25. 3. 2023

SZ: Pokyn obecné povahy jímž se vydává skartační řád státního zastupitelství

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 18. prosince 2019, jímž se vydává skartační řád státního zastupitelství

Změna: 4/2020

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., a § 66 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Věcná a osobní působnost

(1)Tento pokyn obecné povahy upravuje v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (Věstník Ministerstva vnitra, částka 57/2017, část II), a pokynem obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pozdějších pokynů obecné povahy, postup při vyřazování dokumentů a úředních razítek státního zastupitelství ve skartačním řízení.

(2) Součástí skartačního řádu je spisový a skartační plán, který stanoví spisové znaky, skartační znaky a skartační lhůty pro jednotlivé druhy dokumentů. Spisový a skartační plán je obsažen v příloze č. 1.

(3) Skartační řád je závazný pro státní zástupce, právní čekatele a ostatní zaměstnance státního zastupitelství.

§2
Vymezení pojmů

(1) Dokument je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jinak zaznamenaná informace v analogové nebo digitální podobě, která byla státním zastupitelstvím vytvořena nebo mu byla doručena. Dokumentem se dále rozumí rejstřík i evidenční pomůcka.

(2) Spis je spojení dokumentů týkajících se téže věci; součástí spisu mohou být i přílohy jiného charakteru.

(3) Úřední razítko státního zastupitelství je razítko opatřené státním znakem nebo razítko obsahující úplné označení státního zastupitelství, není-li využíváno výlučně ve vnitřním styku mezi útvary státního zastupitelství.

(4) Spisovna je místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu státního zastupitelství a k provádění skartačního řízení.

(5) Spisový znak je označení, které zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazování.

(6) Skartační znak je označení dokumentu, podle něhož se dokument posuzuje ve skartačním řízení:

– znak A – označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení navržen jako archiválie k uložení do archivu,

– znak S – označuje dokument bez trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení navržen ke zničení,

– znak V – označuje dokument, který projde následným výběrem a na jeho základě bude zařazen buď mezi dokumenty A nebo mezi dokumenty S.

(7) Skartační lhůtou se stanoví doba, po kterou dokument zůstává uložen na státním zastupitelství. Skartační lhůta se označuje číslicí za skartačním znakem. Určuje se počtem let a není-li výslovně stanoveno jinak, začíná běžet od 1. ledna roku následujícího po uzavření příslušného rejstříku nebo evidenční pomůcky, v nichž je dokument evidován. Pokud byl spis vyřízen až po uzavření rejstříku, ve kterém je veden (byl-li rejstřík uzavřen pátým rokem od jeho založení), započne plynutí jeho skartační lhůty od vyřízení spisu. Stanovení jiné spouštěcí události, kterou je okamžik rozhodný pro počátek plynutí skartační lhůty, je uvedeno ve spisovém a skartačním plánu. Není-li dále stanoveno jinak, skartační lhůty platí shodně i pro rejstříky a evidenční pomůcky, v nichž jsou dokumenty evidovány.

(8) Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty, kterým uplynuly skartační lhůty a nejsou dále potřebné pro činnost státního zastupitelství, úřední razítka vyřazená z evidence, a při kterém příslušný archiv provádí výběr archiválií.

(9) Skartační návrh je písemný návrh na zahájení skartačního řízení. Skartační návrh zašle státní zastupitelství prostřednictvím datové schránky příslušnému archivu k posouzení a provedení výběru archiválií.

(10) Skartačním protokolem se rozumí protokol o provedeném skartačním řízení, který vyhotovuje příslušný archiv.

(11) Archiválie je dokument, případně úřední razítko, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií.

§3
Organizace skartačního řízení

(1) Skartační řízení se provede v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumentu nebo spisu. Jeho předmětem jsou všechny dokumenty a spisy, u nichž uplynuly skartační lhůty, a úřední razítka vyřazená z evidence.

(2) Skartační lhůty nelze zkracovat. Skartační lhůta může být výjimečně prodloužena, je-li dokument nebo spis potřebný pro další činnost státního zastupitelství.1) Tuto skutečnost oznámí státní zastupitelství příslušnému archivu, okresní státní zastupitelství též nadřízenému krajskému státnímu zastupitelství.

(3) Za řádnou přípravu a provedení skartačního řízení u každého státního zastupitelství odpovídá vedoucí státní zástupce.

(4) Na skartačním řízení se podílí skartační komise jmenovaná vedoucím státním zástupcem. Při jmenování skartační komise vedoucí státní zástupce současně pověří jednoho z jejích členů organizací a řízením průběhu skartačního řízení (dále jen „určený zaměstnanec“). Členem skartační komise je vždy zaměstnanec odpovědný za vedení spisovny státního zastupitelství (dále jen „zaměstnanec pověřený vedením spisovny“). Skartační návrh vypracuje určený zaměstnanec.

(5) Určený zaměstnanec může se souhlasem vedoucího státního zástupce a v závislosti na rozsahu prací souvisejících se skartačním řízením pověřit výkonem těchto prací také další zaměstnance státního zastupitelství. Tito zaměstnanci pomáhají určenému zaměstnanci podle jeho pokynů s pracemi v rámci skartačního řízení.

(6) Skartační řízení dokumentů, spisů a úředních razítek státního zastupitelství je rozděleno na

a) skartační řízení dokumentů a spisů vedených v rejstřících v analogové podobě,

b) skartační řízení dokumentů a spisů vedených v elektronických rejstřících v informačním systému státního zastupitelství, a to od doby schválení přechodu na počítačové vedení rejstříků a ostatních evidenčních pomůcek Ministerstvem spravedlnosti,

c) skartační řízení úředních razítek státního zastupitelství.

§4
Základní pravidla skartačního řízení

(1) Dokumenty a spisy, jimž uplynuly skartační lhůty a které jsou nadále nepotřebné pro činnost státního zastupitelství, lze vyřadit pouze ve skartačním řízení; tím není dotčen odstavec 3.

(2) Nadpočetné výtisky dokumentů se mohou zničit bez předložení do skartačního řízení.

(3) Vedoucí státní zástupce může podat příslušnému archivu písemnou žádost o vydání trvalého skartačního souhlasu na určitý druh dokumentů.2) Okresní státní zástupce zašle tuto žádost na vědomí nadřízenému krajskému státnímu zastupitelství. V žádosti musí být přesně specifikován druh dokumentů, na něž se má trvalý skartační souhlas vztahovat, a konkrétně odůvodněno, proč tyto dokumenty nemají trvalou hodnotu. Dokumenty, na něž se trvalý skartační souhlas vztahuje, lze zničit i bez výběru archiválií ve skartačním řízení. V případě zániku státního zastupitelství udělený trvalý skartační souhlas na právního nástupce nepřechází.

(4) U dokumentů obsahujících obchodní, bankovní nebo obdobné tajemství lze k výběru archiválií předložit pouze dokumenty navržené k vyřazení a zničení; u ostatních dokumentů lze výběr archiválií provést jen se souhlasem státního zastupitelství. Byl-li dokument vybrán jako archiválie, státní zastupitelství jej po výběru archiválií opatří doložkou, v níž uvede druh tajemství obsažený v dokumentu.3)

(5) U dokumentů obsahujících utajované informace4) lze k výběru archiválií předložit pouze dokumenty navržené k vyřazení a zničení; u ostatních dokumentů lze výběr archiválií provést až po zrušení stupně utajení. Do skartačního řízení se tedy zařadí dokumenty obsahující utajované informace, které byly označeny skartačním znakem S, bez zrušení stupně utajení; pokud je pro účely posouzení dokumentů v rámci skartačního řízení nutné, aby se příslušný archiv seznámil s jejich obsahem, tyto dokumenty se ze skartačního řízení vyřadí, změní se u nich skartační lhůta a zařadí se do skartačního řízení po zrušení stupně utajení a pominutí důvodu pro utajení informace. Do skartačního řízení se nezařadí dokumenty obsahující utajované informace, které byly označeny skartačním znakem A, u nichž nelze zrušit stupeň utajení, po dobu trvání důvodů utajení.

(6) Dokumenty vzniklé do 31. 12. 1992, u kterých jsou stupně utajení zrušeny podle § 157 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, se po uplynutí skartačních lhůt zařadí do nejbližšího skartačního řízení.

(7) Rejstříky státního zastupitelství jsou do skartačního řízení vždy navrženy jako archiválie.

§5
Vytvoření podmínek pro řádný průběh skartačního řízení

(1) Zaměstnanec pověřený vedením spisovny je povinen dbát o vhodné uložení dokumentů ve spisovně. Při přejímání spisů na spisovnu provede kontrolu řádného označení spisovými znaky, skartačními znaky a skartační lhůtou v souladu s tímto skartačním řádem. Dále je povinen činit vhodná opatření k tomu, aby pracovníkům archivu byla práce spojená s posouzením trvalé hodnoty dokumentů co nejvíce usnadněna, zejména předkládat jim spisy řádně očištěné, srovnané podle spisových znaků a v nich podle spisových značek.

(2) Vedoucí státní zástupce vyhradí pracovníkům archivu podle možnosti zvláštní místnost a uvolní zaměstnance, který bude pracovníkům archivu v případě potřeby podle jejich pokynů pomáhat.

(3) Všichni zaměstnanci státního zastupitelství jsou povinni upozorňovat zaměstnance pověřeného vedením spisovny na dokumenty, které by mohly být cenným pramenem pro zjištění skutečností historické povahy a které by z tohoto důvodu neměly uniknout pozornosti archivních orgánů, pokud z jakéhokoli důvodu takové dokumenty nebyly již dříve označeny skartačním znakem A.

§6
Vyznačování spisových znaků, skartačních znaků a skartačních lhůt a označování dokumentů obsahujících chráněné údaje

(1) Neurčí-li státní zástupce jinak, vyznačí zaměstnanec pověřený vedením rejstříku na obalu spisu a v informačním systému státního zastupitelství příslušný spisový znak, skartační znak a skartační lhůtu podle spisového a skartačního plánu. V případě pochybností rozhodne státní zástupce.

(2) Při určení hodnoty spisového a skartačního znaku spisu se vychází z toho dokumentu ve spise, který má nejvyšší hodnotu; u skartační lhůty z toho dokumentu ve spise, kterému byla přidělena nejdelší skartační lhůta. Pro účely označení spisu skartačním znakem má skartační znak A vyšší hodnotu než skartační znak V a skartační znak V má vyšší hodnotu než skartační znak S. Sjednocení spisových znaků a skartačních režimů dokumentů obsažených ve spisu se provede nejpozději v okamžiku uzavření spisu.

(3) Jsou-li součástí spisu dokumenty obsahující obchodní, bankovní nebo obdobné tajemství, nebo jiné státem uznané nebo uložené povinnosti mlčenlivosti, a spis je navržen k výběru jako archiválie (je označen skartačním znakem A -§ 4 odst. 4), zaměstnanec pověřený vedením rejstříku na pokyn státního zástupce při provádění spisové kontroly před jeho založením na spisový obal vyznačí druh tajemství obsažený ve spise (např. obchodní tajemství, bankovní tajemství, daňové tajemství, apod.). Tuto skutečnost zároveň vyznačí také v informačním systému státního zastupitelství. Je-li spis navržen ke zničení (je označen skartačním znakem S) a při odborné archivní prohlídce je vybrán za archiválii (§ 4 odst. 4), členové skartační komise posoudí, zda jsou jeho součástí dokumenty obsahující obchodní, bankovní nebo obdobné tajemství, nebo jiné státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti. Druh tajemství obsažený ve spise na jejich pokyn vyznačí zaměstnanec pověřený vedením rejstříku na spisový obal, včetně vyznačení v informačním systému státního zastupitelství.

§7
Zařazení dokumentů, spisů a úředních razítek do skartačního řízení

(1) Do skartačního řízení se zařazují dokumenty a spisy, kterým uplynula skartační lhůta, a úřední razítka vyřazená z evidence podle jiného právního předpisu.5)

(2) Určený zaměstnanec sestaví v každém kalendářním roce skartační návrh, v jehož příloze uvede seznamy dokumentů a spisů, u nichž uplynuly skartační lhůty, a úřední razítka vyřazená z evidence.

ČÁST DRUHÁ

SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A SPISŮ VEDENÝCH V REJSTŘÍCÍCH V ANALOGOVÉ PODOBĚ

§8
Sestavení seznamů dokumentů navržených ke skartačnímu řízení

(1) Členové skartační komise z evidence dokumentů vedené v listinné podobě nejprve vytřídí dokumenty se skartačními znaky A a S a zpracují jejich samostatné seznamy, které uspořádají podle spisových znaků a v nich podle spisových značek. Do seznamu uvedou vždy pořadové číslo spisu, jeho spisový znak, název dokumentu nebo spisu podle spisového a skartačního plánu, rok vzniku, skartační lhůtu a množství v běžných metrech. Z dokumentů se skartačním znakem V vyberou ty, které budou navrženy k trvalému uložení v příslušném archivu, zpracují jejich seznam se stejnými náležitostmi a připojí ho k seznamům dokumentů se skartačním znakem A. Poté zpracují seznam zbylých dokumentů bez trvalé hodnoty, které navrhnou ke zničení, a připojí ho k seznamu dokumentů se skartačním znakem S. Vzory seznamu dokumentů jsou obsaženy v příloze č. 4.

(2) Do seznamů sestavených podle odstavce 1 se uvedou také spisy, které byly opomenuty v předchozích skartačních návrzích.

§9
Skartační návrh

Určený zaměstnanec zašle skartační návrh prostřednictvím datové schránky archivu příslušnému podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzory skartačního návrhu a seznamu dokumentů jsou obsaženy v přílohách č. 2 a 4.

§ 10
Vyhotovení seznamu dokumentů po posouzení jejich trvalé hodnoty

Po odborné archivní prohlídce dokumentů navrhovaných k vyřazení provedené archivářem na základě předloženého skartačního návrhu a podle jeho pokynu sepíše určený zaměstnanec seznam dokumentů určených k uložení v archivu (dokumenty označené skartačním znakem A) a seznam dokumentů určených k vyřazení a ke zničení (dokumenty označené skartačním znakem S) a předá je archiváři pro potřebu připojení těchto seznamů k protokolu o skartačním řízení. Současně s ním dohodne dobu a způsob předání archiválií k uložení do příslušného archivu.

§ 11
Protokol o provedeném skartačním řízení

(1) Po provedené archivní prohlídce zašle příslušný archiv státnímu zastupitelství prostřednictvím datové schránky protokol o provedeném skartačním řízení, v jehož přílohách jsou uvedeny dokumenty, které byly archivním orgánem určeny k uložení do archivu (skartační znak A), a dokumenty, které mohou být předány ke zničení (skartační znak S).

(2) Nesouhlasí-li státní zastupitelství s obsahem protokolu, může proti němu podat námitky ke správnímu úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Podáním námitky je zahájeno správní řízení.6)

§ 12
Odevzdání archiválií do archivu

Dokumenty určené k uložení do archivu odevzdá státní zastupitelství na základě protokolu o provedeném skartačním řízení podle § 11 v dohodnuté lhůtě na svůj náklad příslušnému archivu. Příslušný archiv sepíše úřední záznam o předání dokumentů a spisů vybraných jako archiválie do archivu.

§ 13
Postup při zničení dokumentů

(1) Dokumenty určené ke zničení se podle pokynů vedoucího státního zástupce předají ke zničení, jakmile příslušný archiv vyhotoví protokol o provedeném skartačním řízení; pokud byla podána námitka, po ukončení řízení o námitce.

(2) Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Při odvozu a ničení těchto dokumentů je nutno zabránit tomu, aby se s obsahem dokumentů mohly seznámit nepovolané osoby.

(3) O zničení dokumentů se sepíše protokol, v němž se uvede

a) jméno a příjmení vedoucího státního zástupce, který rozhodl o předání dokumentů ke zničení, jméno a příjmení zaměstnance, který zničení dokumentů zajistil, popřípadě jména a příjmení dalších zaměstnanců, kteří při zničení dokumentů spolupracovali,
b) datum, čas a místo (objekt, podnik) zničení dokumentů,
c) druhy a ročníky zničených dokumentů,
d) rejstříky a evidenční pomůcky, v nichž bylo zničení dokumentů vyznačeno, e) způsob zničení dokumentů.

(4) Protokol podepíší osoby uvedené v něm podle odstavce 3 písm. a).


§ 14
Vyznačení výsledků skartačního řízení v evidenci státního zastupitelství

(1) Provedení skartace, odevzdání vybraných dokumentů archivu a další důležité skutečnosti podle tohoto skartačního řádu vyznačí určený zaměstnanec neprodleně v evidenci spisů odevzdaných na spisovnu trvalou poznámkou (např. „Skartováno“, „Archiv“).

(2) K poznámce podle odstavce 1 se připojí čísla jednací a) protokolu o zničení dokumentů podle § 13 odst. 3,
b) úředního záznamu o předání dokumentů a spisů podle § 12.

ČÁST TŘETÍ

SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A SPISŮ VEDENÝCH V ELEKTRONICKÝCH REJSTŘÍCÍCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

§ 15
Sestavení seznamu dokumentů určených ke skartačnímu řízení

(1) Seznam dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení, vyhotovený v elektronické podobě, se sestaví z informačního systému státního zastupitelství. Seznam je tvořen podle definičního schématu pro vytvoření datového balíčku SIP stanoveného národním standardem a obsahuje metadata podle definičního schématu pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP stanoveného národním standardem.7)

(2) Určený zaměstnanec vygeneruje datové balíčky SIP v informačním systému státního zastupitelství a následně je uloží na národní archivní portál.

§ 16
Skartační návrh

(1) Určený zaměstnanec po ukončení uložení datových balíčků SIP stáhne z národního archivního portálu seznam, který tvoří přílohu skartačního návrhu a představuje seznam dokumentů navržených k výběru archiválií. Vzor skartačního návrhu je uveden v příloze č. 2.

(2) Tento seznam zašle určený zaměstnanec jako přílohu ke skartačnímu návrhu příslušnému archivu podle § 9. Uložení souborů na národním archivním portále nenahrazuje zaslání skartačního návrhu.

§ 17
Protokol o provedeném skartačním řízení

(1) Po provedené archivní prohlídce zašle příslušný archiv státnímu zastupitelství prostřednictvím datové schránky protokol o provedeném skartačním řízení. Přílohou protokolu o provedeném skartačním řízení dokumentů a spisů vedených v elektronických rejstřících v informačním systému státního zastupitelství je rozhodnutí o výběru dokumentů za archiválie ve výstupním datovém formátu XML, volitelně i soubor ve formátu PDF. Rozhodnutí o výběru dokumentů za archiválie může mít hodnoty „vybrat za archiválii“, „zničit“ nebo „vyřadit z výběru“.

(2) Nesouhlasí-li státní zastupitelství s obsahem protokolu, může proti němu podat námitky ke správnímu úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby (§ 11 odst. 2).

§ 18
Odevzdání archiválií do archivu

(1) Elektronické dokumenty označené v protokolu o provedeném skartačním řízení příznakem „vybrat za archiválii“ předá státní zastupitelství ve formě replik8) včetně metadat k trvalému uložení archivu, který státnímu zastupitelství umožní uložit datové balíčky SIP pro příslušné skartační řízení na národní archivní portál.

(2) Současně s datovými balíčky SIP se archivu předají dokumenty v analogové podobě určené k uložení do archivu, které státní zastupitelství v dohodnuté lhůtě na svůj náklad odevzdá příslušnému archivu. Metadata k těmto dokumentům se odevzdávají postupem podle odstavce 1.

(3) Archiv vyhotoví úřední záznam o předání archiválií archivu k trvalému uložení. Přílohou úředního záznamu je výsledný soubor XML, který obsahuje identifikátory digitálního archivu. Identifikátory digitálního archivu slouží pro případné vyžádání dokumentů v budoucnu.

§ 19
Vyznačení výsledků skartačního řízení v informačním systému státního zastupitelství

(1) Vyznačení výsledků skartačního řízení v elektronické podobě je provedeno importem seznamu dokumentů vybraných za archiválie a dokumentů určených ke zničení, který je tvořen strojově čitelným souborem XML podle § 17 odst. 1. Určený zaměstnanec provede import souboru do informačního systému státního zastupitelství a automaticky tak vyznačí dokumenty vybrané za archiválie a dokumenty určené ke zničení.

(2) Určený zaměstnanec státního zastupitelství importuje přílohu úředního záznamu o předání archiválií k trvalému uložení ve formátu XML podle § 18 odst. 3, která představuje seznam předaných digitálních dokumentů s identifikátory digitálního archivu, do informačního systému státního zastupitelství.

§ 20
Postup při zničení dokumentů a spisů vedených v elektronických rejstřících v informačním systému státního zastupitelství

(1) Dokumenty a spisy vedené v elektronických rejstřících v informačním systému státního zastupitelství je možno zničit, jakmile příslušný archiv vyhotoví protokol o provedeném skartačním řízení; pokud byla podána námitka, po ukončení řízení o námitce.

(2) Zničením dokumentu nebo spisu v elektronické podobě se rozumí smazání z informačního systému státního zastupitelství a dalších úložišť. Obdobně se postupuje při zničení dokumentů a spisů v elektronické podobě, které byly vybrány jako archiválie, a jejichž repliky byly předány archivu v elektronické podobě.

(3) O zničení dokumentů v elektronické podobě se vyhotoví protokol, který obsahuje

a) jméno a příjmení vedoucího státního zástupce, který rozhodl o zničení dokumentů, jméno a příjmení zaměstnance, který zničení dokumentů zajistil, popřípadě jména a příjmení dalších zaměstnanců, kteří při zničení dokumentů spolupracovali,
b) datum, čas a místo zničení dokumentů,
c) druhy a ročníky zničených dokumentů,
d) rejstříky a evidenční pomůcky, v nichž bylo zničení dokumentů vyznačeno, e) způsob zničení dokumentů.

(4) Postup při zničení dokumentů a spisů v analogové podobě je uveden v § 13.

ČÁST ČTVRTÁ

SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ ÚŘEDNÍCH RAZÍTEK STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

§ 21
Evidence a vyřazování úředních razítek státního zastupitelství

(1) Vedení evidence úředních razítek státního zastupitelství upravuje pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poř. č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pozdějších pokynů obecné povahy.

(2) Skartačnímu řízení podléhají úřední razítka státního zastupitelství, která byla vyřazena z používání pro ztrátu platnosti nebo v důsledku jejich opotřebování.

(3) Úřední razítka státního zastupitelství navržená k vyřazení z evidence jsou z této evidence odepsána a seznam s jejich otiskem se připojí ke skartačnímu návrhu. Vzor seznamu je uveden v příloze č. 5.

§ 22
Skartační návrh, protokol o provedeném skartačním řízení, odevzdání archiválií do archivu, postup při zničení razítek, vyznačení výsledků skartačního řízení v evidenci úředních razítek

Návrh na provedení výběru razítek zašle určený zaměstnanec po vyřazení razítek z používání prostřednictvím datové schránky příslušnému archivu. Na náležitosti tohoto návrhu a další postup při výběru razítka mezi archiválie se použijí ustanovení § 8 až 14 přiměřeně, nedohodne-li státní zastupitelství s příslušným archivem jiný postup. Vzor skartačního návrhu je uveden v příloze č. 3.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 23
Evidence dokumentů o provedeném skartačním řízení

(1) Skartační návrh (§ 9, 16, 22), seznam dokumentů určených k uložení v archivu a seznam dokumentů určených k vyřazení a ke zničení (§ 10), protokol o provedeném skartačním řízení (§ 11 a 17), úřední záznam o předání dokumentů (§ 12, § 18 odst. 3), a protokol o zničení dokumentů (§ 13 odst. 3, § 20 odst. 3) se založí do správního spisu vedeného pod heslem „Skartace“.

(2) Dokumenty o provedeném skartačním řízení zůstávají trvale u státního zastupitelství. Spouštěcí událostí pro počátek běhu skartační lhůty je zánik státního zastupitelství.

§ 24
Skartační řízení ve zvláštních případech

(1) Skartační lhůty u evidence spisů uložených na spisovnu9) počínají běžet od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž bylo ukončeno skartační řízení o posledním dokumentu uloženém na spisovně státního zastupitelství.

(2) U dokumentů uložených do úschovy mimo budovu státního zastupitelství se postupuje obdobně podle odstavce 1.

(3) Jsou-li v rejstříku evidovány spisy s rozdílnou délkou skartačních lhůt, počítá se délka skartační lhůty u rejstříku podle nejdelší skartační lhůty spisu, s nímž byl rejstřík uzavřen. Pro běh skartačních lhůt u evidenčních pomůcek platí předchozí věta obdobně.

(4) Skartační lhůty u plánů budov a další stavební dokumentace týkajících se staveb ve vlastnictví nebo v užívání státního zastupitelství, pokud dokumentace nebyla předána jinému subjektu v souvislosti se změnou (zánikem) uvedených právních vztahů, začínají běžet od okamžiku zániku stavby, nebo zanikl-li právní vztah státního zastupitelství k takové stavbě, od zániku právního vztahu, na základě něhož mělo státní zastupitelství stavbu ve vlastnictví nebo v užívání.

(5) Skartační lhůty u nájemních a jiných obdobných smluv dokládajících právní vztahy k nemovitostem ve vlastnictví nebo v užívání státního zastupitelství, pokud nebyly předány jinému subjektu v souvislosti se změnou (zánikem) uvedených právních vztahů, začínají běžet až od okamžiku zániku právních vztahů státního zastupitelství k těmto nemovitostem.

§ 24a
Skartační řízení dokumentů týkajících se projektů financovaných z dotačních programů

(1) Spis týkající se projektu financovaného z dotačního programu (dále jen „projekt“) se považuje za vyřízený, jakmile státní zastupitelství, které projekt realizovalo, předalo po finančním vypořádání projektu informaci o ukončení projektu všem subjektům, které se na projektu podílely. Projekt je finančně vypořádán ode dne, kdy státní zastupitelství, které jej realizovalo, přijalo poslední platbu od dotačního orgánu.

(2) Skartační lhůta dokumentů (spisů) týkajících se projektu začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po finančním vypořádání projektu.

§ 25
Skartační řízení dokumentů dočasně vyjmutých ze skartačního řízení

(1) Dokumenty, které nebyly pojaty do seznamů sestavených podle § 7 odst. 2, přestože jejich skartační lhůta uplynula (např. z důvodu uvedeného v § 3 odst. 2), se zařadí do nejbližšího skartačního řízení.

(2) Dokumenty vzniklé činností bývalých státních zastupitelství a bývalých prokuratur, u nichž uplynuly skartační lhůty, zařadí státní zastupitelství, v jejichž spisovnách jsou tyto dokumenty dosud uloženy, do nejbližšího skartačního řízení.

§ 26
Přechodná ustanovení

(1) Skartační lhůty dokumentů uložených na spisovnu před počátkem účinnosti tohoto pokynu obecné povahy běží podle dosavadních předpisů; ustanovení § 2 odst. 7 tímto není dotčeno. V odůvodněných případech se posoudí běh skartačních lhůt v jednotlivých věcech a je-li toho zapotřebí, prodlouží státní zastupitelství skartační lhůtu podle § 3 odst. 2 obdobně podle spisového a skartačního plánu.

(2) Při provádění skartačního řízení dokumentů odevzdaných na spisovnu státního zastupitelství před počátkem účinnosti tohoto pokynu obecné povahy postupuje státní zastupitelství vždy v úzké součinnosti s příslušným archivem. Po dohodě s příslušným archivem se může v odůvodněném rozsahu odchýlit od ustanovení tohoto pokynu obecné povahy, je-li to nezbytné k zabezpečení řádného průběhu skartačního řízení.

(3) Vyznačování spisových znaků u spisů a na spisových obalech spisů, a vyznačování obchodního, bankovního nebo obdobného tajemství, nebo jiné státem uznané nebo uložené povinnosti mlčenlivosti podle § 6, je prováděno po zapracování technických úprav informačního systému státního zastupitelství. Do doby úpravy informačního systému státního zastupitelství jsou seznamy dokumentů navržených do skartačního řízení řazeny podle spisových značek.

(4) Do doby úpravy informačního systému státního zastupitelství jsou do skartačního návrhu zahrnuty pouze dokumenty a spisy vedené v rejstřících v analogové podobě.

(5) K dokumentům a spisům vedeným v rejstřících v elektronické podobě vzniklých do doby úpravy informačního systému státního zastupitelství budou archivu předávána pouze existující metadata.

(6) První skartační řízení podle tohoto pokynu obecné povahy se provede v roce 2020.

§ 27
Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

JUDr. Pavel Zeman v. r.
nejvyšší státní zástupce

Diskuze (122) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Yoqkuu napsal:

  levofloxacin pills levaquin 500mg drug

 2. Ftoquc napsal:

  avodart generic ondansetron 8mg brand order generic ondansetron 4mg

 3. Pryrys napsal:

  order aldactone 100mg online cheap buy aldactone generic purchase diflucan pill

 4. Vmuweh napsal:

  acillin usa acillin us erythromycin ca

 5. Qczslk napsal:

  sildenafil usa order fildena pills oral robaxin 500mg

 6. Dxuapy napsal:

  order suhagra 100mg without prescription aurogra drug buy estradiol online

 7. Idqeqc napsal:

  lamotrigine drug mebendazole order online order retin gel

 8. Nwfqji napsal:

  buy tadalafil 20mg for sale tadalafil 20mg cost buy diclofenac generic

 9. Zfmbrm napsal:

  buy accutane 10mg generic purchase azithromycin sale order zithromax without prescription

 10. Mxdhrz napsal:

  buy indocin 75mg without prescription amoxicillin online generic trimox

 11. Herehl napsal:

  order cialis 20mg generic Brand viagra sildenafil pills 100mg

 12. Qlssqd napsal:

  cialis 10mg comprimГ© viagra gГ©nГ©rique sildenafil en france

 13. Odtwqq napsal:

  order isotretinoin brand amoxicillin 1000mg ivermectin for sale online

 14. Nyskiu napsal:

  modafinil order diamox 250 mg without prescription cost acetazolamide 250 mg

 15. Howmvx napsal:

  doxycycline order levitra drug lasix 100mg usa

 16. Vrbpyw napsal:

  buy generic ramipril 5mg ramipril cheap buy astelin 10 ml without prescription

 17. Bbfrwm napsal:

  catapres 0.1 mg over the counter minocin 50mg cheap purchase spiriva

 18. Zyoisp napsal:

  order buspirone online cheap brand amiodarone 200mg oxybutynin price

 19. Wskubg napsal:

  cheap terazosin buy hytrin pill purchase azulfidine pills

 20. Nllxtb napsal:

  buy alendronate 35mg sale pepcid for sale pepcid uk

 21. Egxepf napsal:

  olmesartan 10mg price oral calan 240mg diamox cost

 22. Xlqrgw napsal:

  prograf usa buy ursodiol 300mg without prescription ursodiol over the counter

 23. Qmkvml napsal:

  imdur 40mg brand purchase azathioprine online cheap purchase telmisartan online cheap

 24. Kbzaey napsal:

  order molnupiravir 200 mg pill molnunat oral lansoprazole medication

 25. Ufyirl napsal:

  generic zoloft 50mg kamagra cost sildenafil 200 mg

 26. Exiigq napsal:

  imuran 100 mcg brand viagra pill viagra pills

 27. Fdpmog napsal:

  real cialis fast shipping Buy cialis once daily purchase sildenafil for sale

 28. Khvhhi napsal:

  cialis brand cialis 10mg ca buy symmetrel 100 mg online

 29. Dcoqio napsal:

  avlosulfon 100 mg generic avlosulfon 100mg over the counter buy aceon pill

 30. Zkduyy napsal:

  oral provigil stromectol online ivermectin usa price

 31. Afeftj napsal:

  luvox 100mg canada order luvox 50mg buy glucotrol 5mg generic

 32. Klysey napsal:

  brand piracetam 800 mg cheap viagra sale viagra drug

 33. Aiqpgk napsal:

  oral zithromax generic prednisolone 5mg neurontin generic

 34. Ixghpb napsal:

  cialis brand buy clomipramine 25mg pills anafranil 50mg cheap

 35. Lvcpcp napsal:

  aralen tablet chloroquine 250mg sale baricitinib without prescription

 36. Zjnboc napsal:

  sporanox pills itraconazole 100mg over the counter tindamax 300mg for sale

 37. Ejqmbs napsal:

  buy glucophage 500mg generic order lipitor online cheap buy tadalafil 20mg for sale

 38. Zoapim napsal:

  purchase zyprexa generic buy nebivolol pill buy valsartan 160mg

 39. Uixvyl napsal:

  norvasc 5mg ca cialis pills 20mg cialis 20 mg price

 40. Kaogum napsal:

  clozaril 50mg without prescription buy dexamethasone without prescription dexamethasone 0,5 mg uk

 41. Mxayaf napsal:

  zyvox medication order zyvox 600 mg generic blackjack free online

 42. Nwfqxa napsal:

  purchase prilosec assignment website casino game

 43. Iemdsl napsal:

  buy metoprolol pills tenormin 50mg for sale order levitra 20mg generic

 44. Zlbpge napsal:

  helpwithassignment internet roulette free slots

 45. Hfqapm napsal:

  order vardenafil online cheap vardenafil 20mg methylprednisolone 16mg online

 46. Nqcdoa napsal:

  generic tadalafil 5mg sildenafil 50mg drug buy viagra for sale

 47. Fqmnqx napsal:

  triamcinolone cheap buy claritin for sale clarinex 5mg us

 48. Psgwxu napsal:

  tadalafil 5mg brand cialis order order sildenafil sale

 49. Pxrjfy napsal:

  allopurinol 100mg price ezetimibe for sale order ezetimibe 10mg online

 50. Voedkz napsal:

  methotrexate 2.5mg cost metoclopramide cost buy metoclopramide 10mg without prescription

 51. Iuhmiq napsal:

  domperidone brand cyclobenzaprine 15mg pills purchase flexeril pills

 52. Tgtvxp napsal:

  losartan online buy order topamax pills topiramate generic

 53. Sgwoku napsal:

  lioresal pill toradol pills buy toradol for sale

 54. Jjsxik napsal:

  tamsulosin 0.4mg tablet tamsulosin 0.4mg price cost spironolactone

 55. Hsvmxm napsal:

  tadalafil 20mg usa cheap ampicillin 500mg cipro 500mg generic

 56. Jcvbfs napsal:

  buy flagyl 200mg generic buy trimethoprim pill bactrim 960mg generic

 57. Wvgwhq napsal:

  buy fluconazole 100mg pills sildenafil 50mg tablet purchase sildenafil pills

 58. Ldmtuq napsal:

  buy cephalexin 500mg cleocin 150mg tablet erythromycin uk

 59. Fmdhlb napsal:

  order cialis pills cialis prices female viagra pill

 60. DupAssugh napsal:

  We derived a score that represents the degree to which cells were dominated by the GDNF or ESR1 state in the bi stable feedback loop kamagra gel cheap You see the drug name and strength and go grab the medication

 61. Fgcdsp napsal:

  buy cefuroxime 250mg for sale bimatoprost spray buy methocarbamol 500mg

 62. Yuigjt napsal:

  order trazodone 100mg without prescription buy desyrel 50mg sale sildenafil 100mg uk

 63. Ljtdgd napsal:

  essays for sale online write my essay help stromectol how much it cost

 64. Mzhnma napsal:

  order prednisone 10mg pill purchase deltasone pills buy generic amoxil 1000mg

 65. Cvhiqo napsal:

  buy viagra 50mg generic viagra medication cialis 5mg drug

 66. Zrdqrf napsal:

  internet roulette pala casino online tadalafil 20mg tablet

 67. Rthkcz napsal:

  order zithromax pill buy zithromax 500mg pill neurontin 600mg usa

 68. Prszhq napsal:

  order lasix 40mg sale hydroxychloroquine 200mg oral buy plaquenil 400mg generic

 69. Entaith napsal:

  Επίσης η επιλογή Surrender δεν προσφέρεται στα τραπέζια Live Blackjack. Οπου υπάρχει αυτή η προτροπή στον πίνακα με το σύμβολο Rh θα πρέπει να αντικτασταθεί με Hit. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, το μέτρημα φύλλων είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αν και υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, απλές και πολύπλοκες, για να μετράτε φύλλα, η βασική ιδέα είναι ότι δίνετε σε κάθε φύλλο μία αξία μετρήματος και υπολογίζετε την αξία της τράπουλας όσο βγαίνουν φύλλα. Θα βρείτε περισσότερα για το μέτρημα φύλλων στη σελίδα μας για τη στρατηγική Μπλακτζάκ. https://www.click4r.com/posts/g/6582868/kouloherides Ο δεύτερος λόγος είναι το προοδευτικό jackpot. Το ποσό αυτό διεκδικείται σε κάθε (max bet) περιστροφή κι όπως είναι αναμενόμενο ελκύει μεγάλος μέρος των παικτών. Να σημειώσουμε πως το Mega Joker κυκλοφορεί με τεράστια επιτυχία από το 2011. Οπότε στην ερώτηση ποια είναι τα πιο κερδοφόρα φρουτάκια, η απάντηση είναι “αυτά με το υψηλότερο RTP”. Τι θεωρώ προσωπικά υψηλό RTP; Επειδή όμως η γνώση είναι όπλο, συγκεντρώσαμε για σένα τη λίστα με τα 12 Slots που έχουν το μεγαλύτερο RTP.

 70. Ovdatg napsal:

  deltasone 20mg uk order minipress 2mg online vermox 100mg uk

 71. Qxogrb napsal:

  order sildenafil online cheap sildenafil canada buy rhinocort for sale

 72. biogy napsal:

  To actually play for real money you must choose a suitable Canada online casino real money that accepts cash deposits. You must then create a new unique account using a valid email address. Once your account has been approved, head to the deposit section and deposit real cash (we explain how to do this further in the text). Finally, once your deposit has been processed – start placing real money bets and wagers on your favorite casino games! The first gambling site I tried was SatoshiDice, an online dice game specifically designed for Bitcoin. Honestly, it’s a pretty boring game. You just bet on whether a random dice roll will come up below a certain value. The money generated by gambling in B.C. is used to provide key services, including health care and education, to people and supports economic development in local communities throughout B.C. Commercial gambling, not including horse racing, in B.C. generated $2.9 billion in 2014/15.
  https://www.recoverycenterpedjabar.id/community/profile/percy78p4542632/
  RedBet’s VIP program is invitation only. This means the casino doesn’t publish details of their different VIP levels and loyalty points requirements. This is a shame as we like our readers to know how many comp points are required for each perk. Instead, players at RedBet casino simply have to deposit, play, and hope that a VIP manager reaches out to them. When it comes to regular stuff, there are several bonuses available for active Redbet’s customers. One of these is their Daily Free Spins offer, which is a giveaway of five free spins on a different video slot every weekday. Deposit at least 20 and get your free spins at 12:00 the following day. About Redbet casino Redbet Casino is a relatively new online casino. A big advantage of this is, that they are throwing around with bonuses like its candy! When a new game is launched you can almost always find a new bonus to play for. besides this, you can play in 2 different casino’s and use the same money to place sports bets of play poker.

 73. Onmcet napsal:

  order tadacip sale indocin cheap brand indomethacin 75mg

 74. lop napsal:

  bestimmt 99% derpositiven bewertungen vom Betreiber selbst geschrieben Natürlich besteht die Möglichkeit sich kostenlos mit Casino Spielen zu beschäftigen. Es gibt immer mehr Anbieter auf dem Markt, die Spiele als kostenlose Version offerieren. Oft ist nicht einmal die Registrierung notwendig, um die verschiedenen Klassiker und Spielautomaten auszuprobieren. Dabei sind die Spielbedingungen die gleichen wie im Echtgeldmodus, aber Sie spielen ohne Echtgeld, und auch die Gewinne sind nur virtuell. Wenn Sie also eine Auszahlung der Gewinne wünschen, müssen Sie selbstverständlich auch einzahlen. Der zweite Anbieter unter den TOP 7 der besten Online Casinos in Deutschland ist Casumo – ein etabliertes Casino, dass seit Jahren deutsche Spieler bedient und sie glücklich machen kann. Es hält eine Lizenz auf Malta inne und die Sicherheit der persönlichen Daten werden über eine 256-bit-SSL-Verschlüsselung gesichert. Besser geht es kaum!
  https://fernandoxvdk355679.fare-blog.com/14979297/seriöse-online-casinos-mit-paypal
  Sieger ist der Spieler mit dem niedrigsten Punktestand. Dabei sind bei diesem online Spiel aber nicht nur dein Kartenglück, sondern vor allem dein Spielgeschick und deine Aufmerksamkeit entscheidend. Jeder, der sich an diesem Slot versuchen möchte, hat ein konkretes Ziel: seinen Einsatz möglichst vervielfachen. Es haben sich bereits viele Experten und Profis an den unterschiedlichsten Strategien sowie Tipps und Tricks versucht, doch nur die wenigsten führten zum gewünschten Erfolg. Dass der erwünschte Erfolg ausblieb, liegt daran, dass die genutzten Tricks und Strategien gravierende Mängel aufwiesen. Andererseits muss auch ganz klar gesagt werden, dass es sich bei Book of Ra um ein Glücksspiel handelt, das nicht manipulierbar ist. Und ob! Der Willkommensbonus eignet sich sogar sehr gut für Book of Ra und alle anderen Spielautomaten, denn alle Einsätze werden zu 100 % den Durchspielbedingungen angerechnet.

 75. Umhgwf napsal:

  purchase clarithromycin online cheap buy generic clarithromycin 250mg antivert 25 mg cost

 76. Dqcwtp napsal:

  purchase naprosyn generic order prevacid 30mg cheap prevacid 15mg

 77. Tdcpte napsal:

  spiriva 9mcg generic buy tiotropium bromide 9 mcg online cheap oral hytrin 5mg

 78. Fzxsnc napsal:

  buy proventil for sale pantoprazole price buy ciprofloxacin 500mg sale

 79. Vtyxdh napsal:

  singulair 10mg over the counter viagra 100mg pill order viagra for sale

 80. Hsxtpv napsal:

  buy cialis 20mg online poker sites play casino online

 81. Objek napsal:

  Au nombre des autres offres que vous pouvez espérer recevoir sur Bitcasino.io, il y a des promotions spéciales de cashback qui sont accordées en argent sur les jeux avec croupier en direct, sur les machines ou sur d’autres types de jeux, selon que le casino décidera à quelle option de divertissement vous inciter à jouer pour gagner des prix d’argent réel. Par ailleurs, il n’est pas rare de voir Bitcasino octroyer à ses joueurs des jetons gratuits à utiliser pour placer des paris gratis et tenter de gagner de l’argent sur les meilleurs jeux de sa ludothèque. ENVIOS A GRATIS A TODO EL PERÚ POR COMPRAS MAYORES A S/ 400 Om mig • Conseillers Privilège dédiés• Plafond de retrait augmenté• Cadeaux personnalisés• Conditions de mises améliorées• Promotions exclusives et bien plus encore…
  https://macrohint.com/community/profile/marcelotibbetts/
  Bitstarz Casino is a 5-star rated Bitcoin platform in the iGaming community. Aside from Bitcoin, players can also gamble with other cryptocurrencies like Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, and Ethereum. In addition, you’ll also find conventional methods such as Neteller, Skrill, Visa, etc. Interestingly, the casino has over 3000 games available. The first thing we did was check to see if the crypto gambling sites on our shortlist accept a variety of popular coins. We also made sure to test the Bitcoin gambling sites for their withdrawal speeds and limits. The best UK casino that accepts bitcoin is betbeard, their support is second to none, and they offer free spins for every deposit UK players make. The website accepts players worldwide hence they are experienced with all sorts of issues and customer queries. There are thouands of UK crypto casinos for players to choose from, a simple google search shows enough trusted bitcoin gambling sites.

 82. Xjtkhz napsal:

  buy tadalafil 20mg for sale Approved cialis pharmacy how much is cialis

 83. Sfmqut napsal:

  play casino games for cash casino online roulette real money real money slots free spins no deposit

 84. Tzrzdd napsal:

  casino bonus roulette games rivers casino

 85. Bsosct napsal:

  online blackjack live dealer online pharmacy buy thesis paper

 86. Qoyunn napsal:

  buy nifedipine 30mg generic nifedipine 30mg pills allegra pills

 87. tet napsal:

  ogladal ktos moze jakies nowe filmiki z NL50 i podobne ?? jak tak to jakie wrazenia i opinie bo zastanawiam sie czy nie wykupic wstepu po raz kolejny….., mam oczywscie duzo filmików z DC ale moze przydałoby sie obejrzec cos „polskiego“ Po odejściu z Warner Music, aniżeli iPhone X. Jednakże pieniądze na kontach graczy będą wykazywane jako euro, zakłady online na automaty czy też smartfonów Xiaomi. Googlując jest to dosyć popularny scam z roku 2015 gdzie potencjalny kupujący wlewa olej do płynu chłodzenia, wybierając prześwitujące rolety w delikatne wzory: kwiatki. W kolejnych wpisach z serii napiszę o pozostałych elementach, gwiazdki. Wyznacznikiem wartości złota może być wskaźnik, liście czy fale. Artysta, na co inwestorzy zareagowali seriami transakcji w bankach zagranicznych będących oddziałami banków kanadyjskich.
  https://keeganfask432198.sharebyblog.com/15624816/kasyno-hazart-gry
  W tym wypadku gracz w sumie postawił 1 + 2 + 4 + 8 = 15zł, a wygrał 16zł. Strona online Topkasyna.com nie zachęca do grania w gry hazardowe. Wszelkie opinie na tej stronie są subiektywnymi opiniami twórców strony internetowej. Topkasyna.com to strona prowadzona jest w języku polskim dla polskojęzycznych użytkowników, którzy przebywają w krajach, w których korzystanie z hazardu internetowego jest dozwolone. Jeśli jestes w kraju, w którym hazard internetowy jest zakazany opuść tę stronę. Każdy użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy korzystanie ze stron kasynowych jest legalne w jego jurysdykcji, a serwis Topkasyna.com nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku. Owszem, ruletka to gra opierająca się na losowości, a więc wymagająca przede wszystkim szczęścia, jednak jeśli nauczymy się podstawowych strategii gry, możemy znacznie zwiększyć szanse na wygraną. Co zatem warto wiedzieć?

 88. Soxkmx napsal:

  order ramipril 10mg generic purchase amaryl generic order arcoxia 120mg pills

 89. cib napsal:

  Wenn Sie sich angemeldet und Ihren Bonus erhalten haben, sollten Sie die Spieltische und Videoslots des Anbieters nutzen. Dadurch können Sie feststellen, ob sich die mobile Version von der klassischen Online-Casino Variante unterscheidet. Handy Casino-Spiele wurden spezielle für mobile Endgeräte adaptiert. Daher lassen sie sich auch problemlos mithilfe des Touchscreens steuern. Bei einigen Casino Spielen müssen sie aber mit einer einfachen Grafik rechnen. Der Grund hierfür liegt daran, dass viele Nutzer zum Spielen ein älteres Smartphone nutzen. Vom eigentlichen Spielprinzip gibt es zwischen der normalen Casino Version und den mobilen Handy Casino-Spielen aber keinen Unterschied. Wenn Sie sich angemeldet und Ihren Bonus erhalten haben, sollten Sie die Spieltische und Videoslots des Anbieters nutzen. Dadurch können Sie feststellen, ob sich die mobile Version von der klassischen Online-Casino Variante unterscheidet. Handy Casino-Spiele wurden spezielle für mobile Endgeräte adaptiert. Daher lassen sie sich auch problemlos mithilfe des Touchscreens steuern. Bei einigen Casino Spielen müssen sie aber mit einer einfachen Grafik rechnen. Der Grund hierfür liegt daran, dass viele Nutzer zum Spielen ein älteres Smartphone nutzen. Vom eigentlichen Spielprinzip gibt es zwischen der normalen Casino Version und den mobilen Handy Casino-Spielen aber keinen Unterschied.
  https://collintldu876543.blogadvize.com/20150555/online-casino-paypal-2022
  Ihr 10 Euro Startguthaben kann nicht direkt nach dem Erhalt ausgezahlt werden. Um sich das Geld auszahlen zu lassen, müssen Sie erst spielen. Wie viel genau gespielt werden muss, hängt vom Online Casino ab und steht in den Bonusbedingungen des 10 Euro Bonus. Wo gibt es den besten 10 Euro Bonus ohne Einzahlung im Casino? Wie holst du das Maximum raus, wenn dir ein Anbieter zehn Euro ohne Einzahlung schenkt? Genau diese Fragen beantworten wir dir jetzt in unserem Ratgeber rund um die besten 10 € No Deposits in Online Spielos. Wenn du dir jetzt 2 Minuten Zeit nimmst den Ratgeber zu lesen, wirst du zukünftig mit den besten Bonusangeboten ohne Einzahlung noch mehr aus deinem Gambling rausholen! Der größte Vorteil dieses online Casino Bonus ist die Möglichkeit, das Casino für sich vorab zu testen. Denn nur beim Spielen erfährt der Casinogast die Besonderheiten des Casinos. Von Glücksspiellizenzen über mögliche Wetteinsätze und Limits bei der Auszahlung bis hin zu Zahlungsmethoden ist bei einer Runde mit Echtgeld das Casino realistisch zu erleben. Der neuste Online Casino Bonus ohne Einzahlung und Mindestumsatz kann dieses Erlebnis vorab möglich machen, ohne dass das eigene Portemonnaie belastet wird

 90. Zgaaap napsal:

  buy benicar pill cheap verapamil 240mg depakote ca

 91. hok napsal:

  Lotto spielen ist sehr einfach. Um einen gültigen Tipp abgeben zu können, muss der Spieler zum Zeitpunkt der Tippabgabe Volljährig sein, also das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Lottospieler wählen 6 verschiedene Zahlen von 1 bis 45 aus und hoffen, dass diese während der folgenden Lottoziehung gezogen werden. Ein gültiger Tipp beim Lotto wäre beispielsweise: 1 / 13 / 22 / 34 / 41 / 45. Seit 1986 können tippbegeisterte Österreicher ihre Lottozahlen beim Lotto 6 aus 45 einreichen. So wurde sie zur mit Abstand beliebtesten Lotterie der Alpenrepublik. Die erste Ziehung fand vor über 30 Jahren, am 7. September 1986, statt. Seitdem wiederholt sich die Prozedur zwei Mal wöchentlich, immer mittwochs und sonntags. Da grundsätzlich mindestens eine Million Euro im Jackpot des Zahlenlottos liegt, stiegen schon zahlreiche Tipper in den Reigen der Millionäre auf – sechs richtige Lottozahlen sind alles, was man braucht. So erklärt sich auch das weiter steigende Interesse am Millionenspiel, besonders da eine Tippabgabe mittlerweile auch online, also besonders sicher und bequem, möglich ist.
  https://high-roller-online-casinos-18.bloggersdelight.dk/2022/12/07/online-casinos-kostenlos-spielen/
  Nein, leider kann ein Live-Dealer im Allgemeinen nicht kostenlos gespielt werden. Da es ziemlich kostspielig ist, diese Spiele zu betreiben, da diese einen Croupier benötigen, können die Live-Dealer-Roulette-Spiele nur im Echtgeld-Modus gespielt werden. Casinos in denen Sie diese Spielen spielen können, finden Sie in unseren Ranglisten der Live-Roulette-Casinos, wenn Sie jedoch nicht Ihr eigenes Geld einsetzen möchten, so müssen Sie sich mit den kostenlosen Roulette-Spielen ohne Live-Croupier zufrieden geben. GameTwist ist eine Plattform für Online Casino Spiele, die in Sachen Gameplay für Modernität steht. Egal, ob du lieber am Desktop und mit großem Bildschirm spielst oder mobiles Casino-Entertainment auf deinem Handy bevorzugst: Dich erwartet herausragende Gaming-Qualität, die in vielen Fällen sogar kostenlos möglich ist und so mancher Alltagssituation mehr Spannung verleiht. Das Gameplay mancher Spiele wurde sogar extra für kleinere Bildschirme adaptiert – unter anderem mit eigenen Buttons und einer simpel gestalteten Benutzeroberfläche. Eines ist jedenfalls sicher: Du bist immer mittendrin, statt nur dabei!

 92. Kewjaq napsal:

  asacol pills mesalamine 800mg over the counter avapro order online

 93. graby napsal:

  I’m a digital media executive recognized for building engaging content experiences that delight and inspire audiences. As Chief Product Officer of Forbes, I lead a team of world-class product managers, designers, e-commerce leaders, and other experts focused on building the products that shape the Forbes brand across the web, mobile, social, and emerging platforms. Unlike many other online vape stores, customer satisfaction is a top priority for Canadian Vaporizers. By focusing on the variety, affordability and quality of our products, we help consumers get the most from their vaping experience. Eternally grateful for the confidence of our customers, Canadian Vaporizers will never compromise its integrity. Our product descriptions are truthful and accurate, and we will never promote a sub-par product.
  https://www.cheaperseeker.com/u/b3fhmfs392
  But The Lung Association of Ontario says the partnership with Tetra is different because cannabis, unlike tobacco, has medicinal applications. “Research is needed to fully understand the utility of medical cannabis and cannabis-derived pharmaceuticals as viable options for chronic pain management and the treatment of a variety of conditions,” the association said in a statement sent to members of the Ontario Thoracic Society and Ontario Respiratory Care Society. © CBC/Radio-Canada 2022. All rights reserved. During the first trimester, however, the developing fetus is at risk of the most significant negative impact. Dr. Corsi’s research has shown adverse effects on birth outcomes, including small size at birth, premature birth, and other risks: “Our results also indicate that children with exposure to cannabis in pregnancy may be at higher risk of neurodevelopmental complications, including autism and learning disorders”.

 94. Xkaxqn napsal:

  order acetazolamide 250 mg sale buy isosorbide 40mg pill imuran cheap

 95. Gneeju napsal:

  buy temovate pill order buspirone 5mg pill cordarone usa

 96. Hhbmir napsal:

  buy generic lanoxin 250 mg buy micardis online cheap molnupiravir over the counter

 97. Kwryji napsal:

  carvedilol 25mg without prescription purchase carvedilol order amitriptyline 50mg for sale

 98. rot napsal:

  Bei Spielautomaten kommen Zufallsgeneratoren zum Einsatz. Diese entscheiden, wann welche Symbole auf den Walzen stehen bleiben. Drei Treffer genügen in der Regel für eine Gewinnauszahlung, wobei dies je nach Automat durchaus variieren kann. Kombinationen werden von links nach rechts, teilweise aber auch in beide Richtungen gewertet. Beim Slot spielen richtet sich die Gewinnhöhe nach Art und Anzahl gleicher Symbole sowie nach dem gewählten Einsatz. Den musst du in den Hauptrunden selbst festlegen. Dieses besondere Spiel muss das beliebteste und meistgespielte Spielautomaten in Deutschland. Die nostalgischen Spieler unter uns werden sich freuen zu hören, dass die Originalversion von Book of Ra ebenso online gespielt werden kann. Diese kann neben der Deluxe-Version entweder im Spielgeld oder Echtgeld gespielt werden.
  https://porterfield-blackburn-3.technetbloggers.de/lottozahlen-osterreich-sonntag
  Diese kostenlose Zusatzfunktion verspricht nicht nur weitere Gewinne, sondern kann darüber hinaus den Freispiel-Modus auslösen, nämlich dann wenn vier Falls aufeinander folgen. Die höchsten Profite wirft der Ghost Slider nach unserer Erfahrung während der Free Spins ab. Mit dem Ghost Slider Code, welchen Sie hier erhalten: Jetzt 15€ Gratis erhalten erhalten Sie wie schon erwähnt 15€ Gratis. Gleich danach einfach das Spiel Ghost Slider wählen und kostenlos spielen. Wo kann ich Ghost Slider spielen? Ghost Slider kannst du in jeder Spielothek an Merkur Spielautomaten spielen. Diese Initiative haben wir mt dem Ziel gestartet, ein globales Selbstausschlusssystem zu schaffen, das es gefährdeten Spielern ermöglicht, ihren Zugang zu allen Online-Glücksspielmöglichkeiten global zu sperren.

 99. Olkjjz napsal:

  cheap dapoxetine 30mg dapoxetine 60mg pill oral domperidone

 100. Vyboyz napsal:

  indocin 50mg pills buy generic cenforce 100mg cenforce 100mg usa

 101. Gvgvmt napsal:

  generic nortriptyline 25 mg order panadol pill buy paxil 20mg generic

 102. Jtrnws napsal:

  order doxycycline 200mg sale methylprednisolone 16 mg oral methylprednisolone tablets

 103. Byrsup napsal:

  pepcid 20mg without prescription order remeron 15mg sale mirtazapine 15mg oral

 104. Ayywsf napsal:

  order tadalafil 10mg pill buy trimox pill purchase trimox online

 105. Hzhmnn napsal:

  ropinirole 1mg without prescription requip 1mg uk purchase labetalol

 106. Eywvwu napsal:

  buy tricor 160mg pills fenofibrate pills sildenafil for men over 50

 107. annew napsal:

  The oversided, prenium soft-stone Jade tool transfers heat away from your skin to help calm inflammation. The double-ended design cares for all areas of the face and neck to deliver a cooling and sculpting effect that will benefit all skin types, even the most sensitive. Do you yearn to have a more sculpted jawline? It is absolutely fine to desire more chiseled facial features especially when facial exercises exist. So if you love how you look but just wish that something could be done about the prominence of your jawline, there are Facial Exercises For Your Jawline that you can try out in the comfort of your home. Soon, contouring with makeup will just feel unnecessary. Jin dubs this guy the Meryl Streep of gua sha tools because “it has serious range.” And don’t be intimidated by the serrated edge, she assures. “It feels amazing against the back of your neck,where most of us carry a lot of tension, and along your jawline, which is another common point of tension.” NYC-based aesthetician Sofie Pavitt is also a fan: “I like the notches and groove shapes in this stone,” she says.
  https://www.wisemuslimwomen.org/community/profile/fkqbuddy987148/
  The Stay Fresh foundation comes in a slim, glass bottle with a pump dispenser that I really like. It’s fuss free and easy to use with minimal mess. The first thing I noticed about the foundation was the lovely, fresh smell. It’s not overbearing at all, just really soft and refreshing making applying the foundation feel like a lovely experience. Even after wearing it all day, the foundation never felt like a thick pasty mask on my face. It still felt light and not sticky. Please note, we cannot offer refunds on beauty, pierced jewellery or on swimwear if the hygiene seal is not in place or has been broken. Based on the image, this foundation able to fade out my acne pigmentations but my dark spots are still visible. I do not mind with the coverage. I highly recommended this foundation if you love foundation that give you a comfort wear.

 108. Ntbfup napsal:

  cialis on line Canadian healthcare tadalafil buy sildenafil 50mg pills

 109. Jybbcs napsal:

  purchase minocin buy gabapentin pill hytrin 5mg usa

 110. Xqqwqh napsal:

  order generic tadalafil 5mg Buy generic cialis hims ed pills

 111. Vem napsal:

  Operated by TSG Interactive Gaming Europe Limited, a company registered in Malta under No. C54266, with registered office at Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta. License No. MGA/B2C/213/2011, awarded on August 1, 2018. Maltese VAT-ID MT24413927. Online gambling is regulated in Malta by the Malta Gaming Authority. Players simply exchange their money for chips, and can choose between the minimum and maximum buy-in limits on offer for cash games. One of the attractions of playing poker cash games is that you can buy in, opt out and exchange your chips for real money whenever it suits you. Before putting real money on the line at an online poker site, you should ensure it is the most reliable. We can relax knowing that official governments regulate the most trustworthy online poker rooms and that third-party agencies regularly audit them. They examine the random number generators and the most prominent online poker sites’ encryption systems. Whether or not player funds are kept separate, you should always be able to get to your money.
  https://spacetelcomputercentre.com/community/profile/katharinabugg88/
  Casino Promotions There are many ways to Play, our modern casino features over 500 of the most current slot machines and life-changing wide area progressives. Enjoy a great day of golfing on our 200 acre challenging 18-hole golf course. At the Northern Waters Sports Bar you can play a variety of games including pool and darts. Despite being a newcomer compared to other well-known casinos, Casinoland has already established itself as one of the most important online casinos out there right now. They offer all the popular, well-established, high-quality slots we have come to expect from Microgaming and Netent, but they also support games by a number of smaller providers. They also offer a wide variation of table games with live dealers and Blackjack, Roulette, Baccarat and poker.

 112. Vet napsal:

  Niestety, dzisiaj niemal żadne kasyno nie korzysta już z możliwości deponowania środków za pomocą SMS. Co jednak ciekawe, jeszcze niedawno ta metoda płatności przeżywała prawdziwy rozkwit na arenie internetowych ośrodków hazardu! Do upadku doprowadziły jednak problemy z operatorami telefonii komórkowej, których ogromne prowizje zniechęciły hazardzistów do korzystania z wpłat przez SMS. Dochodziło nawet do sytuacji, w których gracz musiał zapłacić więcej za samo wysłanie wiadomości, niż wpłacana kwota… Za sprawą takich sytuacji większość najbardziej szanowanych kasyn postanowiła zrezygnować z płatności przez SMS na rzecz nowszych, bardziej zaawansowanych technologicznie metod depozytu. We współczesnym świecie istnieje wiele różnych form płatności. Dotyczy to szczególnie płatności za usługi internetowe, a w tym przypadku kasyn online. Oprócz popularnych elektronicznych portfeli, transferów bankowych i kart prepaidowych coraz częściej wykorzystywana jest płatność kasyno sms. Kasyno doładowanie przez telefon pozwala na dokonanie płatności przy użyciu swojego urządzenia mobilnego. Nie musi to być nawet smartfon.
  https://millionwaystogetit.com/community/profile/garnet72d571753/
  Dzięki niemu wszystkie środki błyskawicznie pojawią się na Państwa koncie. Naturalnie naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu maksymalnego bezpieczeństwa podczas transakcji. Państwa środki jak i wrażliwe są w naszym kasynie chronione przez nowoczesne, stale aktualizowane zabezpieczenia. Jest to jeden z kolejnych argumentów dla którego warto zaufać HotSlots. Jak się gra w pokera, wie wiele osób, ale jak dobrze grać w pokera – to już wiedza posiadana przez wąskie grono ludzi, dla których gry karciane nie mają żadnych tajemnic. Warto na początku poznać podstawowe zasady gry, by następnie pogłębiać swoją wiedzę i przyswoić rozmaite strategie pokerowe. Kwestie możliwości grania pokera przez Internet reguluje ustawa o grach hazardowych. Na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 15 grudnia 2016 r. ustawa ma nowe brzmienie od dnia 1 kwietnia 2017 r.

 113. Mqntal napsal:

  prednisone 5mg price oral prednisone 5mg amoxil 250mg price

 114. Dixpro napsal:

  isotretinoin 20mg us buy deltasone 10mg generic cost ampicillin 250mg

 115. Eujtqv napsal:

  order generic fildena 50mg cost propecia 1mg proscar drug

 116. Yykirl napsal:

  stromectol price buy deltasone 10mg without prescription cheap prednisone 20mg

 117. Elpchs napsal:

  zofran over the counter ondansetron 8mg over the counter bactrim 960mg ca

 118. Xehuzj napsal:

  accutane 10mg us amoxil us buy zithromax 500mg

 119. Egrmdc napsal:

  purchase ventolin inhalator online cheap order levothroid generic augmentin cheap

 120. Twatjh napsal:

  generic provigil 200mg metoprolol 100mg ca metoprolol 100mg uk

 121. Bxulmg napsal:

  monodox for sale online zovirax online order purchase zovirax generic

 122. Ndeihl napsal:

  buy avodart generic buy avodart 0.5mg generic xenical 120mg price