7. 12. 2022

Kriminální historie pachatelů závažného násilí v ČR

Kriminální historie pachatelů, kriminální recidiva a její prevence jsou dlouhodobě aktuální témata, která byla na území ČR až donedávna diskutována výhradně v teoretické rovině. Důvodem byla neexistence výzkumu, který by problematiku komplexně zkoumal z praktického hlediska a nabízel odpovědi na často kladené otázky, jako jsou například vliv věku či pohlaví pachatele na jeho recidivu. Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) mezi lety 2016 – 2019 provedl výzkum zaměřený na kriminální historii pachatelů závažné násilné trestné činnosti a nabídl tak zcela nový pohled na tento úhel kriminality.

Předmětem výzkumu byli odsouzení pachatelé závažných násilných trestných činů, jejich kriminální historie ve smyslu záznamů o pravomocných odsouzeních a jejich případná recidiva. Hlavním cílem výzkumu bylo získat nové kriminologické poznatky o kriminální historii odsouzených pachatelů závažných násilných trestných činů v ČR na základě oficiálních záznamů o pravomocných odsouzeních. Vedlejším cílem výzkumu bylo posoudit možnosti predikce recidivy s využitím údajů o kriminální historii (pravomocných odsouzeních evidovaných v rejstříku trestů) pachatele.

Výzkum byl koncipován jako celoplošný, zabýval se tedy pachateli závažné kriminální činnosti na území celé České republiky. IKPS anonymizovaně zkoumal celkem 2200 pachatelů odsouzených za závažnou násilnou trestnou činnost na území ČR v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016. 

Definice závažné trestné činnosti 

Protože právní věda pracuje s mnohými definicemi závažné kriminality, bylo ji důležité nejprve definovat tak, aby definice odpovídala potřebám výzkumu. IKPS proto pracoval s kombinací  kriminologické a právní definice závažné trestné činnosti. Tato kombinace nabídla možnost posoudit každé trestné jednání z hlediska následujících znaků:

 • Trestnost posuzovaného jednání, 
 • Zda jednání představuje útok na život nebo fyzické zdraví oběti, 
 • Zda jednání vykazuje vyšší míru závažnosti útoku, 
 • Zda s jednáním oběť souhlasila či nikoli, 
 • Zda jednání vykazuje vyšší míru závažnosti útoku z hlediska způsobu provedení nebo způsobeného či zamýšleného účinku na předmět útoku,
 • Zda a jaký byl úmysl pachatele takový útok vést.

Jednání naplňující výše uvedená kritéria byla pro výzkum relevantní a jejich pachateli se IKPS nadále zabýval. Trestní zákoník taková jednání zná jako následující trestné činy: 

Nad rámec výše uvedených trestných činů se IKPS zabýval také trestným činem znásilnění a trestným činem sexuálního nátlaku. 

Tyto trestné činy pak IKPS rozdělil do čtyř kategorií podle toho, zda spočívají v: 

 • úmyslném usmrcení člověka (HOMICIDIUM)
 • závažných formách způsobení újmy na zdraví (NAPADENÍ)
 • závažných formách hrubého nakládání s osobou v péči či v domácnosti pachatele (TÝRÁNÍ OSOB)
 • závažných formách hrubého nakládání se zvířetem (TÝRÁNÍ ZVÍŘAT)
 • v závažném sexuálním násilí (SEXUÁLNÍ NAPADENÍ).

Výsledky výzkumu

Výše uvedené skupiny trestných činů byly zkoumány a analyzovány z různých hledisek, jako jsou například pohlaví a věk pachatele, průměrný počet spáchaných trestných činů před spácháním násilného trestného činu, pravděpodobnost recidivy a mnohých dalších. 

Výzkum ukázal, že pachatelé jsou nejčastěji trestáni za trestné činy ze skupiny “napadení”. Závažnou újmu na zdraví způsobilo 81 % pachatelů zkoumané závažné trestné činnosti. Až 15 % pachatelů úmyslně usmrtilo jiného člověka, 3 % pachatelů se dopustila týrání zvířat a jen v 1 % případů docházelo k týrání osob. 

Dalším zkoumaným faktorem byl podíl mužů a žen na závažné trestné činnosti. Graf znázorňuje, že ve všech zkoumaných skupinách trestné činnosti jsou pachateli převážně muži, ženy se nejčastěji dopouštěly týrání osob, a to ve 21 % případů. Výkum také ukázal, že pachateli sexuálního napadení jsou zcela výhradně muži, ženy se znásilnění a sexuálního nátlaku dopouštěly v méně než 1 % případů. 

Pachatelé se nejčastěji trestné činnosti dopouštěli mezi 26 – 35 roky. Velmi zřetelné rozdíly jsou patrné mezi pachateli, kteří svou kriminální kariéru zahájili jako mladiství a těmi, kteří byli poprvé odsouzeni až po dosažení 18 let věku. V první skupině byl velmi vysoký podíl recidivistů a tyto osoby měly též v kriminální historii výrazně vyšší průměrný počet záznamů o odsouzení. Kriminální kariéra pachatelů, kteří ji zahájili v raném věku, je také výrazně delší a významně častěji se v ní vyskytuje většina sledovaných druhů trestné činnosti. Tito pachatelé mají také kriminální kariéru významně pestřejší a mají větší zkušenosti s nepodmíněným trestem odnětí svobody.

Závažnou trestnou činnost IKPS zkoumal také z pohledu recidivy a kriminální kariéry.  Vycházel přitom ze záznamů v rejstříku trestů, přičemž záznam o odsouzení za násilný trestný čin byl v průměru čtvrtým záznamem zkoumaných pachatelů. Až dvě pětiny pachatelů však byly za násilnou tretsnou činnost trestaní jako prvopachatelé. Zkoumaný vzorek se tak rozdělil na dvě skupiny pachatelů, tedy prvotrestané a pachatele s kriminální historií, kteří se k násilné trestné činnosti dopracovali přes méně závažnou trestnou činnost. 

IKPS se dále zabýval tím, jaké je zastoupení prvotrestaných, recidivistů a multirecidivistů v jednotlivých skupinách trestné činnosti. Graf níže ukazuje, že ve všech skupinách zkoumané trestné činnosti dominují recidivní pachatelé. Prvopachatelé se nejčastěji dopouštěli homicidia, jejich podíl na celkovém množství případů však nedosahuje ani poloviny. 

Z dalšího zkoumání vyplynulo, že mezi recidivisty je (ve srovnání s celým výzkumným souborem) nižší zastoupení žen, a naopak vyšší podíl pachatelů, kteří byli poprvé odsouzeni již jako mladiství. Z provedené analýzy je patrné, že pachatelé závažného násilí se často nejprve opakovaně dopouštějí méně závažných násilných trestných činů, než sklouznou k jejich závažnějším formám, což podporuje teorii eskalace kriminální kariéry tohoto typu pachatelů.

U pachateleů z kategorie SEXUÁLNÍ NAPADENÍ lze sledovat vyšší průměrný počet záznamů o odsouzení za trestnou činnost a je mezi nimi vyšší podíl recidivních pachatelů. Jejich kriminální kariéra je také rozmanitější než u ostatních kategorií. Sexuálního napadení se dopouštěli téměř výhradně muži, ženy naopak tuto trestnou činnost nepáchaly téměř vůbec. 

Shrnutí

V rámci provedeného výzkumu IKPS detailně zmapoval složení pachatelů závažných trestných činů z různých hledisek. Tato analýza mimo jiné vypovídá o změnách kriminality v období působnosti nového trestního zákoníku a nabízí zhodnocení jeho praktického odrazu ve společnosti. 

Celý výzkum je dostupný na tomto odkazu.

Diskuze (5) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Uzjhhh napsal:

  levaquin 500mg cost levofloxacin over the counter

 2. Fkkxaf napsal:

  avodart order zofran 8mg sale order ondansetron 8mg pill

 3. Yfhvmd napsal:

  buy spironolactone 25mg generic propecia pills diflucan 100mg usa

 4. Fyjczg napsal:

  acillin for sale trimethoprim without prescription purchase erythromycin pill

 5. Sxmcag napsal:

  sildenafil 50mg uk bimatoprost medication purchase robaxin sale