7. 12. 2022

SZ: Pokyn obecné povahy o informacích

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 31. října 2011,
o informacích

Změna: 4/2012
Změna: 5/2013
Změna: 12/2013
Změna: 3/2015
Změna: 3/2015 (část)
Změna: 6/2016 (část)
Změna: 6/2016
Změna: 3/2017

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:

Čl. 1
Informování v soustavě státního zastupitelství

(1) Státní zastupitelství informují jednotlivé odbory Nejvyššího státního zastupitelství o nápadu a vyžádají-li si další informování, i o způsobu vyřízení věci, konají-li řízení v prvním stupni, a to
a) odbor trestního řízení o trestných činech, nejde-li o věci v působnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality

1. spáchaných z národnostní, rasové, náboženské, nebo politické nebo jiné nenávistné pohnutky,
2. maření přípravy a průběhu voleb a referenda,
3. souvisejících s korupcí,
4. spáchaných úředními osobami 1),
5. souvisejících s veřejnou soutěží nebo veřejnou zakázkou,
6. souvisejících s terorismem, či směřujícím proti základům nebo bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace,
7. které se nepromlčují,
8. spáchaných právnickými osobami 1a)
9. spáchaných v souvislosti s podporou výroby elektřiny ze slunečního záření podle jiného právního předpisu,
10. souvisejících se zkrácením daně, poplatku nebo podobné povinné platby v případech, ve kterých správce daně využil některého ze sankčních oprávnění podle § 250 až 252 daňového řádu a tato skutečnost je důvodem nebo byla zvažována jako důvod nepřípustnosti trestního stíhání,

b) odbor závažné hospodářské a finanční kriminality o trestných činech
1. k jejichž projednání jsou v prvním stupni příslušná vrchní státní zastupitelství podle § 15 jednacího řádu,
2. jimiž byla způsobena škoda nejméně 10.000 EUR, a byly spáchány proti měně euro nebo jimi byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie,

c) odbor veřejné žaloby v netrestních věcech o
1. podání návrhů státního zastupitelství na nezákonnost stávky nebo výluky
2. vstupech do řízení ve věcech, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů, a moratoria,
3. podání návrhu na zrušení obchodní korporace,3
4. podání návrhů ve věcech ochrany proti domácímu násilí, svéprávnosti, prohlášení za mrtvého, nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb a neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků,3a

d) analytický a legislativní odbor o nálezu Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí soudu ve věci, v níž byl činný státní zástupce,

e) mezinárodní odbor o žádostech státních zástupců o právní pomoc zasílaných do ciziny a cizozemských žádostech o právní pomoc, které se týkají podezření z podplácení zahraničních veřejných činitelů českou fyzickou či právnickou osobou.

(2) Dozorový státní zástupce informuje netrestní oddělení krajského státního zastupitelství o trestní věci proti

a) příslušníku nebo zaměstnanci Vězeňské služby pro čin spáchaný v souvislosti s plněním jeho služebních nebo pracovních úkolů, pokud měl vliv na výkon vazby nebo trestu umístěných osob,

b) osobě pro čin spáchaný v souvislosti s návštěvou obviněného, byl-li důsledkem závad v činnosti Vězeňské služby.

(3) Státní zastupitelství informuje o nápadu trestného činu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) bod 8 až od vydání usnesení o zahájení trestního stíhání nebo od podání návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu na základě výsledků zkráceného přípravného řízení; již od vydání usnesení o odložení věci nebo od odevzdání věci však informuje tehdy, pokud právnická osoba uplatnila, a to i neúspěšně, liberační důvod 16)

(4) Státní zastupitelství informuje o nápadu trestného činu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) bod 10 až od vydání usnesení o odložení věci, od vydání usnesení o zastavení trestního stíhání soudem nebo od vydání rozsudku nalézacím soudem, a to zasláním kopie takového rozhodnutí.

(5) Informace se poskytují sdělením podstatných údajů či zasláním kopie

a) rozhodnutí nebo opatření o odložení či odevzdání věci,
b) záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo usnesení o zahájení trestního stíhání,
c) vstupu nebo návrhu v netrestní oblasti,
d) obžaloby nebo jiného rozhodnutí ve věci v přípravném řízení (včetně usnesení o přerušení trestního stíhání),
e) rozhodnutí soudu ve věci samé,
f) opravného prostředku státního zástupce,
g) záznamu o vytěžení poznatku [odstavec 1 písm. c) bod 3].
Poskytuje-li státní zastupitelství informaci o nápadu trestného činu právnické osoby, která úspěšně či neúspěšně uplatnila liberační důvod 16), vyznačí tuto skutečnost zřetelně na informaci nebo v průvodním sdělení například citací „§ 8 odst. 5“.

(6) Vedoucí státní zástupce neprodleně oznámí nejvyššímu státnímu zástupci údaje o trestných činech, u kterých to považuje pro jejich závažnost a celospolečenský význam za vhodné.

(7) Je-li to nezbytné k výkonu vlastní působnosti nejblíže vyššího státního zastupitelství, jeho vedoucí státní zástupce může stanovit, že nižší státní zastupitelství v jeho územní působnosti jej bude rovněž informovat, a to i o jiných věcech. Vedoucí státní zástupce o takovém opatření vyrozumí odbor Nejvyššího státního zastupitelství, do jehož působnosti informace náleží.

(8) Pokud to není nezbytné pro splnění účelu informování, státní zastupitelství v informaci neuvádí

a) skutečnosti, které jsou předmětem státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti 4),
b) utajované informace 5),
c) údaje o použití operativně pátracích prostředků 6),
d) informace zjištěné z odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 7)
To neplatí, požádá-li informované státní zastupitelství o poskytnutí takové informace výslovně, nebo je taková informace obsažena v aktu, jímž se informuje, anebo se jedná o poskytnutí informace v rámci výkonu dohledu 8).

Čl. 2
Informování vně státního zastupitelství

(1) Informovat o konkrétní věci může státní zastupitelství, které je nebo bylo ve věci činné, a vykonávalo-li ve věci dohled, i bezprostředně vyšší. Je-li ve věci činných více státních zastupitelství, může si informování vyhradit vyšší z nich.

(2) Za informování o činnosti státního zastupitelství odpovídá vedoucí státní zástupce. Činnost státního zastupitelství nesmí být ztížena nesprávným nakládáním s informacemi. Vedoucí státní zástupce může informování ve věcech, které si vyhradil, zajistit jím pověřenou osobou.

(3) Při nastalém nebo hrozícím úniku informací, který může ohrozit účel trestního řízení anebo vážně poškodit práva osob, si dozorový státní zástupce vyhradí právo poskytnout informace o trestní věci 9).

Čl. 3
Svobodný přístup k informacím

(1) Postup při zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací veřejnosti upravuje jiný předpis 10).

(2) Státní zastupitelství zahrnou do zveřejňovaných informací11) úpravu opravných prostředků12) a dohledu8) ve vztahu ke státnímu zastupitelství, s vysvětlením rozdílu mezi opravným prostředkem a podnětem k dohledu. Okresní a krajská státní zastupitelství do informací zahrnou úpravu návrhů na zahájení nebo vstupu do občanského soudního řízení 13), a krajská, vrchní a Nejvyšší státní zastupitelství do informací zahrnou úpravu dozoru v místech, kde je omezována osobní svoboda 14) a právního styku s cizinou 15) .

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se pokyn obecné povahy č. 1/2010, o informacích.

Čl. 5
Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2011.

Nejvyšší státní zástupce:
JUDr. Pavel Zeman v.r.
Vybraná ustanovení novel

Čl. II pokynu obecné povahy č. 4/2012

Přechodné ustanovení

Nižší státní zastupitelství podá bez zbytečného prodlení dodatečnou informaci o nápadu ve věcech, v nichž byly zahájeny úkony trestního řízení nebo zahájeno trestní stíhání proti právnické osobě přede dnem účinnosti tohoto pokynu obecné povahy.

Čl. II pokynu obecné povahy č. 5/2013

Přechodné ustanovení

Nižší státní zastupitelství podá bez zbytečného odkladu dodatečnou informaci podle čl. 1 odst. 1 písm. a) bod 9 o nápadu trestních věcí, v nichž byly zahájeny úkony trestního řízení nebo zahájeno trestní stíhání přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu obecné povahy.

Čl. II pokynu obecné povahy č. 3/2017

Přechodné ustanovení

Nižší státní zastupitelství podají bez zbytečného odkladu dodatečnou informaci podle čl. 1 odst. 1 písm. e) o nápadu takových žádostí zaslaných či doručených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu obecné povahy, a to v dosud neskončených řízeních.

____________________

1) § 127 tr. zákoníku

1a) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

1b) § 21 a § 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 231 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3 § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

3a) § 8 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. § 42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

4) Např. § 8 odst. 2 tr. ř., § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.

5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 158b a násl. tr. ř. 7) § 88 tr. ř.

8) § 9 odst. 1 a 2 a 12c až 12e zákona č. 283/1993 Sb., zákona o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 8a odst. 3 tr. ř.

10) § 5 odst. 1 písm. g) a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. července 2009, čj. 13/2 008 – SOVP-SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti z 21.12.1999 čj. M-1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12) Např. § 141 odst. 2, 142 odst. 1, 143, 146 odst. 2 písm. a), b), 147, 265d odst. 1 a 466 tr. ř., část čtvrtá vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů,

§ 229 občanského soudního řádu, § 102 soudního řádu správního.

13) Např. § 35 občanského soudního řádu, § 42 zákona o státním zastupitelství.

14) § 78 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb.

15) Část čtvrtá, hlava dvacátá pátá tr. ř.

16) § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb.

Diskuze (285) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Clinton napsal:

  %%

  Here is my web site: Seo Agency Manchester

 2. Hamish napsal:

  There are many benefits of playing poker online.
  Online poker is simple to play, and there are no waiting lists and no secondhand smoking.
  You can also enjoy the variety of games.

  Here is my blog :: gambler; friv4school2017.org,

 3. Mitzi napsal:

  %%

  my website :: Top 10 Mens Aftershave

 4. Stella napsal:

  %%

  Feel free to visit my webpage: expensive mens aftershave; http://www.ubiqueict.com,

 5. Mandy napsal:

  There are many benefits of playing online casino.
  You don’t have to invest a lot of money. The majority of online casinos offer no-cost games for players to test them out to determine which
  games they like best.

  my web-site gambler (https://poker88asia.co)

 6. Son napsal:

  Online poker is legal. However you must verify that you are legal age.
  Online poker sites require that players are at minimum 18 years old before
  they can play. However, some sites may require verification before you can download their software.

  Also visit my web site; Gaming (https://Sbjmk.Com)

 7. Leatha napsal:

  %%

  Here is my blog – upvc windows Enfield

 8. Lila napsal:

  %%

  my page – perfumes Womens

 9. Leonor napsal:

  Online slots are a favorite pastime for millions of players.
  This exciting and fun kind of gambling is a great way
  to pass the time or to make extra money. There are a myriad of games to play, and even games that are free.

  Take a look at my site; sports (https://bos88amanzon.Id/)

 10. Launa napsal:

  %%

  Stop by my homepage … Women’s perfume

 11. Delilah napsal:

  %%

  my page – hemp edibles Illinois

 12. Finn napsal:

  %%

  my blog: Private Psychiatry

 13. Jamaal napsal:

  %%

  Here is my blog … cbd Oils online

 14. Tia napsal:

  %%

  Here is my blog post … Mens aftershave Brands

 15. Andres napsal:

  Online betting offers both bookmakers as well as bettors many
  advantages. These betting websites allow gamblers to bet on their favorite
  sports, as well as earn them money. They provide a range
  of options for depositing money.

  my page; Dealers (Mitrajudi.Net)

 16. Rudolph napsal:

  %%

  Review my homepage: cbd oil near Me

 17. Lelia napsal:

  %%

  Visit my page: Edible for Sale

 18. Brittny napsal:

  %%

  Here is my homepage edible for Sale

 19. Nicolas napsal:

  %%

  Here is my homepage :: Mental Health

 20. Dwayne napsal:

  %%

  Also visit my homepage :: Private Psychiatry

 21. Krystle napsal:

  %%

  Look at my site private mental health assessment uk

 22. Margaret napsal:

  %%

  Here is my website … Hemp Edibles

 23. Silvia napsal:

  %%

  Visit my blog post Enfield window repairs

 24. Uta napsal:

  %%

  my webpage :: private psychiatry Near me

 25. Valorie napsal:

  %%

  Also visit my webpage hemp edibles nevada

 26. Candelaria napsal:

  %%

  Here is my blog … Cbd oils online; https://danielenhof-breitnau.de,

 27. Rosaura napsal:

  %%

  Look into my blog post – best Cbd oils

 28. Bill napsal:

  %%

  my web-site … mental health near me (http://www.shiftup.ca)

 29. Tyrell napsal:

  %%

  my homepage – luton double glazing repairs

 30. Melinda napsal:

  %%

  Here is my web-site; gummy bear Edibles

 31. Marcos napsal:

  %%

  Also visit my website – Private Psychiatrist

 32. Bernd napsal:

  %%

  Also visit my homepage :: tommy chongs cbd good Vibes Reviews

 33. Faustino napsal:

  Slots online are an extremely popular pastime for millions
  of players at online casinos. This exciting and fun form of gambling is a great way
  to pass the time or earn money.

  Also visit my webpage – Sports (Medicalstart.Biz)

 34. Weldon napsal:

  %%

  Here is my webpage: mens aftershaves uk

 35. Stacia napsal:

  %%

  Stop by my web blog Upvc doors in luton

 36. Star napsal:

  %%

  my blog post Cbd tincture for sale

 37. Emilie napsal:

  %%

  Here is my homepage – mens Aftershave Brands

 38. Deanna napsal:

  %%

  my homepage Private Psychiatry

 39. Justina napsal:

  %%

  Here is my website :: Sativa Edibles Washington DC

 40. Yasmin napsal:

  %%

  Also visit my web blog Cbd Oils Online

 41. Celeste napsal:

  %%

  Feel free to visit my site: Online Psychiatric Test

 42. Julius napsal:

  %%

  Also visit my page Front Doors luton

 43. Mohammad napsal:

  %%

  My web-site: buy edible

 44. Fred napsal:

  There are numerous reasons to participate in sports betting, from the potential to earn profits to the fact that it provides excitement and a 
  reason to look forward to the overall experience.

  My web-site Poker – https://Zoomlar.Com,

 45. Effie napsal:

  %%

  My webpage; tommy chong’s Good vibes

 46. Travis napsal:

  %%

  my web-site Mens Aftershave Gifts

 47. Nydia napsal:

  %%

  my page; Tommy chongs nice Dreams

 48. Viola napsal:

  %%

  Here is my page – psychiatric evaluation online

 49. Glenda napsal:

  %%

  my website :: upvc doors luton

 50. Aida napsal:

  %%

  Look into my website online Mental health assessment Uk

 51. Monty napsal:

  %%

  Take a look at my webpage Victorian Doors Enfield

 52. Howard napsal:

  %%

  Have a look at my homepage: Best Cbd Tinctures Oil

 53. Noel napsal:

  %%

  My blog post … windows Bromley

 54. Kelsey napsal:

  %%

  Have a look at my blog post … Buy cbd Oil

 55. Marilou napsal:

  %%

  My web-site – enfield Doors

 56. Murray napsal:

  %%

  Feel free to visit my page :: tommy chong’s Cbd Nice Dreams

 57. Staci napsal:

  %%

  Here is my webpage – enfield Window Repair ltd

 58. Leandro napsal:

  %%

  my site: private psychiatric care

 59. Loreen napsal:

  New Yorkers can place online bets on sports since January 8th 2022.

  Four major operators have been granted licenses for mobile betting.
  They will be able offer their services in a variety of ways.
  These operators include Bally’s and DraftKings NY.

  Feel free to surf to my web blog … bet, gojiberrycilegi.com,

 60. Layne napsal:

  %%

  Review my web site: mens aftershave wholesale

 61. Glenn napsal:

  %%

  Also visit my page – Online psychiatrist uk

 62. Lisette napsal:

  %%

  Here is my homepage :: private psychiatrists

 63. Derrick napsal:

  %%

  My site – Tommy chong cbd good Vibes

 64. Adam napsal:

  %%

  Also visit my homepage: full Mental Health assessment online

 65. Christi napsal:

  %%

  Feel free to surf to my webpage; Cbd oils

 66. Kitty napsal:

  %%

  my web page cbd oils near Me

 67. Rae napsal:

  %%

  Also visit my site Cbd Oil Online

 68. Dakota napsal:

  %%

  my homepage Upvc Door locks bromley

 69. Everett napsal:

  %%

  Also visit my homepage – tommy chongs good vibes cbd

 70. Louella napsal:

  %%

  Also visit my web blog: good vibes cbd oil

 71. Micah napsal:

  %%

  Here is my site :: online Psychiatrist

 72. Ian napsal:

  %%

  My page – best Cbd Oils

 73. Kaitlyn napsal:

  %%

  Also visit my web page – private Psychiatrists

 74. Olen napsal:

  %%

  Also visit my web-site Private Mental health diagnosis

 75. Eliza napsal:

  %%

  my homepage; Best cbd oils

 76. Concetta napsal:

  %%

  Here is my webpage – window Refurbishment enfield

 77. Martina napsal:

  %%

  Here is my blog post :: edible near me – Antonio,

 78. Maxwell napsal:

  %%

  Also visit my blog post … psychiatry private

 79. Felicia napsal:

  %%

  Also visit my homepage :: mental health assessments for adults

 80. Almeda napsal:

  %%

  Review my page: enfield repairs

 81. Traci napsal:

  %%

  Take a look at my site :: front doors bromley

 82. Bebe napsal:

  %%

  Feel free to surf to my homepage; enfield Double glazing

 83. Brock napsal:

  %%

  Look into my web-site Doors Bromley

 84. Keri napsal:

  A player can select the theme they would like to play and choose from hundreds of online slots, which
  include classics as well as more recent branded releases. While
  the payouts could differ but they all use the same mathematical formula.

  my webpage :: Best, Parasakthigroups.Org,

 85. Ewan napsal:

  New Yorkers can place bets online (Tammi)
  on sports starting January 8th, 2022. Four major operators have been granted licenses
  to mobile betting. They will be able to provide their
  services in a variety ways.

 86. Arlen napsal:

  %%

  my web site :: Replacement windows enfield

 87. Dakota napsal:

  %%

  Have a look at my web blog :: composite front doors luton

 88. Wesley napsal:

  %%

  My web page: window Replacement enfield

 89. Rae napsal:

  %%

  Feel free to visit my webpage :: double glazing repairs in bromley

 90. Mary napsal:

  %%

  Also visit my web page :: Door Company Near Me Enfield

 91. Edgar napsal:

  %%

  Check out my web-site; double glazing repair bromley

 92. Randymog napsal:

  Good content, Thank you! how to write an introduction for a persuasive essay professional resume writing service papers writing service

 93. KevinVah napsal:

  Nicely put. Thank you.
  common app essay help cpm homework help writers help

 94. AlvenBrigo napsal:

  Reliable forum posts. Thank you. homework help colleges without essays

 95. Abrahamstore napsal:

  You actually mentioned that exceptionally well. help on college essay essay typer thesis writing service uk

 96. Marvintip napsal:

  buy cialis rx

 97. Wendellmon napsal:

  Kudos, I appreciate it.
  northwest pharmacy/com online pharmacy school internet pharmacy

 98. Alvinhig napsal:

  Very good knowledge. With thanks.
  college application essay length write a college essay report writing service

 99. Alvinhig napsal:

  Thanks, Awesome stuff!
  college scholarships without essays https://essayssolution.com/ photo essay website

 100. BruceZerce napsal:

  You explained it effectively.
  online pharmacy reviews best online canadian pharmacy canada drug pharmacy

 101. Alvinhig napsal:

  Regards, I appreciate it!
  essay on why i want to go to college https://essaypromaster.com/ custom writing company

 102. Wendellmon napsal:

  You explained that fantastically!
  cialis online pharmacy canadian pharmacies that are legit canada pharmaceuticals online

 103. BruceZerce napsal:

  Cheers! Awesome stuff.
  best price prescription drugs safeway pharmacy canadian pharmacies that ship to us

 104. Wendellmon napsal:

  You actually explained that effectively.
  pharmacy pills viagra pharmacy 100mg legitimate canadian mail order pharmacies

 105. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Cheers.
  help with argumentative essay easy steps to writing an essay academic essay writing service

 106. BruceZerce napsal:

  Very good info. Many thanks.
  no prescription pharmacy international pharmacies that ship to the usa pharmacy online prescription

 107. Wendellmon napsal:

  Wonderful stuff. Regards.
  ed meds online mail order pharmacies canadadrugstore365

 108. Alvinhig napsal:

  Incredible lots of superb facts.
  how to write an evaluation essay on a movie essay writing service discount code business letter writing help

 109. Alvinhig napsal:

  Whoa all kinds of beneficial info.
  websites to type essays https://service-essay.com/ writing essay website

 110. BruceZerce napsal:

  Regards. I like this.
  walgreens pharmacy online aarp recommended canadian pharmacies medical pharmacies

 111. Wendellmon napsal:

  Very good content. Thank you.
  canadian pharma companies pharmacy online drugstore canadadrugstore365

 112. Alvinhig napsal:

  Kudos! I enjoy this!
  cheap custom essay papers https://flowleadsua.com/ online writing help

 113. Alvinhig napsal:

  Regards. Plenty of advice.
  heading for a college essay essay help forum help me write a personal statement

 114. Wendellmon napsal:

  Very good tips. With thanks.
  canadian discount pharmacy online medicine to buy meds online

 115. Alvinhig napsal:

  You actually stated that adequately!
  columbia college chicago essay https://orangepornhub.com/ personal statement writing help

 116. Alvinhig napsal:

  Amazing forum posts. Many thanks.
  best essay writers online https://essaypromaster.com/ write my homework

 117. BruceZerce napsal:

  You have made the point.
  no prescription pharmacy canadian viagra buy prescription drugs canada

 118. Wendellmon napsal:

  You actually revealed this effectively!
  canada pharmacies prescription drugs pharmacy prescription northwest pharmaceuticals canada

 119. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot, I appreciate this!
  college essay brainstorming essay writing prompts for high school write my lab report

 120. Alvinhig napsal:

  Useful knowledge. Thank you!
  how to write a essay for scholarship https://quality-essays.com/ custom dissertation writing services

 121. BruceZerce napsal:

  Effectively spoken truly. .
  compare prescription prices costco pharmacy pricing publix pharmacy online ordering

 122. Wendellmon napsal:

  Fantastic tips. Thanks a lot.
  canada prescription drugs canadian drugs pharmacy canadian pharmacies shipping to usa

 123. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks a lot.
  narrative essay writing help medical school essay help custom essay writing services reviews

 124. Alvinhig napsal:

  This is nicely expressed! .
  writing essays for college applications https://altertraff.com/ custom article writing service

 125. Wendellmon napsal:

  Fine forum posts. Regards!
  pharmacies near me us pharmacy no prior prescription canadian pharmacy generic viagra

 126. Alvinhig napsal:

  You explained that terrifically.
  the help essay writing my essay urgent essay writing service

 127. Alvinhig napsal:

  Useful material. Many thanks.
  good college essay introductions https://freshapps.space/ writers help

 128. BruceZerce napsal:

  Thanks. I appreciate it!
  price pro pharmacy canada drugstore online shopping legitimate canadian mail order pharmacies

 129. Wendellmon napsal:

  Wow many of good information!
  list of legitimate canadian pharmacies prescription drugs from canada shoppers drug mart pharmacy

 130. Alvinhig napsal:

  Good information. Many thanks!
  google essay writer essay writing service best resume writing services nyc

 131. Alvinhig napsal:

  You’ve made the point!
  writing prompts for college essays https://essaypromaster.com/ resume writing services

 132. BruceZerce napsal:

  Good stuff. Appreciate it.
  buy prescription drugs canada best online pharmacies no prescription discount canadian drugs

 133. Alvinhig napsal:

  You have made the point.
  how to write good college application essays essay rewriter write my dissertation for me

 134. Alvinhig napsal:

  Regards! I enjoy this!
  write better essays essaytyper help me write a thesis

 135. Alvinhig napsal:

  Truly many of fantastic info!
  write essay for scholarship https://agbsl.pro/ how much is a ghostwriter

 136. BruceZerce napsal:

  You actually explained this effectively.
  online pharmacies canadian pharmacy viagra canadian king pharmacy

 137. Wendellmon napsal:

  Nicely put. Many thanks.
  canadian pharmacies-24h viagra pharmacy 100mg canadian family pharmacy

 138. Alvinhig napsal:

  Seriously many of useful information!
  how to write essays fast essay help forum best resume writing services 2020

 139. Alvinhig napsal:

  Great forum posts. Thanks a lot!
  mit college essays https://essaywriting4you.com/ essay paper writing service

 140. Alvinhig napsal:

  Great material. Thanks!
  how to write essay conclusion write my essay writer essay

 141. BruceZerce napsal:

  Incredible all kinds of superb tips.
  best canadian pharmacies prescription cost comparison canada pharmacy online no script

 142. Alvinhig napsal:

  Incredible plenty of amazing material!
  how to write an persuasive essay how to write a case study essay essay writing website reviews

 143. Alvinhig napsal:

  You said it exceptionally well!
  essays online to buy essay rewriter content writing services usa

 144. BruceZerce napsal:

  You said it very well.!
  best online pharmacy trust pharmacy canada buy drugs online

 145. Wendellmon napsal:

  Thank you. Fantastic stuff.
  northwestpharmacy most reliable canadian pharmacies walgreens pharmacy online

 146. Alvinhig napsal:

  You actually explained this effectively.
  improving essay writing https://englishessayhelp.com/ custom academic writing services

 147. Alvinhig napsal:

  You have made your position quite effectively!.
  the help essay on racism essay writing service

 148. BruceZerce napsal:

  Appreciate it. Loads of forum posts.
  drug stores near me online pharmacy without scripts online drugstore pharmacy

 149. Wendellmon napsal:

  Regards. Loads of knowledge!
  canadian online pharmacies legitimate by aarp compare rx prices londondrugs

 150. Alvinhig napsal:

  You actually said that perfectly!
  how to write descriptive essays my writing experience essay i need help writing a speech

 151. Alvinhig napsal:

  Great material. Thank you!
  how to write a college entry essay essay rewriter cover letter writing service

 152. Alvinhig napsal:

  Factor certainly applied!!
  how to write a debate essay my college essay professional report writing services

 153. BruceZerce napsal:

  Very well voiced really. !
  canadian pharmacy 365 legitimate online pharmacies pharmacies online

 154. Wendellmon napsal:

  Great knowledge. Thanks.
  canadian drugs pharmacies online northwestpharmacy canadian drug stores online

 155. Alvinhig napsal:

  You made your point!
  custom essays no plagiarism essay typer ghostwriters for hire

 156. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot. Wonderful information.
  do my essay for cheap https://essaywriting4you.com/ writing and editing services

 157. BruceZerce napsal:

  With thanks! I appreciate this.
  canadian mail order pharmacies northwestpharmacy canadian online pharmacies legitimate by aarp

 158. Wendellmon napsal:

  Thanks! A good amount of write ups!
  canadian online pharmacies prescription drugs pharmacie online medicine order discount

 159. Alvinhig napsal:

  Amazing tons of valuable tips!
  what is a good essay writing service https://theessayswriters.com/ professional cv writing service

 160. Alvinhig napsal:

  Thank you, I like this.
  how to write an introduction for a narrative essay https://orangepornhub.com/ academic freelance writers

 161. Alvinhig napsal:

  With thanks! An abundance of tips!
  essay college application essay writing service discount code college writing services

 162. BruceZerce napsal:

  Nicely put. Thanks a lot!
  internet pharmacy best canadian online pharmacy cvs online pharmacy

 163. Alvinhig napsal:

  Position very well used.!
  steps to writing an argumentative essay https://essayssolution.com/ best online essay writing service

 164. Wendellmon napsal:

  You made your position extremely nicely!.
  pharmacy tech pharmacy prices canadian pharmacy review

 165. Alvinhig napsal:

  Regards! An abundance of knowledge!
  how to write a 4 paragraph essay how to write essay fast writing help for kids

 166. BruceZerce napsal:

  Great facts. With thanks.
  canadian pharmacy cialis canadian pharmacies without an rx costco pharmacy pricing

 167. Alvinhig napsal:

  You actually stated it fantastically!
  writing the perfect essay https://agbsl.pro/ website essay

 168. Alvinhig napsal:

  Amazing facts. Kudos.
  influential person college essay essay writing service top writing services

 169. Wendellmon napsal:

  Really loads of superb information.
  cheap canadian drugs canadian pharmacies without prescriptions online drugstore pharmacy

 170. BruceZerce napsal:

  Superb material, Cheers.
  online pharmacies in usa doctor prescription northwest pharmacy canada

 171. Alvinhig napsal:

  With thanks! Loads of postings!
  how write a good essay cheap custom essay essay writer website

 172. Alvinhig napsal:

  You actually reported that wonderfully!
  things to write a persuasive essay on https://flowleadsua.com/ personal statement writing company

 173. Wendellmon napsal:

  Thanks! Good stuff.
  list of legitimate canadian pharmacies walmart online pharmacy canadian pharmaceuticals

 174. BruceZerce napsal:

  Cheers, I enjoy it!
  canadian online pharmacies prescription online canadian drugstore

 175. Alvinhig napsal:

  Good material. With thanks.
  best custom essay service argumentative essay ghost writer essays

 176. Alvinhig napsal:

  You definitely made your point.
  how to write a good narrative essay essaytyper technical writing help

 177. Alvinhig napsal:

  Kudos! Plenty of information!
  essay service essay writing services usa thesis writing services

 178. Wendellmon napsal:

  Cheers! Helpful information!
  canadian prescription drugstore prescription drugs from canada canada pharma limited llc

 179. BruceZerce napsal:

  Terrific advice. Kudos.
  canadian pharcharmy online prescription pricing viagra generic online pharmacy

 180. Alvinhig napsal:

  You have made the point.
  academic essay writing help custom essay writing company custom writing company

 181. Alvinhig napsal:

  You said it very well..
  best essay website writing a persuasive essay top 10 dissertation writing services

 182. Wendellmon napsal:

  You actually explained this exceptionally well!
  online canadian discount pharmacy canadian drugstore online list of legitimate canadian pharmacies

 183. BruceZerce napsal:

  Helpful knowledge. Thanks a lot!
  no prescription pharmacy canada pharmacy online orders pharmacy uk

 184. Alvinhig napsal:

  Nicely put. With thanks!
  bad college essays https://homeworkcourseworkhelps.com/ write my lab report for me

 185. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot. Terrific information!
  essays writing service how to write an argumentative essay doctoral dissertation writing help

 186. Wendellmon napsal:

  Wow a lot of useful advice!
  canadian pharmacy rx online canadadrugsonline

 187. Alvinhig napsal:

  Perfectly voiced truly! .
  essay to get into college essays writing service all ivy writing services

 188. BruceZerce napsal:

  Superb advice. Thank you.
  no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmacy online canada pharmeasy

 189. Alvinhig napsal:

  Appreciate it, An abundance of write ups.
  personal college essay need help with essay phd thesis writing service

 190. Alvinhig napsal:

  Excellent data. Regards.
  how to write an essay about a person how to write a persuasive essay introduction doctoral dissertation writing service

 191. Alvinhig napsal:

  Thank you. A good amount of material!
  law school essay editing service https://essaywriting4you.com/ mba essay writing service

 192. Alvinhig napsal:

  Awesome posts. Regards!
  how to write a creative essay essay writing service cv writing services london

 193. BruceZerce napsal:

  Truly a good deal of very good tips.
  cheap canadian drugs canada pharmaceutical online ordering cheap medications

 194. Wendellmon napsal:

  Point clearly regarded!.
  prescription cost comparison northwestpharmacy buy prescription drugs canada

 195. Alvinhig napsal:

  With thanks. A good amount of posts!
  essay on the help how to become a good writer essay best essay writing service

 196. Alvinhig napsal:

  Truly tons of excellent tips.
  essay service essay writing service essay paper writers

 197. BruceZerce napsal:

  Perfectly expressed genuinely! !
  pharmacy northwest canada mexican border pharmacies generic viagra online

 198. Wendellmon napsal:

  Cheers, A good amount of information.
  canada drugs online pharmacy walgreens online pharmacy canada pharmacies online prescriptions

 199. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot! An abundance of write ups!
  college english essays essay writing services executive resume writing services

 200. BruceZerce napsal:

  You actually explained that perfectly.
  canadian pharmaceuticals online pharmacy discount prescription drug

 201. Wendellmon napsal:

  You actually mentioned this terrifically!
  prescription drug canadian online pharmacy reviews canada pharmaceutical online ordering

 202. Wimguits napsal:

  erectafil

 203. lothcect napsal:

  cialis price order cialis online what is cialis taken for

 204. jenainee napsal:

  best time to take cialis 20mg what is cialis used for cialis 80 mg dosage

 205. Elence napsal:

  cialis 20mg side effects cialis vs tadalafil cialis for men

 206. enzync napsal:

  instant natural viagra alternative to viagra viagra dosages

 207. Seesse napsal:

  cialis 20 mg price walgreens cheap cialis cialis daily review

 208. fouppy napsal:

  viagra or cialis viagra vs cialis vs levitra do you need a prescription for cialis in canada

 209. Skanty napsal:

  how long does cialis last? cialis ad viagra and cialis together

 210. Malsmill napsal:

  over the counter cialis prices of cialis buying cialis without prescription

 211. Josephbem napsal:

  Wonderful posts, Regards.
  online pharmacy walmart can you buy drugs from canada legally canadian pharmacy selling drixoral

 212. ChrisJaH napsal:

  Thanks. I appreciate it!
  side effects of prescription drugs pharmacy technician salary canada ontario medicine online shopping

 213. Renaldoenala napsal:

  Incredible all kinds of terrific knowledge.

 214. ThomasAxiof napsal:

  You actually mentioned that very well!
  dog pharmacy online tricare pharmacy online online drugstore

 215. KeithBip napsal:

  Seriously many of wonderful info!
  best drugstore setting spray rx care pharmacy detroit mi pharmacy canada viagra

 216. Antoniocrilm napsal:

  Nicely put, Thanks a lot.
  Top Avana cheap cialis online canadian pharmacy buy cialis online prescription

 217. Stanleyelumn napsal:

  Thank you, Awesome stuff.
  mexican online pharmacy buy ed medication mexican border pharmacies shipping to usa

 218. KeithBip napsal:

  Wow plenty of superb information.
  can americans order pregabalin from canadian pharmacies canadian pharmacy no rx needed abdulhay ali ahmed alawadhiand bahrain pharmacy & general store

 219. KeithBip napsal:

  You explained it effectively.
  canadian pharmacy jublia russian pharmacy online prescriptions online

 220. MichaelMogix napsal:

  Great write ups, Thank you!
  pharmacy tech degree online prescription without a doctors prescription legit online canadian pharmacy

 221. KeithBip napsal:

  Superb facts. With thanks!
  custom rx compounding pharmacy rx pharmacy plus cheap pharmacy online

 222. Lesterdoomy napsal:

  Regards. I enjoy this!
  Cialis with Dapoxetine compare prescription prices israel pharmacy online

 223. KeithBip napsal:

  Thank you, I value it!
  ramesh rx pharmacy online school of pharmacy bsc pharmacy in canada

 224. Williamkeymn napsal:

  You stated this terrifically!
  rx smith pharmacy most reputable canadian pharmacy buy prescription drugs online

 225. Scottsix napsal:

  Whoa loads of useful knowledge!
  canadian prescription drugstore viagra from canada canadian prescriptions

 226. preews napsal:

  cialis online pharmacy cialisandtadalafil20 over the counter drug that works like cialis

 227. KeithBip napsal:

  Nicely put. With thanks.
  disposing of prescription drugs canadian pharmacy rx online canadian pharmaceutical companies

 228. WilliamLuppy napsal:

  You explained this fantastically!
  walgreens pharmacy store location rimadyl canadian pharmacy online pharmacy vicodin

 229. Josephabace napsal:

  Whoa all kinds of amazing facts.
  pharmaceuticals online australia contrave online pharmacy your rx pharmacy grapevine tx

 230. Thomasrot napsal:

  You’ve made your point.
  trustworthy canadian pharmacies are canadian online pharmacies safe pharmacy rx one

 231. Petereveva napsal:

  Nicely put, With thanks!
  xalatan canadian pharmacy canadian discount pharmacy discount pharmacy coupons

 232. Renaldoenala napsal:

  You actually mentioned it really well!
  xarelto canada pharmacy no script pharmacy walmart pharmacy refill online

 233. KeithBip napsal:

  Many thanks. Good stuff.
  canadian pharmaceutical prices online pharmacy canada canadian pharmacy cheap reviews

 234. glycle napsal:

  generic for cialis cialis vs.levitra best place to buy cialis

 235. Justinediva napsal:

  Nicely expressed indeed! .
  why are prescription drugs cheaper in canada canada pharmacy online no prescription canadian pharmacy for pets

 236. KeithBip napsal:

  Excellent material. Appreciate it.
  is the canadian pharmacy legit canada pharmacy cialis creighton university pharmacy online

 237. RobertRully napsal:

  Fantastic content. Many thanks.
  online viagra pharmacy ed drugs online canada reputable canadian online pharmacy

 238. DouglasCreax napsal:

  With thanks. Plenty of write ups.
  canadian pharmacy meds review blue cross blue shield online pharmacy why are drugs cheaper in canada

 239. KeithBip napsal:

  Reliable information. Thank you!
  rx pharmacy fords nj top rated canadian online pharmacy canadian pharmacy lady lake fl

 240. DavidItapY napsal:

  Thanks. I enjoy this.
  pharmacy technician jobs canadian pharmacy phone calls cost of drugs in canada

 241. KeithBip napsal:

  Thank you, Plenty of stuff.
  canadian pharmacies online review topical rx pharmacy order from canadian pharmacy

 242. agrirm napsal:

  what format should i write my college essay in buy essay cheap best college essay advice

 243. antand napsal:

  what can a teacher do to help a students with dyslexia write an essay professional research paper writers student new school have problem how school can help essay specific reason example

 244. Aaronsaind napsal:

  This is nicely put! .
  canadian pharmacy generic walmart online pharmacy dextroamphetamine online pharmacy

 245. Claudeblems napsal:

  Incredible many of terrific information!
  best online pharmacies without prescription pharmacy coupons computer rx pharmacy software

 246. Ideack napsal:

  what is civil service essay buy essay online narrative essay editing service

 247. Ploipl napsal:

  levofloxacin 250mg sale levofloxacin ca

 248. MichaelNutty napsal:

  Great content. With thanks!
  med pharmacy z-pack online pharmacy online pharmacies canada reviews

 249. Goactoli napsal:

  according to the essay lifeboat ethics programs designed to help poor nations pre k writing paper essay of how to help developing countrie to get out of poverty

 250. RogerWeele napsal:

  Seriously tons of great facts!
  buy drugs from canada legal reputable online pharmacy prescription drug prices

 251. Jamesorema napsal:

  Thanks a lot. A good amount of posts.
  non prescription canadian pharmacy how to buy prescription drugs online reliable canadian pharmacy discount code

 252. Ernestgex napsal:

  You actually explained this adequately.
  pharmacy store in canada cvs pharmacy 24 hour store hcg canada pharmacy

 253. CharlesEcold napsal:

  You said it adequately.!
  cipa certified canadian pharmacy sure save pharmacy pharmacy rx one coupons

 254. Thomasrot napsal:

  You suggested it superbly!
  viagra canadian pharmacy legit fda approved canadian pharmacies walmart pharmacy order online

 255. ChrisJaH napsal:

  Nicely put, Thanks!
  deaths from prescription drugs reliable canadian pharmacy canadian mail order pharmacy ratings

 256. Zghucv napsal:

  dutasteride medication purchase celebrex without prescription buy ondansetron for sale

 257. Nbyjzz napsal:

  spironolactone 100mg us purchase propecia online diflucan 100mg drug

 258. KwivPielt napsal:

  hi opp ggeis 2022 ert go fi

 259. JosephPaync napsal:

  Amazing lots of superb data!
  best canadian drugstore canadian mail order pharmacy ratings finasteride online pharmacy

 260. ThomasAxiof napsal:

  Cheers. Plenty of posts!
  cheapest ed drugs walgreens pharmacy store canada on line drugs

 261. Vrrxin napsal:

  buy ampicillin 500mg order cephalexin for sale erythromycin 500mg cheap

 262. Ramiroriz napsal:

  Fantastic info. Thank you.
  pharmacy technician salary canada ontario prescription drugs diarrhea online canadian pharmacies no prescription needed

 263. Wilfordben napsal:

  You actually suggested this terrifically!
  medical pharmacy west fastest shipping canadian pharmacy pharmacy technician classes online free

 264. Dwaynedob napsal:

  With thanks. Lots of material!
  online drugstore service canada mail order drugs from canada legal rexall pharmacy & drug store

 265. Stanleyelumn napsal:

  Whoa quite a lot of amazing information!
  canadian association for pharmacy distribution management rx prices pharmacy tech online study

 266. Dabyhash napsal:

  sildenafil online viagra no prescription viagra 100mg

 267. Phggdj napsal:

  sildenafil 50mg usa order suhagra without prescription estradiol 2mg brand