26. 3. 2023

Stav VSZ v Olomouci není dobrý. Nového vrchního státního zástupce čeká spousta práce

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se sešel s kandidátem na vrchního státního zástupce v Olomouci Radimem Daňhelem, kterého navrhl nejvyšší státní zástupce. Během schůzky ministr spravedlnosti kandidáta seznámil s fakty o úřadě, v jehož čele chce stanout. Situace na olomouckém VSZ není podle zjištění Ministerstva spravedlnosti dobrá. „Nový vrchní žalobce bude postaven před nelehký úkol tento neblahý stav změnit,“ uvedl po setkání Pavel Blažek.

Ministerstvo detailně analyzovalo celkový stav a činnost VSZ v Olomouci. Výsledek analýzy je neuspokojivý, místy až znepokojující. Zjištěná zmiňovaná fakta a tabulku výslednosti Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHFK) VSZ Praha a Olomouc uvádíme dále.

1. Vysoké náhrady škod za nezákonná trestní stíhání

Ministerstvo spravedlnosti eviduje vysoké náhrady škod za nezákonná trestní stíhání. Pokud náhrady škod srovnáme s případy dozorovanými nebo žalovanými VSZ Praha, jsou u VSZ Olomouc výrazně vyšší. Mediálnímu lynči jsou pak díky tomu vystavováni nezákonně stíhaní či dokonce pouze prověřovaní jedinci, kteří nakonec nejsou obviněni. V nejednom případě tak došlo k porušení práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, konkrétně se jedná o právo na spravedlivý proces. Také bylo zasaženo do lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti.

Zatímco na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci připadá přibližně 35 % všech žalobců vrchních státních zastupitelství za současně čtvrtinové působnosti v rámci České republiky (1/4 soudních krajů), na řízení spadající do jeho působnosti připadá 63 % všech vyplacených náhrad škod za nezákonná trestní stíhání v působnosti vrchních státních zástupců. Náhrady škody připadající na činnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsou tak výrazně vyšší, než by mělo odpovídat jeho podílu.

V případech, kde činnost vykonávalo VSZ Olomouc, evidujeme od roku 2012 požadavky na náhrady škod za nezákonná trestní stíhání ve výši 511 462 711,- Kč. Tedy více jak půl miliardy korun. Poškození zřejmě požadované částky nedosáhnou, z jejich strany se ale jedná o vyčíslení nákladů a kvantifikaci jejich dehonestace, zničených roků života, podlomeného zdraví. Jinými slovy, částkou poškození vyčíslují, jak jim nezákonné trestní stíhání zničilo život. Oproti tomu za VSZ Praha eviduje ministerstvo od roku 2012 požadavky na náhradu škody za nezákonná trestní stíhání ve výši 331 093 312,- Kč.

Ve skončených řízeních o náhradu škody za nezákonná trestní stíhání konaná VSZ v Olomouci bylo zatím vyplaceno 10 491 343,- Kč, přičemž v současné době probíhá ještě 13 řízení, kde lze samozřejmě předpokládat přiznání dalších částek minimálně v řádech vyšších statisíců v každém případě. Ve srovnání s VSZ Praha je vyplacená částka podstatně vyšší. V řízeních konaných VSZ v Praze bylo v součtu vyplaceno 6 614 301,- Kč.

S ohledem na podíl působnosti VSZ v Olomouci a počet žalobců oproti VSZ v Praze je situace v rámci náhrad škod za nezákonná trestní stíhání VSZ Olomouc velmi neuspokojivá.   

Pro dokreslení pak uvádíme, že za posledních 10 let, tedy od roku 2012, bylo za nezákonná trestní stíhání vyplaceno celkem 678 574 669,- Kč. Tato částka byla rozdělena mezi 10 556 nároků poškozeným, z toho 7 397 nároků bylo projednáno mimosoudně a 3 159 soudně, což si vyžádalo dalších více než 50 000 000,- Kč jenom na personálních nákladech na straně ministerstva. 

Pokud bychom kvantifikovali kompletní náklady ze strany státu (vynaložené platy na úředníky, soudce, administrativu, materiální a technické vybavení, provozní výdaje apod.), dostali bychom se na částku zcela určitě převyšující jednu miliardu.

2. Organizační struktura s příliš vysokým počtem vedoucích pracovníků – bezmála třetina státních zástupců je ve vedoucí funkci s příplatkem za vedení

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci má nelogickou a přebujelou organizační strukturu s příliš vysokým počtem vedoucích pracovníků, což se negativně projevuje v celkovém hospodaření úřadu.

Z nelogické organizační struktury vyplývá, že z celkového počtu bezmála 1/3 státních zástupců VSZ Olomouc zastává funkci, ke které se váže příplatek za vedení. Konkrétně, ze současných 30 státních zástupců zastává 9 státních zástupců identifikovatelné vedoucí či jiné funkce (1 náměstek, 2 evropští pověření žalobci, 4 ředitelé odborů, 2 vedoucí poboček odboru závažné hospodářské a finanční kriminality). Dalších 5 státních zástupců VSZ Olomouc by podle veřejně dostupné organizační struktury mělo působit v pozici dalších vedoucích oddělení (2 v odboru trestního řízení, 1 v odboru přezkumného řízení, 1 v Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality – oddělení Olomouc a 1 v netrestním odboru). Při obsazení těchto zřízených vedoucích míst by pak celá polovina státních zástupců VSZ Olomouc zastávala funkci, ke které by se vázal příplatek za vedení.

Průměrný plat státního zástupce VSZ v Olomouci pak dosahuje 162 027,- Kč měsíčně. Příplatek za vedení je u náměstka 23 604,- Kč, ředitele odboru 10 894,- Kč a vedoucího oddělení 6 354,- Kč.

Organizační struktura VSZ v Olomouci je nepřehledná a popírá základní principy logiky uplatňující se ve státní správě. Příliš vysoký počet vedoucích pracovníků se negativně projevuje v celkovém hospodaření úřadu. V porovnání s VSZ Praha je hospodaření VSZ Olomouc ekonomicky neefektivní a na rozdíl od pražských žalobců nepřijali na VSZ v Olomouci v době nezbytných úspor žádné výraznější opatření za účelem provozních úspor.

Naproti tomu organizační struktura VSZ Praha pro srovnání zahrnuje v agendové části jednak odbory členěné na více agendových oddělení (odbor trestního řízení, OZHFK, netrestní odbor), jednak odbor dále organizačně nečleněný (odbor přezkumného řízení) a výše popsanému výchozímu předpokladu tak vyhovuje.

Za této personální a platové situace byly u VSZ v Olomouci odborem závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHFK), který se skládá z 15 státních zástupců, za rok 2021 podány 4 obžaloby na fyzické osoby a 4 na osoby právnické. Opět ve srovnání s VSZ Praha, kde působí na stejném odboru 17 státních zástupců, bylo za rok 2021 podáno 33 obžalob na fyzické osoby a 11 na osoby právnické. V porovnání s počtem a působností je u VSZ v Olomouci zcela diametrálně odlišná výkonnost než u VSZ v Praze. Viz přiložená tabulka na konci TZ.

3. Hospodaření VSZ v Olomouci v porovnání s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze

Hospodaření VSZ Olomouc je v porovnání s VSZ Praha ekonomicky neefektivní. Současně i podle počtu státních zástupců v poměru 3/2 je fungování VZS Praha výrazně ekonomicky úspornější.  Navíc VSZ v Praze přijalo vysokou míru rozpočtové odpovědnosti, našlo řadu úspor a jeho činnost je ekonomicky efektivní. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci oproti tomu nepřijalo žádné výraznější opatření za účelem úspor.

VSZ v Praze dokáže oproti VSZ Olomouc hospodařit a rozpočtově uspořit tak o 39 milionů Kč více než VSZ Olomouc. V rámci rozpočtovaných výdajů vykazuje Praha úsporu ve výši desítek milionů Kč, konkrétně se jedná o 44 mil. Kč. Ve srovnání s tím Olomouc v rámci rozpočtovaných výdajů vykazuje úsporu ve výši jednotek milionů Kč, konkrétně 5 mil. Kč.

VSZ Olomouc má i přes svůj poměr státních zástupců 1/3 dokonce vyšší rozpočtované výdaje v případě cestovného, poštovních služeb, služby elektronických komunikací a ve věcech informačních prostředků. Dále pak dosahuje téměř stejných výdajů v rozpočtové položce ostatních věcných výdajů.

Na základě uvedených výsledků analýzy ministerstva jsem kandidáta na post vrchního žalobce požádal o předložení jeho návrhu reorganizace a ekonomické racionalizace VSZ v Olomouci a z toho plynoucích personálních změn,“ doplňuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Ministr během schůzky s kandidátem na vedoucího vrchního žalobce v Olomouci kladl také důraz na přísné dodržování zákonnosti činnosti VSZ v Olomouci. „Kvalita činnosti státního zastupitelství se neměří redakčními pochvalami a články v mediích, ale úspěšností žalobců před soudy s minimalizací neoprávněně stíhaných a skandalizovaných osob. V jednání budeme opět pokračovat v řádu dnů. Nechci rozhodnutí o návrhu na jmenování nového vrchního státního zástupce v Olomouci nijak oddalovat,“ říká Pavel Blažek.

Přílohou této tiskové zprávy je tabulka výslednosti Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHFK) VSZ Praha a Olomouc:

osoby celkem fyzické2018201920202021
 obžalobyodvolánínové případyobžalobyodvolánínové případyobžalobyodvolánínové případyobžaloby
VSZ Olomouc12141910816937164
VSZ Praha2012772815162325833
  
osoby právnické2018201920202021
 obžalobyobžalobyobžalobyobžaloby
VSZ Olomouc3244
VSZ Praha1342211
 
Jedná se výslednost odboru závažné hospodářské a finanční kriminality.
U VSZ Olomouc zařazeno 15 státních zástupců (včetně stáží).
U VSZ Praha zařazeno 17 státních zástupců (včetně stáží).


(justice.cz)

Diskuze (89) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Davidswino napsal:

  https://drugsoverthecounter.shop/# over the counter weight loss pills

 2. Berniepeata napsal:

  https://over-the-counter-drug.com/# is ivermectin over the counter

 3. DupAssugh napsal:

  Dietary intake of differently fed salmon a preliminary study on contaminants priligy dosage

 4. RichardKeM napsal:

  guaranteed suicide over the counter strongest over the counter painkillers

 5. LarryFup napsal:

  over the counter medicine for anxiety and stress over the counter ear wax removal

 6. Berniepeata napsal:

  https://over-the-counter-drug.com/# best over the counter appetite suppressant

 7. seabeve napsal:

  buy clomid safely online uk paypal Because there are multiple activities occurring throughout the simulation and students may be focused only on their specific roles, debriefing can be used to review key points about the simulation

 8. RichardKeM napsal:

  scabies treatment over the counter walmart over the counter asthma inhalers

 9. LarryFup napsal:

  viagra over the counter over the counter sleep aid

 10. RichardKeM napsal:

  best over the counter sleeping pills mupirocin ointment over the counter

 11. LarryFup napsal:

  best over the counter nausea medicine uti treatment over the counter

 12. DupAssugh napsal:

  The literature search is complete to December 2006 buying generic cialis online safe DFS was significantly improved in the overall population for anastrozole versus tamoxifen hazard ratio HR 0

 13. ThomasBlisy napsal:

  https://zithromax.science/# buy zithromax without presc

 14. ThomasBlisy napsal:

  https://stromectol.science/# Buy Online Ivermectin/Stromectol Now

 15. seabeve napsal:

  clomid ovulation calculator It s possible that chemo brain is also merging into MCI brain mild cognitive impairment, which can begin in a person s 50s and 60s

 16. DupAssugh napsal:

  AlloMap was evaluated in three clinical validation studies and a prevalent population study Table A 7 Deng et al no prescription lasix online

 17. Ronaldtauri napsal:

  Cautions. Actual trends of drug.
  https://stromectolst.com/# ivermectin for humans
  Everything information about medication. All trends of medicament.

 18. JamesFleve napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything information about medication.
  https://stromectolst.com/# stromectol 12mg
  Everything about medicine. safe and effective drugs are available.

 19. KevinTet napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. safe and effective drugs are available.
  generic ivermectin cream
  Get warning information here. Long-Term Effects.

 20. DupAssugh napsal:

  tamoxifen endometrial cancer Based on the initial examination, we could not predict whether the diarrhea would reappear in follow up or whether the dog would respond to tylosin within the treatment period

 21. Ronaldtauri napsal:

  safe and effective drugs are available. Long-Term Effects.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 2ml
  Everything information about medication. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 22. KevinTet napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Actual trends of drug.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 6mg
  Commonly Used Drugs Charts. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 23. ZacharyWen napsal:

  Get here. Commonly Used Drugs Charts.
  ivermectin price uk
  Get here. Read now.

 24. Jesseorexy napsal:

  Some trends of drugs. Get warning information here.
  https://stromectolst.com/# ivermectin cream cost
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Drugs information sheet.

 25. Ronaldtauri napsal:

  Get information now. drug information and news for professionals and consumers.
  ivermectin uk coronavirus
  Get warning information here. Commonly Used Drugs Charts.

 26. KevinTet napsal:

  Get here. Drug information.
  ivermectin for humans
  Everything about medicine. All trends of medicament.

 27. KevinTet napsal:

  Best and news about drug. Actual trends of drug.
  ivermectin 6mg dosage
  safe and effective drugs are available. Drug information.

 28. Ronaldtauri napsal:

  Best and news about drug. Everything about medicine.
  stromectol 3 mg tablet
  drug information and news for professionals and consumers. Read now.

 29. Jesseorexy napsal:

  Everything what you want to know about pills. Actual trends of drug.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 400 mg brands
  Top 100 Searched Drugs. Read information now.

 30. Ronaldtauri napsal:

  All trends of medicament. Everything about medicine.
  https://stromectolst.com/# ivermectin where to buy
  Some trends of drugs. Read information now.

 31. KevinTet napsal:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. drug information and news for professionals and consumers.
  https://stromectolst.com/# generic ivermectin
  Drug information. Get warning information here.

 32. DavidChulk napsal:

  Drug information. Everything what you want to know about pills.
  how to buy nexium without rx
  Commonly Used Drugs Charts. Actual trends of drug.

 33. WillieBeR napsal:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Cautions.
  https://levaquin.science/# buying generic levaquin no prescription
  Generic Name. What side effects can this medication cause?

 34. Donaldswofe napsal:

  Some trends of drugs. Get warning information here.
  how can i get cheap levaquin online
  All trends of medicament. Medicament prescribing information.

 35. JamesPraib napsal:

  Get information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://mobic.store/# can i order mobic
  Long-Term Effects. drug information and news for professionals and consumers.

 36. JamesRibia napsal:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything about medicine.
  buying nexium without a prescription
  Read information now. Medscape Drugs & Diseases.

 37. DavidChulk napsal:

  Long-Term Effects. Comprehensive side effect and adverse reaction information. where can i get generic avodart without rx
  Get here. Read information now.

 38. Donaldswofe napsal:

  Drugs information sheet. Top 100 Searched Drugs.
  lisinopril 20 mg canada
  Read information now. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 39. Donaldswofe napsal:

  Actual trends of drug. Get warning information here.
  buy generic nexium pill
  Definitive journal of drugs and therapeutics. All trends of medicament.

 40. JamesPraib napsal:

  What side effects can this medication cause? Definitive journal of drugs and therapeutics.
  where can i get cheap nexium without dr prescription
  Generic Name. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 41. WillieBeR napsal:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read here. where to buy generic avodart without dr prescription
  Get information now. drug information and news for professionals and consumers.

 42. DavidChulk napsal:

  Read information now. Get information now.
  https://levaquin.science/# can you buy generic levaquin for sale
  Read now. All trends of medicament.

 43. JamesRibia napsal:

  Drug information. п»їMedicament prescribing information.
  https://levaquin.science/# cheap levaquin tablets
  Long-Term Effects. Everything what you want to know about pills.

 44. DennisTrutt napsal:

  drug information and news for professionals and consumers. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  can i get cheap propecia without insurance
  earch our drug database. Drug information.

 45. Aaronwak napsal:

  Read information now. Read here.
  where buy propecia without insurance
  Medscape Drugs & Diseases. Read here.

 46. DavidRhiff napsal:

  All trends of medicament. Get warning information here.
  where can i get generic propecia no prescription
  Actual trends of drug. earch our drug database.

 47. DennisTrutt napsal:

  What side effects can this medication cause? Everything what you want to know about pills.
  https://finasteridest.com/ can you get cheap propecia prices
  п»їMedicament prescribing information. earch our drug database.

 48. Donaldescox napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Best and news about drug. cost of amoxicillin
  Cautions. All trends of medicament.

 49. Jameswidly napsal:

  Read information now. Drug information.
  zithromax order online uk
  safe and effective drugs are available. Medscape Drugs & Diseases.

 50. DennisTrutt napsal:

  Read now. Read now.
  can i purchase generic clomid tablets
  Commonly Used Drugs Charts. Get here.

 51. Jameswidly napsal:

  Everything information about medication. Some trends of drugs.
  cost of generic clomid without dr prescription
  Cautions. Drug information.

 52. DavidRhiff napsal:

  Actual trends of drug. Everything about medicine.
  https://azithromycins.online/ buy generic zithromax online
  Top 100 Searched Drugs. Top 100 Searched Drugs.

 53. Donaldescox napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Get here.
  https://clomiphenes.com where to buy cheap clomid tablets
  Drug information. Medscape Drugs & Diseases.

 54. DennisTrutt napsal:

  earch our drug database. Generic Name.
  https://clomiphenes.com can you get cheap clomid without insurance
  Generic Name. Drug information.

 55. Aaronwak napsal:

  Drugs information sheet. Get here. can you buy amoxicillin over the counter
  Best and news about drug. Get information now.

 56. Jameswidly napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Long-Term Effects.
  https://azithromycins.online/ buy generic zithromax no prescription
  п»їMedicament prescribing information. Get warning information here.

 57. Mortonriz napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Generic Name.
  natural ed medications
  Medscape Drugs & Diseases. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 58. PhilipMUG napsal:

  Everything about medicine. Get information now.
  п»їerectile dysfunction medication
  Some trends of drugs. Everything information about medication.

 59. Donaldescox napsal:

  Read information now. Definitive journal of drugs and therapeutics. https://amoxicillins.com/ buy cheap amoxicillin online
  Get information now. Long-Term Effects.

 60. Robertbax napsal:

  Drugs information sheet. Actual trends of drug.
  https://edonlinefast.com cheap erectile dysfunction pills online
  Commonly Used Drugs Charts. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 61. Mortonriz napsal:

  Drugs information sheet. Get information now.
  buy erection pills
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.

 62. PhilipMUG napsal:

  Drug information. Get warning information here.
  https://edonlinefast.com best ed medications
  What side effects can this medication cause? Best and news about drug.

 63. Edgarwek napsal:

  Get warning information here. Drugs information sheet.
  canadian pharmacies online
  drug information and news for professionals and consumers. Get warning information here.

 64. Victoremupt napsal:

  Some trends of drugs. Some trends of drugs.
  https://canadianfast.com/# pet meds without vet prescription canada
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read now.

 65. Robertbax napsal:

  Commonly Used Drugs Charts. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  meds online without doctor prescription
  Everything about medicine. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 66. MichaelHable napsal:

  Medscape Drugs & Diseases. Get warning information here.
  non prescription erection pills
  Read now. Read information now.

 67. Edgarwek napsal:

  Actual trends of drug. What side effects can this medication cause?
  https://canadianfast.com/# canadian drug prices
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read here.

 68. Robertbax napsal:

  earch our drug database. Actual trends of drug.
  https://canadianfast.online/# ed meds online canada
  Everything about medicine. Read here.

 69. JeffreyUnfor napsal:

  Read information now. Read here.
  canadian drugstore online
  Everything about medicine. earch our drug database.

 70. Victoremupt napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Some trends of drugs.
  canadian king pharmacy
  drug information and news for professionals and consumers. Drugs information sheet.

 71. JeffreyUnfor napsal:

  п»їMedicament prescribing information. Medscape Drugs & Diseases.
  recommended canadian pharmacies
  Read information now. Generic Name.

 72. Robertbax napsal:

  Drug information. Get information now.
  discount prescription drugs
  All trends of medicament. Read here.

 73. CharlesAricy napsal:

  Everything about medicine. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  itsoktocry viagra
  drug information and news for professionals and consumers. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 74. SammyCharl napsal:

  Get information now. Read information now.
  viagra super force 100mg 60mg pills
  Drug information. Actual trends of drug.

 75. Bradleysoafe napsal:

  Actual trends of drug. Cautions.
  sildenafil capsules in india
  Read here. Medscape Drugs & Diseases.

 76. BillyPet napsal:

  Some trends of drugs. Everything what you want to know about pills.
  sildenafil 120
  Get here. Long-Term Effects.

 77. CharlesAricy napsal:

  Read information now. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://viagrapillsild.online/# generic sildenafil 100mg price
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Some trends of drugs.

 78. AlbertTug napsal:

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Commonly Used Drugs Charts.
  cialis black 800mg
  What side effects can this medication cause? drug information and news for professionals and consumers.

 79. WillisLok napsal:

  earch our drug database. Get warning information here.
  tadalafil 2.5 mg tablets india
  Medscape Drugs & Diseases. Get information now.

 80. RobertKak napsal:

  Drug information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil brand name in india
  Read information now. Drug information.

 81. Morrisdralt napsal:

  Cautions. Drug information.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil tablets canada
  safe and effective drugs are available. Get here.

 82. WillisLok napsal:

  Read information now. All trends of medicament.
  https://tadalafil1st.com/# buy cialis cheap prices fast delivery
  Everything what you want to know about pills. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 83. RobertKak napsal:

  Long-Term Effects. Commonly Used Drugs Charts.
  https://tadalafil1st.com/# cialis paypal pay with
  Read now. Drug information.

 84. WillisLok napsal:

  Top 100 Searched Drugs. Medscape Drugs & Diseases.
  free cialis in canada
  Actual trends of drug. Drugs information sheet.

 85. Jody napsal:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate?

  Here is my web blog … Melvin

 86. Michaelbow napsal:

  Get information now. Read now.
  https://amoxila.store/ can you purchase amoxicillin online
  drug information and news for professionals and consumers. earch our drug database.

 87. Michaelbow napsal:

  Read now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

  https://clomidc.fun/ can i purchase clomid without prescription
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. earch our drug database.

 88. Katrina napsal:

  For newest news you have to go to see internet and on internet
  I found this website as a most excellent
  website for most recent updates.

  My web site Best marketplaces for buying NFT crypto

 89. Cara napsal:

  Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the internet.

  Disgrace on Google for no longer positioning this put up upper!
  Come on over and consult with my site . Thank you =)

  Look into my web blog … artificial intelligence business ideas