznámení doplnit nebo upřesnit. Oznámení i jeho případné doplnění státní zástupce zašle na vědomí Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

(11) Oznámení podle odstavce 10 obsahuje zejména

a) popis skutkových okolností věci, včetně výše škody, která byla nebo měla být způsobena,
b) právní kvalifikaci, jež podle dosud získaných poznatků přichází v úvahu,
c) dostupné informace o poškozených, podezřelých a dalších osobách.1e)

Pokud EPPO vydá formulář k provádění těchto oznámení, státní zástupce jej použije.

(12) Pokud se EPPO zdrží výkonu své pravomoci podle čl. 25 odst. 3 nařízení 2017/1939 nebo rozhodne o postoupení a předání řízení vnitrostátním orgánům podle čl. 34 nařízení 2017/1939, ve věci nadále působí státní zástupce, jehož příslušnost se určí podle trestního řádu a jednacího řádu.

(13) Ustanoveními odstavců 6 až 12 nejsou dotčeny čl. 3a, 3b a 3c.

1a) Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (dále jen „nařízení 2017/1939“).

1b) Čl. 22 odst. 1, 2 a 3, čl. 23, čl. 25 odst. 1, čl. 27 nařízení 2017/1939.

1c) Čl. 28 odst. 2 věta druhá nařízení 2017/1939.

1d) Čl. 24 odst. 1, 2 a 4 nařízení 2017/1939; § 34e zákona o státním zastupitelství; § 158 odst. 1 věta druhá tr. ř.

1e) Čl. 24 odst. 4 nařízení 2017/1939.“

2. Za čl. 3 se vkládají nové čl. 3a až čl. 3c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 3a až 3i znějí:

„Čl. 3a
Spory o příslušnost mezi státním zastupitelstvím a Úřadem evropského veřejného žalobce

Spory o příslušnost mezi státním zastupitelstvím a EPPO1a) rozhoduje Nejvyšší státní zastupitelství,3a) které tak činí usnesením, jež se doručí dotčenému státnímu zastupitelství a EPPO; proti usnesení není stížnost přípustná.2)

3a) Čl. 25 odst. 6 nařízení 2017/1939; § 34g zákona o státním zastupitelství.

Čl. 3b
Další pravomoci Nejvyššího státního zastupitelství

Nejvyšší státní zastupitelství je činné ve všech případech, kdy nařízení 2017/1939

a) stanoví povinnost konzultovat věc s příslušným vnitrostátním orgánem,3b)

b) vymezuje možnost takové konzultace,3c)

c) vyžaduje žádost nebo souhlas příslušného vnitrostátního orgánu,3d)

d) stanoví povinnost EPPO uvědomit o určitém opatření příslušné vnitrostátní orgány nebo jim postoupit věc k dalšímu řízení.3e)

3b) Čl. 25 odst. 3, čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 1 nařízení 2017/1939.

3c) Čl. 25 odst. 2 nařízení 2017/1939.

3d) Čl. 25 odst. 4, čl. 34 odst. 5, odst. 6 nařízení 2017/1939.

3e) Čl. 24 odst. 8, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 7, čl. 28 odst. 4 nařízení 2017/1939; čl. 34 odst. 1, 2 a 3 nařízení 2017/1939; čl. 39 odst. 4 nařízení 2017/1939.

Čl. 3c
Pravomoci státního zástupce ve vztahu k EPPO

Státní zástupce vykonávající dozor v dané trestní věci je ve vztahu k EPPO zejména činný,

a) poskytuje-li informace EPPO (čl. 1 odst. 10 a 11),3f)
b) podává-li doplňující informace k žádosti EPPO nebo i bez takové žádosti.3g)
c) jestliže je informován o učiněných opatřeních,3h) nebo je-li mu předán EPPO spis,

3i) 3f) Čl. 24 odst. 2, 3 a 5, čl. 27 odst. 3, 4 a 7 nařízení 2017/1939.
3g) Čl. 27 odst. 7 věta druhá nařízení 2017/1939.
3h) Čl. 24 odst. 7, čl. 26 odst. 2, čl. 27 odst. 1 věta první a druhá, čl. 27 odst. 3 věta první a odst. 7 věta první.
3i) Čl. 34 odst. 7 nařízení 2017/1939.“

3. V čl. 9 se na konci doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost o přezkoumání postupu podle odstavců 1 a 2 se ve věci, v níž je činný EPPO,1b) bez zbytečného odkladu postoupí EPPO.“

4. V čl. 11 odstavec 1 se v poznámce pod čarou č. 11 zrušují slova „§ 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb.“.

5. V čl. 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou zní:

„(2) V úředním záznamu státního zástupce o přibrání konzultanta se uvede důvod přibrání, jeho jméno, pracovní zařazení a obor speciálních znalostí. Za činnost konzultanta náleží za poskytnutí odborné pomoci odměna a náhrada hotových výdajů, které účelně vynaložil v přímé souvislosti s poskytováním odborné pomoci; odměna nenáleží konzultantovi, který poskytuje odbornou pomoc v pracovněprávním vztahu ke správnímu úřadu, jinému orgánu, vědecké nebo výzkumné instituci, odměnu lze konzultantovi přiměřeně zkrátit nebo ji vůbec neposkytnout.17)

17) § 158 odst. 4 a 5 tr. ř.; vyhláška č. 508/2020 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení.“

6. V čl. 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Má-li státní zástupce za to, že k vyřízení podání je nebo může být příslušný EPPO, bez zbytečného odkladu podání postoupí EPPO (§ 16a odst. 3 zákona o státním zastupitelství); do sdělení o postoupení věci zahrne oznámení podle čl. 1 odst. 10, pokud jsou pro to naplněny důvody podle čl. 1 odst. 10. Je-li ve věci třeba provést naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného prověřování nebo vyšetřování, postupuje se podle čl. 1 odst. 8 věty druhé a odst. 9.“

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

7. V čl. 16 se na konci doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„(4) Zjistí-li státní zástupce po přezkoumání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, že jde o věc, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO,1b) učiní v takové věci oznámení podle čl. 1 odst. 10. Je-li ve věci třeba provést naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného prověřování nebo vyšetřování, postupuje se podle čl. 1 odst. 8 věty druhé a odst. 9.“

8. V čl. 24 odst. 1 písm. a) se na konci doplňuje text: „jde-li o věc, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO,1b) učiní v takové věci neprodleně oznámení podle čl. 1 odst. 10. Podle povahy věci a okolností případu provede naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného vyšetřování (čl. 1 odst. 8 věta druhá a odst. 9).“

9. V čl. 24 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) V případě trestního stíhání právnické osoby, jde-li o věc, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO, státní zástupce postupuje obdobně jako u trestního stíhání fyzické osoby [čl. 24 odst. 1 písm. a)].“

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

10. Včl. 24 se na konci odstavce 6 doplňuje text: „Pokud státní zástupce před rozhodováním o stížnosti zjistí, že jde o věc, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO,1b) o stížnosti nerozhoduje a věc oznámí EPPO podle čl. 1 odst. 10.“

11. V čl. 26 odst. 1 se na konci doplňuje věta: „Státní zástupce se ve věci, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO,1b) může zúčastnit úkonu přípravného řízení jen tehdy, provádí-li se naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného vyšetřování (čl. 1 odst. 8 věta druhá a odst. 9).“

Čl. II
Změna pokynu obecné povahy o informacích

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2011, ve znění pokynu obecné povahy č. 4/2012, č. 5/2013, č. 12/2013, č. 3/2015, č. 6/2016 a č. 3/2017, se mění takto:

1. V čl. odst. 1 písm. b) se doplňují body 3 až 6, které znějí:

„3. o nichž obdrží informaci Úřadu evropského veřejného žalobce o tom, že Úřad evropského veřejného žalobce převzal věc v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce [čl. 1 odst. 8 věta první pokynu obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 1/2021],

4. oznamuje-li skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc nebo případné poznatky, jež mohou sloužit jako podnět k zahájení trestního řízení, včetně případného doplnění [čl. 1 odst. 10 pokynu obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 1/2021],

5. poskytují-li se informace Úřadu evropského veřejného žalobce nebo v případě informování Úřadem evropského veřejného žalobce [čl. 3c pokynu obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 1/2021],

6. obdrží-li jakoukoli relevantní informaci o zamýšlené konzultaci ze strany Úřadu evropského veřejného žalobce, o tom, že má být vyžadován souhlas vnitrostátních orgánů nebo je třeba jejich žádosti v trestní věci, nebo obdrží-li žádost Úřadu evropského veřejného žalobce o další informace, popřípadě je-li uvědoměn o určitém opatření Úřadu evropského veřejného žalobce [čl. 3c pokynu obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 1/2021].“

2. V čl. 1 se na konci doplňuje nový odstavec 9, který zní:

„(9) Státní zastupitelství v případech uvedených v odstavci 1 písm. b) pod body 3 až 6 podá stručnou informaci o osobách obviněných, podezřelých či poškozených, o skutkových okolnostech a o právní kvalifikaci, jakož i o důvodech, pro které byl uplatněn určitý postup.“

Čl. III
Přechodné ustanovení

Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) pod body 3 až 6 se podají i ve věcech trestných činů spáchaných po dni 20. 11. 2017.

Čl. IV
Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, tento den oznámí nejvyšší státní zástupce poté, corozhodnutí Komise bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie; s výjimkou bodů 4 a 5 čl. I, které nabývají účinnosti dnem vydání.

Nejvyšší státní zástupce:
JUDr. Pavel Zeman v. r.

Diskuze (192) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Iqfstf napsal:

  order levofloxacin 500mg generic levofloxacin ca

 2. Crtgxk napsal:

  purchase avodart online buy ondansetron 4mg ondansetron 4mg pills

 3. Jnllvh napsal:

  aldactone brand finasteride pills order diflucan online cheap

 4. Uhgrac napsal:

  ampicillin online order erythromycin 250mg online erythromycin 250mg generic

 5. Bfwvni napsal:

  buy fildena for sale cheap bimatoprost order methocarbamol 500mg pill

 6. Evmvhu napsal:

  order lamictal online cheap tretinoin price purchase retin online

 7. Iasgup napsal:

  tadalafil online buy purchase diclofenac sale brand voltaren 50mg

 8. Yuyzrt napsal:

  indomethacin usa amoxicillin 500mg drug amoxicillin tablet

 9. Immmti napsal:

  arimidex us buy anastrozole 1mg online cheap viagra 50mg sale

 10. Dhcmav napsal:

  prednisone 40mg sale cialis mail order viagra 100mg generic

 11. Stehlm napsal:

  cialis 10mg für männer sildenafil generika rezeptfrei kaufen viagra 100mg für frauen

 12. Wjqcaj napsal:

  buy accutane 40mg online amoxicillin pill ivermectin price canada

 13. Snztic napsal:

  modafinil 100mg price buy provigil pills purchase acetazolamide online

 14. Vxajmu napsal:

  order doxycycline generic levitra ca order furosemide 40mg online

 15. Sxdjdd napsal:

  buspirone 5mg pills order amiodarone 100mg online cheap buy ditropan 5mg pill

 16. Qmlptg napsal:

  order terazosin 5mg generic brand pioglitazone sulfasalazine 500mg usa

 17. Possjk napsal:

  order olmesartan 20mg sale purchase divalproex pill buy diamox generic

 18. Zdjkqm napsal:

  prograf drug buy requip online ursodiol pill

 19. Atbaan napsal:

  imdur pills buy imuran 25mg pills telmisartan canada

 20. Bgzzom napsal:

  zyban usa zyrtec 5mg oral quetiapine 50mg over the counter

 21. Elable napsal:

  sildenafil en ligne viagra100fran.com ou acheter du vrai viagra

 22. Uwlpfi napsal:

  molnupiravir price prevacid 30mg sale prevacid for sale online

 23. Esoxia napsal:

  sildenafil dosage viagra naturel effet immediat viagra boys sports

 24. Snxgij napsal:

  buy generic imuran 100 mcg salbutamol 100 mcg without prescription oral viagra

 25. Tgjrda napsal:

  buy tadalafil tablets prozac 40mg sale sildenafil on line

 26. Byuard napsal:

  cialis 5mg cialis oral buy symmetrel pills

 27. Thhelt napsal:

  revia generic order albenza without prescription order aripiprazole 20mg generic

 28. Xrwvss napsal:

  order medroxyprogesterone generic buy medroxyprogesterone cyproheptadine usa

 29. Qkqkqz napsal:

  buy provigil 100mg for sale modafinil 200mg without prescription ivermectin new zealand

 30. Lznccj napsal:

  generic fluvoxamine glucotrol 5mg ca cost glipizide

 31. Knyuiv napsal:

  isotretinoin sale deltasone 20mg over the counter deltasone 40mg ca

 32. Qlgujp napsal:

  order generic azithromycin prednisolone brand gabapentin cost

 33. Xctncz napsal:

  lasix 40mg tablet order doxycycline 100mg sale buy plaquenil pills

 34. Ixsmbn napsal:

  cheap tadalafil 5mg anafranil 50mg usa order clomipramine 25mg pill

 35. Stibre napsal:

  generic cialis 2018 cheap cialis cialis amazon

 36. Lnfwoi napsal:

  order chloroquine 250mg generic order baricitinib 4mg generic buy olumiant 2mg sale

 37. Pcgrku napsal:

  brand itraconazole 100 mg tinidazole price buy tinidazole 300mg generic

 38. Kyikkb napsal:

  buy glucophage without prescription real cialis pills order cialis 5mg without prescription

 39. Ghegmg napsal:

  order amlodipine cost tadalafil 10mg buy tadalafil 10mg

 40. Wmsxru napsal:

  purchase clozaril sale dexamethasone 0,5 mg oral buy decadron 0,5 mg online cheap

 41. Pseusa napsal:

  brand cialis cialis logo cialis copay card

 42. Dxdwlq napsal:

  buy linezolid without prescription buy linezolid 600 mg without prescription online casino with free signup bonus real money usa

 43. Lheves napsal:

  omeprazole online order academic writing uk play casino online

 44. axogeTap napsal:

  does liquid zithromax need to be refrigerated allergic reaction to azithromycin what are the side effects of zithromax

 45. Mkakzj napsal:

  help writing papers for college cheap research papers for sale hard rock casino online

 46. urbago napsal:

  casino online gratis newest online casino online casino deposit

 47. Qqifnl napsal:

  levitra 10mg cheap order pregabalin 75mg generic methylprednisolone 8 mg pills

 48. Gsexbp napsal:

  research paper editing cheap dissertation help purchasing viagra on the internet

 49. Wqozgn napsal:

  buy clomid pill buy clomid 100mg for sale casino games win real money

 50. Lqttpr napsal:

  cialis 5mg price buy sildenafil online sildenafil 100mg for sale

 51. Kjjcrg napsal:

  generic priligy 60mg cytotec pill buy synthroid 150mcg online cheap

 52. Pfcxmj napsal:

  tadalafil 20mg generic cheap generic sildenafil sildenafil 50mg brand

 53. Tpxixu napsal:

  xenical 60mg canada oral acyclovir 800mg order zovirax 400mg generic

 54. Slzceg napsal:

  tadalafil 20mg pills order inderal without prescription order plavix without prescription

 55. Queeby napsal:

  online poker legislation updates online poker for real money poker offline online

 56. Zdvitk napsal:

  order methotrexate 10mg for sale cost reglan order reglan without prescription

 57. Dpaaaf napsal:

  domperidone 10mg pill brand flexeril 15mg order flexeril for sale

 58. Jyzdgk napsal:

  buy cozaar 25mg generic buy esomeprazole sale topamax sale

 59. Ikrulf napsal:

  baclofen canada baclofen online order buy toradol generic

 60. Zykbeg napsal:

  buy gloperba free blackjack online casino games free

 61. Imftil napsal:

  best casino online world series of poker online online casino games

 62. Ghkbif napsal:

  cialis 10mg cost cipro 500mg usa generic ciprofloxacin 1000mg

 63. Xxjasd napsal:

  zocor 10mg pills propecia cost proscar 1mg without prescription

 64. Diupkm napsal:

  purchase metronidazole for sale bactrim over the counter bactrim online buy

 65. Posoro napsal:

  french essay writing service reflective essay on english class best essay writng service review

 66. Gdifot napsal:

  order diflucan 200mg buy viagra 50mg sale viagra 200mg for sale

 67. Ywyzuf napsal:

  buy keflex 250mg for sale order cleocin generic order erythromycin 500mg generic

 68. Tceysw napsal:

  buy tadalafil 20mg pill order cialis 20mg order viagra 100mg

 69. DupAssugh napsal:

  Only after the words of the true creation god came out, did Rondo know why the president would recruit him like this clomiphene 50mg for male Treatment of 5 6 Nx rats with calcitriol significantly raised P 2

 70. Lceuud napsal:

  viagra 100mg drug cialis 5mg generic order tadalafil 40mg pill

 71. Faokrn napsal:

  order cefuroxime 250mg without prescription bimatoprost spray buy methocarbamol online cheap

 72. Aolzxa napsal:

  bonus poker online roulette online for real money buy cialis 20mg without prescription

 73. Qmntbo napsal:

  buying essays buying a research paper ivermectin 6 mg tablet

 74. Onkrki napsal:

  sildenafil 200 mg sildalis pill purchase lamotrigine pills

 75. seabeve napsal:

  buy priligy pakistan The draft guideline was reviewed by the KDIGO Board of Directors, and revisions were incorporated before a structured, Internet based public review process

 76. Istrod napsal:

  brand prednisone 5mg amoxil 1000mg us cost amoxil 1000mg

 77. Lcawmu napsal:

  sildenafil mail order us cialis 20mg oral buy tadalafil 40mg

 78. Ujyjto napsal:

  wind creek casino online games tadalafil 5mg pill brand name cialis

 79. Nichbili napsal:

  jersey nursing school nursing student skills for resume college with nursing program

 80. Ocphte napsal:

  buy furosemide 40mg generic cheap hydroxychloroquine 400mg buy plaquenil 400mg sale

 81. seabeve napsal:

  Clin Chem Acta 1991; 196 143 152 isotret

 82. Hgxnag napsal:

  purchase sildenafil online tamoxifen 10mg over the counter budesonide allergy spray

 83. DupAssugh napsal:

  how fast does viagra work Improved Bioavailability with Dry Powder Cannabidiol Inhalation A Phase 1 Clinical Study

 84. Evessy napsal:

  dallas school of nursing objective for resume for nursing student leadership and management in nursing courses

 85. Xdiaws napsal:

  buy deltasone for sale mebendazole sale cheap vermox

 86. Lacy napsal:

  It’s hard to fіnd educated people іn thiѕ partіcular topic, һowever,
  yоu sound like yyou кnow what yoᥙ’re talking abоut! Thanks

  My website :: peloton instructors

 87. Christoper napsal:

  I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all
  web owners and bloggers made good content
  as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

  Have a look at my page :: website (Tabitha)

 88. Rolland napsal:

  This website certainly has all the information and facts I needed
  concerning this subject and didn’t know who to ask.

 89. Velva napsal:

  Simply wish to say your article is as astounding. The clearness for
  your publish is just cool and i can think you are an expert in this subject.
  Fine along with your permission allow me to take hold of your
  RSS feed to stay updated with impending post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

  Feel free to visit my web blog: online visibility

 90. Xnjbkl napsal:

  retin price retin without prescription order avana 100mg without prescription

 91. Bradford napsal:

  I was suggested this blog by my cousin. I’m not
  sure whether this post is written by him as nobody else
  know such detailed about my problem. You are wonderful!
  Thanks!

  Here is my web site – Sports Betting

 92. Gwevhc napsal:

  buy tadacip without prescription tadacip ca indocin 50mg over the counter

 93. Occusa napsal:

  perfect college essay sample which type of essay is amy tan’s „mother tongue“? nursing college essay samples

 94. seabeve napsal:

  This nary tract infection azithromycin for covid Neurol 2006; 65 539 46 PubMed

 95. Gay napsal:

  This is a topic that’s near to my heart… Best wishes!
  Where are your contact details though?

  my web-site :: sbobet88

 96. brAite napsal:

  college essay hell freezes over critical thinking com why this college essay reddit

 97. Eunice napsal:

  Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

  Here is my webpage สล็อตออนไลน์ สมาชิกใหม่ รับเครดิตฟรี 100

 98. Esmeralda napsal:

  We absolutely love your blog and find almost all of
  your post’s to be what precisely I’m looking for. Does one offer guest writers to write content to
  suit your needs? I wouldn’t mind publishing a post or
  elaborating on many of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome blog!

  Here is my web-site :: rtp slot tertinggi

 99. Jyoppn napsal:

  naprosyn cheap order prevacid 15mg for sale prevacid 15mg pill

 100. Eugenio napsal:

  Hello! I simply want to give you a big thumbs up for your excellent info you’ve got
  right here on this post. I’ll be returning to your web site for more soon.

  Here is my site: daftar sbobet online

 101. Tyrell napsal:

  Can I simply just say what a comfort to find a person that truly knows what they’re talking about on the web.
  You definitely know how to bring an issue to light and make
  it important. A lot more people must look at this and understand
  this side of the story. I can’t believe you aren’t
  more popular given that you surely possess the gift.

  Feel free to visit my webpage: Sports Betting

 102. Nrmgpx napsal:

  tiotropium bromide cost tiotropium bromide 9 mcg cost purchase hytrin

 103. Darryl napsal:

  Admiring the commitment you put into your site and in depth information you present.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date
  rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your
  RSS feeds to my Google account.

  Check out my blog java list distinct not working

 104. Opexri napsal:

  order albuterol 100 mcg pills oral proventil 100 mcg ciprofloxacin 500mg canada

 105. Oliva napsal:

  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make
  my blog shine. Please let me know where you got your theme.
  Thanks

  My homepage Sports Betting

 106. Keeley napsal:

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend
  your website, how can i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I 
  had been a little bit acquainted of this your broadcast offered
  bright clear concept

  Here is my web page: 情趣內衣

 107. Wygrvm napsal:

  order singulair 5mg sale cheap viagra 100mg cialis viagra sales

 108. Lela napsal:

  Hey would you mind stating which blog platform you’re
  using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Feel free to surf to my web page :: 토토

 109. Hnromu napsal:

  order tadalafil 5mg pills Buy cialis once daily online blackjack best

 110. Oblgnw napsal:

  order cialis 5mg pills order tadalafil pills buy generic tadalafil 10mg

 111. Jefferey napsal:

  Greetings from Idaho! I’m bored to death at
  work so I decided to check out your website on my iphone during lunch
  break. I love the knowledge you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m shocked at how fast
  your blog loaded on my mobile .. I’m not even using
  WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

  Feel free to visit my web page sbo bet

 112. Aretha napsal:

  Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very useful info specially the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a 
  very long time. Thank you and best of luck.

  Look at my web site … Lawyer Turkey

 113. Gwmxqt napsal:

  online casino bonus real money online casinos usa online casinos real money

 114. hormmone napsal:

  how to write a hook for an analytical essay websites that write essays for you how to write an essay with thesis statement

 115. Bnxiae napsal:

  ivermectin 6mg without a doctor prescription order stromectol 12mg for sale buy dapsone 100mg generic

 116. Maritza napsal:

  This paragraph will assist the internet users for building up new website or even a blog from start to end.

  Here is my blog – bandar royal

 117. tausty napsal:

  how to write an explication essay writing a narrative essay who can write my essay for me

 118. Cjfvhn napsal:

  nifedipine 30mg without prescription buy nifedipine 30mg sale buy fexofenadine 180mg

 119. Scott napsal:

  you’re truly a excellent webmaster. The website loading velocity is
  amazing. It seems that you’re doing any distinctive
  trick. In addition, The contents are masterpiece.

  you have done a fantastic process in this matter!

  My blog post: cbd oil for sale near me

 120. Xfscvu napsal:

  casino arizona approved canadian pharmacy term papers for sale

 121. Gidget napsal:

  Hi would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?

  Thank you, I appreciate it!

 122. Wilson napsal:

  Hi, I would like to subscribe for this weblog to take newest updates, thus
  where can i do it please help out.

  Here is my blog post … charlotte’s web cbd oil amazon

 123. Fkjwtc napsal:

  altace 5mg tablet amaryl pills buy generic arcoxia

 124. MyncLand napsal:

  which is the best strategy to follow when you write a report or an essay weegy help with an essay how to write an essay about leadership

 125. Ikdtgc napsal:

  custom written papers help me with my essay order azulfidine 500mg without prescription

 126. Pyilje napsal:

  doxycycline for sale ventolin for sale cleocin 150mg for sale

 127. Denisha napsal:

  Greetings! Very helpful advice within this post!
  It’s the little changes that will make the biggest changes.
  Thanks for sharing!

  Feel free to surf to my web-site – DANGA

 128. Pjplfr napsal:

  acetazolamide medication isosorbide 20mg canada order azathioprine 25mg pills

 129. Ykgyhx napsal:

  clobetasol for sale amiodarone cheap cordarone pill

 130. Cpwfrw napsal:

  digoxin without prescription order telmisartan 20mg pills molnupiravir brand

 131. Dorthy napsal:

  You should be a part of a contest for one
  of the best blogs on the net. I most certainly will recommend this web site!

  My homepage best earc soundbar

 132. Margherita napsal:

  I used to be able to find good advice from your content.

  Also visit my blog – 꽁머니

 133. Stlrfy napsal:

  cheap amoxil sale purchase amoxicillin ivermectin buy online

 134. Uzujsp napsal:

  purchase coreg generic order elavil pill amitriptyline uk

 135. NodsDeels napsal:

  There are few data on women of other ethnicities generic name for cialis

 136. Lcjzkm napsal:

  priligy 90mg cost order avana online order motilium 10mg sale

 137. Hurikb napsal:

  buy alendronate 70mg without prescription furadantin 100 mg canada generic motrin 600mg

 138. quahfigh napsal:

  writing a proposal for a research paper personal statement for high school seniors write it on a piece of paper

 139. adadader napsal:

  resume help technical resume services customer service objective statement for resume

 140. Cjqltc napsal:

  indomethacin online buy buy flomax without prescription buy cenforce 50mg

 141. Aragoc napsal:

  pamelor 25 mg generic order panadol pill paroxetine oral

 142. DostromMt napsal:

  Stromectol 12mg online Ivermectin tablets for humans Stromectol 3 mg pills

 143. Ara napsal:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you
  create this website yourself or did you hire someone
  to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my
  own blog and would like to know where u got this from.
  thank you

  My webpage natural oils

 144. Lfdpqe napsal:

  cost doxycycline 200mg chloroquine ca medrol 4mg pills

 145. Dqlfag napsal:

  famotidine price buy pepcid 20mg without prescription order mirtazapine for sale

 146. Harold napsal:

  Its such as you learn my mind! You appear to understand so
  much about this, like you wrote the guide in it or something.
  I believe that you could do with a few % to force the message house a little bit,
  however other than that, that is magnificent blog.

  An excellent read. I will definitely be back.

  Feel free to surf to my website เว็บซื้อหวยรัฐบาลออนไลน์

 147. Rugbvr napsal:

  ropinirole price rocaltrol for sale labetalol 100 mg cost

 148. Iyjcxw napsal:

  tadalafil price buy plavix generic buy amoxicillin 500mg online

 149. Sgqyzr napsal:

  order esomeprazole pill esomeprazole capsules order lasix for sale

 150. Scwcmd napsal:

  Q: How do I know if I’m pregnant?
  A: Buy Cialis Generic online teva Generic Cialis cialis is amazing

 151. Santiago napsal:

  At this time it sounds like BlogEngine is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your
  blog?

  Here is my blog – propecia vs finasteride side effects

 152. Yxdxdr napsal:

  minocycline price order minocycline 50mg for sale order hytrin 1mg for sale

 153. Camilla napsal:

  It’s impressive that you are getting ideas from this piece of writing
  as well as from our argument made at this place.

  Feel free to surf to my web site BlackBird 4K Drone Review

 154. Xjsbts napsal:

  cost tadalafil 10mg cheap viagra erection pills viagra online

 155. sildefran.com napsal:

  Comment reconnaitre les signes de l’impuissance de l’homme ou acheter du viagra ou trouver du viagra rapidement.

 156. Lepavawl napsal:

  term paper and essay writing service writemyessaymy.org best essay writig service

 157. Anqsll napsal:

  glycomet order buy tamoxifen tamoxifen tablet

 158. Jacklyn napsal:

  Hello, every time i used to check blog posts here in the early hours in the break of day, since i love to find out more and more.

  my web blog; artificial intelligence business ideas

 159. Emivalm napsal:

  kosten cialis apotheke Cialis cvs lady cialis side effects.

 160. Shfunn napsal:

  order provigil generic buy stromectol 3mg online promethazine pill

 161. Maxine napsal:

  My partner and I stumbled over here coming
  from a different web address and thought I may as well check
  things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page
  repeatedly.

  My site: オナホ

 162. Cruite napsal:

  hydroxychloroquine 200mg for sale hydroxychloroquine mechanism of action plaquenil and sun

 163. InotaHob napsal:

  goodrx viagra best place to buy viagra online sildenafil citrate

 164. Rovien napsal:

  buy viagra online without prescription cost of viagra viagra online

 165. Xejsjz napsal:

  buy accutane 20mg online prednisone 40mg oral order ampicillin 500mg sale

 166. Wodype napsal:

  Pills prescribing information. Cautions. zithromax z pak zithromax for std

 167. MembegO napsal:

  Drugs information sheet. What side effects? sildenafil mechanism of action sildenafil generic

 168. enroky napsal:

  viagra woman home remedy viagra 20 mg sildenafil

 169. Gnivkh napsal:

  ed pills for sale best natural ed pills proscar price

 170. injum napsal:

  lasix renogram furosemide is used for lasix drug interactions

 171. Rachel napsal:

  Keep on writing, great job!

  Visit my blog post … acetaminophen butalbital and caffeine 325 mg 50 mg 40 mg

 172. Frienda napsal:

  medicine called metronidazole metronidazole gel used for bacterial infections metronidazole triconex

 173. Nxoawq napsal:

  cost zofran order ondansetron for sale bactrim 960mg sale

 174. Dannie napsal:

  I need to to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every bit of it.
  I have got you book marked to check out new things you post…

  Visit my website – Testoximal Reviews

 175. Erhhbn napsal:

  buy accutane 20mg without prescription buy accutane 10mg without prescription azithromycin 250mg usa

 176. Ebony napsal:

  Please let me know if you’re looking for a article author for your site.
  You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for
  your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
  Cheers!

  My web-site – Camisetas de futbol baratas para 2024 de CDFB2024

 177. Evibre napsal:

  albuterol inhaler 90 mcg cheap albuterol albuterol hfa 90 mcg dosage

 178. Nbekht napsal:

  buy ventolin 2mg online oral augmentin 625mg augmentin 625mg pill

 179. Oppom napsal:

  where to buy ventolin for nebuliser albuterol side effects levalbuterol inhaler

 180. iceve napsal:

  can i buy proscar over the counter proscar online uk proscar online uk

 181. Ray napsal:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your
  website and in accession capital to assert that
  I get actually enjoyed account your blog
  posts. Any way I will be subscribing to your augment and
  even I achievement you access consistently rapidly.

  Feel free to visit my web-site find more

 182. Djuojj napsal:

  prednisolone 10mg sale buy gabapentin 600mg without prescription furosemide 100mg canada

 183. Bob napsal:

  best passive income ideas for busy doctors in canada
  legitimate work from home jobs without investment nurse passive income opportunities
  nursing passive income ideas

  Also visit my blog online earning options for doctors

 184. Wvgoba napsal:

  buy provigil 200mg online order lopressor 50mg pill order metoprolol 50mg

 185. itef07 napsal:

  sildenafil citrate side effects sildenafil dosag how to reduce side effects of sildenafil

 186. KevinfTex napsal:

  водительские удостоверения

 187. Nwpkqq napsal:

  avodart 0.5mg cost order cephalexin generic buy orlistat 120mg online

 188. Ybevmr napsal:

  buy vibra-tabs pills buy vardenafil online cheap buy acyclovir 400mg