16. 5. 2022

Přehled periodik: 1/4 2022

V dnešním článku pro vás máme výběr aktuálních periodik za první čtvrtletí roku 2022 s obsahem týkající se trestního práva.

Pokud máte i Vy tip na zajímavé periodikum či článek, který by čtenářům Trestonline neměl uniknout, prosím, zanechte nám na něj odkaz v komentáři. 


Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva / Nejvyšší soud (1/2022)

Pravidelný přehled právních novinek se zaměřením na rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a zahraničních nejvyšších soudů. 

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu poskytuje odbornou poradenskou činnost pro soudce Nejvyššího soudu, jakož i pro soudce soudů nižších stupňů, v oblasti evropského práva.

I tentokrát se můžete těšit na anotace vybraných zajímavých rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie.

Z rozhodnutí vnitrostátních soudů jsme vybrali rozsudek francouzského Kasačního soudu, který se věnoval otázce zákazu nošení náboženských či jiných symbolů u advokátů daného vnitřním předpisem komory a dospěl k závěru, že takovýto zákaz projevem diskriminace nebyl. Za povšimnutí stojí i rozhodnutí maďarského Ústavního soudu, který se v rámci výkladu integrační klauzule ústavy, která umožňuje společný výkon určitých pravomocí Maďarska v rámci EU, zevrubně zaobíral problematikou nedostatečně účinného výkonu pravomocí a ústavní identity.

Z rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva lze poukázat např. na jeho rozsudek ve věci Bjarki H. Diego, kde se vyjádřil k právu obviněného na obhájce a na seznámení se s povahou a důvodem obvinění za situace, kdy byl obviněný vyslýchán jako svědek v době, kdy se pro vnitrostátní orgány již stal podezřelým. V mediálně sledované věci české matky, E. M., pak rozhodl, že svěřením dětí do péče pěstounů, zbavením rodičovské odpovědnosti a zákazem styku s dětmi z rozhodnutí norských orgánů v projednávané věci k porušení práva na rodinný život nedošlo.

O zajímavá rozhodnutí nebyla nouze ani ze strany Soudního dvora Evropské unie. Konkrétně lze upozornit např. na rozsudek ve věci R. S., ve kterém se zabýval pravomocí soudů posuzovat soulad vnitrostátních pravidel s právem EU navzdory tomu, že takový soulad již závazně vyslovil ústavní soud. Bez zajímavosti není ani rozsudek v předběžné otázce Nejvyššího soudu ve věci VYSOČINA WIND, kde Soudní dvůr konstatoval částečnou neplatnost čl. 13 směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, pokud šlo o výrobcům uloženou povinnost financovat náklady spojené s odpadem z fotovoltaických panelů uvedených na trh v období od 13. 8. 2005 do 13. 8. 2012.

K nalezení zde.


Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce (1/2022)

Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce je čtvrtletně vydáván Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve spolupráci s analytickými útvary Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Kanceláře veřejného ochránce práv.

V aktuálním díle se KVZ zabývala těmito otázkami trestní práva:

  • Ochrana před útoky třetích osob
  • Dohoda o vině a trestu
  • Zdravotnické právo
  • respektování korespondence

Více zde.


AEQUITAS / Nejvyšší soud (1/2022)

AEQUITAS – internetový čtvrtletník Nejvyššího soudu.

První letošní vydání internetového čtvrtletníku Nejvyššího soudu AEQUITAS přináší společný rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu Petrem Angyalossym a místopředsedou Petrem Šukem. Oba společně tak trochu bilancují dosavadní vzájemnou spolupráci, hovoří o povinnostech vedení Nejvyššího soudu nejen ve vztahu k domovské instituci, ale i k justici navenek. V dalším z rozhovorů se představuje nový kmenový soudce civilního kolegia Nejvyššího soudu, bývalý místopředseda Městského soudu v Praze, Viktor Sedlák. No a povídání s předním odborníkem na insolvenční právo, soudcem Rostislavem Krhutem, je naopak pomyslnou tečkou za jeho tříletým působením u Nejvyššího soudu v roli soudce-stážisty.

K nalezení zde.


BULLETIN ADVOKACIE (1/2022)

Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora jako odborný časopis pro právní praxi se zvláštním zaměřením na problematiku právních služeb poskytovaných advokáty a na advokátní stavovské předpisy.

Do časopisu přispívají zejména advokáti, pracovníci justičních složek a právní teorie. Kromě odborných pojednání přináší pravidelně zprávy mj. o činnosti orgánů advokacie, vybranou judikaturu, informace o obsahu domácích odborných periodik, o mezinárodních vztazích a o advokacii v zahraničí.

K nalezení zde.


TRESTNĚ PRÁVNÍ REVUE (1/2022)

Trestněprávní revue je časopis s klíčovými informacemi pro trestněprávní teorii a praxi. Advokátům a odborníkům působícím v trestní justici nabízí informace pro trestněprávní teorii a praxi. Samozřejmostí jsou fundované rozbory a výklady vybraných trestněprávních norem a jejich souvislostí s dalšími právními předpisy.

K nalezení zde.

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek