5. 12. 2022

Etický kodex státního zástupce

Etický kodex státního zástupce

I. Zákonnost a nezávislost

Státní zástupce vykonává působnost státního zastupitelství důsledně podle zákona a svého svědomí, nezávisle na jiných orgánech i na místních, politických, soukromých nebo jiných vlivech a zájmech.

II. Nestrannost

Státní zástupce se vyvaruje jakéhokoli neoprávněného zvýhodňování nebo znevýhodňování osob při výkonu své funkce. Vyvaruje se takové činnosti, která by mohla i jen zavdat důvodnou pochybnost o jeho nestrannosti.

III. Odbornost

(1) Státní zástupce vykonává svou funkci na nejvyšší odborné úrovni. Za tímto účelem se soustavně vzdělává a prohlubuje svoje právní znalosti.

(2) Při výkonu své funkce postupuje státní zástupce iniciativně tak, aby rychle a spolehlivě zjistil skutečný stav věci a podle výsledku učinil odpovídající rozhodnutí nebo opatření.

IV. Důvěryhodnost

(1) Státní zástupce si počíná při výkonu své funkce i v osobním životě tak, aby nezpochybňoval důvěryhodnost své osoby ani důvěryhodnost státního zastupitelství.

(2) Státní zástupce při výkonu funkce i v osobním životě dává najevo, že dodržování právních předpisů je pro něj důležitou hodnotou.

(3) Státní zástupce nesmí zpochybnit svou důvěryhodnost tím, že se bude odvolávat na svou funkci ve věcech, které s výkonem funkce státního zástupce nesouvisejí. Státní zástupce též nesmí zneužít k soukromým účelům informace, které se dozví při výkonu své funkce.

(4) Státní zástupce nesmí přijmout majetkový či nemajetkový prospěch nebo výhodu (dále jen „dar“) v souvislosti s výkonem působnosti státního zastupitelství. Státní zástupce může přijmout dar v souvislosti s výkonem své funkce, dar protokolární nebo dar poskytnutý zaměstnavatelem, ale nikoliv takový, jehož přijetím by zpochybňoval svoji nestrannost, nezávislost a důvěryhodnost.

(5) Státní zástupce zvažuje vhodnost přijetí daru i v osobním životě, a to z důvodu zachování důvěryhodnosti své osoby a důvěryhodnosti státního zastupitelství.

V. Důstojnost a vystupování

(1) Státní zástupce se chová a vystupuje zdvořile a slušně.

(2) Státní zástupce dbá při svém vystupování na zachovávání zákonem stanovené mlčenlivosti státního zástupce.

(3) Státní zástupce dbá na to, aby při výkonu funkce byl upraven a oblečen způsobem, který odpovídá vážnosti jeho postavení.

(4) Státní zástupce zachovává zásady zdvořilosti a slušnosti i ve svém osobním životě.

VI. Spolupráce

V zájmu spravedlnosti a ochrany veřejného zájmu spolupracují státní zástupci při výkonu své funkce podle konkrétních okolností případu a v souladu s právními předpisy jak navzájem, tak i s jinými orgány prosazujícími právo, a to i zahraničními.

Komentář k etickému kodexu zde.

Diskuze (3) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

  1. Wibqlq napsal:

    levofloxacin online levofloxacin 500mg tablet

  2. Klzazx napsal:

    order avodart 0.5mg for sale order ondansetron 8mg buy ondansetron 4mg pills

  3. Qrzcqi napsal:

    buy spironolactone pills order spironolactone 100mg online buy diflucan 100mg generic