29. 11. 2022

Ústavní soud zrušil rozhodnutí z důvodu špatného postupu při výslechu

Obžalovaný byl shledán vinným ze dvou zločinů loupeže podle § 173 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoníku. Ten však namítl nezákonnost důkazů, a to z důvodu, “že došlo k porušení zásady presumpce neviny, z níž plyne pravidlo in dubio pro reo.” Dále namítl, že svědecké výpovědi poškozených považuje za osamocené odsuzující důkazy.

V daném případě soudy řešily, zda bylo správně postupováno při výslechu svědků a dospěly k tomu, že agnoskace, jako důkazní prostředek, nemá kvalitu důkazního prostředku rekognicí, a proto je třeba jí přiznat tomu odpovídající důkazní sílu.

„Za situace, kdy jsou rozhodnutí soudů založena na jediném důkazu, je nezbytné, aby obecné soudy posoudily všechny důkazy v jejich celku a doplnily dokazování tak, aby byly naplněny požadavky vyplývající z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a § 2 odst. 5 trestního řádu.” 

Ústavní soud na základě nálezů z 11. ledna 2021, sp. zn. III. ÚS 928/20, rozhodnutí Nejvyššího soudu ruší.  

Na Nejvyšším soudu nyní bude, aby se znovu zabýval podaným dovoláním, a při uvážení všech v řízení provedených a použitelných důkazů pečlivě posoudil, zda vůbec bylo bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 trestního řádu), a tedy v souladu s principem presumpce neviny a zásadou in dubio pro reo, prokázáno, že se staly oba skutky, z nichž byl stěžovatel obecnými soudy uznán vinným, resp. jestliže se staly, zda pachatelem obou skutků je skutečně stěžovatel.  

V projednávaném případě Ústavní soud dospěl k závěru, že obecné soudy porušily právo stěžovatele chráněné článkem 36 odst. 1 Listiny, neboť dospěly k vadnému závěru o existenci nedbalostního zavinění stěžovatele, aniž by tento závěr vyplýval z jejich skutkových zjištění a z provedených důkazů. Proto věc vrátil k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. 

Usnesení je dostupné zde.  

https://www.usoud.cz/aktualne/vyhlaseni-nalezu-ustavniho-soudu-sp-zn-ii-us-1711-20-dne-4-ledna-2021-rozhodnuti-zverejnene-s-tiskovou-zpravou

Diskuze (1) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

  1. Ifcrdb napsal:

    levofloxacin 250mg cost brand levofloxacin 250mg