9. 12. 2022

PČR: Pokyn policejního prezidenta o diváckém násilí

Změna: PPP č. 74/2017
PPP č. 192/2020

ze dne 29. července 2016,

S t a n o v í m :

Čl. 1
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pokynu se rozumí
a) akcí sportovní akce, v souvislosti s níž lze důvodně předpokládat ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti osob či majetku 1)
b) diváckým násilím protiprávní jednání související s akcí, které může způsobit nebo působí fyzickou újmu osobám, škodu na majetku nebo narušuje veřejný pořádek,
c) specialistou určený příslušník Policie České republiky (dále jen „policie“) specializovaný na problematiku diváckého násilí, který je zařazen

 1. v oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru krajského ředitelství policie, oddělení obecné kriminality městského ředitelství policie nebo odboru obecné kriminality obvodního
  ředitelství policie (dále jen „územní odbor“),
 2. v odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie a odboru extremismu a terorismu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen „krajský odbor“),
 3. v odboru obecné kriminality úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (dále jen „úřad služby kriminální policie a vyšetřování“),

d) zájmovou osobou osoba, u níž zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že by se v souvislosti s akcí mohla dopustit protiprávního jednání.

Čl. 2
Úkoly specialistů územního odboru

Specialisté územního odboru zejména
a) šetří, prověřují a vyšetřují trestné činy související s diváckým násilím, provádějí operativně pátrací činnost, včetně operativního rozpracování skupin zájmových osob, které působí na příslušném území,
b) věnují zvýšenou pozornost pokračujícímu a opakovanému diváckému násilí páchanému na příslušném území a systematicky získávají informace o

 1. způsobech a formách jeho páchání,
 2. osobách podílejících se na jeho páchání,
 3. místech, kde dochází k jeho páchání, provádějí analýzu těchto informací za účelem volby vhodných opatření k zamezování, odhalování a dokumentování diváckého násilí, ke zjišťování jeho pachatelů a k jeho předcházení,

c) plní úkoly na úseku prevence,
d) vkládají informace a poznatky k zájmovým osobám do informačního systému OČISTA2),
e) předávají bez zbytečného odkladu zjištěné informace ke konaným akcím místně příslušnému specialistovi územního odboru a krajského odboru v místě konání,
f) v souvislosti s připravovanou akcí informují velitele opatření a navrhují přijetí opatření, pokud tento úkol neplní specialista krajského odboru,
g) spolupracují při akcích se specialisty krajského odboru a úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a předávají jim zjištěné informace,
h) poskytují na vyžádání specialistům úřadu služby kriminální policie a vyšetřování další informace o konkrétních případech diváckého násilí,
i) průběžně monitorují zájmové internetové stránky,
j) účastní se vybraných akcí a plní úkoly specialistů v souvislosti s vyhlášeným bezpečnostním opatřením,
k) předkládají stanoveným způsobem specialistům krajského odboru měsíční hlášení o problematice diváckého násilí za uplynulý měsíc nejpozději do desátého dne v měsíci; náležitosti hlášení jsou uveřejněny na intranetových stránkách úřadu služby kriminální policie a vyšetřování3)

Čl. 3
Úkoly specialistů krajského odboru

Specialisté krajského odboru zejména
a) plní úkoly uvedené v čl. 2 písm. a) až d), i) a j),
b) metodicky řídí specialisty územních odborů a koordinují jejich postup při řešení případů diváckého násilí přesahujících území jednoho územního odboru,
c) organizují podle potřeby instrukčně metodická zaměstnání specialistů územních odborů k problematice diváckého násilí a předem o tom informují specialisty úřadu služby kriminální policie a vyšetřování,
d) předávají bez zbytečného odkladu podklady o zjištěných akcích specialistům úřadu služby kriminální policie a vyšetřování,
e) poskytují na vyžádání specialistům úřadu služby kriminální policie a vyšetřování další informace o konkrétních případech diváckého násilí,
f) podílejí se na stanovení rizikovosti u vnitrostátních klubových utkání a ve spolupráci se specialisty úřadu služby kriminální policie a vyšetřování u mezistátních klubových utkání,
g) předkládají vždy k patnáctému dni v měsíci specialistům úřadu služby kriminální policie a vyšetřování měsíční hlášení o problematice diváckého násilí za uplynulý měsíc na příslušném území; náležitosti hlášení jsou uveřejněny na intranetových stránkách úřadu služby kriminální policie a vyšetřování3)

Čl. 4
Úkoly specialistů úřadu služby kriminální policie a vyšetřování


Specialisté úřadu služby kriminální policie a vyšetřování zejména
a) metodicky řídí a koordinují specialisty krajských odborů,
b) organizují instrukčně metodické zaměstnání pro specialisty krajských odborů a vybrané specialisty územních odborů,
c) poskytují specialistům krajských odborů a na základě uvážení také specialistům územních odborů metodickou, analytickou a organizační pomoc,
d) plní úkoly uvedené v čl. 2 písm. a) a c),
e) podílejí se na přípravě interních aktů řízení upravujících činnost policie na úseku diváckého násilí,
f) žádají v souvislosti s připravovanou akcí formou žádosti o spolupráci příslušné útvary a organizační články policie (dále jen „útvar policie“) o přijetí vhodných opatření,
g) plní úkoly Národního informačního fotbalového bodu4) a v souvislosti s tímzejména

 1. odpovídají za organizaci přijetí zahraničních delegací a na základě požadavku zahraničního partnera navrhují ve spolupráci se specialisty krajského odboru a územního odboru vyslání požadovaného počtu specialistů jako policejního doprovodu zájmových osob do zahraničí,
 2. v souvislosti s akcí mezinárodního charakteru konanou v České republice jsou oprávněni vyžadovat informace od zahraničních partnerů a v souvislosti s akcí mezinárodního charakteru konanou v zahraničí jsou povinni poskytovat potřebné informace zahraničním partnerům,
 3. podílejí se na přípravě a realizaci opatření souvisejících s akcí včetně domácích akcí,
 4. zprostředkovávají výměnu informací mezi policií a národními sportovními svazy5),
 5. při mezinárodních akcích přesahujících dvoustranný charakter spolupráce v případě potřeby informují o rozsahu přijímaných opatření a obsahu mezinárodní výměny informací ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia České republiky, a je-li to nutné, přizvou jej k výměně informací se zahraničím,

h) stanovují rizikovost utkání národního týmu a podílejí se společně se specialisty krajského odboru na stanovení rizikovosti u mezinárodních klubových utkání,
i) účastní se vybraných akcí a po příjezdu do místa konání akce se hlásí veliteli opatření,
j) jsou oprávněni od specialistů vyžadovat informace ke konkrétním případům diváckého násilí,
k) shromažďují informace (např. judikaturu, meritorní rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení) potřebné k provádění analytické a metodické činnosti na úseku diváckého násilí a k přijetí vhodných legislativních, organizačních či personálních opatření,
l) předkládají souhrnnou zprávu o problematice diváckého násilí na území České republiky za uplynulý rok v listinné i elektronické podobě do konce měsíce února cestou ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.

Čl. 5
Postup při akci konané v České republice

(1) Získá-li specialista nebo útvar policie informaci o tom, že je na příslušném území plánováno konání akce,
a) opatří zásadní informace o akci, zejména o předpokládaných počtech účastníků, možnostech narušení veřejného pořádku a předpokládaném průběhu,
b) všechny potřebné informace předá služebním postupem útvarům policie, které je potřebují k plnění svých úkolů, zejména pak příslušnému integrovanému operačnímu středisku krajského ředitelství policie.

(2) Lze-li na základě zjištěných informací předpokládat, že
a) se akce zúčastní velký počet účastníků,
b) pravděpodobnost protiprávního jednání účastníků je vysoká nebo
c) účastníci se budou ve velkém počtu přepravovat přes území dvou a více krajských ředitelství policie, předá specialista příslušný místu konání akce (dále jen „místně příslušný specialista“) služebním postupem informace získané podle odstavce 1 písm. a) specialistům dotčených krajských ředitelství policie, popř. služebním postupem útvarům policie, které je potřebují k plnění svých úkolů.

(3) Vedoucí příslušník policie (dále jen „policista“) útvaru policie, který k akci vyhlašuje bezpečnostní opatření, určí členem štábu velitele opatření6) také místně příslušného specialistu nebo jiného policistu služby kriminální policie a vyšetřování.

(4) Po vyhodnocení získaných informací
a) specialista provádí se souhlasem vedoucího policisty v odůvodněných případech policejní doprovod zájmových osob do místa konání akce,
b) vedoucí policista příslušný místu konání akce v odůvodněných případech vyžádá se souhlasem vedoucích policistů dalších dotčených útvarů policie policejní doprovod zájmových osob jejich specialistou do místa konání akce.

(5) Specialista vyslaný podle odstavce 4 se po příjezdu do místa konání akce hlásí veliteli opatření a řídí se jeho pokyny. Jedná-li se o fotbalové utkání, prokazuje se v souladu s dohodou o spolupráci mezi Policií České republiky a Fotbalovou asociací, o. s.7) při vstupu do sportovního zařízení kartou „DELEGÁT“.

(6) Vyplývá-li ze zjištěných informací nebo z charakteru akce, že se na připravovanou akci dostaví i zahraniční zájmové osoby, místně příslušný specialista
a) postupuje podle odstavce 1 písm. a),
b) krajského ředitelství policie vyžádá prostřednictvím specialistů úřadu služby kriminální policie a vyšetřování další informace od příslušného zahraničního bezpečnostního sboru, případně také policejní doprovod zahraničních zájmových osob příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru (dále jen „zahraniční specialista“) do místa konání akce.

(7) Specialista úřadu služby kriminální policie a vyšetřování
a) předá informace získané od zahraničního specialisty a další informace, které získal vlastní činností, s dostatečným předstihem útvarům policie, které je potřebují k plnění svých úkolů,
b) požádá o součinnost další organizační články a útvary policie (např. operační odbor Policejního prezidia České republiky, službu cizinecké policie), vyžadují-li to okolnosti,
c) po dohodě a ve spolupráci s místně příslušným specialistou zajistí pozvání, ubytování a stravu zahraničního specialisty8), který ve spolupráci s místně příslušným specialistou podle pokynů velitele opatření zajišťuje komunikaci se zahraničními účastníky akce,
d) je oprávněn se osobně zúčastnit akce.

(8) V době bezprostředně předcházející konání akce a v průběhu akce specialisté a policisté dalších zúčastněných útvarů policie
a) monitorují příjezdové trasy k místu konání akce, místa, kde se účastníci shromažďují, a chování účastníků,
b) plní úkoly na úseku ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti,
c) v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání shromažďují důkazy.

(9) V průběhu celého opatření předávají specialisté a další zúčastněné útvary policie zjištěné informace veliteli opatření, případně příslušnému integrovanému operačnímu středisku krajského ředitelství policie. Integrované operační středisko krajského ředitelství policie nebo policista velený do štábu velitele opatření zajistí předávání zjištěných informací a informací o průběhu opatření prostřednictvím jednotné systémové informační, technologické a komunikační platformy JITKA9)

(10) Po skončení akce
a) specialisté a další zúčastněné útvary policie monitorují odjezd účastníků, okolí místa konání akce, zájmové osoby a ve vhodných případech po zhodnocení situace na základě vlastní úvahy a se souhlasem vedoucího policisty provádějí jejich policejní doprovod,
b) velitel opatření zajistí zpracování vyhodnocení průběhu akce a na vyžádání jej poskytne specialistům.

(11) V případě, že je zahraniční specialista vyžádán přímo místně příslušným specialistou za účelem odvrácení bezprostředně hrozících nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost podle mezinárodní smlouvy o policejní spolupráci9a), informuje o tom místně příslušný specialista bez zbytečného odkladu specialistu úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Čl. 6
Postup při akci konané v zahraničí

(1) Mají-li se na akci, která se bude konat mimo území České republiky, dostavit účastníci z České republiky, specialista úřadu služby kriminální policie a vyšetřování
a) vyžádá bližší informace od příslušných útvarů policie a dotčených subjektů,
b) získané informace předá s dostatečným předstihem dotčeným cizím státům a případně útvarům policie, které je potřebují k plnění svých úkolů,
c) vzhledem ke konkrétním okolnostem může navázat přímý kontakt se zahraničním specialistou a projedná s ním případné vyslání specialisty jako policejního doprovodu zájmových osob do místa konání akce v zahraničí (dále jen „český specialista“).

(2) Dohodne-li specialista úřadu služby kriminální policie a vyšetřování se zahraničním specialistou policejní doprovod zájmových osob českým specialistou do místa konání akce v zahraničí, doporučí po obdržení pozvání od zahraničního specialisty a po schválení oprávněnými vedoucími policisty jeho vyslání na zahraniční služební cestu10)

(3) Předpokladem pro vyslání konkrétního českého specialisty je
a) schopnost komunikovat v anglickém nebo jiném požadovaném cizím jazyce,
b) znalost prostředí, v němž se vyskytují české zájmové osoby.

(4) Český specialista zajišťuje ve spolupráci se zahraničním specialistou podle pokynů tamního velitele opatření komunikaci s českými účastníky akce.
(5) Český specialista o průběhu přesunu zájmových osob do místa konání a mimořádných událostech v místě konání, které se týkají zájmových osob z České republiky, průběžně informuje operační středisko operačního
odboru Policejního prezidia České republiky nebo integrované operační středisko krajského ředitelství policie, ke kterému přísluší. Operační středisko operačního odboru Policejního prezidia České republiky nebo integrované operační středisko krajského ředitelství policie předá získané informace prostřednictvím jednotné systémové informační, technologické a komunikační platformy JITKA útvarům policie, které je potřebují k plnění svých úkolů.

(6) Neobdrží-li specialista úřadu služby kriminální policie a vyšetřování od zahraničního specialisty pozvání k policejnímu doprovodu zájmových osob českým specialistou do místa konání akce v zahraničí nebo neakceptuje-li zahraniční specialista proaktivní návrh specialisty úřadu služby kriminální policie a vyšetřování
na vyslání policejního doprovodu zájmových osob, český specialista se akce konané v zahraničí zúčastní, jen je-li to v zájmu služby, a v zahraničí nevystupuje jako policejní doprovod zájmových osob podle tohoto pokynu.

(7) Je-li místně příslušný specialista vyžádán přímo zahraničním specialistou za účelem odvrácení bezprostředně hrozících nebezpečí pro veřejný pořádek a  bezpečnost podle mezinárodní smlouvy o policejní spolupráci9a), informuje o tom místně příslušný specialista bez zbytečného odkladu specialistu úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Čl. 7
Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.


Č. j. PPR-6942-19/ČJ-2016-990310
Zpracovatel: úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Policejního prezidia České republiky

Policejní prezident
genmjr. Mgr. Bc. Tomáš TUHÝ v. r.


1) Úmluva rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích č. 218 ze dne 3. července 2016.
2) Pokyn policejního prezidenta č. 73/2020, o informačním systému OČISTA.
3) http://portal.pcr.cz/nppskpv/uskpv/ook/SitePages/DomovskaStranka.aspx?RootFolder=
%2fnppskpv%2fuskpv%2fook%2fDocuments%2fDiv%c3%a1ck%c3%a9%20n%c3%a1si
l%c3%ad&FolderCTID=&View=%7b8A459AB5%2d5961%2d4BEE%2dB12F%2d4B611
611EE38%7d

4) Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV, o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy
mezinárodního rozměru. Usnesení Rady 2016/C444/01, o aktualizované příručce s doporučeními pro
mezinárodní policejní spolupráci a opatřeními k předcházení násilí a výtržnostem a jejich
zvládání při mezinárodních fotbalových zápasech, které se týkají alespoň jednoho členského státu („fotbalová příručka EU“), které je uveřejněno na intranetových stránkách:
http://portal.pcr.cz/nppskpv/uskpv/ook/Documents/Divácké%20násilí/Usnesení%20Rady
%20Evropské%20unie%20-%20fotbalová%20příručka.pdf

5) Např. http://portal.pcr.cz/kpp/alo/Dohody/2013-FAČR.pdf
6) Pokyn policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti.
7) http://portal.pcr.cz/kpp/alo/Dohody/2013-FAČR.pdf
8) Usnesení Rady 2016/C444/101.
9) Rozkaz policejního prezidenta č. 52/2014, kterým se upravuje zkušební provoz jednotného řízení sil a prostředků a sledování dojezdových časů.
9a) Např. čl. 2 smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 vyhlášená pod č. 65/2006 Sb. m. s.
10) Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV. Pokyn policejního prezidenta č. 285/2013, kterým se upravuje postup při plánování, schvalování a vyhodnocování zahraničních styků.

Diskuze (149) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Randymog napsal:

  You mentioned this terrifically! how to write essay about myself essay writing services review dissertation research

 2. Abrahamstore napsal:

  Awesome content. Thanks. how to write an illustrative essay thesis paper doctoral dissertations

 3. AlvenBrigo napsal:

  You have made your point quite clearly!! essaytyper help writing an argumentative essay

 4. Wendellmon napsal:

  Good data. With thanks.
  canadian pharmaceuticals online safe canadian pharmacy meds pharmacy drug store

 5. Alvinhig napsal:

  You expressed it wonderfully.
  national honor society essay help https://essayssolution.com/ personal statement writing help

 6. Alvinhig napsal:

  Fantastic forum posts. Regards.
  how to write a good essay for a scholarship write my essay dissertation writing services reviews

 7. BruceZerce napsal:

  Thanks a lot! Plenty of posts!
  canadian drug stores online price prescription drugs buy prescription drugs without doctor

 8. Wendellmon napsal:

  Useful data. Regards.
  buy drugs online online pharmacies canada aarp approved canadian online pharmacies

 9. Alvinhig napsal:

  Nicely put. With thanks.
  essay writers online how to teach essay writing article rewriter

 10. Wendellmon napsal:

  With thanks. Ample tips!
  online pharmacy busted walmart pharmacy online national pharmacies online

 11. BruceZerce napsal:

  Reliable material. Many thanks!
  mexican border pharmacies canadian prescription drugstore online pharmacy

 12. Wendellmon napsal:

  Many thanks. I value it.
  canadian pharcharmy online fda approved us pharmacy no prior prescription non prescription online pharmacy reviews

 13. Alvinhig napsal:

  Incredible a lot of wonderful material.
  essay writing service toronto writing an expository essay get help writing professional business plan

 14. Alvinhig napsal:

  Regards! A good amount of forum posts!
  how to be good at writing essays how to write a psychology essay literature review writing service

 15. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Many thanks.
  college writing essay essay scholarships for college students write my personal statement for me

 16. BruceZerce napsal:

  You suggested that perfectly.
  viagra from canada canadian drug store online drugstore

 17. Wendellmon napsal:

  You actually suggested this really well!
  my canadian pharmacy canada drugs pharmacy online global pharmacy canada

 18. Alvinhig napsal:

  Appreciate it! A good amount of knowledge.
  freelance essay writers essay writer best college essay writing service

 19. Alvinhig napsal:

  With thanks! Very good stuff.
  college diversity essay essay writing service professional dissertation writers

 20. Wendellmon napsal:

  Seriously a lot of amazing info.
  compare prescription prices cheap prescription drugs canadian drugstore reviews

 21. Alvinhig napsal:

  Terrific information. Kudos!
  compare and contrast essay on high school and college https://essayssolution.com/ resume writing services prices

 22. Alvinhig napsal:

  Incredible tons of very good knowledge.
  college applications essays essay writer Writing essay websites

 23. BruceZerce napsal:

  Whoa loads of wonderful tips.
  buying drugs canada online pharmacies of canada discount drugs online pharmacy

 24. Alvinhig napsal:

  Superb content. Cheers.
  scholarships for writing essays https://topswritingservices.com/ writing assignment help

 25. Alvinhig napsal:

  You’ve made your point very nicely!!
  cheapest essay writing service essays writer website to write essays

 26. Alvinhig napsal:

  Excellent stuff. Appreciate it.
  college essays https://writingthesistops.com/ essay writing service usa

 27. BruceZerce napsal:

  Thanks. Plenty of knowledge.
  cheap drugs mexican pharmacies shipping to usa canadian pharmacies-24h

 28. Alvinhig napsal:

  Wow a good deal of valuable data!
  help me write essay https://homeworkcourseworkhelps.com/ pre written essays for sale

 29. Wendellmon napsal:

  Position very well utilized..
  overseas pharmacies cialis canadian pharmacy buy medication without an rx

 30. Alvinhig napsal:

  Regards, Terrific information!
  how to write a conclusion essay how to write a good argument essay dissertation writing services usa

 31. Alvinhig napsal:

  Regards! I appreciate it!
  help me write my college essay essay writer dissertation ghostwriter

 32. Alvinhig napsal:

  Incredible plenty of superb knowledge.
  what are college essays about https://ouressays.com/ custom speech writing services

 33. Alvinhig napsal:

  Fantastic write ups. Regards!
  cheap essay online college essays online cheap custom essay writing service

 34. Alvinhig napsal:

  Very good advice. Thanks!
  compare and contrast essay on high school and college college level essays website that write essays for you

 35. Alvinhig napsal:

  Wonderful content. Regards.
  writing an informative essay exploring writing paragraphs and essays online essay writing service

 36. BruceZerce napsal:

  Valuable stuff. With thanks.
  discount pharmacies list of approved canadian pharmacies discount prescription drug

 37. Wendellmon napsal:

  Thanks a lot! Helpful stuff!
  canadian cialis medication costs buy generic viagra online

 38. Alvinhig napsal:

  This is nicely put! .
  how to write an admissions essay for graduate school https://essaypromaster.com/ thesis writing services

 39. Alvinhig napsal:

  Thanks! Quite a lot of advice!
  what is the best online essay writing service writing an essay for college admission research writing services

 40. BruceZerce napsal:

  Thanks! I enjoy it.
  cheap drugs online buying drugs canada canada pharmacies online pharmacy

 41. Wendellmon napsal:

  Many thanks, Numerous knowledge.
  canadian pharmacy without prescription best 10 online canadian pharmacies canadian drugs without prescription

 42. Alvinhig napsal:

  You’ve made your position pretty clearly!!
  how to write conclusion of essay https://ouressays.com/ statement writer

 43. Alvinhig napsal:

  This is nicely said! !
  how to write a narrative essay introduction i need to write an essay writing and editing services

 44. Alvinhig napsal:

  Awesome postings. Kudos!
  essay writing services for cheap https://ouressays.com/ letter writing services

 45. BruceZerce napsal:

  Fantastic knowledge. Thanks a lot.
  discount pharmacy buy cialis canada pharmacy online no script

 46. Wendellmon napsal:

  You explained it effectively!
  online pharmacy drugstore canada pharmacy no prescription canadian pharmacy without prescription

 47. BruceZerce napsal:

  Truly tons of very good material.
  canada online pharmacies canada drugs pharmacy online canadian meds

 48. Wendellmon napsal:

  Thanks a lot. A good amount of info!
  canadian pharmacy reviews walmart pharmacy online canada medication pharmacy

 49. Alvinhig napsal:

  Thank you. Lots of material!
  writing a comparative essay websites that write essays cheap writing service

 50. BruceZerce napsal:

  You explained that effectively.
  online pharmacy without a prescription medical pharmacy modafinil online pharmacy

 51. Wendellmon napsal:

  Regards. Numerous content.
  discount drugs online pharmacy canadian online pharmacies prescription drugs prescription without a doctor’s prescription

 52. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks!
  how do you cite a website in an essay how to write a good dbq essay how do you cite a website in an essay

 53. Alvinhig napsal:

  Kudos, Quite a lot of content!
  what is college essay essay for college entrance professional letter writing service

 54. BruceZerce napsal:

  With thanks. An abundance of data.
  walmart pharmacy price check canadian pharmacies online prescriptions canadian drugs pharmacies online

 55. Alvinhig napsal:

  Regards. Loads of facts.
  how to write a good dbq essay write a short essay custom thesis writing service

 56. Wendellmon napsal:

  You’ve made your position quite effectively!.
  cialis pharmacy online canada drug prices buy prescription drugs canada

 57. Alvinhig napsal:

  Well voiced without a doubt! .
  custom essays review write my essay website that write essays for you

 58. Alvinhig napsal:

  Cheers, Valuable information.
  how to write an effective college essay essay writing services help with academic writing

 59. BruceZerce napsal:

  Regards. An abundance of advice.
  pharmacies shipping to usa pharmacy price compare canada drugs

 60. Alvinhig napsal:

  Terrific forum posts. Cheers.
  how to write an essay for scholarships writing a persuasive essay admission essay writing services

 61. Wendellmon napsal:

  Terrific stuff, Thanks a lot.
  best online pharmacies canada online medicine order discount canadian pharcharmy online no precipitation

 62. Alvinhig napsal:

  Cheers. Lots of knowledge.
  essay about service https://theessayswriters.com/ best freelance writing websites

 63. Alvinhig napsal:

  Fantastic data, Many thanks.
  writing mba essays essay writer academic writing services

 64. Alvinhig napsal:

  Point effectively used!.
  how to write a interview essay https://homeworkcourseworkhelps.com/ best resume writers nyc

 65. Wendellmon napsal:

  Great forum posts. Kudos.
  canadian pharmacies that are legit canada meds pharmacy in canada

 66. Alvinhig napsal:

  You have made your stand pretty clearly..
  learning to write essays writing my essay help writing dissertation

 67. Alvinhig napsal:

  You’ve made your point!
  college essay personal statement how to write an argumentative essay help on writing

 68. Alvinhig napsal:

  Good forum posts. Thanks!
  writing an introduction for an essay how long are college essays assignment writing service

 69. BruceZerce napsal:

  Thanks a lot, I like it.
  canada drugs online pharmacy canadian drug stores online medical pharmacy

 70. Alvinhig napsal:

  Cheers! Valuable information.
  argumentative essay on college education freedom writers essay dissertations writing service

 71. Wendellmon napsal:

  Thanks, I value this!
  canadian drugs pharmacy rx pharmacy canadian discount pharmacy

 72. Alvinhig napsal:

  Regards. I enjoy this.
  write my essay for me no plagiarism https://ouressays.com/ website writes essays for you

 73. BruceZerce napsal:

  You actually reported it exceptionally well!
  prescription discount london drugs canada legitimate online pharmacies

 74. Alvinhig napsal:

  Effectively expressed really! !
  essay writing services https://englishessayhelp.com/ professional personal statement writing services

 75. Wendellmon napsal:

  Appreciate it. Numerous content!
  online prescription drugs pharmacy on line canadian pharmacy king

 76. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks a lot.
  write an essay for a scholarship buying essay essay online writer

 77. BruceZerce napsal:

  Helpful advice. Many thanks.
  pharmacy on line best price prescription drugs canada pharmaceuticals

 78. Alvinhig napsal:

  Thanks a lot! Numerous knowledge.
  how to write my essay how to write a concluding paragraph for an essay resume writing service

 79. Alvinhig napsal:

  Thank you. Loads of info!
  what to write a narrative essay about essay writing services professional report writing services

 80. Alvinhig napsal:

  Thank you! Good information!
  how to write an amazing college essay essay writing service academic writers needed

 81. BruceZerce napsal:

  Kudos, Ample postings!
  international drug mart canadian pharmacy online store canada drug pharmacy viagra online canadian pharmacy

 82. Wendellmon napsal:

  Wow all kinds of amazing material.
  shoppers drug mart canada generic viagra online pharmacy prescription cost comparison

 83. Alvinhig napsal:

  Very good stuff. Cheers!
  top rated essay writing services writing an essay ppt trusted essay writing service

 84. BruceZerce napsal:

  You actually stated it effectively.
  pharmacy price comparison canada pharmaceuticals online cialis from canada

 85. Wendellmon napsal:

  You made your point!
  the canadian pharmacy buy viagra pharmacy 100mg canadian prescriptions online

 86. Alvinhig napsal:

  You have made the point!
  custom essay writing online essay writings essay paper writers

 87. Alvinhig napsal:

  Kudos. Valuable stuff.
  best college essays how to write an argument essay essay writing service online

 88. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Appreciate it.
  boston college application essay how to write an argument essay pay for writing

 89. BruceZerce napsal:

  Truly plenty of very good data.
  online pharmacy usa online canadian pharmacies canadian pharmacy

 90. Wendellmon napsal:

  With thanks. A lot of info.
  buy cialis rx pharmacy canadian rx

 91. Alvinhig napsal:

  Cheers! Very good stuff!
  narrative essays for college how to write essay in english creative writing help

 92. Alvinhig napsal:

  Point very well considered.!
  steps to write a persuasive essay how to write an essay introduction top essay writing services

 93. Alvinhig napsal:

  Very well expressed really! .
  essay writer funny great college essay ebook writing service

 94. BruceZerce napsal:

  Many thanks! Plenty of postings!
  shoppers drug mart pharmacy london drugs canada pharmacy prices compare

 95. Alvinhig napsal:

  Fantastic stuff. With thanks.
  how to write a good college essay writing essay help me as a writer essay

 96. Alvinhig napsal:

  You actually reported it exceptionally well.
  buy essay cheap online custom essay order write my annotated bibliography

 97. BruceZerce napsal:

  Thanks a lot! I appreciate this!
  pharmacy drug store online prescription drugs order prescriptions online without doctor

 98. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Cheers!
  college essay application how to write contrast essay i need a essay written

 99. Wendellmon napsal:

  Fantastic postings. Thanks a lot!
  canadian drugs web medical information most reliable canadian pharmacies

 100. BrandonAlits napsal:

  Wonderful facts. Thank you!
  canadian pharmacies cialis reviews canadian pharmacy online testosterone cypionate canada pharmacy

 101. ChrisJaH napsal:

  Awesome content, With thanks!
  prescription drugs identifier best rx pharmacy sam’s club pharmacy hours

 102. KeithBip napsal:

  Whoa tons of helpful info!
  zoloft canadian pharmacy new canadian pharmacy express ordering prescriptions from canada legally

 103. Renaldoenala napsal:

  Regards. I enjoy this.

 104. ThomasAxiof napsal:

  Appreciate it! A good amount of write ups.
  rx express pharmacy panama city fl soma online pharmacy latisse online pharmacy

 105. ThomasAxiof napsal:

  Cheers, Ample stuff!
  is the canadian pharmacy legit clonazepam canada pharmacy online pharmacies without an rx

 106. Wilfordben napsal:

  Awesome forum posts. Thanks.
  compound pharmacy rx unlimited pharmacy cheapest pharmacy

 107. Richardsaish napsal:

  Thanks! Ample content.
  publix pharmacy store hours legal online pharmacies cvs pharmacy 24 hours store locator

 108. Stanleyelumn napsal:

  Very good material, Regards!
  pharmacy clothes store ed drugs online rx express pharmacy navarre fl

 109. Davidnum napsal:

  Well voiced really! .
  discount drug store pharmacy canadian pharmacy ritalin licensed canadian pharmacies

 110. KeithBip napsal:

  Thank you! I value it!
  canadian pharmacies that sell viagra zoloft canadian pharmacy rx pharmacy online 24

 111. KeithBip napsal:

  You said this effectively.
  coupon code for canada drugs walmart online pharmacy online pharmacy

 112. RichardCit napsal:

  Nicely put, Cheers!
  reputable indian online pharmacy sky pharmacy canada overseas pharmacies shipping to usa

 113. Lesterdoomy napsal:

  Amazing posts. Kudos.
  cheapest canadian online pharmacy maple leaf pharmacy in canada cvs online pharmacy

 114. KeithBip napsal:

  Really many of great info!
  canadian pharmacy canadian pharmacy harvoni pharmacy escrow canada

 115. Scottsix napsal:

  Wow many of awesome info.
  legitimate canadian pharmacies what prescription drugs does humana cover? canadian online pharmacies not requiring a prescription

 116. KeithBip napsal:

  Really all kinds of terrific facts.
  walmart pharmacy store 100 no script pharmacy how to get drugs from canada

 117. WilliamLuppy napsal:

  Terrific posts. Thanks a lot!
  canadian pharmacy generic viagra rx pharmacy forum australian online pharmacy

 118. Thomasrot napsal:

  You actually reported it exceptionally well!
  canadian drugstore pharmacy rx Voveran SR polish pharmacy online uk

 119. Petereveva napsal:

  You’ve made your point pretty effectively!!
  canadian drugstore reviews overseas online pharmacy cheapest pharmacy for prescriptions

 120. Renaldoenala napsal:

  Very good content. Thanks.
  best australian online pharmacy best online canadian pharmacy reviews ad rx pharmacy

 121. KeithBip napsal:

  Incredible loads of amazing knowledge.
  buy growth hormone online pharmacy cheapest pharmacy to get prescriptions filled online pharmacy for sale

 122. RichardNus napsal:

  Wow loads of valuable data!
  best online pharmacy for generic cialis kaiser permanente pharmacy pharmacy technician online programs

 123. Justinediva napsal:

  Reliable stuff. With thanks.
  cheap canadian pharmacies world best pharmacy online store reviews verified canadian online pharmacy

 124. KeithBip napsal:

  Amazing facts. Thanks.
  sildenafil citrate online pharmacy on line pharmacy with no prescriptions prescription drugs list

 125. RobertRully napsal:

  Great stuff. Many thanks.
  rx pharmacy plus online pharmacy usa canadian pharma companies

 126. DouglasCreax napsal:

  This is nicely expressed! !
  canada pharmacies online prescriptions thai pharmacy online my rx pharmacy

 127. KeithBip napsal:

  Nicely put, Many thanks.
  health partners online pharmacy walmart pharmacy rx prices viagra generic canadian pharmacy

 128. DavidItapY napsal:

  Kudos. Numerous facts!
  canada drug pharmacy promo codes modafinil online pharmacy online drugs

 129. KeithBip napsal:

  You definitely made your point!
  treatment for erectile dysfunction Brand Viagra top online pharmacies

 130. BrandonAlits napsal:

  Wonderful write ups. Kudos.
  online pharmacy no prescription necessary humana pharmacy rx israel online pharmacy

 131. Claudeblems napsal:

  Cheers, A good amount of information.
  safeway pharmacy store hours 24 hour online pharmacy cvs pharmacy store locator usa

 132. MichaelNutty napsal:

  Regards! Very good information!
  pharmacy technician degrees online free prescription drugs at walmart target pharmacy refills online

 133. RogerWeele napsal:

  Wow many of fantastic info!
  best erectile dysfunction pills online pharmacy coupons online pharmacy canada reviews

 134. Lqrytw napsal:

  levofloxacin 500mg pills levofloxacin pills

 135. Jamesorema napsal:

  Cheers! Useful information.
  is buying drugs from canada legal cheapest ed drugs cvs pharmacy online account

 136. Ernestgex napsal:

  Incredible many of terrific advice.
  prescription drugs info best canadian mail order pharmacies cvs pharmacy online refill

 137. CharlesEcold napsal:

  This is nicely expressed. .
  pharmacy rx one legit contrave online pharmacy pharmacy online india

 138. Thomasrot napsal:

  Very well expressed indeed! .
  Cialis with Dapoxetine cost prescriptions best drugstore setting spray

 139. ChrisJaH napsal:

  Good data. Many thanks.
  pharmacy tech online schools best erectile dysfunction drug online pharmacy from canada

 140. Ufwppl napsal:

  avodart over the counter purchase avodart order zofran 4mg generic

 141. JamesClinc napsal:

  Good info, Thanks a lot!
  canadian drugs without prescription lloyds online pharmacy cvs pharmacy store hours sunday

 142. Ramiroriz napsal:

  Superb content. Thank you.
  safeway pharmacy store hours pfizer viagra online pharmacy choice pharmacy canada

 143. Ycntiz napsal:

  brand ampicillin buy trimethoprim generic order erythromycin pill

 144. Dwaynedob napsal:

  Cheers! I appreciate this!
  best online thai pharmacy prescription meds without the prescription mail order pharmacy canada

 145. Antoniocrilm napsal:

  Thank you, Loads of content!
  putney general store pharmacy flintridge pharmacy la canada 1st rx pharmacy statesville nc

 146. Klwaje napsal:

  fildena 100mg ca fildena brand robaxin for sale

 147. Richardsaish napsal:

  You actually suggested it superbly!
  canada pharmacy online try our ed pack online pharmacy paypal

 148. Davidnum napsal:

  Reliable postings. Thanks.
  canada pharmacy king erectile enhancement pills online pharmacy scams