2. 10. 2022

Právní věta: určení příslušnosti soudu při spáchání trestného činu kuplířství

Kredit: ČTK/Šálek Václav

Nejvyšší soud se ve svém usnesení zabýval otázkou určení místní příslušnosti soudu v případě spáchání trestného činu kuplířství.

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podala obžalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 na obviněné pro zločin kuplířství podle § 189 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b) trestního zákoníku.

Podle obžaloby obvinění společně prostřednictvím internetových serverů a jiných komunikačních kanálů najímali dívky k prostituci vydávajíc se za operátorky. Ke svému jednání využívali zejména e-mailovou komunikaci a aplikaci Whatsapp. Obvinění dívkám na základě dohody zprostředkovávali z míst svého bydliště na Praze 7 a v Brně schůzky se zájemci o sexualní služby, včetně zajištování rezervací hotelů a jiných míst k výkonu těchto služeb. Z výpovědí najatých dívek vyplývá, že za tyto sexuální služby měly obviněným odvádět 30% a později 40% ze svého výdělku. K předávání provizí pak docházelo na více místech buď formou hotovosti nebo zasláním částky na různé bankovní účty. 

Věcí se nejprve zabýval Obvodní soud pro Prahu 10. Ten však došel k závěru, že není místně příslušný k projednání věci. Obviněné se trestné činnosti dopouštěly z míst svého bydliště, které nespadá do obvodu městské části Prahy 10. K najímání dívek pak docházelo prostřednictvím internetu nebo mobilních telefonů a z tohoto důvodu je místo spáchání trestného činu obtížné určit. Obvodní soud pro Prahu 10 má za to, že je místně příslušný k projednání věci soud, v jehož obvodu došlo ke spáchání trestných činů, a zároveň se shoduje s místy, kde se obviněné trvale zdržují. Z tohoto důvodu je podle Obvodního soudu pro Prahu 10 místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 7 či Městský soud v Brně. Věc tak usnesením předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu.

Nejvyšší soud poukázal na §18 odst. 1 trestního řádu. Podle něho se za místo spáchání trestného činu považuje místo, kde došlo jak k jednání pachatele, které naplňuje objektivní stránku trestného činu, tak i místo, kde nastal, nebo měl nastat následek takového trestného činu.

Trestný čin kuplířství poskytuje ochranu oběma objektům. Jeden je ochrana mravnosti a druhý představuje ochranu svobodného rozhodování člověka v sexuální oblasti. Trestní čin kuplířství pak v § 189 trestního zákoníku upravují dvě samostatné základní skutkové podstaty. Alinea 1 předmětného ustanovení postihuje jednání spočívající v přimění, zjednání a najmutí jiného k provozování prostituce. Alinea 2 upravuje kořistění z prostituce provozované jiným.  Pro určení místní příslušnosti soudu je podstatné stanovit místa, kde docházelo k přimění, zjednávání a najímání dívek k prostituci nebo místa, kde docházelo ke kořistění z prostituce jiného.  Dle Nejvyššího soudu ke sjednávání dohod mezi obviněnými a dívkami provozující prostituci docházelo z míst, kde se zrovna nacházely obviněné a dívky v době komunikace mezi sebou. Z výpovědí dívek najatých k provozování prostituce jsou těmito místy místa bydliště obviněných, které se nachází na Praze 7 nebo v Brně. Zde došlo k naplnění objektivní stránky trestného činu kuplířství.

Dle výpovědí dívek je možné určit i místa, kde docházelo k naplnění druhé samostatné skutkové podstaty, a tedy kořistění z prostituce provozované jiným. Ve většině případů k předávání provizí docházelo na určitých místech na Praze 1, Praze 7 nebo Praze 5. Pokud se provize předávala bezhotovostně, pak hotovost dívky vkládaly na účty obviněných, kteří mají bydliště v Brně.

Nejvyšší soud konstatoval, že je dána příslušnost více soudů, avšak není zřejmé, že by se místo spáchání trestného činu nacházelo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10. Vzhledem k místům, kde došlo k zásadním momentům trestného činu, a k místu faktického bydliště obviněných rozhodl Nejvyšší soud, že místně příslušný k projednání věci je Obvodní soud pro Prahu 7.

Místem spáchání trestného činu kuplířství podle § 189 odst. 1 tr. zákoníku z hlediska místní příslušnosti soudu (§ 18 odst. 1 tr. ř.) je místo, kde pachatel jiného přiměje, zjednává, najímá, láká nebo svádí k provozování prostituce, popřípadě místo, kde pachatel kořistí z prostituce provozované jiným, tedy kde z ní získává majetkový prospěch. Není jím však bez dalšího místo, kde byla prostituce prováděna. 
(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2021, sp. zn. 7 Td 7/2021)

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek