16. 5. 2022

VOLBY 2021: „Jaké jsou vaše priority v oblasti trestního práva, pokud budete zvoleni?“

8. – 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny. Vybírají se dvě stovky poslanců Sněmovny ve 14 volebních krajích.

Oslovili jsme proto osm politických stran, které mají dle průzkumu šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. A zeptali se jich na otázku:

„Jaké jsou vaše priority v trestněprávní oblasti, pokud budete zvoleni?“

Jejich odpovědi naleznete níže. (Odpovědi stran jsou řazeny dle preferencí, které vycházejí z průzkumu společnosti MEDIAN).

zdroj: MEDIAN

 • Zákon musí být na straně poctivých a slušných lidí. Právo a spravedlnost musí jít ruku v ruce a každý, komu se stane křivda, se musí dovolat nápravy v přiměřeném čase. Digitalizací a odlehčením zbytných agend soudů urychlíme soudní řízení. Občanům také zajistíme účinnou soudní ochranu před nesprávným rozhodnutím úřadů. Chceme zabránit recidivě tím, že podpoříme alternativní tresty. Naopak těm, kteří páchají trestnou činnost opakovaně, zpřísníme podmínky pro podmíněné propuštění. Budeme tvrději postihovat sexuální násilí a obtěžování dětí na internetu.
 • Oběť trestného činu je na prvním místě našeho zájmu. Rozšíříme pomoc obětem. Zadržený majetek půjde primárně jim.
 • Zpřísníme tresty za znásilnění. Budeme tvrdě postihovat sexuální obtěžování dětí na internetu.
 • Kvůli zvyšující se agresivitě i brutalitě mladistvých pachatelů zpřísníme podmínky pro jejich podmíněné propuštění zavedením dohledu, např. formou elektronického náramku, posílením povinnosti absolvovat výchovné či odvykací programy.
 • Rozšíříme kapacity pro zaměstnávání vězňů v areálech věznic. Například nábytek a další vhodné komodity by měly státní instituce přednostně odebírat od věznic. Získání pracovních návyků ve věznici a pomoc při získání prvního místa po propuštění, ideálně se zajištěným ubytováním, výrazně sníží riziko návratu propuštěného do kriminálního prostředí.
 • Nadále budeme posilovat kapacity a výkon ochranného léčení. Každý nebezpečný pachatel musí být pod kontrolou lékařů.
 • Zavedeme elektronický soudní spis, zrychlíme soudní řízení. Všechna rozhodnutí soudů budou v anonymizované podobě dostupná na internetu. Do roku 2025 budou všechny soudy mít videokonferenční
 • zařízení a zařízení s automatickým přepisem. Převedeme další agendu ze soudů na notáře či úřady. Bezesporné případy není nutné řešit u soudu.
 • Prosadíme nový trestní i civilní řád a zákon o doručování. Už se nikdo nebude vyhýbat spravedlnosti.
 • Prosadíme novelu soudního řádu správního, která napomůže občanům rychleji získat soudní ochranu před nesprávným rozhodnutím úřadů.
 • Zpřísníme podmínky pro podmíněné propuštění těm, kteří páchají trestnou činnost opakovaně. Omezíme recidivu pachatelů podporou alternativních trestů (domácí vězení, veřejně prospěšné práce). Vězni
 • v domácím vězení budou důsledně kontrolováni. Při sebemenším porušení prosazujeme okamžitý návrat do vězení.
 • Přijmeme zákon o preventivní restrukturalizaci, který pomůže podnikatelům v dočasných finančních obtížích včas odvrátit insolvenční řízení a poskytne jim méně formální vyjednávací proces k vyřešení problémů.
 • Prosadíme zákon o lobbingu. Veřejnost má právo vědět, kdo se snaží ovlivnit rozhodování politiků i úředníků. Každý podaný návrh zákona či jeho změny musí pod hrozbou sankce obsahovat informaci o tom, kdo se podílel na jejich zpracování.
 • Zákonem o oznamovatelích zajistíme ochranu těch, kteří upozorní na nekalé jednání a ve veřejném zájmu jej odhalí. Trestáni mají být pachatelé trestných činů, nikoliv ti, kteří na ně upozorní.
 • Zásadně budeme bránit svobodu slova, svobodu vyjadřování, a to i přesto, že se nám nemusí názor oponenta líbit. Jsme jednoznačně proti cenzuře a omezování svobody projevu na sociálních sítích. Pravidla jsou přitom jasná – to, co je zakázané, trestané či omezované v off-line projevu (dle tiskového zákona, šíření nenávisti, podpora násilí apod.) musí být zakázané, trestané a omezované i v on-line prostoru (sociální sítě). Nic nad tento zákonný rámec.

(odpověď zaslal Martin Vodička, PR tým hnutí ANO)


Koalice SPOLU odkázala na program, kde lze nalézt priority koalice SPOLU v právní oblasti:  https://www.spolu21.cz/program/spolu-pro-chytry-stat.

Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu. Budeme rozhodně bránit jejich svévolnému omezování ve veřejném i digitálním prostoru.

Budeme důsledně chránit práva účastníků soudních řízení, neboť soudní moc je v první řadě službou spravedlnosti a občanům. Státní zástupce například musí odpovídat za zachování principu presumpce neviny v přípravném řízení. Hromadná řízení mají zase zajistit společný postup těch, kteří mají zájem se domáhat svých práv, nikoli výdělek za jejich zastupování.

Naše země potřebuje konzervativní přístup k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Ústava musí být garancí demokratického vývoje naší země a garancí ochrany hodnot, na kterých stojí naše civilizace. K případným změnám ústavních zákonů budeme přistupovat s patřičným respektem. V neposlední řadě zajistíme větší provázanost českých zákonů včetně vztahů k evropské normotvorbě.


Boj s korupcí a hospodářskou kriminalitou (Celý programový bod):

 • Zanalyzujeme průtahy a obstrukce v trestním řízení a výsledky promítneme do nového trestního řádu. 
 • Zmodernizujeme vyšetřování kauz. Prosadíme nový trestní řád vycházející z  předlohy Ministerstva spravedlnosti[23], který přinese kriminalistům a státním zástupcům moderní nástroje a zrychlí rozkrývání kauz při plném zachování záruk spravedlivého procesu pro obhajobu. 
 • Ochráníme oznamovatele protiprávního jednání. Je nutné zajistit podporu a ochranu osobě, která se rozhodne oznámit protiprávní jednání a pomůže prokázat vinu pachatelů. 
 • Připravíme motivační podmínky pro práci policie včetně adekvátního platového ohodnocení. Zajistíme lepší nastavení přístupů v Evidenci trestního řízení, aby vyšetřování mohlo řádně proběhnout.
 • Nepřipustíme snížení trestů za korupci a hospodářskou kriminalitu nebo protekční podmínky pro jejich pachatele při výkonu trestu.[36]
 • Prosadíme změnu daňového řádu ohledně podvodů a praní špinavých peněz. Rozšíříme možnosti vyžadovat podklady týkající se podezřelých případů praní špinavých peněz a daňových úniků při zachování smyslu daňové a profesní mlčenlivosti a záruk proti zneužití. 
 • Při plném respektu k právu na spravedlivý proces a mlčenlivosti obhájce zajistíme funkční podmínky pro prohlídky v advokátních kancelářích v rámci trestního řízení. Zavedeme povinnost odůvodnit odmítnutí poskytnout listiny ze strany České advokátní komory a přednostně vyřizovaný soudní přezkum na návrh advokáta či státního zástupce.
 • Zavedeme nové majetkové trestné činy. Dle evropské směrnice zavedeme nové trestné činy týkající se převodu majetku z trestné činnosti.[26]
 • Zavedeme minimální standard pro zproštění odpovědnosti právnických osob.[27]
 • Zefektivníme práci Finančního analytického úřadu na základě analýzy jeho pětiletého fungování.

Účinnější věznice i alternativní tresty (Celý programový bod):

Lepší podmínky pro nápravu vězňů

Z úspor vzniklých snížením počtu vězňů:

 • Chceme lépe administrativně a provozně propojit činnost Vězeňské služby a Probační a mediační služby (PMS) – včetně pracovníků zaměřených na nápravu pachatelů – a zajistit jejich lepší ohodnocení.
 • Zpřístupníme odsouzeným služby usnadňující návrat do společnosti, např. pomoc s obstaráním bydlení či zaměstnání nebo se splácením dluhů.
 • Posílíme personální zajištění programů zacházení s odsouzenými, aby se s nimi ve věznicích skutečně pracovalo.[20]
 • Zavedeme standard přípravy na propuštění, který se dnes v řadě věznic diametrálně liší.
 • Zřídíme další otevřené věznice[21], které mají pozitivnější dopad na vězně než klasické vězeňské prostředí, které je často dehumanizuje a traumatizuje nad rámec trestu, který již vykonali.
 • Zaměříme se na trestnou činnost nezletilých, abychom předešli kriminalitě v dospělosti.

Spravedlivé trestání a funkční alternativní tresty

 • Ve vhodných případech krádeží, maření výkonu úředního rozhodnutí a zanedbání povinné výživy nahradíme výkon trestu alternativami, především obecně prospěšnými pracemi (OPP) i v kombinaci s elektronickým monitoringem, s důrazem na zájmy oběti a přihlédnutím k osobě pachatele. U krádeží v recidivě změníme legislativu, aby bylo možné uložit alternativní trest.
 • Zvětšíme nabídku OPP. Vyjdeme z výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR.[12]
 • Zajistíme nápravu problémů s náramky pro domácí vězení a umožníme jejich větší používání.
 • Místo prostých podmíněných trestů zvýšíme počet uložených peněžitých trestů.
 • Sjednotíme pravidla pro podmíněné propuštění u soudů, aby bylo možné s odsouzenými pracovat po dobu navrženou probačním úředníkem.
 • Spustíme analytické nástroje, které umožní zjišťovat efektivitu různých druhů trestů či věznic a jiných opatření z hlediska recidivy.

(odpověď zaslal Martin Štancl, asistent předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka)


Česká republika má velmi komplikované právní předpisy, a to jak trestní řád, tak i občanský soudní řád.

Máme dva miliony platných právních předpisů, což je neuvěřitelné množství a málokdo se v tom orientuje, takže pak všechno dlouho trvá. Zveřejňování soudních rozsudků na internetu, také stále v Česku nefunguje.
Řešením je tedy zjednodušení právních předpisů a digitalizace justice, což povede ke zrychlení rozhodovacích procesů. Je také třeba motivovat soudy k ukládání alternativních trestů tam, kde je to možné. Máme totiž nejvíce přeplněné věznice v Evropě. Nejtěžší a zároveň nejdůležitějším úkolem je zvýšit důvěrů v nestrannost a nezávislost české justice a právní jistotu pro občany.

(Odpověď zaslal PhDr. Jan Hrnčíř)


Prioritou i nadále zůstává prosazení nepromlčitelnosti trestných činů spáchaných při realizaci zákona o tzv. velké privatizaci. Další prioritou je uhlídat snahu o nekvalitní rekodifikaci trestního řádu a jeho novelizací na základě evropských směrnic.

V obecné rovině bude snaha o urychlení procesu trestního řízení, a to jak ve fázi přípravného řízení, tak ve fázi soudního řízení. To zároveň souvisí s problematikou činnosti státních zástupců.

Pokud jde o právo hmotné, pak půjde o snahu prosadit ochranu hlavy státu před urážlivými verbálními útoky. Tato obrana je v mnoha zemích zcela samozřejmá s důsledky poměrně vysokých trestů. Další problematikou je pak otázka přehodnocení výše trestů u některých trestných činů (např. vražda, ublížení na zdraví apod.) a to z pohledu hodnoty lidského života.

(odpovídal místopředseda strany Stanislav Grospič, předseda Mandátového a imunitního výboru PSP ČR)


Naší prioritou bude zavedení specializace soudců a jejich senátu, a dále prosazení nového trestního řádu, který zjednoduší a zkrátí trestní řízení. Minimálně na záměru nového zákona, tzn. na základních ideách tohoto zákona by měla participovat akademická obec. Právnické profese by měly být připomínkovými místy při tvorbě tohoto zákona.

V dnešní době 90% všech trestních řízení se odehrává ve velmi krátkých lhůtách, v průměru kolem 70 dní. 10 % trestních řízení tvoří skutkově problematické věci, závažná hospodářská trestná činnost atd. V těchto případech je soudní řízení téměř stejně dlouhé, ne-li delší než samotné přípravné řízení. Z toho vyplývá, že je nutné urychlit řízení u soudů jejich specializací. Vidíme, že to skutečně jinak nejde, protože kauzy putují v rámci řízení před soudy několikrát k vyšší instanci, pak opět několikrát zpět k nižší instanci, poté k nejvyššímu soudu a toto neúměrně snižuje délku celého trestního řízení. Bavíme se o speciálních senátech soudců na vybranou trestnou činnost. Rovněž prosadíme, aby přísedícími u těchto speciálních senátů byly odborníci, nikoliv obyčejní přísedící z lidu. Pokud bude člověk bez patřičného vzdělání koukat na složitý daňový podvod, tak nebude mít vůbec tušení, o čem je v rámci řízení řeč. Další problém spatřujeme v tom, že dnes platí, že když někoho v první instanci zprostíte viny a dojde k odvolání, tak vyšší instance ho nemůže odsoudit, ale může věc pouze vrátit s pokynem k odsouzení. Nový trestní řád musí jednoznačně říci, že i odvolací instance může osobu odsoudit. To považujeme za obrovské urychlení. Soudce odvolacího soudu musí stejně kauzu nastudovat a musí rozhodnout, tak proč by nemohl rovnou odsoudit. Další přezkum by spočíval v mimořádném opravném prostředku. V přípravném řízení vidíme zrychlení v ubrání některých práv. Například ve vztahu k poškozeným zredukovat co jsou skutečně faktická práva, aby se jich poškození domohli, a ne tisíc formálních práv. Z praxe známe např. poučení poškozeného, které je formou, dotyčný se fakticky ničeho nedobere, ale formálně jsme dostáli všem závazkům, které máme. Tzn. chceme daleko zefektivnit pomoc poškozenému, ne takovou škálu práv, ale důsledně vymáhat několik jeho základních práv. Např. velmi důsledně zajišťovat nároky na náhradu škody a zvážit právo na právní zastoupení pro poškozeného.
Další věcí, která představuje zkrácení trestního řízení je zefektivnění práce policie. Kde jsou policisté, kteří se specializovali na hospodářskou trestnou činnost?

Další možnost zrychlení vidíme v odformalizování procesu trestního řízení, tzn. odstranění dvou fází trestního řízení a tím dublování důkazů. Trestní řízení by nemělo být rozděleno na část prověřování a část vyšetřování, ale vše musí být použitelné před soudem.

(odpovídal Mgr. Tomáš Sochr, 1. místopředseda hnutí)


Spravedlnost představuje jednu ze tří základních sociálně demokratických hodnot. Domoci se spravedlnosti bohužel v Česku trvá déle, než je průměr v EU. Ve srovnání s dalšími státy ČR „vyniká“ především v počtu vězňů, v přepočtu na obyvatele jsme v Evropě druzí. Nedostatečné je také využívání alternativních trestů, jako je např. domácí vězení. Většina bývalých vězňů se do vězení vrací opakovaně v daleko větší míře než v jiných zemích EU, proto je klíčové pracovat s vězni jak během výkonu trestu, tak i po propuštění. Problémem pro vězně jsou také exekuce, mají je tři ze čtyř vězňů.

U soudních sporů je nezbytné zvážit moderní alternativní postupy, jakými jsou třeba mediace, tedy řešení sporů mimosoudně za pomoci prostředníka, případně Cochemská praxe, která u řešení rozvodů směřuje k domluvě mezi všemi účastníky sporu s důrazem na práva a zájmy dítěte.

Podporujeme používání alternativních trestů. Trest veřejně prospěšných prací má v řadě případů větší výchovný účinek než nepodmíněný trest odnětí svobody. Podobně další alternativní tresty. Nepodmíněný trest často není nejenom nezbytný, ale je i mimořádně nákladný, vede k recidivě a neplní očekávaný účel trestu – sankci a převýchovu.

Zdesetinásobíme využívání elektronických monitorovacích systémů v oblasti trestního práva – tzv. elektronických náramků. Přitom už jen při ukládání trestu může elektronický náramek výrazně ušetřit veškeré náklady, které jinak vznikají s uvězněním. Jedná se nejenom o náklady finanční, ale především společenské. Elektronické náramky navíc nacházejí velmi dobré uplatnění také v případě ochrany obětí trestných činů (stalking, domácí násilí a další).

Výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody není žádnou rekreací. Budeme podporovat co nejširší zaměstnávání vězňů, které pomáhá jednak resocializaci odsouzených, jednak umožňuje vězňům, aby splatili své dluhy vůči obětem svých trestných činů a celé společnosti. V tomto směru je vhodné podporovat rozšíření elektronického monitoringu vězňů pro účely práce mimo věznici. Budeme ale usilovat o přiměřené zvýšení tarifů, které zaměstnaným vězňům poskytnou příjem využitelný ke splácení svých dluhů.

Podporujeme začleňování bývalých vězňů do společnosti, například rozšířením projektu Probačních domů. Odsouzená osoba, která vykonala svůj trest, musí být podporována ve svém návratu do společnosti. Dluh vůči společnosti je vyrovnán, proto by lidem neměly být kladeny překážky začlenění se zpět do společnosti, ani by neměli narážet na lhostejnost ze strany státních orgánů. Absence práce s propuštěnými vězni je jedním z významných faktorů vedoucích k recidivě.

Budeme usilovat o rozšíření podpory obětí trestných činů, a to ve všech oblastech – právní, psychologické, finanční pomoci, další podpory procesních práv a nároků, ovšem také směrem ke zvýšení jejich vymahatelnosti, především po pachatelích trestných činů. Zvýšíme tresty za násilí na dětech, je pro nás prvořadá jejich ochrana před pornografií, šikanou a domácím násilím.

Soudní řízení je sice ze zákona veřejné, ale veřejnost se soudního jednání zúčastní relativně zřídka. Zavedeme povinnou účast středoškoláků u jednoho civilního a jednoho trestního řízení, aby akcentovala výchovný a vzdělávací efekt.

Připustíme vyšetření na detektoru lži jako důkazu v trestním řízení. V České republice neexistuje jednoznačná právní úprava vyšetření na detektoru lži. Jedná se přitom o prostředek postavený na jednoznačně vědeckých základech, jehož využití v trestním právu za stanovených podmínek připouští řada zemí. Jednoznačné a jasné zákonné připuštění vyšetření na detektoru lži může pomoci v práci Policie České republiky i soudů.

Nejlepší spor je takový spor, který vůbec nevznikne a není nutno jej řešit. S ohledem na přetíženost soudů podporujeme činnost mediátorů, kteří spory pomohou vyřešit ještě v předsoudní fázi, a to včetně oblasti trestního práva, kde zákon připouští např. možnost odklonu.

Jedním z nejslabších účastníků správních a soudních řízení jsou děti. Budeme usilovat o posílení procesního postavení dětí, například zavedením povinnosti zajištění právního zastoupení, v důvodných případech bezplatného.

(odpověď zaslal JUDr. Jan Chvojka)


ZMĚNA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ A JEHO PROVÁZANOST S ŘÍZENÍM DAŇOVÝM

Za jednoznačnou prioritu v trestněprávní oblasti vnímám zefektivnění trestního řízení zejména na úrovni daňové a hospodářské kriminality, kdy úhelný kámen spatřuji v provázanosti řízení daňového a trestního jak na úrovni finanční správy a policie, tak na úrovní správního soudnictví a trestní justice. 

Aktuální procesní předpisy daňové a trestní a zřejmě i vnitřní metodiky ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí vedou k situaci, kdy se za vynaložení obrovských časových, lidských a finančních prostředků na straně státu vedou extrémně dlouhá daňová řízení, vedle nich paralelně běží vyšetřování policí s naprosto stejnými procesními úkony, následně se vedou několikaletá soudní řízení před správní justicí a paralelně trestní řízení před soudem a to vše s jediným cílem, ochránit fiskální zájmy státu, protože potrestání pachatele daňových trestných činů je až sekundární cíl. 

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že výsledky těchto ekonomicky, lidsky i časově náročných řízení nejsou pro stát vždy příznivé minimálně z pohledu naplnění primárního cíle, tedy naplnění státní kasy. To již nemluvě o tom, jaké finanční prostředky musí stát ex post vynaložit, pokud v těchto řízeních úspěšný není, a tedy je povinen nahradit škody.

Mým cílem je změnit procesní předpisy na úrovni trestního řádu a současně i daňového řádu tak, aby byla jednak naplněna ochrana fiskálních zájmů státu, aby byla eliminována neúčelná paralelní řízení s týmž cílem, vykonávaná odlišnými složkami státu, a aby byl metodicky nastaven postup těchto složek státu tak, aby cílem finanční správy a policistů a státních zástupců nebylo „vést řízení“, kdy takto to bohužel dnes reálně vypadá, ale aby bylo jejich hlavním a ideálně jediným cílem inkasovat ty daně, které státu skutečně náleží a to bez potřeby extrémně dlouhých a neúčelných řízení a při eliminaci rizika, že pro stát tato řízení nedopadnou dobře. 

Stát a jeho složky, a i politici vnímají uvedenou problematiku vytrženě z kontextu a každý pouze perspektivou svého resortu. V tomto ohledu mám oproti všem výhodu v tom, že v rámci své profese zastupuji klienty jednak již v řízeních daňových, tak i v řízeních trestních a následně ve všech řízeních před soudy, a tedy jsem schopen identifikovat neefektivitu systému a jeho míjení se cílem. 

V popsaném ohledu je mou vizí komplexně a v souvztažnostech upravený právní systém tak, že zájem státu bude naplněn, ale nebudou realizovány neefektivní a drahé „hony na čarodějnice“ s mnohdy pro stát nejistým výsledkem.

ZMĚNA PŘÍSTUPU STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ

Současně si myslím, že je potřeba změnit systém fungování státních zástupců, resp. je v tomto ohledu potřeba změnit trestní řád, protože státní zástupci postupují z mého pohledu při ochraně zejména fiskálních zájmů státu zcela neefektivně, protože považují za cíl „své role ve společnosti“ realizaci trestního stíhání lidí a firem. Já ale považuji za „cíl jejich role ve společnosti“ odpovědný a efektivní přístup k trestním kauzám, a to ideálně stejně tak, jak postupují advokáti při ochraně svých klientů, tedy s rozvahou, hospodárností a s podřízeností svých kroků v kauze definovanému cíli. Cílem státních zástupců má být ochrana státu a společnosti, ostatně to pramení i z jejich názvu. Cílem není tzv. dostat lidi do vězení. Státní zástupci jsou svého druhu advokátem státu a touto perspektivou by na trestní kauzy měli pohlížet. Což nedělají. Uvedené nepramení z laické úvahy, ale z mé dlouholeté praxe advokáta a obhájce, kdy realita trestních řízení se mnohdy míjí účinkem a hlavně, míjí se cílem, kterého by měli státní zástupci dosáhnout. 

Uvedená problematika úzce souvisí i s odpovědností státních zástupců, která je aktuálně fakticky zcela nulová a to nejen na úrovní konkrétního státního zástupce jako člověka, ale je nulové i na úrovní státních zastupitelství jako takových. Na tomto poli považuji na naprosto žádoucí změnit zákonnou úpravu tak, aby za konkrétní nezákonné jednání toho kterého státního zástupce neslo finanční odpovědnost nikoliv ministerstvo spravedlnosti, ale aby náhrady škod musela vyplácet ze svých rozpočtů ta státní zastupitelství, jejichž státní zástupci škodu způsobili. Taková změna by vedla k tomu, že by státní zástupci jednali více odpovědně, protože v opačném případě by zcela jistě pocítili personálně a i ekonomicky dopady svých nezákonných jednání v případech, kdy by jejich mateřské státní zastupitelství muselo např. opakovaně vyplácet náhrady škod z vlastního rozpočtu pro opakované pochybení toho kterého „svého“ státního zástupce. 

V popsaném ohledu mám tedy vizi odpovědného státního zástupce jednajícího se zaměřením na cíl tak, že se bude podílet na ochraně zájmů státu a společnosti před trestněprávním jednáním pachatelů za využití účelných a hospodárných prostředků.

TRESTÁNÍ DAŇOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ

Trestní justice je do značné míry neefektivní a nefunkční právě na poli krácení daní jak co do řízení samotného, tak co do trestání pachatelů. 

Při hodnocení společenské nebezpečnosti pachatelů, které se odráží v druhu a výměře ukládaných trestů spatřuji problém v tom, že jednak v praxi často existuje značně široký interval v ukládání trestů za skutkově obdobné jednání pachatelů, tedy za obdobné jednání a s obdobnými škodlivými následky jsou ukládány tresty značně se lišící, a současně v praxi existuje z mého pohledu časté ukládání neúčelných trestů, které se míjejí právě cílem, kterého by mělo být v trestním řízení dosaženo. 

Naprosto není cílem tzv. poslat do výkonu trestu odnětí svobody podnikatele, který jako zaměstnavatel zaměstnává své zaměstnance, škodu nahradil a trestní kauza je v jeho případě excesem, přesto se uvedené často děje a ani státní zástupce při návrhu trestu a ani soudce při ukládání trestu nepřemýšlí nad širšími dopady rozsudku. Z mého pohledu cílem trestního řízení na poli daňové kriminality má být „chybujícího“ pachatele potrestat ekonomicky a takovým trestem, který jej pro futuro odradí od opakovaní nezákonného jednání, a to vše při nahrazení škody, kterou „chybující“ pachatel způsobil.  

I tato problematika úzce souvisí s mnou uvažovanou změnou trestního řízení, které by mělo být ve stádiu vyšetřování ze strany státního zástupce vedeno aktivně ve formě snahy o dohodu s pachatelem, a na úrovni soudního řízení by mělo být předvídatelné, efektivní co do eliminace procesních průtahů, rychlé a mělo by vést k odpovídajícímu potrestání pachatele v reálném čase a tak, aby pachatel svůj trest přijal a nebylo potřeba roztáčet kola odvolacích a dovolacích řízení. 

Institut dohody o vině a trestu není v tomto ohledu využíván státními zástupci a ani trestními soudy dostatečně. Využívání tohoto institutu a tím zcela zásadnímu zkrácení soudních řízení trestních by prospělo, pokud by i trestní justice měla, stejně jako justice civilní, povinnost na počátku trestního soudního řízení „předestřít svůj pohled na věc“. Uvedená filosofie předvídatelného soudnictví by měla být ctěna i v trestním právu, kdy trestní řízení jsou neúměrně dlouhá a ponechávají obžalované v absolutní nejistotě až do vynesení rozsudků, mnohdy zprošťujících. Délka trestního řízení před soudem, předsudky okolí a psychický stres ale zanechávají nesmazatelné a nevratné stopy i na těch obžalovaných, jako „obětech“ trestního řízení, kteří jsou obžalob zproštěni a je prokázána jejich nevina. 

Není nic jednoduššího, než aby trestní soudce na počátku procesu předestřel, co si o věci myslí a kterým směrem povede dokazování, kdy takto budou mít státní zástupce, obžalovaný i obhajoba jasno v tom, jak se ke kauze postavit a zda stojí za to vést často i mnohaleté procesy, které stojí daňové poplatníky astronomické prostředky, o kterých se ale nikdy a nikde nemluví. 

Nehovořím zde o násilné kriminalitě, ale o kriminalitě hospodářské, kde je mnohdy  neznatelná hranice mezi vinou a nevinou a pouze tvrdím, že pokud trestní soudce na počátku řízení odryje závoj svého pohledu, tak si každý odpovědný obhájce vyhodnotí šance na úspěch a může svému klientovi doporučit, zda se vyplatí „válčit“ nebo „přijmout odpovědnost“ s menšími následky.   

(za TRIKOLORU odpovídal stínový ministr spravedlnosti a lídr formace Trikolora Svobodní Soukromníci v Moravskoslezském kraji JUDr. Alfréd Šrámek)

Jsme zastánci opravdové svobody slova, proto budeme prosazovat zrušení verbálních trestných činů, které jsou dnes k potlačování svobody slova zneužívány. Trestněprávní postih je podle nás v pořádku pouze u přímého návodu k závažným trestným činům, které jsou trestné už ve fázi přípravy. Zpřísnit naopak budeme chtít výši trestů za znásilnění.

(za Svobodní odpovídal Mgr. Libor Vondráček)

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek