1. 10. 2023

Obviněný z vydírání poslance u Nejvyššího soudu neobstál

Podle zjištění soudů pachatel v listopadu 2016 vydíral poškozeného tím, že pokud nezaplatí 675.000 Kč, tak o něm zveřejní ponižující informace, které jej diskreditují jako poslance Parlamentu České republiky.

Konkrétně si pachatel nejprve obstaral telefonní kontakt na poslance způsobem, že jeho asistentovi sdělil, že má na poslance kompromitující materiály a že se s ním chce setkat. Poté si pachatel s poškozeným sjednal schůzku, která proběhla v kavárně v Praze, kde poslanci sdělil, že má zakázku na jeho diskreditaci od 6 až 7 lidí, a že se proto zaměřil na jeho intimní život. Dále pachatel poslance informoval, že jeho intimní život sice není trestný, ale v případě jeho zveřejnění by mohl vést k jeho ponížení. Dále poškozenému poslanci sdělil, že se mu jeví jako sympatický a čestný člověk, a proto materiály nepředá svým klientům, čímž byla schůzka ukončena.

Avšak pachatel následně poškozeného poslance opětovně kontaktoval a ve zprávě mimo jiné sdělil, že mu při osobním setkání sice slíbil, že se zachová čestně, a to co bylo předmětem jednání nijak nepoužije, avšak s ohledem na tříměsíční práci jeho lidí, nasazení operativní techniky a použití aut bude po poškozeném poslanci požadovat úhradu nákladů nejpozději do 2. 12. 2016, a to ve výši 675.000 Kč s tím, že pokud bude mít  poškozený zájem, dostane po zaplacení částky veškerou pořízenou dokumentaci. Dále pachatel poškozenému sdělil, že za předpokladu uhrazení požadované finanční hotovosti bude moci celou záležitost považovat za vyřízenou.

Když poškozený odmítl, tak mu pachatel sdělil, že sice respektuje jeho rozhodnutí částku neuhradit, ale není charita, a proto mu nezbude nic jiného, než vše postupně předávat celostátním médiím, pustit to do světa a „masírovat“ veřejnost. Dále mu pachatel sdělil, že on by se na sebe nechtěl dívat v tak choulostivých situacích, což poškozený poslanec vnímal jako pohrůžku způsobilou jej ohrozit v profesním postavení, či partnerském soužití, tudíž téhož dne věc oznámil Policii České republiky.

Obviněný byl následně dne 29. 11. 2016 zadržen Policií České republiky

Na základě výše uvedeného byl pachatel v dubnu 2019 uznán vinným z pokusu zločinu vydírání. Za tento trestní čin a sbíhající se přečin poškození cizí věci mu byl uložen trest odnětí svobody na dobu tří let ve věznici s ostrahou. Dále mu byl uložen peněžitý trest ve výši 150.000 Kč. 

Proti usnesení soudu se obviněný odvolal. Jeho hlavní argument spočíval v tom, že se nedopustil pohrůžky jiné těžké újmy. Připustil sice, že vydírání spočívalo v seznámení veřejnosti se sexuální orientací poškozeného a s tím, že poškozený do svého poslaneckého bytu placeného z peněz daňových poplatníků zve mladé homosexuální partnery, ale podle něj toto nelze kvalifikovat jako pohrůžku jiné těžké újmy (která ani není zákonem blíže definována), protože tyto informace nejsou schopny přivodit žádnou vážnou újmu a nevedou k narušení kariéry. 

Odvolací soud toto odvolání zamítl jako nedůvodné. Obviněný se tedy obrátil na Nejvyšší soud. 

Nejvyšší soud jako soud dovolací se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda za pohrůžku jiné těžké újmy lze považovat výše zmíněné jednání pachatele. Tedy, zda by obviněný výše uvedeným jednáním s cílem získat neoprávněný finanční prospěch, mohl ohrozit poškozeného v jeho profesním postavení nebo v partnerském životě a tedy zda takové jednání lze kvalifikovat jako pohrůžku jiné těžké újmy mající obdobnou intenzitu jako pohrůžka násilí.

Nejvyšší soud po přezkumu věci danou otázku rozhodl následovně: Jednání pachatele, který v úmyslu získat neoprávněný finanční prospěch vyhrožuje poškozenému zveřejněním takových informací týkajících se jeho intimního života, které s ohledem na jejich obsah jsou způsobilé jej ohrozit v jeho profesním postavení nebo v partnerském životě, lze považovat za pohrůžku jiné těžké újmy podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku. Přitom je podstatná pachatelova představa o tom, že oběť bude vnímat zveřejnění takové informace jako újmu, jejíž hrozba mu umožní uskutečnit jeho záměr.”

Dovolání obviněného proto jako neopodstatněné zamítl. 

Odborná část

Za pohrůžku jiné těžké újmy ve smyslu § 175 odst. 1 tr. zákoníku lze považovat jednání pachatele, který v úmyslu získat neoprávněný finanční prospěch vyhrožuje poškozenému zveřejněním takových informací týkajících se jeho intimního života, které s ohledem na jejich obsah jsou způsobilé jej ohrozit v jeho profesním postavení nebo v partnerském životě. Přitom je podstatná pachatelova představa o tom, že oběť bude vnímat zveřejnění takové informace jako újmu, jejíž hrozba mu umožní uskutečnit jeho záměr.

Identifikace rozhodnutí:


Který soud: Nejvyšší soud ČR Typ rozhodnutí: usnesení
Spisová značka: 8 Tdo 1584/2019
Datum rozhodnutí: 15. ledna 2020
Publikováno ve sbírce pod číslem: 32/2020
Klíčová slova: vydírání, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, pohrůžka jinou těžkou újmou

Skutkové vymezení:


Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 4. 2019, sp. zn. 6 T 136/2017, byl obviněný M. M. uznán vinným pokusem zločinu vydírání podle § 21 odst. 1 k § 175 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku. Odsouzen byl podle §75 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku za tento pokus zločinu a sbíhající se přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, jenž mu byl uložen trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 27. 10. 2017, sp. zn. 8 T 98/2017, který nabyl právní moci dne 10. 11. 2017, k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1, 2 a § 69 odst. 1 tr. zákoníku mu byl uložen peněžitý trest ve výši 150.000 Kč s náhradním trestem odnětí svobody v trvání jednoho roku, a podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku trest propadnutí mobilního telefonu IPhone 6. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 27. 10. 2017, sp. zn. 8 T 98/2017, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený s nárokem na náhradu nemajetkové újmy odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 20. 9. 2019, sp. zn. 3 To 228/2019, odvolání obviněného podané proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím obhájce z důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání, jímž brojil především proti závěru o naplnění všech znaků skutkové podstaty pokusu zločinu vydírání podle § 21 odst. 1, § 175 odst. 1, 2 písm. d) tr. zákoníku, neboť nebyl naplněn znak spočívající v pohrůžce jiné těžké újmy, jenž ani není zákonem blíže definován. Tento pojem vysvětluje jen judikatura, která jej vykládá jako ohrožení subjektivních občanských práv v majetkové nebo osobní sféře postiženého subjektu v takové míře, že svou závažností má stejný dopad jako pohrůžka těžkou újmou, a je třeba přihlížet též k závažnosti možného narušení osobních, rodinných, pracovních či podnikatelských nebo jiných vztahů poškozeného. V tomto smyslu však v přezkoumávané věci k naplnění uvedeného znaku nedošlo. Vadné právní posouzení jako zločinu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku obviněný spatřoval v nedostatku intenzity pohrůžky jiné těžké újmy, kterou v činu mu za vinu kladeném je seznámení veřejnosti se sexuální orientací poškozeného, a skutečnost, která ve výroku nezazněla, že poškozený měl do svého poslaneckého bytu placeného z peněz daňových poplatníků zvát mladé homosexuální partnery. Podle obviněného však tyto informace nejsou v žádné podobě způsobilé přivodit újmu, tím méně vážnou, a není obvyklé, aby vedly k narušení kariéry těchto osob. Obdobné informace prochází médii jako banální i u osob stojících v hierarchii veřejného života „na výsluní“, natož pak u poškozeného, který v rozhodné době působil jako poslanec mediálně neznámý, a ani v následujícím období nebyl úspěšný ve volbě do senátu, nikoli však v důsledku jemu způsobené újmy, nýbrž z důvodu poklesu preferencí KSČM. Za rozhodnou skutečnost obviněný považoval i to, že poškozený si byl jist, že žádné kompromitující obrazové záznamy, fotografie či videozáznamy o intimních schůzkách neexistují, a tudíž si musel být vědom, že nemůže být zveřejněna žádná informace, která by mu způsobila jinou těžkou újmu. Vzhledem k tomu i soudy spíše než odkaz na homosexuální vztahy obviněného škodlivý dopad zveřejněné informace pro poškozeného spatřovaly v tom, že si „zval do poslaneckého bytu placeného z peněz daňových poplatníků mladé homosexuální partnery, což by mohlo výrazně ovlivnit pracovní život poškozeného“.

Právní problém:


Lze považovat za pohrůžku jiné těžké újmy podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku jednání pachatele, který v úmyslu získat neoprávněný finanční prospěch vyhrožuje poškozenému zveřejněním takových informací týkajících se jeho intimního života, které s ohledem na jejich obsah jsou způsobilé jej ohrozit v jeho profesním postavení nebo v partnerském životě?


Řešení problému (právní věta):

Jednání pachatele, který v úmyslu získat neoprávněný finanční prospěch vyhrožuje poškozenému zveřejněním takových informací týkajících se jeho intimního života, které s ohledem na jejich obsah jsou způsobilé jej ohrozit v jeho profesním postavení nebo v partnerském životě, lze považovat za pohrůžku jiné těžké újmy podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku. Přitom je podstatná pachatelova představa o tom, že oběť bude vnímat zveřejnění takové informace jako újmu, jejíž hrozba mu umožní uskutečnit jeho záměr.


Z argumentace soudu:


(27) Odvolací soud, jenž se s těmito úvahami ztotožnil, poukázal na to, že zákonný znak pohrůžky jiné těžké újmy ve smyslu § 175 tr. zákoníku může zahrnovat různé způsoby vyhrožování, protože není zákonem blíže definován. Musí však jít o neoprávněné jednání pachatele, který hrozí způsobením takových následků, jež jsou svou intenzitou srovnatelné s hrozbou spojovanou s pohrůžkou násilí. S poukazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 8 Tdo 612/2011, ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 3 Tdo 17/2015, či ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1205/2014, a v souladu s nimi připomenul, že při posuzování, zda jde o pohrůžku jinou těžkou újmou, je třeba přihlížet též k závažnosti možného narušení osobních, rodinných, pracovních či podnikatelských nebo jiných vztahů poškozeného pro případ uskutečnění učiněné pohrůžky, k individuálním rysům osoby poškozeného a k intenzitě ovlivnění jeho psychického stavu, přičemž pohrůžka jiné těžké újmy u trestného činu vydírání může spočívat i v tom, že pachatel prostřednictvím televizní reportáže zveřejní některé skutečnosti, které jsou způsobilé poškodit dobrou pověst jiného, a učiní tak jen proto, aby poškozeného přiměl k jednání, ke kterému není povinen, neboť intenzitu pohrůžky zvyšuje její uveřejnění prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize či veřejně přístupné počítačové sítě.


(28) Nejvyšší soud se s těmito argumenty soudů nižších stupňů ztotožnil, protože znak jiné těžké újmy
byl v popisu skutku dostatečně rozveden tím, že pohrůžka tkvěla ve zkompromitování poškozeného v
očích veřejnosti uvedením podrobností z jeho soukromého života, spočívajících v zásadě v tom, že je homosexuál a svou orientaci provádí určitým způsobem promiskuitně, navíc ve státním bytě, který mu byl propůjčen v době výkonu jeho poslaneckého mandátu. Tyto skutečnosti vyplývající z výsledků provedeného dokazování, byť nejsou takto jednoznačně uvedeny v popisu skutku, vyplynuly z výsledků provedeného dokazování a jako takové jsou obsaženy v odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně, přičemž odvolací soud se s nimi ztotožnil a svůj výklad k nim doplnil.


(29) V obecné rovině je třeba uvést, že pohrůžka jiné těžké újmy, kterou obviněný zpochybnil, může spočívat v hrozbě způsobení závažné majetkové újmy, vážné újmy na právech, na cti či dobré pověsti, může směřovat k rozvratu manželství nebo rodinného života apod.; musí se však jako těžká újma objektivně jevit a napadený ji jako těžkou újmu musí také objektivně pociťovat (srov. rozhodnutí č. 10/1979-II. Sb. rozh. tr.). Při posuzování, zda jde o jinou těžkou újmu, je nutno přihlížet k osobním poměrům napadeného, k jeho vyspělosti, zkušenostem, psychickému stavu, společenskému postavení apod., neboť dopad stejné pohrůžky může být podle její povahy u různých poškozených odlišný. Proto v praxi bylo za jinou těžkou újmu považováno i např. vyhrožování pachatele
poškozeným dívkám např. tím, že jejich erotické fotografie zveřejní v rozporu se smlouvou, na jejímž základě byly vytvořeny (tj. že je nechá otisknout v časopisech vycházejících v České republice či je předá rodičům poškozených), neboť takové vyhrožování lze považovat za významný zásah do jejich osobního a rodinného života, tedy za pohrůžku jinou těžkou újmou zasahující do jejich dobré pověsti v rodině a blízkém sociálním okolí (srov. rozhodnutí č. 25/2012 Sb. rozh. tr.). Za pohrůžku jiné těžké újmy lze tak zásadně považovat neoprávněné jednání pachatele, které může objektivně vést k závažné újmě zejména na cti, dobré pověsti nebo v rodinném a pracovním životě poškozeného, a přitom je způsobilé vzbudit u poškozeného obavy z jejího uskutečnění, a to i s přihlédnutím k její závažnosti a k osobním poměrům poškozeného (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2007, sp. zn. 11 Tdo 1545/2006, uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, roč. 2007, seš.
33 pod č. T 967, obdobně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1439/2004, uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, roč. 2005, seš. 14 pod č. T 776, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 8 Tdo 633/2008, uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, roč. 2008, seš. 48 pod č. T 1117, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2010, sp. zn. 3 Tdo 465/2010). Vždy však musí jít o jednání neoprávněné. Za oprávněné však nelze označit jednání, jestliže by bylo použito sice prostředku dovoleného, nikoli však dovoleného ve vztahu k účelu sledovanému pachatelem (např. hrozba věřitele, že přistoupí k výkonu rozhodnutí, jestliže mu dlužník nezaplatí). Naproti tomu pohrůžka jinak dovoleným, anebo dokonce společensky prospěšným prostředkem nebo postupem může být pohrůžkou jiné těžké újmy, jestliže nejde o prostředek či postup dovolený k danému účelu (ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1753).


(30) V duchu těchto zásad je třeba k projednávané věci uvést, že konkrétní okolnosti posuzovaného činu měly dopad do sféry soukromého i profesního života poškozeného, a to se zřetelem na jeho skutečné individuální poměry v době, kdy k činu došlo, když význam měly i místní a časové souvislosti, za nichž tato pohrůžka poškozenému byla sdělena. Je potřeba zdůraznit, že poškozený obviněného neznal, první kontakt s ním měl prostřednictvím svého asistenta, tudíž v rámci výkonu poslaneckého mandátu. Předmětem těchto výhrůžek měly být „kompromitující materiály“. Byť jejich obsah není ve skutku přímo uveden, jeho dehonestující kontext jasně plyne z obsahu provedeného dokazování a je rozveden v odůvodnění přezkoumávaných rozhodnutí. Odkázat lze na obsah výpovědi svědka L. B. (viz č. l. 409 až 410), jenž popsal, jak se seznámil s poškozeným, s nímž měl
homosexuální vztah, i s obviněným, který tento jeho vztah vysledoval a využil. Z výpovědi asistenta poškozeného J. K. (viz č. l. 65 až 68) vyplynuly okolnosti, za nichž mu obviněný naznačoval obsah kompromitujících materiálů, jež proti němu má, a v tomto kontextu poukazoval na poslanecký byt poškozeného ve XY ulici. Rovněž i z výpovědi svědka L. R. se podávají okolnosti, z nichž je zřejmé, že údajné kompromitující materiály proti poškozenému se měly týkat jeho osobního a sexuálního života. Kromě toho je třeba zdůraznit, že obviněný právě na tuto stránku života poškozeného působil, navíc tak činil neurčitými a nekonkrétními náznaky tak, aby právě touto tajemností, jež mohla obsáhnout jakékoliv informace i velmi intimního rázu, zdůraznil povahu výhrůžky, kterou hodlal zveřejnit, aby o to víc zvýšil obavu poškozeného z tohoto případného následku. Právě i tato nejistota byla obviněným cílena na podnícení strachu u poškozeného z toho, že by mohly být sděleny a zveřejněny i zcela nevhodné, případně též nepravdivé skutečnosti, které by jej před veřejností uváděly do špatného světla, a jejich vyvracení by k ničemu dobrému nepřispělo.


(31) Zejména tato možnost, že by na veřejnost vyšly podrobnosti z jeho homosexuálního života, mohly představovat ve své intenzitě ztrátu důvěry a zájmu voličů poškozeného, který byl poslancem Parlamentu České republiky (srov. článek 19 a násl. Ústavy). V případě tohoto mandátu je to především důvěra občanů, která se vytváří osobním přístupem a příkladem, a její ztráta představuje i oslabení politického vlivu, a proto může mít pro poškozeného dopad ve smyslu jiné těžké újmy. Při neurčitosti uváděné diskreditace rovněž nebylo možné vyloučit možnost zpochybnění dodržení zásad etického kodexu poslance založeného na ochraně veřejného zájmu, otevřenosti, svědomitosti, dobrého jména Poslanecké sněmovny a odpovědnosti (srov. článek 1 Etického kodexu poslance Poslanecké sněmovny, dostupný např. na https://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/clanek/dokument-eticky-kodex-poslance-40108248).


(32) Z objektivně zjištěných souvislostí v této trestní věci vyplynulo, že následek v podobě těžké újmy u poškozeného sice nenastal, ale jednání obviněného k němu směřovalo, neboť informace pro jeho očernění obviněný čerpal v okruhu známých poškozeného, mimo jiné i od jeho sexuálních partnerů (viz svědek L. B.). Podstatný význam mohlo mít i to, že poškozený tuto skutečnost o svém homosexuálním zaměření veřejně neuváděl, a tudíž její mediální zveřejnění by pro něj jak v jeho profesním životě, např. tím, že by to část veřejnosti nemusela vnímat jako pozitivní zjištění, tak i v osobním životě, jestliže by se taková informace týkala jeho současného partnera, mohlo mít velmi zásadní škodlivý dopad.


(33) Na základě uvedeného Nejvyšší soud dospěl k závěru, že za jinou těžkou újmu ve smyslu § 175
odst. 1 tr. zákoníku mohou být považovány se zřetelem na konkrétní dopady pro poškozeného i výhrůžky týkající se zveřejnění jeho homosexuální orientace a skutečností s ní souvisejících i přesto, že je takový vztah dvou osob stejného pohlaví legalizován zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U jiné těžké újmy není podstatné, že okolnost, jíž je vyhrožováno, je zákonem upravena, ale to, jaké informace a v jaké podobě a za jakých okolností jsou zveřejňovány. Především je rozhodující i individuální závažnost a hloubka hrozby a jejího dopadu na čest a dobrou pověst, což vychází ze subjektivních poměrů, vztahů a vazeb každého jednotlivce, a proto stejné pohrůžky mohou být podle jejich povahy u různých osob co do svého dopadu odlišné. Zveřejnění takové informace může mít neblahý, zásadně tíživý nebo hanobící účinek zejména na osoby politicky či jinak veřejně činné, obzvláště v případě, když ji taková osoba sama veřejnosti nepřiznala. O tento znak jde tehdy, pokud pachatel neoprávněně hrozí skutečnostmi a způsobením následků, které jsou způsobilé vážně narušit osobní či rodinné vztahy (srov. rozhodnutí č. 25/2012 Sb. rozh. tr.), proto je podstatná intenzita dopadu takové pohrůžky,
obsahuje-li hrozbu zveřejnění osobních nebo intimních okolností dotýkajících se této oblasti.


(34) Nejvyšší soud o možnosti naplnění znaku jiné těžké újmy podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku v jednání obviněnému kladeném za vinu neměl pochybnosti, neboť, hrozil-li obviněný poškozenému zveřejněním a medializací dokumentace jeho intimního života (lhostejno přitom, zda mělo jít o fotografie, videozáznamy, zvukové nahrávky a zda tyto měly být rozšířeny a zveřejněny tiskem, televizí, prostřednictvím veřejné počítačové sítě, rozhlasem nebo i jinak), už tato skutečnost sama o sobě byla způsobilá uvedený znak základní skutkové podstaty zločinu vydírání naplnit. Zveřejnění uvedených skutečností by u poškozeného jako poslance za komunistickou stranu vedlo k jeho zostuzení a diskreditaci přinejmenším v jeho osobním a rodinném životě, a vedle toho by jej mohlo poškodit i v jeho politickém postavení.


(35) Pro neurčitost výhrůžek a jejich nekonkrétnost nelze s jistotou tvrdit, jaké konkrétní skutečnosti měly být součástí „diskreditace“. Z okolností, jak byly obviněným poškozenému předkládány, bylo možné dovodit jakékoliv jeho důstojnost hanobící okolnosti, které mohly být směřovány do různých oblastí osobního života poškozeného. Poškozený měl přitom důvod se splnění této pohrůžky obviněným obávat i s ohledem na svůj osobní život, jak bylo výše uvedeno (srov. body 30. a 32. shora). Cílem obviněného pak bylo zdůraznit jejich intenzitu v působení na poškozeného, aby se podvolil jeho vůli a uhradil mu jím požadovanou finanční částku.

Odkaz na plné znění zde.

Diskuze (29) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Judson napsal:

  Hello there! Would you mind if I share your blog with
  my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

  my web page: Hair loss and hair growth vitamins

 2. Mariel napsal:

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it
  up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later
  on. All the best

  Also visit my blog; AI-powered cancer diagnosis

 3. Elizabeth napsal:

  cheap menopause relief products online
  natural menopause supplements prices
  best value menopause supplements
  hormone supplements for women online

 4. Wilda napsal:

  Where can I score some cheap Metformin online without any pesky doctors or pharmacists asking me questions?
  Where to order Actoplus online without prescription?
  How to buy diabetes medication online without a prescription and get it delivered by mail?

  Insulin delivery by mail

  Visit my blog … Find the best place to buy diabetes meds online

 5. Manual napsal:

  Growing your blog income with affiliate marketing for
  health and beauty products
  how to start earning money from home without any investment?
  paid surveys to earn money from home
  high-paying part-time jobs for pharmacists

  Here is my homepage :: work-from-home jobs in the usa with flexible hours

 6. Dorthy napsal:

  It’s really very difficult in this full of activity life to listen news on TV, therefore I only use the web for
  that reason, and take the latest information.

  my page: Propecia

 7. Preandata napsal:

  As an oral anabolic steroid, Dbol works fast but leaves the body just as quickly buy cialis daily online

 8. 91741 23148Very good day. Extremely cool weblog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. Ill bookmark your internet site and take the feeds additionallyI am glad to locate numerous beneficial information proper here within the post. Thank you for sharing.. 772912

 9. Chilkib napsal:

  3 Grandmother m 580 7 priligy tablets online As usual, the central bank will insist that inflation will be close to its two percent target over a two year horizon even though that has rarely come to pass for several years

 10. 224168 379331Hello there, just became alert to your blog by way of Google, and identified that its truly informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate in the event you continue this in future. Plenty of people will likely be benefited from your writing. Cheers! xrumer 335747

 11. 55807 840807I like this website extremely a lot so much wonderful data. 154152

 12. Shasta napsal:

  Hello, for all time i used to check weblog posts here early in the dawn, because i 
  love to learn more and more.

  Feel free to surf to my web-site: Compra aygestin 5 en España

 13. Alysa napsal:

  May I simply say what a relief to find somebody
  who truly knows what they’re discussing on the internet.
  You actually know how to bring nifedipine a precio asequible en Argentina problem
  to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of your story.
  I was surprised you aren’t more popular since you certainly have the gift.

 14. Jenna napsal:

  Hi there, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment to
  support you.

  Here is my site … comprar buscalm en Bélgica legalmente

 15. rich89bet napsal:

  45804 247023Straight to the point and well written! Why cant every person else be like this? 811793

 16. Anglea napsal:

  I don’t even know the way I stopped up here, but I believed this submit was once great.

  I do not realize who you’re but certainly you are going to a well-known blogger when you aren’t
  already. Cheers!

  Feel free to surf to my web site – Carey

 17. Sanford napsal:

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and
  I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are
  looking to swap methods with other folks, please shoot
  me an email if interested.

  Look at my blog post Hester

 18. Julienne napsal:

  continuously i used to read smaller articles or reviews that
  also clear their motive, and that is also happening
  with this post which I am reading here.

  Also visit my website … Novella

 19. Evams napsal:

  Partypoker players in Ontario can play through either an Android or iOS app. Party also offers instant mobile play through the website. The latter is preferable if you don’t want to download an app. partypoker operates under licence and in accordance with applicable laws and regulations. For further licence information, please visit our website at partypoker. Reach our manager to get more detailed information. From time to time, OLG may, in its sole discretion, whether for promotional purposes or otherwise, offer to upload Bonus Funds into a Player Account, subject to the Player (in their discretion) accepting the offer of the Bonus Funds. Bonus Funds have a notional monetary value only, so they are not Unutilized Funds at the time they are awarded. A Player is not entitled to receive Bonus Funds unless OLG, in its sole discretion, determines that Bonus Funds should be offered to a particular Player. A Player will not be obligated to accept Bonus Funds. A Player can forfeit Bonus Funds at any time by contacting Player Support.
  https://www.mtls.co.kr/web/gnbd/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=376245
  In Governor of Poker 3, you can participate in single-player campaigns or engage in multiplayer gameplay, joining virtual poker tables with other players. The game features a leveling system, allowing you to unlock new content and earn rewards as they progress. As a new player, you will be gifted poker chips, gold, and an avatar hat to get you started on your poker journey. king_ofbacons Rod. Admar Gonzaga, 440 Itacorubi – Florianópolis SC 88034-000 – Brasil Great Game features : Governor of Poker stays one of the most popular game worldwide. It’s a great way to have some fun, to relax after a long boring day, and even to get some pleasant wins. Now, we’ve collected all great releases of the game: entertainment is available online and you can play it whenever you want. Cowabunga, dudes! Play as the legendary Teenage Mutant Ninja Turtles & save the world!

 20. 292835 398527Seeking forward to move into yet another hous?! […]Real estate busines is finding more and far more less protitable, have a look at why[…] 109460

 21. steenslagfolie napsal:

  688004 787938Woh I like your posts , saved to fav! . 172724

 22. 112029 534229Thank you for sharing with us, I believe this site truly stands out : D. 862675

 23. Data HK napsal:

  688860 447047Some truly marvellous work on behalf with the owner of this internet site , perfectly wonderful content . 251874

 24. Flynn napsal:

  I always used to read article in news papers but now as I am a user of internet therefore from now I am using net for articles, thanks to web.

  my web-site – dicyclomine 10 recommandé pour les troubles hormonaux

 25. 112689 55313I was curious if you ever thought of changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better? 183084

 26. Luz napsal:

  Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?

  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads
  a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?

  Thank you, I appreciate it!

  Check out my homepage … pharmacie qui vend metformin

 27. Karma napsal:

  Hi, i believe that i noticed you visited my blog so i came to go back the want?.I
  am attempting to find things to improve my website!I guess its good enough to make use of some of your ideas!!

  Look into my blog … Shantell

 28. 975318 130937Id must consult you here. Which is not some thing It is my job to do! I spend time reading an write-up that may possibly get folks to feel. Also, many thanks for permitting me to comment! 883801