1. 10. 2023

SZ: Pokyn obecné povahy o dokumentech státního zastupitelství a o změně kancelářského řádu státního zastupitelství

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 6. listopadu 2019, o dokumentech státního zastupitelství a o změně kancelářského řádu státního zastupitelství

Podle § 12 odst. 1 a § 13e odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., stanovím:

ČÁST PRVNÍ
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce o dokumentech státního zastupitelství

Hlava I
Základní ustanovení

§1
Předmět úpravy

Tento pokyn obecné povahy stanoví postup při tvorbě dokumentů státního zastupitelství a vzory těchto dokumentů. Nepostupuje se podle něj ve vztahu k těm dokumentům státního zastupitelství, pro něž platí zvláštní úprava.1

§2
Osobní působnost

Tento pokyn obecné povahy je závazný pro státní zástupce, právní čekatele a ostatní zaměstnance státního zastupitelství.

§3
Dokument státního zastupitelství

(1) Dokumentem státního zastupitelství (dále jen „dokument“) se pro účely tohoto pokynu obecné povahy rozumí každý dokument vyhotovený státním zastupitelstvím, který tvoří součást spisu státního zastupitelství.

(2) Dokumentem státního zastupitelství je zejména
a) obžaloba, návrh na potrestání a návrh na schválení dohody o vině a trestu, b) usnesení (rozhodnutí) státního zástupce,
c) návrh státního zástupce směřující vůči soudu,
d) opravný prostředek v písemné podobě,
e) opatření státního zástupce,
f) protokol,
g) předvolání, vyrozumění, výzva, žádost, pokyn a poučení,
h) úřední dopis (přípis),
i) osobní dopis (přípis),
j) úřední potvrzení,
k) úřední záznam,
l) referát a jiný pomocný dokument,
m) dokument týkající se správy státního zastupitelství,
n) pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce nebo
o) výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství.

(3) Nestanoví-li zvláštní zákon pro řízení vedené u státního zastupitelství jinak, vyhotoveními dokumentů státního zastupitelství s následujícími pojmovými znaky jsou

a) koncept je rozpracovaná verze dokumentu, která může být ve spise státního zastupitelství evidována ve více verzích; po schválení jeho znění se předává kanceláři státního zastupitelství kvyhotovení jeho prvopisu, stejnopisu nebo druhopisu,
b) prvopis je originální dokument zaznamenávající projev vůle osoby, který je osvědčen jejím vlastnoručním podpisem nebo obdobným autentizačním prvkem stanoveným jiným právním předpisem (kvalifikovaný elektronický podpis)2, vyjma postupu podle § 23 odst. 2 tohoto pokynu obecné povahy,
c) stejnopis je jedno ze shodných násobných vyhotovení dokumentu, nesoucí s tímto dokumentem shodné autentizační prvky; za shodné násobné vyhotovení dokumentu v analogové podobě se považuje rovněž doslovně shodné vyhotovení dokumentu v digitální podobě a naopak, pokud autentizační prostředky k nim připojila tatáž osoba,
d) druhopis je dokument odvozený od prvopisu, se kterým je obsahově shodný, avšak projev vůle osoby obsažený v druhopisu není osvědčen podpisem této osoby, ale vlastnoručním podpisem nebo obdobným autentizačním prvkem jiné oprávněné osoby, případně zvláštním autentizačním prostředkem stanoveným jiným právním předpisem (kvalifikovaný elektronický podpis)2, a to postupem podle § 23 odst. 2 tohoto pokynu obecné povahy; příkladem tohoto druhu dokumentu může být opis ve smyslu trestního řádu,
e) kopie je prostá napodobenina dokumentu vytvořená vlistinné nebo elektronické podobě (např. prostřednictvím kopírovacího stroje, skeneru nebo mechanickým opsáním textu).

(4) Druhopisem se pro účely trestního řízení rozumí i opis dokumentu (jak vyplývá z trestního řádu) a pro účely správního řízení i stejnopis dokumentu (jak vyplývá zesprávního řádu). Pokud zvláštní právní předpis uvádí odlišné označování dokumentů, tyto je třeba podřadit podle jejich charakteru pod některou z definic uvedených v odstavci 3.

(5) Pokud v důsledku mimořádné události (např. výpadek elektrického proudu, práce v terénu) nelze zachovat všechny náležitosti vydání dokumentu, postupuje se podle tohoto pokynu obecné povahy přiměřeně.

§4
Vzory dokumentů státního zastupitelství

(1)Tento pokyn obecné povahy stanoví vzory těchto dokumentů státního zastupitelství

a) obžaloba,
b) návrh na potrestání,
c) návrh na schválení dohody o vině a trestu,
d) úřední dopis (přípis),
e) osobní dopis (přípis),
f) usnesení (rozhodnutí) státního zástupce,
g) pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce,
h) výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství.

(2) Vzory dokumentů jsou uvedeny v příloze č. 1 – 9 tohoto pokynu obecné povahy.

(3) Vzory dokumentů v přílohách mohou obsahovat odchylky od ustanovení hlav II a III. V těchto případech se postupuje při vyhotovení dokumentu podle vzoru.

Hlava II
Formální a jazykové náležitosti

§5
Použití technické normy

Nestanoví-li tento pokyn obecné povahy jinak, postupuje se při vyhotovování dokumentů v souladu s příslušnou technickou normou vydanou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o úpravě dokumentů zpracovávaných textovými procesory.3

§6
Písmo

(1) Dokumenty se vyhotovují písmem Arial velikosti 12 bodů. Zvláště rozsáhlé dokumenty lze vyhotovovat písmem Arial velikosti 11 bodů.

(2) Označení příloh a jejich názvů se vyhotoví písmem Arial velikosti 12 bodů. (3) Poznámky pod čarou se vyhotoví písmem Arial velikosti 10 bodů.

§7
Odstavce

(1) Text dokumentů se člení do odstavců, které se zarovnávají do bloku, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zarovnání doleva se použije, pokud by zarovnáním textu do bloku vznikly rušivě velké mezery mezi slovy.

(3) Odstavce e-mailů se zarovnávají doleva.

(4) Text odstavců ve všech vzorech dokumentů státního zastupitelství vyjma osobního dopisu (přípisu) se píše bez odsazení prvních řádek tak, aby každý nový odstavec začínal od levé svislice. Text odstavců v osobním dopisu (přípisu) státního zastupitelství je v prvním řádku odsazen jedním stiskem klávesy tabulátoru.

(5) Mezi odstavce základního textu dokumentů se vkládá mezera o velikosti jednoho řádku.

§8
Stránky a okraje dokumentů

(1) Všechny okraje dokumentů se nastaví na hodnotu 2,5 cm.

(2) Je nepřípustné, aby na nové stránce bylo umístěno jen místo a datum vydání dokumentu, podpisy a úřední razítko.

(3) Pokud tomu nebrání vážný důvod, tisknou se veškeré dokumenty oboustranně.

§9
Řádkování a poznámky pod čarou

(1) Ve všech dokumentech státního zastupitelství vyjma osobního dopisu (přípisu) státního zastupitelství se používá výhradně jednoduché řádkování. Vosobním dopisu (přípisu) státního zastupitelství se používá řádkování 1,5 (kromě adresy).

(2) Poznámka pod čarou se označuje arabskou číslicí bez závorky s použitím horního indexu písma.

§ 10
Zvýrazňování textu

(1) Text se v dokumentech státního zastupitelství zvýrazňuje užitím tučného písma, kurzívy, podtržením, případně kombinací všech těchto způsobů. Zaúčelem zvýraznění textu nelze použít prokládání znaků nebo odlišné barvy textu.

(2) Kurzíva se užívá pro zvýraznění důležitých krátkých úseků textu, tučné písmo nebo tučná kurzíva pro velmi důležité krátké úseky textu.

(3) Kurzívou mohou být dále zvýrazněny
a) ustálené odborné obraty a výrazy přejaté z cizího jazyka, např. z latiny nebo řečtiny (např. a contrario, de lege lata, lege artis),
b) přímé citace textu (citace zákonných ustanovení, doslovně citovaný text apod.).

§ 11
Adresy

(1) Žádná část adresy se nepodtrhává ani jinak nezvýrazňuje.

(2) Pokud adresa není součástí jiného textu, začínají všechny její údaje od levé svislice.

(3) Mezi poštovní směrovací číslo a označení obce se vloží dvě mezery.

(4) Slovo „ulice“ ani zkratka „ul.“ se do adresy neuvádějí, pokud nejsou součástí oficiálního názvu ulice.

(5) V textu se doporučuje použít zápis adresy ve formátu: Oldřich Vokurka, bytem Maxima Gorkého 655, 339 02 Klatovy. Datum narození se uvede jen v případě, že je toto potřebné k přesnější identifikaci osoby; rodné číslo se neuvádí.

§ 12
Číslo jednací a záhlaví dokumentu

(1) Každý dokument státního zastupitelství se označuje číslem jednacím. Číslo jednací se uvádí do pravé části záhlaví první strany dokumentu. V úředním dopisu (přípisu) a osobním dopisu (přípisu) státního zastupitelství je číslo jednací uvedeno pod označením místa a kalendářního data.

(2) Ve spisové značce se číslo rejstříku, označení rejstříku a běžné číslo věci státního zastupitelství oddělují mezerou; číslo věci a ročník se oddělují lomítkem (např. 1 KZM 46/2017).

(3) Záhlaví druhé a každé další strany dokumentu státního zastupitelství obsahuje ve střední části číslo strany.

§ 13
Čísla a finanční částky

(1) Pokud je číslo vypisováno slovy, oddělují se jeho jednotlivé části mezerami (tři sta padesát sedm, šest milionů sto dvacet jedna tisíc dvě stě devadesát osm celých šedesát). Pokud je v textu uváděn číselný údaj současně se slovním přepisem, píše se slovní přepis do závorky za číselný údaj.

(2) Jednotlivá trojčíslí představující číselné řády se oddělují mezerou (např. 1 200 000 obyvatel). Při zápisu finančních částek tečkou (např. 1.200.000 Kč).

(3) Desetinná místa se vždy oddělují desetinnou čárkou (99,90 Kč). Pro oddělení desetinných míst nelze použít tečku.

(4) Desetinná čísla se píší za desetinnou čárkou bez mezer.

(5) Zkratka české měny ve spojení s číslem se uvádí ve formátu Kč. Měnové jednotky se v textu vypisují celým slovem (např. euro, dánská koruna), uvedením značky měny (např. €, $, £, ¥) nebo zavedenou zkratkou cizí měny (např. EUR, USD, GBP).

(6) V označení finanční částky se nepoužívá znaménko (např. čárka a pomlčka) pro vyjádření nulových haléřů.

§ 14
Kalendářní data

(1) Zápis kalendářních dat je přípustný v těchto formátech: 1. ledna 2019 nebo 1.1.2019. Pokud se uvádí označení měsíce slovy, píše se ve druhém pádě (1. ledna, 1. prosince).

(2) Je-li v textu dokumentu použit zápis data slovním označením kalendářního měsíce (1. ledna 2019), tento formát zápisu kalendářního data bude použit v celém dokumentu.

(3) Ve spojení s místem se datum uvádí v tomto formátu: Brno 1. října 2018.

§15
Oslovování

(1) Dokument ve formě dopisu (přípisu) začíná vždy oslovením v 5. pádu; to neplatí u dokumentu mezi orgány činnými v trestním řízení nebo dokumentu majícího charakter procesního úkonu vůči orgánu veřejné moci.

(2) Právnická osoba, jiná organizace nebo více fyzických osob se oslovuje jedním z následujících způsobů

a) Vážené dámy, vážení pánové,
b) Vážení.

(3) Jednotlivé způsoby oslovení uvedené v odstavcích 2 a 3 nelze vzájemně kombinovat.

§ 16
Přechylování

(1) Pro označení osob ženského pohlaví se užívají přechýlené podoby (svědkyně, obžalovaná, žalobkyně, zástupkyně, obhájkyně apod.). U vojenských a policejních hodností žen se přednostně použije zkratka (např. plk., kpt., npor.), a není-li to možné, přechyluje se i zde (plukovnice, kapitánka, majorka, strážmistryně apod.).

(2) Je-li název úřadu, instituce nebo právnické osoby v ženském rodě, odkazuje se na ni obecným výrazem v ženském rodě (instituce/organizace/společnost XY) a pro označení její procesní role se používá přechýlené podoby (žalovaná, žalobkyně, navrhovatelka, účastnice).

§ 17
Skloňování jmen

Jména účastníků se skloňují podle příslušných skloňovacích vzorů, a to nejen jména česká, ale i jména cizího původu (např. Nguyen – bez Nguyena, Maxa – bez Maxy, Linné – Linného, Bondy – Bondyho, Bracco – Bracca, Chou – bez Choua). Nesklonná mohou zůstat jména obtížně začlenitelná do českého skloňovacího systému, například jednoslabičná jména orientálního původu; v případě pochybností se užije jméno neskloňované, a to v podobě uvedené zpravidla v dokladu prokazujícím totožnost osoby.

§ 18
Názvy právních předpisů a jejich citace

(1) Právní předpisy, které jsou číselně specifikovány, se píší s malým počátečním písmenem (vyhláška č. 23/1994 Sb., ———, nařízení vlády č. 1/2019 Sb., ———, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství). Obdobně se píší interní předpisy (instrukce Ministerstva spravedlnosti ———, pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2013 ———) a obdobně se podle následujících odstavců i citují.

(2) Při první citaci právního předpisu v dokumentu se uvádí úplná citace právního předpisu (například „zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství“) a pokud byl jednou či vícekrát novelizován, pak „zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů“. Za název právního předpisu, za nímž následuje další text, se vkládá čárka.

(3) Při další citaci téhož právního předpisu je možné použít zkrácenou citaci (například „zákon č. ———/2000 Sb.“, „zákon č. ———/2000 Sb., ve znění zákona č. ———/2001 Sb.“, zákon č. ———/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“, „§ 1 zákona č. ———/2000 Sb., ve znění zákona č. ———/2001 Sb.“); při zkrácené citaci se neuvádí název právního předpisu. Namísto zkrácené citace je možné použít slovní citaci právního předpisu (například „trestní zákoník“, „trestní řád“, „zákon o státním zastupitelství“ nebo „jednací řád státního zastupitelství“).

(4) Slovní citaci právního předpisu lze použít i bez jeho předchozí úplné citace tehdy, je-li citován zákoník anebo jiný obecně známý právní předpis (například „trestní zákoník“, „občanský zákoník“, „zákoník práce“, „trestní řád“, „občanský soudní řád“, „insolvenční zákon“ aj.).

(5) Slovní citaci právního předpisu lze nahradit i v dokumentu zavedenou nebo obecně srozumitelnou zkratkou, například „t.z.“, „t.ř.“, „TZ“, „TŘ“ apod.

(6) Není-li to na újmu srozumitelnosti textu, zejména tehdy, je-li v dokumentu citován pouze jediný právní předpis téže právní síly (například jediný zákon, jediná vyhláška, jediné nařízení vlády) nebo jiné slovní spojení v textu vícekrát opakované, je možné za první citací podle odstavce 2 nebo za první citaci jiného slovního spojení zavést legislativní zkratku (například: dále jen „zákon“ nebo dále jen „dohoda“) a tu používat v textu dokumentu při všech následujících citacích téhož právního předpisu nebo jiného slovního spojení.

§ 19
Citace paragrafů (článků) právních předpisů

Jednotlivé paragrafy nebo články právních předpisů se citují tak, že

a) slovo „ustanovení“ se při citaci paragrafu (článku) používá jen na začátku věty, ne uvnitř věty (například: „Ustanovení § 1 odst. 1 trestního řádu…“, „Podle § 1 odst. 1 trestního řádu…“); výjimka je možná jen tehdy, jestliže by jinak z věty nebyl zřejmý její skutečný smysl;
b) i při souborné citaci dvou nebo více paragrafů (článků) se používá toliko jedna paragrafová značka „§“ (nikdy ne „§§“) nebo zkratka „čl.“, nemají-li citované paragrafy (články) odstavce nebo písmena, například: „Ustanovení § 13 až 24…“ nebo „Podle § 13 až 24…“, „podle § 3 odst. 2 písm. a), b) až g) a § 4 písm. a), b) až d)“;
c) při citaci více odstavců nebo více písmen téhož paragrafu (článku) se mezi čísla odstavců a mezi označení jednotlivých písmen vkládá čárka, například: „§ 5 odst. 1, 2 a § 5 odst. 5 písm. b), c) až f);
d) je-li citováno ustanovení právního předpisu, který byl novelizován, cituje se pouze ta novela právního předpisu, v jejímž znění citované ustanovení platí, například: „podle § 2 odst. 3 zákona č. ———/2012 Sb., ve znění zákona č. ———/2014 Sb.“.

§ 20
Názvy dalších dokumentů

(1) Názvy, které označují pouze druh dokumentů, se ve větné souvislosti píší s malým písmenem i v případě, že v záhlaví takového dokumentu je písmeno velké (dohoda o provedení práce, úvěrová smlouva, žádost o navrácení přeplatku).

(2) V textu dokumentu státního zastupitelství se rozhodnutí státního zastupitelství nebo soudu označují typem nebo formou rozhodnutí (usnesení, rozsudek apod.), označením orgánu, který rozhodnutí vydal (např. Krajský soud vČeských Budějovicích, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci), dnem vydání rozhodnutí ačíslem jednacím, popř. spisovou značkou, není-li číslo jednací známo; v rozhodnutí v trestním řízení se uvede též označení funkce státní zástupce (např. usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Přerově ze dne 1. 4. 2017, č. j. 2 ZT 22/2016 – 99).

§ 21
Tituly za jménem

Tituly následující za jménem (CSc., Ph.D., dr. h. c. aj.) se oddělují z obou stran čárkou (např. Mgr. Petr Navrátil, Ph.D., zahájil konferenci).

Hlava III
Podepisování a identifikace dokumentů státního zastupitelství a otisk úředního razítka

§ 22
Identifikátor dokumentu

Dokumenty státního zastupitelství mohou obsahovat identifikátor (strojově čitelný kód) umístěný pod jednacím číslem.

§ 23
Podepisování dokumentů

(1) Prvopis dokumentu státního zastupitelství opatří státní zástupce nebo jiný zpracovatel věci svým vlastnoručním podpisem nebo obdobným autentizačním prvkem podle zvláštního zákona (kvalifikovaným elektronickým podpisem)2, přičemž kvalifikovaný elektronický podpis se vkládá pod jméno a funkci toho, kdo dokument podepsal. Text obsahující jméno a funkci toho, kdo dokument podepsal, je zarovnán k pravé svislici.

(2) Do druhopisu se za jméno toho, kdo dokument vydal, doplní zkratka „v. r.“. Doložka „Za správnost vyhotovení“ se vloží 3 řádky pod jméno a funkci toho, kdo dokument vydal; pod ni se uvede celé jméno osoby, která doložku připojila. Uvedený text je zarovnán k levé svislici a začíná na úrovni základního textu. Druhopis v listinné podobě se podpisem osoby, která doložku připojila, opatří bezprostředně za text doložky. Druhopis v elektronické podobě se opatří autentizačním prvkem podle zvláštního zákona (kvalifikovaným elektronickým podpisem)2, přičemž kvalifikovaný elektronický podpis se vkládá pod jméno osoby, která připojila doložku. Doručuje-li druhopis sám zpracovatel, doložku ani zkratku „v. r.“ nepřipojuje a užije obdobně postup podle odstavce 1.

(3) Pokud se dokument doručuje pouze elektronicky, opatří se jeho elektronické vyhotovení PDF autentizačním prvkem podle zvláštního zákona (kvalifikovaným elektronickým podpisem)2.

(4) Autentizační prvek podle zvláštního zákona (kvalifikovaný elektronický podpis)2 se používá ve viditelné podobě.

§ 24
Otisk úředního razítka

(1) Úřední razítko se otiskne na dokument do středu vedle jména a funkce autora dokumentu.

(2) Má-li být dokument doručen elektronicky, je otisk úředního razítka nahrazen kvalifikovaným elektronickým podpisem a slova „otisk úředního razítka“ se neuvedou.

Hlava IV
Tvorba dokumentů státního zastupitelství

§ 25
Obžaloba

(1) Nadpis „Obžaloba“ je vyhotoven velkými tučnými písmeny o velikosti 16 bodů. (2) Jména nebo názvy osob se v záhlaví obžaloby uvádí tučným písmem.

(3) V záhlaví obžaloby je nepřípustné používat zkratky (nar., nezl. apod.), s výjimkou zkratek obsažených v názvech právnických osob nebo adresách.

(4) Nadpisy jednotlivých částí obžaloby („Navrhuji u hlavního líčení“ a „Odůvodnění“) a návětí („že“, „tedy“, „čímž spáchal“) se píší tučným neproloženým písmem velikosti 14 bodů a zarovnají se na střed. Mezi těmito nadpisy, předcházejícím a následujícím textem je mezera o velikosti jednoho řádku.

(5) Popisy skutků a návrhy se číslují souvislou řadou arabských číslic (s tečkou). U obsáhlých popisů skutků a návrhů u hlavního líčení lze užít strukturování souvislou řadou římských číslic (s tečkou), arabských číslic (s tečkou) a písmen (s obloučkem).

(6) V odůvodnění obžaloby se jednotlivé odstavce z levé strany na úrovni prvého řádku číslují souvislou řadou arabských číslic (s tečkou), a to bez ohledu na případné vnitřní členění odůvodnění.

(7) Vyhotovení obžaloby se pořizují vjednotné formě podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto pokynu obecné povahy.

(8) Toto ustanovení se použije obdobně na návrh na potrestání a návrh na schválení dohody o vině a trestu. Vzor návrhu na potrestání je uveden v příloze č. 2, vzor návrhu na schválení dohody o vině a trestu v příloze č. 3 tohoto pokynu obecné povahy.

§ 26
Úřední dopis (přípis)

(1) Vyhotovení úředního dopisu (přípisu) pro odeslání v rámci České republiky se pořizují v jednotné formě podle vzoru, který je uveden v příloze č. 4 tohoto pokynu obecné povahy.

(2) Vyhotovení úředního dopisu (přípisu) pro odeslání v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních se pořizují v jednotné formě podle vzoru, který je uveden v příloze č. 5 tohoto pokynu obecné povahy.

(3) Je-li součástí pokynu státního zástupce nebo jiného zpracovatele věci doslovné znění obsahu úředního dopisu (přípisu), má se pro účely tohoto pokynu obecné povahy za to, že pokyn je prvopisem úředního dopisu (přípisu). Osoba, která pokyn realizuje, v tomto případě zhotoví druhopisy úředního dopisu (přípisu) postupem podle tohoto pokynu obecné povahy.

(4) Forma úředního dopisu se použije též na návrhy adresované soudu nebo na různé druhy vyrozumění.

§ 27
Osobní dopis (přípis)

Vyhotovení osobního dopisu (přípisu) se pořizují v jednotné formě podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 tohoto pokynu obecné povahy.

§ 28
Usnesení (rozhodnutí) státního zástupce

(1) Nadpis „Usnesení“ je vyhotoven velkými tučnými písmeny o velikosti 16 bodů.

(2) Jména nebo názvy osob, případně také údaje o předmětu usnesení, se v jeho záhlaví uvádí tučným písmem. Jiné zvýrazňování textu je vzáhlaví usnesení nepřípustné.

(3) V záhlaví usnesení je nepřípustné používat zkratky (nar., nezl. apod.), s výjimkou zkratek obsažených v názvech právnických osob nebo adresách.

(4) Nadpisy jednotlivých částí usnesení („Odůvodnění“ a „Poučení“) a návětí „takto:“ se píší tučným neproloženým písmem o velikosti 14 bodů a zarovnají se na střed. Mezi těmito nadpisy, předcházejícím a následujícím textem je mezera o velikosti jednoho řádku.

(5) Obsahuje-li usnesení více samostatných výroků, číslují se římskými číslicemi (s tečkou). Je-li třeba jednotlivý výrok více strukturovat, lze dále užít číslování arabskými číslicemi (s tečkou) a písmeny (s obloučkem).

(6) V odůvodnění usnesení se jednotlivé odstavce z levé strany na úrovni prvého řádku číslují souvislou řadou arabských číslic (s tečkou), a to bez ohledu na případné vnitřní členění odůvodnění.

(7) Neobsahuje-li usnesení odůvodnění, neuvede se v usnesení ani nadpis odůvodnění.

(8) Zápatí poslední strany usnesení obsahuje kontaktní údaje státního zastupitelství.

(9) Vyhotovení usnesení se pořizují v jednotné formě podle vzoru obsaženého v příloze č. 7 tohoto pokynu obecné povahy.

(10) Při vyhotovování ostatních rozhodnutí se přiměřeně použijí ustanovení o úpravě usnesení.

§ 29
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce

(1) Vyhotovení pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce se pořizují vjednotné formě podle vzoru obsaženého vpříloze č.8 tohoto pokynu obecné povahy. Na pokyn obecné povahy se přiměřeně užijí legislativně technické požadavky obsažené v Legislativních pravidlech vlády.

(2) Vzor formy pokynu obecné povahy se přiměřeně použije i na opatření vedoucích státních zástupců, která mají povahu interních normativních aktů.

§ 30
Výkladová stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství

(1) Pokud výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství obsahuje více právních vět, číslují se římskými číslicemi.

(2) Vyhotovení výkladového stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství se pořizují vjednotné formě podle vzoru obsaženého vpříloze č.9 tohoto pokynu obecné povahy.

§ 31
Protokol

(1) Není-li při vyhotovení protokolu možné použít výpočetní techniku, pořídí se protokol na psacím stroji nebo rukopisem čitelně, bez zbytečných škrtů a trvalým způsobem. Přeškrtnutá místa musí zůstat čitelná a musí být vyznačeno, kdo a kdy opravu provedl.

(2) Provádí-li se v průběhu nebo na závěr výslechu na žádost vyslýchaného oprava nebo doplnění protokolu o výslechu zpracovávaného za použití výpočetní techniky, nevymazává se již napsaný text, ale oprava nebo doplnění se provede novým záznamem do protokolu.

§ 32
Zvláštní ustanovení o přípisu ve formě e-mailu

(1) Je-li přípis vyhotovován ve formě e-mailu, musí v předmětu zprávy obsahovat alespoň spisovou značku věci, ve které je vyhotovován, a na konci těla e-mailu musí být uvedeno alespoň jméno autora přípisu, jeho funkce/pracovní zařazení u státního zastupitelství a označení státního zastupitelství. Ostatní ustanovení tohoto pokynu obecné povahy se na přípis ve formě e-mailu použijí přiměřeně.

(2) Jestliže text odesílaného přípisu je vložen do těla e-mailu, musí být kvalifikovaným elektronickým podpisem1 podepsána tato e-mailová zpráva.

§ 33
Zvláštní ustanovení o vyhotovování dokumentů prostřednictvím cizího informačního systému

Je-li dokument vyhotovován prostřednictvím cizího informačního systému (např. ETŘ), použijí se ustanovení hlavy II a III přiměřeně.

ČÁST DRUHÁ

Změna kancelářského řádu státního zastupitelství

§ 34

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2004, č. 12/2004, č. 4/2005, č. 1/2006, č. 10/2006, č. 1/2007, č. 6/2007, č. 8/2008, č. 12/2008, č. 3/2009, č. 5/2009, č. 6/2009, č. 12/2009, č. 4/2010, č. 5/2010, č. 6/2011, č. 7/2011, č. 11/2011, č. 15/2011, č. 1/2012, č. 5/2012, č. 8/2012, č. 11/2012, č. 1/2013, č. 3/2013, 6/2013, č. 8/2013, č. 9/2013, č. 2/2014, č. 5/2014, č. 6/2014, č. 7/2014, č. 2/2015, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 1/2019, č. 2/2019 a č. 4/2019 se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta: „Podatelna přijímá také úplná elektronická podání a elektronické faktury“.

2. V § 14 odst. 10 se slovo „stejnopisech“ nahrazuje slovem „druhopisech“ a slovo „stejnopisy“ se nahrazuje slovem „druhopisy“.

3. V § 20a odst. 1 větě první se slovo „(opis)“ včetně závorky zrušuje.

4. V § 20a odst. 3 (v návětí) se slova „opis (stejnopis)“ nahrazují slovem „druhopis“.

5. V § 136 odst. 2 větě druhé se slova „opisů nebo“ zrušují a ve větě třetí se zrušují slova „opisy nebo“.

6. V § 158 odst. 1 se na konci ustanovení písmene d) zrušují slova „(např. „ne do DS“)“ včetně závorky.

7. § 160 včetně nadpisu a odkazu na poznámku pod čarou č. 68 zní:

㤠160
Rychlost řízení

(1) Prvopis spotřebným počtem stejnopisů nebo druhopisů je nutno vyhotovit s největším urychlením, a to ve věci vazební a pilné do 24 hodin, velmi pilné neprodleně, a ostatní do 3 pracovních dnů od dodání prvopisu k vyřízení kanceláři. O označení věci jako „pilné“ nebo „velmi pilné“ rozhoduje státní zástupce nebo zaměstnanec, který věc vyřizuje nebo schvaluje; při tom je třeba dbát hledisek odůvodněnosti, racionality a hospodárnosti. Lhůta podle věty první může být prodloužena se souhlasem zaměstnance, který věc schvaluje.

(2) Zaměstnanec, který vyhotovuje prvopis, stejnopisy nebo druhopisy, je odpovědný za jejich vyhotovení včasné, svědomité a ve shodě s konceptem. V prvopisu, stejnopisech a druhopisech se nesmí přepisovat a škrtat. Zjistí-li zaměstnanec v konceptu chyby, nebo má-li jiné pochybnosti o jeho správnosti, vyžádá si potřebné vysvětlení a opravy od státního zástupce nebo zaměstnance, který vypracoval koncept.

(3) Zaměstnanec, který kontroluje prvopis, je odpovědný za to, že se shoduje se zněním konceptu; provedení tohoto úkonu potvrdí v kontrolním razítku datem a čitelným podpisem. Jestliže si státní zástupce nebo zaměstnanec, který vypracoval koncept, výslovně vyhradil schválení prvopisu, předloží mu ho zaměstnanec kanceláře po opsání a porovnání s konceptem.

(4) Zaměstnanec, který odpovídá za vypravení, zařídí, aby stejnopis nebo druhopis byl odeslán způsobem uvedeným v referátu téhož dne, kdy do výpravny došel. Odeslání potvrdí v kontrolním razítku datem a čitelným podpisem.

(5) Vyhotovování utajovaných dokumentů a manipulaci s nimi upravují zvláštní předpisy.68)

ČÁST TŘETÍ

Účinnost

§ 35
Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020 kromě vzorů dokumentů uvedených v přílohách č. 1 až 9. Tyto vzory jsou závazné ode dne jejich distribuce do informačního systému státního zastupitelství; do této doby se při vyhotovování dokumentů užijí přiměřeně.

Nejvyšší státní zástupce:
JUDr. Pavel Zeman v. r.


1 Zejména čl. 4 až 6 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2013, o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších pokynů obecné povahy.
2 § 5 písm. a) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3 ČSN 01 6910 (2014): Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory.

Diskuze (84) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. DupAssugh napsal:

  79 EtOAc hexane 3 7, v v buy 10 pack of clomid pills FOR INFUSION 200MG 5ML PIERRE FABRE MEDICAMENT FRANCE

 2. DupAssugh napsal:

  In fact, studies have not shown any joint pain benefit, and menopausal HT increases the risk of dementia and age related memory problems buy cialis uk

 3. Phillip napsal:

  What’s up mates, pleasant post and good urging commented
  at this place, I am actually enjoying by these.

  Also visit my website :: Effective hair loss treatments for men

 4. Xavier napsal:

  What’s up to all, how is all, I think every one is getting
  more from this web site, and your views are pleasant for
  new visitors.

  Visit my page hair loss treatment

 5. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 6. Onwin Giriş napsal:

  Thank you for great information. Hello Administ . Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 7. Reynaldo napsal:

  Affordable Glimepiride without a prescription for diabetes online Order
  diabetes medication without a doctor’s note
  Trustworthy online pharmacies for diabetes meds?

  They’re out there, you just gotta know where to look Buy Glyburide without a prescription, which illegal website?

  Also visit my website … Low cost Prandin online

 8. Eloise napsal:

  passive income for nurses in the usa
  data entry jobs from home digital products for doctors
  to sell online
  how to earn extra income during retirement as a doctor

  Visit my web-site: passive income for doctors in the usa

 9. Celesta napsal:

  Admiring the time and effort you put into your website and detailed information you
  present. It’s nice to come across a blog every
  once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.

  Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding
  your RSS feeds to my Google account.

  My page – Kristian Perales

 10. Fut napsal:

  The two sides have faced each other five times in the tournament with each having a couple of wins to its credit. One match ended in a draw. That is it from our Live coverage of the Indian Super League (ISL) 2018-19 season between Jamshedpur FC and NorthEast United at the JRD Tata Sports Complex in Jamshedpur. NorthEast stand third in the table with 17 points from eight games that included five wins and a solitary defeat. They head into the game with four straight away wins. Can they make it five in a row tonight? On the other hand, Jamshedpur are placed a rank below them with 14 points from nine matches that include three wins and five draws. A win tonight will not disturb their place in the points table. You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
  https://forum.kh-it.de/account/9688dxviii6043d/
  Scouts from top European clubs will be on the lookout for the next big thing when Brazil’s prestigious Copa São Paulo Júniores gets underway later in January. If you want to directly stream it: Streaming services and ESPN app. Drag your finger or mouse towards the direction you want to move. When you let go, you will kick the ball. The intensity of your drag will affect your speed as well as your power. You can “read” that story before any match to see which direction you’d like to bet in. Then, check out our Champions League scores page as the match progresses to see how your chosen club is doing. Let’s say Liverpool is playing Monaco. Visit our Champions League scoreboard to see the predicted score, the OVER/UNDER, moneyline odds, and the soccer spread.

 11. Dub napsal:

  Полезная информация, скидки, розыгрыши призов! brown 3 – холодный натурально-коричневый, используется для окрашивания ресниц и бровей. Подойдет любой русой, шатенке и брюнетке. При смешивании с краской для ресниц RefectoCil 3.1 светло-коричневой можно получить любой тон промежуточного звена. Для тех, кто любит четкость — лайнеры для бровей чаще всего оснащены фетровым острым наконечником. Такой макияж не потребует много времени, и это идеальное средство для натурального подкрашивания бровей. Для создания туши для бровей с воском потребуются перечисленные выше компоненты и четверть чайной ножки воска пчел (в бруске). Твердый воск предварительно необходимо растопить на водяной бане и добавить туда пару капель миндального масла. После того, как воск приобретет жидкую консистенцию необходимо добавить в него смесь из активированного угля и оставшихся компонентов.
  https://magic-wiki.win/index.php?title=Средство_для_снятия_ресниц_цена
  Женщины: 1–2 мл препарата ввести в мочеиспускательный канал и 5–10 мл — во влагалище (для удобства рекомендуется использование гинекологической насадки). Теперь вам открыт доступ для акций и специальных предложений. для стационаров Антисептики активно используются во многих областях медицины, в том числе в офтальмологии. Такие препараты применяют для профилактики и комплексного лечения инфекций органов зрения. Средство можно капать, делать промывания глаз, обрабатывать роговицу и брызгать на веки, если это предусмотрено инструкцией по применению. Иногда может появляться жжение и зуд, которые свидетельствуют о развитии аллергии на препарат. Поэтому, если ваш малыш склонен к аллергическим проявлениям на медикаменты, прежде чем промывать ему глаза стоит сделать пробу на Мирамистин. Для этого достаточно капнуть лекарство на кожу (лучше в районе сгиба локтя) и проследить за реакцией.

 12. pet napsal:

  Custom printed poker tables are different, and the tabletop is equipped with a variety of functions. When it comes to choosing a custom poker table top, it is important to consider the material of the table. For a more detailed look, the custom top poker table is different, and the poker tabletop is different. It is important to consider the shape of the table and each of its different pieces. A set of poker tabletop can have different functions, and it’s important to consider the style of the table.  ♠  Customizable Printing (Submit your pictures, logos, custom artwork file in above options) Majestic animals need dedicated habitats to thrive, and they’re depending on you, the enthusiastic new wildlife ranger, to figure out the puzzle. Drive your jeep around and choose the best animals for your wildlife preserve. Build tourist destinations, campgrounds, and watchtowers to ensure everything runs smoothly. It’s not just a walk in the park though; your goals change every year and you’ll have to get what you need before other rangers snatch them up first!
  https://www.ecodays.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=16854
  Due to the classic three-reel format of Double Diamond, this slot machine has no jackpot, free spins, or bonus round on offer. For the biggest payout, players will need to look out for the game’s wild – the Double Diamond symbol. Here’s how it works: Power Requirements: This Machine Will Run On A Normal 110 V Household Current. The Power Cord Will Run Out Of The Back Of The Machine. You Do Not Need Any Special Adapter Or Wiring. Owners Should Plug The Power Cord Into A Surge Protector Since There Is A Computer Board Inside This Machine. Bonus features are not just a nice addition for the player, but also an excellent opportunity to increase payouts and get the opportunity to play for free. All new slot machines have this killer feature, which is the main attribute of promoting entertainment to the masses of gamblers. The guest of our review in the person of Double Diamond Slot also has this option and has some of its variations, which give various bonuses to the player. Below we will list the most important ones for you.

 13. stydradia napsal:

  My first child is a boy overdose on viagra Kylie, USA 2022 05 19 15 27 15

 14. 309982 263934Safest messages, or a toasts. are normally launched at 1 point during the wedding but are likely to just be hilarious, humorous to unusual as properly. very best man jokes 456387

 15. 368638 204135I really prize your function , Fantastic post. 847793

 16. Antewwery napsal:

  In patients receiving WBRT, a small portion of the lung and ribs receive radiation, which can induce lung scarring and slightly increase the risk of rib fracture what is priligy tablets

 17. buy cc napsal:

  539880 76237Following study a couple of of the weblog posts on your personal internet site now, we genuinely like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet web site list and are checking back soon. Pls consider my web-site likewise and make me aware in case you agree. 438853

 18. Matt napsal:

  Excellent article. I definitely appreciate this site.
  Keep writing!

  my blog post: Shayna

 19. 327879 750971This internet page may possibly be a walk-through like the data you wanted concerning this and didnt know who require to. Glimpse here, and you will surely discover it. 292632

 20. Davis napsal:

  Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

  Feel free to surf to my site :: acheter septra en suisse

 21. Sylvia napsal:

  Thank you for every other informative web site. The place else may I am getting that type of information written in such a perfect manner?
  I’ve a project that I am simply now operating on,
  and I have been on the look out for such information.

  Also visit my web site … où trouver du aygestin 5 mg

 22. 867669 573736Just a smiling visitant here to share the really like (:, btw outstanding style . 61327

 23. Dillon napsal:

  I appreciate, lead to I discovered exactly what I was having a look for.
  You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

  Also visit my web site: achat de tebina

 24. Katja napsal:

  I was recommended this web site by my cousin. I’m
  not sure whether this post is written by him
  as nobody else know such detailed about my problem. You are
  wonderful! Thanks!

  Feel free to surf to my web blog; komasin con o sin receta

 25. 532250 341385You ought to get involved in a contest personally of the finest blogs on-line. I will recommend this page! 712867

 26. Jimmymug napsal:

  prednisone 10mg canada: https://prednisone1st.store/# prednisone pills 10 mg

 27. DerekveK napsal:

  find my dating: tinder dating site – single women phone numbers

 28. BrentUnift napsal:

  can you buy mobic tablets: where to get generic mobic tablets – how can i get cheap mobic for sale

 29. CharlesLab napsal:

  Read information now.
  best ed pill: ed treatment drugs – best erectile dysfunction pills
  Everything about medicine.

 30. ScottBof napsal:

  pharmacy canadian superstore canadian neighbor pharmacy

 31. JamesNesia napsal:

  pharmacy com canada onlinecanadianpharmacy 24

 32. ClaudeNub napsal:

  ed medication online: buy ed pills – male erection pills

 33. LarryEurom napsal:

  over the counter amoxicillin canada: generic amoxil 500 mg buying amoxicillin online

 34. ClaudeNub napsal:

  cheap mobic pill: can i buy cheap mobic no prescription – where can i get mobic prices

 35. CharlesLab napsal:

  Drug information.
  generic mobic without insurance: where can i buy generic mobic pill – how to get cheap mobic tablets
  Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 36. BrentUnift napsal:

  amoxicillin from canada where can i get amoxicillin 500 mg – amoxicillin 500mg price in canada

 37. ScottBof napsal:

  buy amoxicillin online cheap where can you buy amoxicillin over the counter – amoxicillin in india

 38. ClaudeNub napsal:

  amoxicillin 500 mg cost amoxil generic – amoxicillin online purchase

 39. Jani napsal:

  Howdy would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog caricef kopen in Gent 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

 40. Darylcic napsal:

  https://pharmacyreview.best/# canadian online pharmacy reviews

 41. EdwardTet napsal:

  http://certifiedcanadapharm.store/# buy drugs from canada

 42. Robertsib napsal:

  http://certifiedcanadapharm.store/# canadianpharmacy com

 43. FreddyRooni napsal:

  buy medicines online in india: reputable indian pharmacies – Online medicine order

 44. Albertkaf napsal:

  mexican drugstore online: best online pharmacies in mexico – mexican online pharmacies prescription drugs

 45. FreddyRooni napsal:

  mexican mail order pharmacies: buying from online mexican pharmacy – best online pharmacies in mexico

 46. Albertkaf napsal:

  online shopping pharmacy india: best online pharmacy india – india online pharmacy

 47. FreddyRooni napsal:

  п»їlegitimate online pharmacies india: top 10 online pharmacy in india – mail order pharmacy india

 48. Albertkaf napsal:

  indian pharmacy paypal: п»їlegitimate online pharmacies india – world pharmacy india

 49. Juliet napsal:

  Quality content is the secret to attract the viewers to
  visit the website, that’s what this site is providing.

  My web site compra de celexa 40 mg en línea en Chile

 50. EdwardTet napsal:

  http://mexpharmacy.sbs/# mexico drug stores pharmacies

 51. FreddyRooni napsal:

  п»їlegitimate online pharmacies india: Online medicine order – india online pharmacy

 52. JeffreyFloof napsal:

  http://gabapentin.pro/# neurontin 900 mg

 53. Lucasadvip napsal:

  zithromax 500mg price: zithromax canadian pharmacy – zithromax 1000 mg pills

 54. JeffreyFloof napsal:

  http://gabapentin.pro/# neurontin brand name in india

 55. MichaelDef napsal:

  ivermectin 250ml cost of ivermectin stromectol ivermectin tablets

 56. Davidbip napsal:

  http://paxlovid.top/# paxlovid for sale

 57. MichaelSek napsal:

  http://misoprostol.guru/# cytotec pills buy online

 58. GeorgeSkiva napsal:

  http://lisinopril.pro/# cost for generic lisinopril

 59. GeorgeSkiva napsal:

  http://lisinopril.pro/# price of zestril 30 mg

 60. MichaelSek napsal:

  http://avodart.pro/# generic avodart without prescription

 61. MichaelSek napsal:

  http://misoprostol.guru/# cytotec buy online usa

 62. GeorgeSkiva napsal:

  https://ciprofloxacin.ink/# buy cipro online canada

 63. GeorgeSkiva napsal:

  https://lipitor.pro/# lipitor rx

 64. Joey napsal:

  Excellent, what a blog it is! This website presents helpful data to us, keep it up.

  Stop by my website :: Deb

 65. Adolph napsal:

  I know this site offers quality based content and other stuff, is there
  any other website which provides these kinds of data in quality?

  My homepage: Flor

 66. 235861 895737Hey! Good stuff, please maintain us posted when you post something like that! 589291

 67. RobertApoff napsal:

  mexico pharmacies prescription drugs: buying prescription drugs in mexico online – mexican border pharmacies shipping to usa

 68. Michaelcoele napsal:

  To announce true to life dispatch, ape these tips:

  Look for credible sources: https://atldesigngroup.com/wp-content/pages/?where-is-megyn-kelly-fox-news.html. It’s eminent to guard that the expos‚ origin you are reading is reputable and unbiased. Some examples of good sources tabulate BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Review multiple sources to pick up a well-rounded view of a particular statement event. This can better you get a more over facsimile and keep bias. Be in the know of the position the article is coming from, as constant good report sources can contain bias. Fact-check the information with another commencement if a news article seems too unequalled or unbelievable. Many times fetch inevitable you are reading a fashionable article, as news can change-over quickly.

  Close to following these tips, you can fit a more au fait dispatch reader and more wisely know the cosmos about you.

 69. Michaelcoele napsal:

  To read true to life scoop, adhere to these tips:

  Look for credible sources: https://praga.com.au/wp-content/pgs/what-happened-to-dee-cortez-on-fox21-news.html. It’s important to secure that the news source you are reading is worthy and unbiased. Some examples of good sources subsume BBC, Reuters, and The Different York Times. Announce multiple sources to get a well-rounded view of a isolated news event. This can support you carp a more over paint and escape bias. Be aware of the position the article is coming from, as even reputable report sources can contain bias. Fact-check the low-down with another fountain-head if a news article seems too staggering or unbelievable. Till the end of time be inevitable you are reading a advised article, as scandal can substitute quickly.

  Nearby following these tips, you can evolve into a more aware of scandal reader and best know the cosmos everywhere you.

 70. Jestine napsal:

  Very descriptive post, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?

  Also visit my web-site amen en venta libre en La Paz

 71. Hayley napsal:

  Nice post. I was checking continuously this weblog and I 
  am inspired! Extremely helpful information particularly
  the remaining part 🙂 I take care of such info much.
  I used to be looking for this particular information for a very lengthy time.

  Thanks and best of luck.

  Feel free to surf to my blog – levaquin disponible au Maroc

 72. Evams napsal:

  4. Download and Install Gaminator 777 Slots – Free Casino Slot Machines All the Slot Machines you love: Tabletop 6. Enjoy playing Gaminator 777 Slots – Free Casino Slot Machines on PC with MEmu 4. Download and Install Gaminator 777 Slots – Free Casino Slot Machines The number of 777 Casino games is certainly impressive. Over 400 slot machine titles are readily available on the website and app. A nonetheless impressive selection of table games is also at your fingertips as a mobile user. Whatever you may choose to play is entirely up to you. Super 7’s Slot Machine Furthermore, it boasts a huge stock of brilliant 3D games and a reliable casino management platform. It is duly certified and licensed in different iGaming markets, and this makes it reputable. Betsoft’s HTML5-compliant 777 slot machine games that can run on mobile devices are extremely popular online. Moreover, its games are accessible in more than 500 casinos across the globe.
  http://trcmall.itsix.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=99838
  A fair question about mobile casinos concerns their safety. With regard to the level of security offered by a casino, players should rest assured that there must be no discrepancies between a desktop and a mobile online casino. Therefore, Casino Bee only recommends licensed online casino operators which comply with industry standards, have a random number generator (RNG) to determine fair outcomes of all games and run comprehensive KYC and AML check to provide players with the most reliable experience possible. These days, many of the best mobile casinos in the USA are also live casinos. Live dealer casinos offer 24 7 live dealer tables for popular games like blackjack, roulette, and baccarat. You’ll find live games at all of the mobile casinos we reviewed, and we think Wild Casino’s live tables are especially good.

 73. DavidSoort napsal:

  Altogether! Finding news portals in the UK can be unendurable, but there are numerous resources available to cure you think the best one for you. As I mentioned before, conducting an online search with a view https://thewheelmedics.co.uk/wp-content/pgs/how-old-is-linsey-davis-abc-news.html „UK news websites“ or „British information portals“ is a vast starting point. Not only determination this give you a comprehensive shopping list of report websites, but it determination also afford you with a better brainpower of the common news scene in the UK.
  In the good old days you obtain a liber veritatis of embryonic story portals, it’s prominent to value each sole to shape which overwhelm suits your preferences. As an case, BBC Dispatch is known for its ambition reporting of report stories, while The Custodian is known quest of its in-depth analysis of governmental and popular issues. The Unconnected is known championing its investigative journalism, while The Times is known in the interest of its business and finance coverage. Not later than concession these differences, you can pick out the news portal that caters to your interests and provides you with the rumour you have a yen for to read.
  Additionally, it’s significance looking at neighbourhood pub news portals with a view proper to regions within the UK. These portals provide coverage of events and scoop stories that are akin to the область, which can be especially utilitarian if you’re looking to safeguard up with events in your close by community. For instance, shire news portals in London contain the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening Hearsay and Liverpool Reflection are popular in the North West.
  Inclusive, there are diverse statement portals readily obtainable in the UK, and it’s high-level to do your experimentation to see the one that suits your needs. By evaluating the different news portals based on their coverage, luxury, and editorial angle, you can select the one that provides you with the most relevant and engrossing low-down stories. Meet success rate with your search, and I anticipation this data helps you find the just right dope portal suitable you!

 74. DavidSoort napsal:

  Positively! Find expos‚ portals in the UK can be overwhelming, but there are numerous resources at to help you espy the best the same for you. As I mentioned in advance, conducting an online search with a view https://blog.halon.org.uk/pag/what-is-laura-ingle-s-age-exploring-laura-ingle-s.html „UK news websites“ or „British information portals“ is a pronounced starting point. Not only will this hand out you a thorough list of news websites, but it intention also lend you with a heartier pact of the in the air news landscape in the UK.
  Once you obtain a itemize of future account portals, it’s critical to estimate each sole to determine which best suits your preferences. As an benchmark, BBC Dispatch is known for its intention reporting of news stories, while The Custodian is known pro its in-depth breakdown of political and popular issues. The Unconnected is known pro its investigative journalism, while The Times is known for its business and investment capital coverage. Not later than entente these differences, you can select the information portal that caters to your interests and provides you with the rumour you have a yen for to read.
  Additionally, it’s significance looking at local scuttlebutt portals representing fixed regions within the UK. These portals produce coverage of events and scoop stories that are akin to the область, which can be specially cooperative if you’re looking to hang on to up with events in your neighbourhood pub community. For occurrence, municipal dope portals in London number the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening Hearsay and Liverpool Reflection are hot in the North West.
  Blanket, there are numberless tidings portals available in the UK, and it’s important to do your inspection to remark the everybody that suits your needs. At near evaluating the contrasting news portals based on their coverage, dash, and position statement angle, you can choose the a person that provides you with the most apposite and interesting news stories. Good luck with your search, and I ambition this bumf helps you come up with the practised dope portal inasmuch as you!

 75. Francisboack napsal:

  best online pharmacies in mexico: mexico pharmacies prescription drugs – mexican mail order pharmacies

 76. Susan napsal:

  Hello it’s me, I am also visiting this web page regularly,
  this website is truly good and the people are really sharing
  nice thoughts.

  Feel free to visit my site – Comprar symmetrel en línea en Buenos Aires

 77. Merri napsal:

  There’s definately a great deal to learn about this issue.
  I love all the points you have made.

  my homepage … capurate disponible sans ordonnance

 78. whing napsal:

  Some hardware, CPU and GPU companies also move with the cryptos since they sell the components of mining rigs. It’s also worth noting that companies that open up a crypto-based subsidiary or invest in crypto currencies tend to get a crypto premium followed by correlation with the markets. Every digital currency you can think of has a community associated with it, each with competing interests and eager to sell you unique plans for the future of crypto. As a beginner, deciding where to focus your efforts may prove difficult.  In this article, you’ll be able to understand crypto communities better and see are our top ten communities on each popular crypto community platform.  The last and most important difference between stocks and cryptocurrencies is the blockchain technology that underpins all cryptocurrencies. Many cryptocurrencies allow for programming to be added, changing the nature of the crypto asset into ‘programmable money.
  https://www.bookmarks4all.win/telcoin-crypto-price
  There have been four distinct eras in the relatively brief history of cryptocurrency. The early hobbyist days went from Bitcoin’s 2009 launch to the rise of two dominant platforms: the Mt. Gox exchange and the Silk Road dark marketplace. There was turmoil when both collapsed between late 2013 and early 2014. The price of Bitcoin plummeted from over $1000 to under $300, where it largely stayed for two years. Political events can also drive the Bitcoin price in either direction. Generally, BTC price changes are opposite to what happens with fiat currencies. The instability of official currencies makes people more interested in alternatives such as Bitcoin and altcoins. By maintaining a leading position in the cryptocurrency market, Bitcoin is becoming an increasingly popular choice among investors.

 79. Barbra napsal:

  Wow, awesome blog format! How long have you been running a 
  blog for? you made running a blog glance easy.
  The entire glance selegilin met of zonder voorschrift in Nederland
  your web site is great, let alone the content!

 80. JefferyCluct napsal:

  canada drugs without prescription canada pharmacy without prescription best rated canadian pharmacies

 81. Bernadine napsal:

  I’m curious to find out what blog platform you have been working with?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest
  website and I would like to find something more risk-free.
  Do you have any suggestions?

  Visit my blog – orlistar zonder voorschrift in België

 82. Danielzoorn napsal:

  https://interpharm.pro/# quality prescription drugs canada
  legit canadian pharmacy – interpharm.pro Their commitment to global excellence is unwavering.

 83. Keeley napsal:

  After checking out a number of the blog posts on your web site, I truly appreciate your technique of writing a blog.
  I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back Doe een online aankoop van catapressan zonder voorschrift in België the near future.
  Please visit my website too and tell me what you think.

 84. ArchieJut napsal:

  http://farmaciabarata.pro/# farmacias baratas online envГ­o gratis