7. 12. 2022

SZ: Pokyn obecné povahy, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 2/2020

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 18. února 2021, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 2/2020

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:

Čl. I
Změna pokynu obecné povahy o postupu státních zástupců v trestním řízení

Pokyn obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 2/2020, se mění takto:

1. V čl. 1 se na konci doplňují nové odstavce 5 až 13, které včetně poznámek pod čarou č. 1a až 1e znějí:

„(5)Tento pokyn obecné povahy se nevztahuje na postup Úřadu evropského veřejného žalobce;1a) (dále jen „EPPO“).

(6) Státní zástupce nesmí být činný ve věci, v níž EPPO vykonává svou pravomoc;1b) aktivně napomáhá a podporuje trestní řízení, jež vede EPPO (čl. 5 odst. 6 nařízení 2017/1939).

(7) Pokud se EPPO rozhodne vykonat svou pravomoc v souladu s čl. 26 odst. 1 nebo čl. 27 odst. 1 nařízení 2017/1939, státní zástupce již nemůže vykonávat vlastní pravomoc ve vztahu k trestnému činu, jehož se postup EPPO týká (čl. 25 odst. 1 věta druhá nařízení 2017/1939).

(8) Pokud státní zástupce obdrží informaci EPPO o tom, že EPPO převzal věc, v níž byl předtím činný tento státní zástupce, v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení 2017/1939, nadále již v této věci nepůsobí; o převzetí věci EPPO informuje neprodleně Nejvyšší státní zastupitelství. Státní zástupce však v takové věci provede nebo nechá provést naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného prověřování nebo vyšetřování; o provedení těchto opatření bez zbytečného odkladu vyrozumí evropského pověřeného žalobce, který koná řízení ve věci, nebo pokud ještě nebyl určen, EPPO.1c)

(9) Při provádění naléhavých opatření nezbytných k zajištění účinného prověřování nebo vyšetřování se podle povahy věci a okolností případu přiměřeně postupuje podle ustanovení tohoto pokynu obecné povahy, jež upravují příslušná zajišťovací nebo omezující opatření (zejména zadržení, vazba, vydání příkazu k zatčení, zajišťovací opatření proti majetku, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, zjišťování údajů z telekomunikačního provozu, domovní prohlídka nebo prohlídka jiných prostor a pozemků).

(10) Státní zástupce neprodleně oznámí EPPO skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by EPPO mohl vykonat svou pravomoc podle odstavce 6,1d) nebo případné poznatky, jež mohou sloužit jako podnět k zahájení trestního řízení (čl. 13 odst. 8) pro takový trestný čin. K žádosti EPPO lze údaje uvedené v oznámení doplnit nebo upřesnit. Oznámení i jeho případné doplnění státní zástupce zašle na vědomí Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

(11) Oznámení podle odstavce 10 obsahuje zejména

a) popis skutkových okolností věci, včetně výše škody, která byla nebo měla být způsobena,
b) právní kvalifikaci, jež podle dosud získaných poznatků přichází v úvahu,
c) dostupné informace o poškozených, podezřelých a dalších osobách.1e)

Pokud EPPO vydá formulář k provádění těchto oznámení, státní zástupce jej použije.

(12) Pokud se EPPO zdrží výkonu své pravomoci podle čl. 25 odst. 3 nařízení 2017/1939 nebo rozhodne o postoupení a předání řízení vnitrostátním orgánům podle čl. 34 nařízení 2017/1939, ve věci nadále působí státní zástupce, jehož příslušnost se určí podle trestního řádu a jednacího řádu.

(13) Ustanoveními odstavců 6 až 12 nejsou dotčeny čl. 3a, 3b a 3c.

1a) Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (dále jen „nařízení 2017/1939“).

1b) Čl. 22 odst. 1, 2 a 3, čl. 23, čl. 25 odst. 1, čl. 27 nařízení 2017/1939.

1c) Čl. 28 odst. 2 věta druhá nařízení 2017/1939.

1d) Čl. 24 odst. 1, 2 a 4 nařízení 2017/1939; § 34e zákona o státním zastupitelství; § 158 odst. 1 věta druhá tr. ř.

1e) Čl. 24 odst. 4 nařízení 2017/1939.“

2. Za čl. 3 se vkládají nové čl. 3a až čl. 3c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 3a až 3i znějí:

„Čl. 3a
Spory o příslušnost mezi státním zastupitelstvím a Úřadem evropského veřejného žalobce

Spory o příslušnost mezi státním zastupitelstvím a EPPO1a) rozhoduje Nejvyšší státní zastupitelství,3a) které tak činí usnesením, jež se doručí dotčenému státnímu zastupitelství a EPPO; proti usnesení není stížnost přípustná.2)

3a) Čl. 25 odst. 6 nařízení 2017/1939; § 34g zákona o státním zastupitelství.

Čl. 3b
Další pravomoci Nejvyššího státního zastupitelství

Nejvyšší státní zastupitelství je činné ve všech případech, kdy nařízení 2017/1939

a) stanoví povinnost konzultovat věc s příslušným vnitrostátním orgánem,3b)

b) vymezuje možnost takové konzultace,3c)

c) vyžaduje žádost nebo souhlas příslušného vnitrostátního orgánu,3d)

d) stanoví povinnost EPPO uvědomit o určitém opatření příslušné vnitrostátní orgány nebo jim postoupit věc k dalšímu řízení.3e)

3b) Čl. 25 odst. 3, čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 1 nařízení 2017/1939.

3c) Čl. 25 odst. 2 nařízení 2017/1939.

3d) Čl. 25 odst. 4, čl. 34 odst. 5, odst. 6 nařízení 2017/1939.

3e) Čl. 24 odst. 8, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 7, čl. 28 odst. 4 nařízení 2017/1939; čl. 34 odst. 1, 2 a 3 nařízení 2017/1939; čl. 39 odst. 4 nařízení 2017/1939.

Čl. 3c
Pravomoci státního zástupce ve vztahu k EPPO

Státní zástupce vykonávající dozor v dané trestní věci je ve vztahu k EPPO zejména činný,

a) poskytuje-li informace EPPO (čl. 1 odst. 10 a 11),3f)
b) podává-li doplňující informace k žádosti EPPO nebo i bez takové žádosti.3g)
c) jestliže je informován o učiněných opatřeních,3h) nebo je-li mu předán EPPO spis,

3i) 3f) Čl. 24 odst. 2, 3 a 5, čl. 27 odst. 3, 4 a 7 nařízení 2017/1939.
3g) Čl. 27 odst. 7 věta druhá nařízení 2017/1939.
3h) Čl. 24 odst. 7, čl. 26 odst. 2, čl. 27 odst. 1 věta první a druhá, čl. 27 odst. 3 věta první a odst. 7 věta první.
3i) Čl. 34 odst. 7 nařízení 2017/1939.“

3. V čl. 9 se na konci doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost o přezkoumání postupu podle odstavců 1 a 2 se ve věci, v níž je činný EPPO,1b) bez zbytečného odkladu postoupí EPPO.“

4. V čl. 11 odstavec 1 se v poznámce pod čarou č. 11 zrušují slova „§ 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb.“.

5. V čl. 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou zní:

„(2) V úředním záznamu státního zástupce o přibrání konzultanta se uvede důvod přibrání, jeho jméno, pracovní zařazení a obor speciálních znalostí. Za činnost konzultanta náleží za poskytnutí odborné pomoci odměna a náhrada hotových výdajů, které účelně vynaložil v přímé souvislosti s poskytováním odborné pomoci; odměna nenáleží konzultantovi, který poskytuje odbornou pomoc v pracovněprávním vztahu ke správnímu úřadu, jinému orgánu, vědecké nebo výzkumné instituci, odměnu lze konzultantovi přiměřeně zkrátit nebo ji vůbec neposkytnout.17)

17) § 158 odst. 4 a 5 tr. ř.; vyhláška č. 508/2020 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení.“

6. V čl. 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Má-li státní zástupce za to, že k vyřízení podání je nebo může být příslušný EPPO, bez zbytečného odkladu podání postoupí EPPO (§ 16a odst. 3 zákona o státním zastupitelství); do sdělení o postoupení věci zahrne oznámení podle čl. 1 odst. 10, pokud jsou pro to naplněny důvody podle čl. 1 odst. 10. Je-li ve věci třeba provést naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného prověřování nebo vyšetřování, postupuje se podle čl. 1 odst. 8 věty druhé a odst. 9.“

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

7. V čl. 16 se na konci doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„(4) Zjistí-li státní zástupce po přezkoumání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, že jde o věc, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO,1b) učiní v takové věci oznámení podle čl. 1 odst. 10. Je-li ve věci třeba provést naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného prověřování nebo vyšetřování, postupuje se podle čl. 1 odst. 8 věty druhé a odst. 9.“

8. V čl. 24 odst. 1 písm. a) se na konci doplňuje text: „jde-li o věc, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO,1b) učiní v takové věci neprodleně oznámení podle čl. 1 odst. 10. Podle povahy věci a okolností případu provede naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného vyšetřování (čl. 1 odst. 8 věta druhá a odst. 9).“

9. V čl. 24 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) V případě trestního stíhání právnické osoby, jde-li o věc, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO, státní zástupce postupuje obdobně jako u trestního stíhání fyzické osoby [čl. 24 odst. 1 písm. a)].“

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

10. Včl. 24 se na konci odstavce 6 doplňuje text: „Pokud státní zástupce před rozhodováním o stížnosti zjistí, že jde o věc, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO,1b) o stížnosti nerozhoduje a věc oznámí EPPO podle čl. 1 odst. 10.“

11. V čl. 26 odst. 1 se na konci doplňuje věta: „Státní zástupce se ve věci, v níž je dána nebo může být dána věcná příslušnost EPPO,1b) může zúčastnit úkonu přípravného řízení jen tehdy, provádí-li se naléhavá opatření nezbytná k zajištění účinného vyšetřování (čl. 1 odst. 8 věta druhá a odst. 9).“

Čl. II
Změna pokynu obecné povahy o informacích

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2011, ve znění pokynu obecné povahy č. 4/2012, č. 5/2013, č. 12/2013, č. 3/2015, č. 6/2016 a č. 3/2017, se mění takto:

1. V čl. odst. 1 písm. b) se doplňují body 3 až 6, které znějí:

„3. o nichž obdrží informaci Úřadu evropského veřejného žalobce o tom, že Úřad evropského veřejného žalobce převzal věc v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce [čl. 1 odst. 8 věta první pokynu obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 1/2021],

4. oznamuje-li skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc nebo případné poznatky, jež mohou sloužit jako podnět k zahájení trestního řízení, včetně případného doplnění [čl. 1 odst. 10 pokynu obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 1/2021],

5. poskytují-li se informace Úřadu evropského veřejného žalobce nebo v případě informování Úřadem evropského veřejného žalobce [čl. 3c pokynu obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 1/2021],

6. obdrží-li jakoukoli relevantní informaci o zamýšlené konzultaci ze strany Úřadu evropského veřejného žalobce, o tom, že má být vyžadován souhlas vnitrostátních orgánů nebo je třeba jejich žádosti v trestní věci, nebo obdrží-li žádost Úřadu evropského veřejného žalobce o další informace, popřípadě je-li uvědoměn o určitém opatření Úřadu evropského veřejného žalobce [čl. 3c pokynu obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pokynu obecné povahy č. 1/2021].“

2. V čl. 1 se na konci doplňuje nový odstavec 9, který zní:

„(9) Státní zastupitelství v případech uvedených v odstavci 1 písm. b) pod body 3 až 6 podá stručnou informaci o osobách obviněných, podezřelých či poškozených, o skutkových okolnostech a o právní kvalifikaci, jakož i o důvodech, pro které byl uplatněn určitý postup.“

Čl. III
Přechodné ustanovení

Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) pod body 3 až 6 se podají i ve věcech trestných činů spáchaných po dni 20. 11. 2017.

Čl. IV
Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, tento den oznámí nejvyšší státní zástupce poté, corozhodnutí Komise bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie; s výjimkou bodů 4 a 5 čl. I, které nabývají účinnosti dnem vydání.

Nejvyšší státní zástupce:
JUDr. Pavel Zeman v. r.

Diskuze (5) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Iqfstf napsal:

  order levofloxacin 500mg generic levofloxacin ca

 2. Crtgxk napsal:

  purchase avodart online buy ondansetron 4mg ondansetron 4mg pills

 3. Jnllvh napsal:

  aldactone brand finasteride pills order diflucan online cheap

 4. Uhgrac napsal:

  ampicillin online order erythromycin 250mg online erythromycin 250mg generic

 5. Bfwvni napsal:

  buy fildena for sale cheap bimatoprost order methocarbamol 500mg pill