29. 11. 2022

SZ: Pokyn obecné povahy o centrální evidenci stíhaných osob

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 19. června 2009, o centrální evidenci stíhaných osob

Změna: 10/2009
Změna: 9/2011
Změna: 13/2011
Změna: 3/2012
Změna: 7/2013
Změna: 1/2018

Podle § 12 odst. 1 a § 12i odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:

Čl. 1
Základní ustanovení

(1) Tento pokyn obecné povahy je závazný pro všechny zaměstnance státního zastupitelství.

(2) V centrální evidenci stíhaných osob (dále jen „CESO“) se evidují vybrané údaje z trestního řízení 1). Utajované informace 2) se v Evidenci neevidují.

(3) CESO spravuje Nejvyšší státní zastupitelství. Správu aplikace u Nejvyššího státního zastupitelství zajišťuje určená oprávněná osoba, úkoly spojené s technickou správou CESO plní určený informatik. U ostatních státních zastupitelství odpovídají určené oprávněné osoby za správu uživatelských přístupů a určení informatici za funkčnost dálkového přístupu k databázi po technické stránce (čl. 2).

(4) K přenosu údajů se využívá neveřejné komunikační sítě. Je-li použito šifrování, lze využít veřejnou komunikační síť.

(5) Za určení oprávněných osob [čl. 2 odst. 2 písm. a), b)] spravujících přístupy k CESO, rozsah jejich oprávnění a za včasné oznámení změn u oprávněných osob Nejvyššímu státnímu zastupitelství, jakož i za určení uživatelů přistupujících do CESO, zajištění ochrany dat při provádění dotazů do CESO a kontrolu dodržování těchto pravidel (čl. 7) odpovídá vedoucí státní zástupce.

Čl. 2
Autorizační databáze a Evidence oprávněných osob

(1) Součástí CESO je autorizační databáze, v níž je přehled všech uživatelů přistupujících k CESO.

(2) Nejvyšší státní zastupitelství vede k CESO evidenci oprávněných osob všech přistupujících složek

a) oprávněné osoby spravující evidenci uživatelů dané složky a jejich přístupových oprávnění k CESO,
b) oprávněné osoby – určené informatiky technicky zajišťující přístup uživatelů dané složky k CESO.

(3) Oprávněným osobám podle odstavce 2 písm. a), b) lze přidělit přístupová práva na základě písemné žádosti, kterou Nejvyšší státní zastupitelství archivuje a která obsahuje

a) označení přistupující složky a její spisovou značku,
b) jméno a příjmení jejího vedoucího,
c) typ oprávněné osoby podle odstavce 2 písm. a), b),
d) jméno a příjmení oprávněné osoby, uživatelské jméno ve formátu UPN, číslo telefonu a e-mailovou adresu,
e) závazek oprávněné osoby, že bude dodržovat zásady ochrany dat a pravidla stanovená pro využívání CESO; jde-li o oprávněnou osobu podle odstavce 2 písm. a), i závazek přidělovat ostatním zaměstnancům uživatelská práva v souladu s podmínkami přístupu k CESO podle čl. 7, případně čl. 8,
f) datum a podpisy oprávněné osoby a vedoucího přistupující složky.

(4) O způsobu vyřízení žádosti podané podle odstavce 3 Nejvyšší státní zastupitelství vyrozumí vedoucího příslušné složky.

(5) Oprávněné osoby u jiných orgánů činných v trestním řízení přidělují uživatelům přístupová oprávnění k CESO v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem nebo dohodou o přístupu.

Čl. 3
Správa

(1) Nejvyšší státní zastupitelství

a) zajišťuje provoz CESO, hlásí závady a podílí se na řešení vzniklých problémů,
b) spravuje autorizační databázi a zajišťuje zřízení, změnu či zrušení přístupu pro oprávněné osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b),
c) vede evidenci všech oprávněných osob,
d) kontroluje plnění povinností všech oprávněných osob,
e) kontroluje databázi CESO z hlediska správnosti a úplnosti dat a dodržování zásad pro jejich likvidaci, pokud pominul účel jejich uchovávání; k tomu je oprávněno vyžádat si informace o výsledku prověření zjištěných nesrovnalostí a nápravě zjištěných nedostatků a stanovisko k důvodnosti dalšího uchovávání dat od státního zastupitelství, které údaje do databáze vložilo anebo aktualizovalo,
f) je oprávněno kontrolovat ochranu dat uživateli.


(2) Oprávněné osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) zejména

a) odpovídají za kontrolu správnosti dat a jejich včasného odeslání do CESO,
b) zřizují a ruší přístup uživatelům a vedou evidenci uživatelských oprávnění k CESO na dané složce,
c) hlásí Nejvyššímu státnímu zastupitelství závady v činnosti CESO, d) kontrolují ochranu dat uživateli.

(3) Oprávněné osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b) – určení informatici – zejména, na základě pokynu oprávněné osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a), zajistí nastavení, změnu nebo odebrání uživatelských oprávnění v autorizační databázi.

(4) Za plnění úkolů spojených s provozem CESO na státním zastupitelství odpovídá vedoucí státní zástupce. Na řízení a kontrolu kancelářských prací spojených s využíváním CESO se obdobně užije kancelářský řád státního zastupitelství.

Čl. 4
Ochrana dat


(1) CESO je významným informačním systémem 2a). Ochrana dat musí odpovídat požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti2b) a prováděcích předpisů.

(2) Činnost v CESO musí odpovídat právním předpisům a interním předpisům platným pro jednotlivé organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti a orgány činné v trestním řízení nenáležející do tohoto resortu.

(3) Rozsah přístupu k datům a oprávnění k jejich využívání musí odpovídat obsahu povinností, které uživatel plní podle svého pracovního zařazení.

(4) Archivaci a zálohování dat upravuje zvláštní předpis 3). Nearchivovaná data musí být trvale a bezpečně zálohována do doby jejich oprávněné likvidace.

(5) Nejvyšší státní zastupitelství provádí pravidelné zálohování výpisů přístupů k CESO, které se uchovávají 10 let.

Čl. 5
Obsah databáze

V CESO se eviduje

a) spisová značka a označení orgánu, který podání zaslal a který evidované rozhodnutí vydal,

b) jméno, příjmení, původní jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, u právnické osoby, vůči níž se vede trestní řízení, údaje, pod nimiž je v řízení identifikována, jde-li o cizince, státní příslušnost obviněného nebo podezřelého, a změny těchto údajů, k nimž v průběhu řízení došlo,

c) usnesení o zahájení trestního stíhání s uvedením data jeho oznámení obviněnému,

d) trestný čin s označením paragrafu, odstavce a písmene, pro který se trestní řízení vede, s vyznačením změn jeho právní kvalifikace,

e) základní údaje o zadržení a vazbě, zejména datum vzetí do vazby, datum počátku vazby, datum propuštění z vazby,

f) základní údaje o zajišťovacím opatření použitém vůči obviněné právnické osobě 3a) zejména datum, kdy nabylo účinnosti, jeho obsah a rozsah a údaje o jeho změně nebo zrušení,

g) základní údaje o předběžném opatření použitém vůči obviněnému, a to datum, kdy nabylo účinnosti, jeho druh a údaje o jeho změně a zrušení,

h) údaje o vydání příkazu k zadržení, příkazu k zatčení, evropského zatýkacího rozkazu, zatýkacího rozkazu a podání žádosti o zajištění vyžádání osoby z cizího státu, s uvedením data vydání nebo podání, provedení nebo odvolání,

i) vyřizující rozhodnutí v přípravném řízení s uvedením data jeho vydání a právní moci, spisové značky, s odkazem na ustanovení zákona, podle něhož bylo rozhodnuto; u obžaloby a návrhu na potrestání i spisová značka soudu a označení soudu, ke kterému byly podány,

j) rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně, včetně rozhodnutí o přikázání nebo postoupení věci jinému soudu, s uvedením data jeho vydání a právní moci, spisové značky, právního posouzení věci a uložených opatření (tresty, trestní opatření, ochranná a výchovná opatření),

k) datum doručení trestního příkazu obviněnému,

l) rozhodnutí soudu o mimořádném opravném prostředku s uvedením data jeho vydání a právní moci, spisové značky, právního posouzení věci a uložených opatření (tresty, trestní opatření, ochranná a výchovná opatření),

m) datum vydání příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a datum jeho odvolání, datum jeho realizace, včetně data nástupu výkonu trestu odnětí svobody a data podmíněného propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody,

n) datum nástupu do výkonu ochranného nebo výchovného opatření,

o) rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o zrušení usnesení o postoupení věci nebo o zastavení trestního stíhání 4),

p) provádění mezinárodní právní pomoci.


Čl. 6
Vkládání dat

(1) Údaje do CESO vkládají a aktualizují státní zastupitelství vykonávající ve věci dozor, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Údaje o zkráceném přípravném řízení a o vyřízení věci odložením podle § 159a odst. 2 a 3 tr. ř. ve věcech, v nichž jsou činní státní zástupci se zvláštní příslušností 5), vkládají do CESO tato okresní státní zastupitelství.

(3) Údaje o rozhodnutí nejvyššího státního zástupce vkládá do CESO Nejvyšší státní zastupitelství.

(4) Z řízení vedeného před soudem vkládají a aktualizují údaje v CESO za podmínek stanovených Ministerstvem spravedlnosti6) soudy.

Čl. 7
Přístup státních zastupitelství

(1) Přístup do CESO lze uskutečnit jedině za účelem povoleného vkládání dat a dotazů na údaje nezbytné pro výkon působnosti státního zastupitelství. Na požádání kontrolního orgánu musí státní zastupitelství prokázat účel provedení dotazu nejméně po dobu uvedenou v čl. 4 odst. 5.

(2) Dotaz na zjištění údaje o osobě lze pokládat jen po uvedení spisové značky zapsané v rejstříku státního zastupitelství. Předmětem dotazu je jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo vyhledávané fyzické anebo identifikační číslo právnické osoby. Je-li známo rodné číslo vyhledávané fyzické anebo identifikační číslo právnické osoby, postačí jeho zadání.

(3) Nestanoví-li vedoucí státní zástupce jinak, přístupová práva pro dotaz se přidělí všem státním zástupcům. Za oprávněnost vyhledávání údaje odpovídá státní zástupce, který dotaz zadal nebo o to požádal.

(4) Rozsah přístupových práv pro vkládání a vyhledávání údajů evidovaných vEvidenci se stanoví shodně s rozsahem uživatelských práv zaměstnance, oprávněného ke vkládání dat do počítačového informačního systému sloužícího k vedení rejstříků a evidenčních pomůcek u státního zastupitelství.

(5) Je-li porušena ochrana hesla, uživatel, oprávněná osoba nebo vedoucí státní zástupce tuto skutečnost neprodleně ohlásí Nejvyššímu státnímu zastupitelství elektronickou poštou nebo faxem, s informací o změně původního hesla nebo o jiném opatření přijatém proti zneužití dat. Vedoucí státní zástupce přijme potřebná nápravná opatření, o nichž informuje Nejvyšší státní zastupitelství 6a).

(6) Zjistí-li Nejvyšší státní zastupitelství porušení ochrany dat, může znemožnit státnímu zastupitelství přístup k CESO za účelem vyhledávání údajů. O tom ihned vyrozumí vedoucího státního zástupce s uvedením důvodů. O opětovném přístupu rozhodne Nejvyšší státní zastupitelství podle výsledků šetření této události.

Čl. 8
Přístup jiných orgánů činných v trestním řízení

(1) Údaje z CESO se zpřístupní jiným orgánům činným v trestním řízení, pokud zabezpečí ochranu dat před jejich zneužitím. Jsou-li splněny podmínky náležité ochrany dat v průběhu jejich přenosu, lze data zpřístupnit i formou dálkového přístupu. Neupravuje-li podmínky přístupu k databázi CESO zvláštní předpis, mohou být údaje z CESO poskytovány formou dálkového přístupu jiným orgánům dle dohody o přístupu uzavřené mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a příslušným orgánem. Obsahem dohody o přístupu je zajištění povinností uživatelů, správců aplikací a vedoucích orgánů činných v trestním řízení, obdobných povinnostem těchto subjektů u státních zastupitelství.

(2) Zjistí-li Nejvyšší státní zastupitelství, že uživatelé jiného orgánu činného v trestním řízení porušili zásady zabezpečení a ochrany dat, nebo je užili pro jiné než služební účely, anebo odmítají-li poskytnout Nejvyššímu státnímu zastupitelství součinnost, může přístup jednotlivého uživatele nebo orgánu k CESO ukončit. O tom ihned vyrozumí vedoucího tohoto orgánu s uvedením důvodů.

(3) Probační a mediační službě se poskytují informace nezbytné pro plnění jejích úkolů v trestním řízení7) ve věcech, v nichž je činná. Ostatním orgánům plnícím úkoly v trestním řízení, které nejsou orgány činnými v trestním řízení, může Nejvyšší státní zastupitelství poskytnout údaje z databáze v nezbytném rozsahu na základě písemné žádosti obsahující účel vyžádání údajů za podmínky, že mají být použity pro účely trestního řízení 8).

Čl. 8a
Přístup jiných orgánů

(1) Pro účely plnění úkolů v Eurojustu má přístup do CESO národní člen Eurojustu; správu aplikace v tomto případě zajišťuje určená oprávněná osoba u Nejvyššího státního zastupitelství.

(2) Pro účely plnění úkolů podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních poskytuje na žádost Ministerstva spravedlnosti údaje z CESO v nezbytném rozsahu Nejvyšší státní zastupitelství.

Čl. 9
Likvidace osobních údajů v CESO

(1) Osobní údaje, které nejsou potřebné pro plnění úkolů orgánů činných v trestním řízení, zejména byly-li zapsány omylem, se zlikvidují.

(2) Údaje o osobách vedené v trestních věcech, v nichž nebylo vůči těmto osobám zahájeno trestní stíhání, nebo v nichž bylo usnesení o zahájení trestního stíhání zrušeno a věc byla v přípravném řízení odložena podle § 159a odst. 1 tr. ř. nebo podle § 179c odst. 2 písm. b) až d) tr. ř. anebo odevzdána podle § 159a odst. 1 písm. a) nebo b) tr. ř., se zlikvidují po uplynutí 3 let od právní moci usnesení o odložení věci nebo od odevzdání věci.

(3) Údaje o osobách vedené v ostatních trestních věcech, v nichž nedošlo k pravomocnému odsouzení, se zlikvidují po uplynutí 30 let ode dne právní moci konečného rozhodnutí ve věci.

(4) Údaje o osobách pravomocně odsouzených se zlikvidují po uplynutí 100 let od narození osoby, jíž se týkají.

Čl. 9a
Kontrola

(1) Nejvyšší státní zastupitelství jednou ročně vyzve organizační složky mající přístup do CESO, aby provedly kontrolu svých evidencí a její výsledek zaslaly Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

(2) Na základě výsledků jednotlivých kontrol Nejvyšší státní zastupitelství provede celkovou kontrolu přístupů do CESO.“

Čl. 10
Přechodné ustanovení

Do doby zprovoznění přístupu soudů k databázi CESO pro vkládání údajů ze soudního řízení vkládají údaje z řízení před soudem do CESO státní zastupitelství v rozsahu údajů, které vedou ve svém informačním systému.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušují se
1. pokyn obecné povahy č. 5/2007, o centrální evidenci stíhaných osob,
2. pokyn obecné povahy č. 7/2008, jímž se mění pokyn obecné povahy č. 5/2007, o centrální evidenci stíhaných osob.

Čl. 12
Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. července 2009. Nejvyšší státní zástupkyně:

JUDr. Renata Vesecká v. r.

Vybraná ustanovení novel

Čl. II opatření obecné povahy č. 7/2013

Přechodné ustanovení

(1) Povinnost vedení údajů o předběžných opatřeních počíná až zavedením možnosti této evidence v informačním systému státního zastupitelství.

(2) Povinnost vedení údajů o příkazu k zadržení počíná až zavedením možnosti této evidence v informačním systému státního zastupitelství.

____________________

1) § 12i zákona o státním zastupitelství.

2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

2b) Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 35/2018 Sb.

3) Instrukce Ministerstva spravedlnosti z 26. 4. 1999, č. j. 75/99-OI, kterou se vydává ukládací řád počítačových údajů.

3a) § 33 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

4) § 174a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

5) § 10 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

6) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 31.12.2008, č.j. 13/2008-OI-SP, kterou se upravuje postup soudů při vkládání údajů do Centrální evidence stíhaných osob a při využívání údajů z této evidence.

7) § 1 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů.

§ 12i odst. 1 zákona o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

6a) Instrukce Ministerstva spravedlnosti z 1. 4. 2016, č. j. MSP-53/2015-OI-SP, ozajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti, příloha „Politika bezpečnosti ICT“, zde zejm. část 9. Politika bezpečného chování uživatelů a část 22. Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů.

8) § 12i odst. 1 věta poslední zákona o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 459/2011 Sb

Diskuze (1) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

  1. Acfopz napsal:

    buy levaquin generic order levaquin pill