30. 3. 2023

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Tempel proti ČR

Identifikace rozhodnutí:

SoudEvropský soud pro lidská práva
Typ rozhodnutíRozsudek
Spisová značkastížnost č. 44151/12 (věc Tempel proti ČR)
Datum rozhodnutí25. června 2020
Dotčená ustanoveníČl. 6 odst. 1 Úmluvy, čl. 6 odst. 2 Úmluvy, čl. 36 odst. 1 Listiny, § 2 odst. 5 tr. řádu, § 2 odst. 6 tr. řádu, § 258 odst. 1 písm. b) tr. řádu, § 258 odst. 1 písm. c) tr. řádu, § 259 odst. 5 písm. a) tr. řádu, § 262 tr. řádu, § 263 odst. 7 tr. řádu.

Skutkové vymezení:

Stěžovatel byl dne 28. ledna 2003 obžalován z vraždy dvou osob a dne 25. dubna 2003 byl obžalován z loupeže a nedovoleného ozbrojování. Dne 2. května 2003 Krajský soud v Plzni (soud I. stupně) tato řízení spojil ke společnému projednání.

Následně došlo k pěti rozhodnutím soudu I. stupně a pěti rozhodnutím odvolacího soudu (Vrchního soudu v Praze):

V prvním řízení před soudem I. stupně byl stěžovatel odsouzen za loupež a zproštěn obžaloby z vraždy a nedovoleného ozbrojování. Stěžovatel se odvolal proti odsuzujícímu výroku ohledně trestného činu loupeže, zatímco státní zástupce se odvolal proti výroku o zproštění obžaloby z trestného činu vraždy a nedovoleného ozbrojování. Odvolací soud zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu I. stupně k novému projednání. Podle názoru odvolacího soudu bylo zproštění obžaloby předčasné, neboť odůvodnění rozsudku neobsahovalo hodnocení důkazů, pouze se v něm posuzovala věrohodnost svědka L. V., a to ještě nedostatečně. Vytýkanými pochybeními bylo tedy nedostatečné hodnocení důkazů. 

Ve druhém řízení (po vrácení věci odvolacím soudem) před soudem I. stupně došlo k totožnému rozhodnutí s tím, že soud byl nadále přesvědčen, že klíčový svědek obžaloby L. V. není věrohodný. Stěžovatel se odvolal proti odsuzujícímu výroku, zatímco státní zástupce se odvolal proti zprošťujícímu výroku. Odvolací soud potvrdil odsouzení za loupež a zproštění obžaloby stran nedovoleného ozbrojování, ale rozsudek zrušil v části týkající se zproštění stěžovatele obžaloby z trestného činu vraždy a přikázal věc jinému senátu soudu I. stupně s odvoláním na § 262 trestního řádu. V odůvodnění rozhodnutí zopakoval své výtky a shledal, že přestože soud prvního stupně důkladněji posoudil věrohodnost svědka L. V., rozsudek prakticky neobsahuje hodnocení provedených důkazů a nedostatečně se zabývá verzí událostí předloženou stěžovatelem a jeho věrohodností.

Ve třetím řízení před soudem I. stupně nově složený senát opět zprostil stěžovatele obžaloby z vraždy. Soud neshledal svědectví L. V. věrohodným, protože bylo plné vnitřních rozporů. Podle názoru soudu I. stupně nepoukazovaly nepřímé důkazy jednoznačně na vinu stěžovatele a existovala i jiná možná vysvětlení předmětných událostí. Nebylo tak prokázáno bez důvodných pochybností, že by trestný čin spáchal stěžovatel. Odvolací soud opět zrušil napadený rozsudek soudu I. stupně a vrátil věc stejnému senátu k novému projednání. Konstatoval, že rozsudek napadený odvoláním je odůvodněn dostatečně a hodnocení důkazů byla věnována značná pozornost. Nicméně způsob, jakým byly důkazy zhodnoceny, je v rozporu s § 2 odst. 6 trestního řádu a pravidly formální logiky. Odvolací soud poukázal na to, že soud prvního stupně neobjasnil některé rozpory rozhodné pro závěry o věrohodnosti svědka. Aniž by soud sám vyslechl svědka L. V., vyvodil z důkazů provedených soudem I. stupně odlišné závěry.

Ve čtvrtém řízení před soudem I. stupně byl stěžovatel zproštěn obžaloby z vraždy počtvrté. Soud reagoval na výtky odvolacího soudu a zhodnotil i další důkazy. Ani nyní však nebyl přesvědčen o tom, že vina stěžovatele je prokázána s požadovanou mírou jistoty, když nadále považoval svědectví L. V. za nevěrohodná. Na základě odvolání státního zástupce odvolací soud zrušil rozsudek soudu I. stupně, vrátil věc k novému projednání a podle § 262 trestního řádu nařídil, aby ve věci rozhodl jiný soud prvního stupně v jeho obvodu. Odvolací soud v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že způsob hodnocení důkazů, jak jej popisuje soud I. stupně ve svém rozsudku, nenaplňuje požadavky vyplývající z § 2 odst. 6 trestního řádu, soud není schopen oprostit se od svého jednostranného hodnocení důkazů a výpovědi L. V. Posouzení věrohodnosti L. V. soudem prvního stupně bylo tendenční a bylo vedeno destruktivně, což vedlo ke zjištěním odporujícím závěrům, k nimž dospěl odvolací soud ve svých předchozích rozsudcích, jimiž rušil zprošťující rozsudky.

V pátém řízení, tentokrát již před jiným soudem I. stupně, byl stěžovatel uznán vinným trestným činem vraždy a odsouzen na doživotí. Soud I. stupně dospěl k závěru, že svědectví L. V. obsahuje jen nevýznamné rozpory a v klíčových bodech je věrohodné. Popis událostí předestřený L. V. byl přesnější a přesvědčivější než ten předložený stěžovatelem, a nadto byl podpořen i dalšími důkazy. Odvolání stěžovatele bylo zamítnuto odvolacím soudem. Nejvyšší soud dovolání podané stěžovatelem odmítl pro zjevnou neopodstatněnost. Konečně, Ústavní soud (sp. zn. II. ÚS 3555/11) odmítl ústavní stížnost stěžovatele jako zjevně neopodstatněnou.

Právní problém:

Je porušením práva na spravedlivý proces (čl. 6 Úmluvy), jestliže odvolací soud opakovaně ruší rozhodnutí prvoinstančního soudu z důvodu odchylného hodnocení důkazu, aniž by takový důkaz sám provedl?

Pre-judikatura:

Ibrahim a ostatní proti Spojenému království, č. 50541/08 a tři další, rozsudek velkého senátu ze dne 13. září 2016, Hodžić proti Chorvatsku, č. 28932/14, rozsudek ze dne 4. dubna 2019, Beuze proti Belgii, č. 71409/10, rozsudek velkého senátu ze dne 9. listopadu 2018 .

Řešení problému (právní věta):

Článek 6 odst. 1 Úmluvy nijak neupravuje přípustnost důkazů ani způsob, jakým mají být hodnoceny, přičemž tyto otázky jsou převážně předmětem regulace vnitrostátního práva a rozhodování vnitrostátních soudů. Běžně není úkolem Soudu posuzovat například to, jakou váhu přikládaly vnitrostátní soudy určitým typům důkazních prostředků, zjištěním nebo hodnocením, které jsou mu předkládány. Soud by neměl fungovat jako čtvrtá instance, a proto v rámci čl. 6 odst. 1 nezpochybňuje hodnocení důkazů vnitrostátními soudy, ledaže lze jejich závěry považovat za svévolné nebo zjevně nepřiměřené. Procesní postup uplatněný odvolacím soudem v této věci mohl vést v důsledku k tomu, že soud I. stupně považoval rozhodnutí o stěžovatelově vině za jediné možné rozhodnutí, jež odvolací soud akceptuje a řízení se jím ukončí. Sled událostí v tomto případu významně svědčí o selhání justice, jímž utrpěla celková spravedlivost řízení.

Z argumentace soudu:

[64] Zároveň Soudu nepřísluší napravovat tvrzená právní nebo skutková pochybení, jichž se dopustily vnitrostátní soudy, pokud zároveň neznamenají porušení práv a svobod chráněných Úmluvou, například pokud ve výjimečných případech taková pochybení zakládají „nespravedlivost“, jež je v rozporu s článkem 6 Úmluvy. Článek 6 odst. 1 Úmluvy nijak neupravuje přípustnost důkazů ani způsob, jakým mají být hodnoceny, přičemž tyto otázky jsou převážně předmětem regulace vnitrostátního práva a rozhodování vnitrostátních soudů. Běžně není úkolem Soudu posuzovat například to, jakou váhu přikládaly vnitrostátní soudy určitým typům důkazních prostředků, zjištěním nebo hodnocením, které jsou mu předkládány. Soud by neměl fungovat jako čtvrtá instance, a proto v rámci čl. 6 odst. 1 nezpochybňuje hodnocení důkazů vnitrostátními soudy, ledaže lze jejich závěry považovat za svévolné nebo zjevně nepřiměřené (viz rozsudek ve věci Hodžić citovaný výše, § 58, s dalšími odkazy).

[67] V projednávané věci Soud upozorňuje, že zatímco by rozhodnutí podle § 262 trestního řádu mělo být „zcela výjimečné“, vrchní soud jej uplatňoval opakovaně tak dlouho, dokud Krajský soud v Praze – jemuž byla věc nakonec vrchním soudem přikázána – neuznal stěžovatele vinným z vraždy a neodsoudil ho k doživotnímu trestu odnětí svobody, a to na rozdíl od Krajského soudu v Plzni, který stěžovatele obžaloby čtyřikrát zprostil.

[68] Soud dále upozorňuje, že při zrušení prvoinstančních rozsudků vrchní soud především vytýkal soudu prvního stupně způsob, jakým hodnotil důkazy, a zejména věrohodnost svědka L. V. Soud má však za to, že tento přístup je podle všeho v rozporu s § 263 odst. 7 trestního řádu tak, jak jej vykládá Ústavní soud a podle něhož je odvolací soud vázán hodnocením důkazů provedeným soudem prvního stupně. V této souvislosti Soud odkazuje na odůvodnění druhého rozsudku vrchního soudu, jímž byla věc přikázána senátu Krajského soudu v Plzni v jiném složení, přičemž z důkazů provedených soudem prvního stupně byly vyvozovány odlišné závěry, aniž by vrchní soud svědka L. V. samostatně vyslechl. Soud rovněž odkazuje na rozsudek vrchního soudu, jímž byla věc přikázána jinému soudu prvního stupně a který obsahuje formulace, jež mohou být vykládány jako podsouvání názoru, že soud prvního stupně by měl dospět k odlišným závěrům ohledně věrohodnosti svědka L. V., a že odvolací soud neakceptuje jiný výsledek řízení než odsouzení stěžovatele. Soud podotýká, že takové závěry těžko obstojí ve světle ustálené judikatury Ústavního soudu, z níž vyplývá, že odvolací soud nesmí posuzovat věrohodnost určitého svědka, pokud jej sám nevyslechne, což plyne také z § 263 odst. 7 trestního řádu, a zároveň by neměl zrušit zprošťující rozsudek, ledaže pochybnosti soudu prvního stupně ohledně viny obžalovaného postrádají důvodnost. Kromě toho nesmí za žádných okolností udělovat pokyny soudu prvního stupně v tom smyslu, zda by měl rozhodnout o vině či nevině obžalovaného.

[69] Soud dodává, že vrchní soud neuvedl žádný důvod, kterým by vysvětlil své rozhodnutí nevyslechnout svědka L. V. přímo a posoudit sám jeho věrohodnost. Jelikož neshoda mezi dotčenými instancemi se de facto točila okolo věrohodnosti svědka L. V., tedy otázky, jejíž vyřešení nezbytně závisí na pozorování svědka při výslechu, bylo by zde namístě alespoň uvést důvody, proč nebyl výslech svědka nezbytný.

[70] Navíc vrchní soud podle všeho založil své pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudců prvoinstančního soudu, jakož i svůj závěr, že soud prvního stupně se neřídil jeho závaznými pokyny, výlučně na skutečnosti, že skutková zjištění a závěry soudu prvního stupně o vině stěžovatele se liší od toho, co by bylo dle názoru odvolacího soudu správné. Soud konstatuje, že odvolací soud se může rozhodnout přikázat věc senátu téhož soudu v jiném složení, případně jinému soudu, a to v případech, kdy má pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti soudu prvního stupně, nebo v případech, kdy se soud prvního stupně neřídí jeho závaznými pokyny. Nicméně podle ustálené judikatury Ústavního soudu nemá odvolací soud oprávnění vytýkat soudu prvního stupně způsob hodnocení důkazů nebo skutková zjištění, případně jím vydaný zprošťující rozsudek. Proto nemůže založit své pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudců ani výtky, že soud prvního stupně se neřídil závaznými pokyny, na pouhé skutečnosti, že soud prvního stupně dospěl k takovým skutkovým zjištěním a závěru o vině stěžovatele, s nimiž se odvolací soud pouze neztotožňuje.

[71] Na základě výše uvedených skutečností má Soud za to, že procesní postup uplatněný vrchním soudem v této věci mohl vést v důsledku k tomu, že Krajský soud v Praze považoval rozhodnutí o stěžovatelově vině za jediné možné rozhodnutí, jež vrchní soud akceptuje a řízení se jím ukončí. Podle názoru Soudu sled událostí v tomto případu významně svědčí o selhání justice, jímž utrpěla celková spravedlivost řízení.

[72] Soud tedy dospěl k závěru, že došlo k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

Odkaz na plné znění CZ zdeEN zde.

Poznámky:

Dne 16. 11. 2020 odmítlo kolegium pěti soudců Velkého senátu žádost vlády České republiky o postoupení věci k rozhodnutí ve Velkém senátu. Rozsudek se tak stal konečným ve smyslu čl. 44 Úmluvy.

V návaznosti na konečný rozsudek ESLP rozhodl Ústavní soud České republiky usnesením sp. zn. Pl. ÚS 110/20 ze dne 9. 2. 2021, že se povoluje obnova řízení ve věcech ústavních stížností vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 3555/11 a sp. zn. III. ÚS 1913/07 a že se usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3555/11 ze dne 19. 4. 2012 a sp. zn. III. ÚS 1913/07 ze dne 13. 12. 2007 se ruší.

Diskuze (16) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. DupAssugh napsal:

  cialis 5mg best price Infection and Immunity, 68 3, 1019 1025

 2. DupAssugh napsal:

  Monash University, Australia non rx finasteride Jeromy myGuwVtLhDK 5 20 2022

 3. DupAssugh napsal:

  However, little is known regarding the role of p130 Cas in the aberrant activation of RTK pathways in PAH, for which there is a need for the development of effective targeted therapies buying clomid online safe She took up smoking, for the first and last time in her life, because her body was so full of chemicals already I thought, why not

 4. DupAssugh napsal:

  how long before sex to take viagra The USPSTF found that the benefits of tamoxifen and raloxifene for breast cancer risk reduction are no greater than small in women who are not at increased risk for the disease

 5. DupAssugh napsal:

  recovery remains on trackso we don t think there will be any delay to the start of thetapering process of Fed stimulus said Alvin Tan, an FXstrategist at Societe Generale nolvadex for men

 6. COT napsal:

  Get detailed information about the strain and the latest up to date scientific information While Health Canada oversees the licensing of cannabis producers in Canada, AGLC is responsible for the wholesale and distribution of retail cannabis products. Unique, turnkey, leased, licensed cannabis edibles facility in E. Ontario with rec sales licence, selling into 8 Provinces. Ripe for expansion and/or bolt-on to expand product SKUs for larger LP. There are risks associated with cannabis use. For information, search online “Health Canada – cannabis health effects.”  CBD 10mg | THC 0.5mg /pack Are you a licensed producer seeking opportunities to grow your network? Contact us today and we’ll put you in touch with a highly creative cannabis marketing agency. Investors should note that there are significant legal restrictions and regulations that govern the cannabis industry in the United States. While legal in certain states, cannabis remains a Schedule I drug under the U.S. Controlled Substances Act, making it illegal under federal law in the United States to, among other things, cultivate, distribute or possess cannabis. Financial transactions involving proceeds generated by, or intended to promote, cannabis-related business activities in the United States may form the basis for prosecution under applicable U.S. federal money laundering legislation.
  https://artmight.com/user/profile/819378
  Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More Weeds decent enough. Hi, this is Michael from Buy My Weed Online. I just came across this thread and couldn’t resist jumping in. Nowadays there are some dispensaries in Calgary, but, if you are not lucky enough to live near one, save yourself the hassle of commuting and order online! Also, you can show off to your dispensary-buying friends the quality that you get from ordering online with Green Society, and getting premium British Columbia weed without any hassle! They’ll be envious of your flowers and extracts! did it work my man? I have bought from them a lot! I thought they had great quality ….until I tried another mom! Finally their 99$ onz are terrible compare to 99$onz on other site. I tried their AAA a couple time and was so disappointed that I stick with the 99$ onz until I tried a new one. Now it’s been over a year I didn’t buy anything from them. Overpriced, low quality weed for most of the strain etc

 7. hok napsal:

  Also wenn die Republik Г–sterreich tatsГ¤chlich ohne KompensationsmГ¶glichkeiten diese Auseinandersetzung verliert, dann wird die SchadenersatzhГ¶he eine 6-7 stellige Summe erreichen. Die Frage wird sein, inwieweit ist es fГјr die Republik Г–sterreich vor allem politisch „mГ¶glich“ auf die Entscheidungen der EU einzuwirken. Nach den deutschen Gutachten der beiden UniversitГ¤ten dГјrfte es vermutlich am Papier nicht gut fГјr die Г–sterreicher aussehen. Insgesamt seien an dem Tag 50 Spieler von mehr als zwei Dutzend Beamten ГјberprГјft worden, berichtete der Kurier. Spielteilnehmer hГ¤tten ihre Chips noch nicht einmal eintauschen kГ¶nnen, bevor sie im Zuge der Durchsuchung das CCC hГ¤tten verlassen mГјssen. Bargeld und Jetons seien wГ¤hrend der Razzia von den Beamten beschlagnahmt worden, meldeten Branchenmedien.
  https://wiki-mixer.win/index.php?title=Baccarat_live
  Das Ziel im Online Casino ist, Ihre Ressourcen möglichst risikolos und gewinnbringend einzusetzen. Durch die Beanspruchung eines Bonus ist Ihnen zwar auch kein Gewinn garantiert, aber zumindest erhöhen sich Ihre Chancen und Sie erhalten die Möglichkeit, länger im Casino zu verweilen. Die meisten Eye of Horus Casinos bieten verschiedene Boni, um neue Kunden anzulocken. Der Prozentsatz zeigt an, mit wie viel Geld es je nach dem Einzahlungsbetrag gespielt werden kann. Wenn es zum Beispiel um 200 Casino Bonus geht, bekommen Sie 200% Ihrer Geldeinzahlung. In diesem Fall, wenn Sie 50 Euro einzahlen, beträgt Ihr Bonuspreis 150 Euro. Auf solche Weise verdreifachen Sie Ihr Budget. Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Eye of Horus Casino festgelegten Regeln einhalten. Ansonsten besteht es das Risiko, dass Sie Ihr 200 Bonusgeld verlieren oder mit den Regeln enttäuscht werden. Außerdem empfehlen wir Ihnen, in Spielcasinos zu spielen, wo der Online Casino 200 Bonus den geringeren Umsatzbedingungen unterliegt. Wählen Sie Spielportale, wo der Umsatz x30 oder weniger beträgt. So werden Sie die Möglichkeit haben, Ihre Gewinne schneller auszahlen zu lassen.

 8. Anaes napsal:

  Latest Poker News | Poker Rooms | Poker Bonuses Team PNB | Poker Articles | Interviews Keep yourself updated on the latest rakeback news. I’m currently in 888poker but their bonus is no good (basically you’ll have to use your account balance first, be at zero and then you can use your bonus balance) so yeah, any recommendations? GAME VARIANTS BetOnline.ag also offers players some of the ‘cutting edge’ poker variations such as Boost Poker, Windfall Poker and Six Plus Hold’em. No matter your poker game of choice you’ll enjoy our industry leading customer service offered along with plenty of banking options including the fastest withdrawals available anywhere. Since acquiring Full Tilt, PokerStars has basically just turned the site into a PokerStars skin. The player pools were merged, and every Full Tilt promotion was replaced by those offered by PokerStars. There is no longer any reason to download the Full Tilt client (except maybe nostalgia for a once-great poker site). If you want to play poker on Full Tilt, then just download PokerStars instead (because they’re now the exact same).
  http://timo.die-geniesserin.de/community/profile/constancebarta4/
  When browsing through Go Wild Casino online games catalog, one can only wonder which games are not included in their selection because the supply is overwhelming. In this review, we would not be able to cover even a small part of these, but the amount of best rating titles shows why this casino is so popular. We give our honest opinion to avoid making recension out of every praising review made about this casino, but be sure that every popular slot or table game is presented here. Games are divided into several categories:  We cannot emphasize enough how much Gowild Mobile Casino stands out when it comes to mobile gameplay. Investing so much effort in being available on multiple platforms gives New Go Wild Casino an edge over competitors.

 9. avamn napsal:

  Регулярные акции и подарки для клиентов Достаточно повторять эту процедуру трижды неделю, чтобы обзавестись длинными ресницами. Эта сыворотка для ресниц имеет уникальную фирменную формулу, которая улучшает объем и длину ресниц. Вам нужно использовать эту сыворотку в течение по крайней мере 8 недель, чтобы увидеть заметные результаты. Наносите ее каждую ночь вдоль верхней линии ресниц и продолжайте использовать ее после достижения желаемых результатов для поддержания ресниц.
  https://donovanovxb578180.tokka-blog.com/15842344/репейное-масло-с-крапивой-для-ресниц
  Репейное масло в уходе за ресницами ценится во всем мире. Его дубильные вещества помогаю сохранить ресницы крепкими, избежать ломкости и выпадения. Оно также способствует росту ресниц и их оздоровлению. Чешуйки волосков просто слипаются под действием этого масла, и ресницы становятся «как новые». Два месяца наношу на ресницы смесь оливкового, касторового и льняного масел. Сначала совершила большую ошибку: оставила на ночь. Утром не пошла на работу: вместо глаз были щелочки. Поумнела сразу, теперь через час смываю. Пока особого роста не заметила, но ресницы стали гуще и темнее.

 10. Grazyna napsal:

  Hi there it’s me, I am also visiting this website regularly, this web
  site is truly fastidious and the users are actually sharing pleasant thoughts.

  Also visit my web site … Elva

 11. Vem napsal:

  The best approach is to play a tight range of strong and/or playable hands, and you need to play those hands aggressively. Playing all of your hands aggressively, including the more speculative ones like 7♠ 6♠ or 5♥ 5♣, allows you to disguise the strength of your actual hand. Beginners can treat starting hand charts as the gospel, but once you know enough about the game to recognize appropriate opportunities, you can deviate because your adjustment may represent a more profitable play. Our starting hand charts are a guide, not a set of intractable rules. There is no such thing as a perfect starting hand chart, because every game is different and there are many variables at work. Game texture and table conditions can’t be measured and included into a neat formula.
  https://peatix.com/user/16152349
  This old-school coin in and out machine will be a nice addition to your collection of everything vintage. Play video poker, slots, keno, and blackjack when you insert coins or bills of multi-denomination. Hit the jackpot and get ready to collect a thousand nickels. Kaching! As was said in the beginning, you can play all of our free online slots no download no registration with instant play to have more fun. No matter whether you are playing just for pleasure or practice. Don’t waste your time on an installation of the software! We appreciate your secrecy and conveniences and that’s why we launch the instant free play for you. We wish you to get lucky and keep in mind that only the sky’s the limit. So, let the reel make you wealthy! To find the right video poker machine, you should understand that the return on a particular video poker machine is based on the machine’s paytable.

 12. NodsDeels napsal:

  CONCLUSIONS The limited amount of high quality evidence suggests that real acupuncture is more effective than sham acupuncture for improving symptoms of patients with FMS how to buy cialis

 13. Floy napsal:

  Пребывание каждого человека в постоянной опасности и
  осознание бессилия против природы объединили
  людей в общество. А созданию системы наказаний предшествовал запрет
  на убийство одного индивида другим и наличие
  такой возможности убийства у общества
  в случае нарушения названного запрета.
  Как продавать через интернет: идеи

 14. Sherrie napsal:

  Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the great
  work.

  Here is my page; Bloom Nutrition

 15. Saundra napsal:

  WOW just what I was looking for. Came here by searching
  for Male hair loss treatment

  Here is my web blog :: digestive health

 16. Gia napsal:

  doctor side businesses
  Health blog subscription models part-time work options for therapists
  innovative passive income ideas for doctors in the usa

  Here is my homepage :: Creating a Profitable Health and Beauty Blog: Expert Advice