30. 3. 2023

SZ: Pokyn obecné povahy o informacích

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 31. října 2011, o informacích

Změna: 4/2012
Změna: 5/2013
Změna: 12/2013
Změna: 3/2015
Změna: 3/2015 (část)
Změna: 6/2016 (část)
Změna: 6/2016
Změna: 3/2017

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:

Čl. 1
Informování v soustavě státního zastupitelství

(1) Státní zastupitelství informují jednotlivé odbory Nejvyššího státního zastupitelství o nápadu a vyžádají-li si další informování, i o způsobu vyřízení věci, konají-li řízení v prvním stupni, a to
a) odbor trestního řízení o trestných činech, nejde-li o věci v působnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality

1. spáchaných z národnostní, rasové, náboženské, nebo politické nebo jiné nenávistné pohnutky,
2. maření přípravy a průběhu voleb a referenda,
3. souvisejících s korupcí,
4. spáchaných úředními osobami1),
5. souvisejících s veřejnou soutěží nebo veřejnou zakázkou,
6. souvisejících s terorismem, či směřujícím proti základům nebo bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace,
7. které se nepromlčují,
8. spáchaných právnickými osobami 1a)
9. spáchaných v souvislosti s podporou výroby elektřiny ze slunečního záření podle jiného právního předpisu,
10. souvisejících se zkrácením daně, poplatku nebo podobné povinné platby v případech, ve kterých správce daně využil některého ze sankčních oprávnění podle § 250 až 252 daňového řádu a tato skutečnost je důvodem nebo byla zvažována jako důvod nepřípustnosti trestního stíhání,

b) odbor závažné hospodářské a finanční kriminality o trestných činech
1. k jejichž projednání jsou v prvním stupni příslušná vrchní státní zastupitelství podle § 15 jednacího řádu,
2. jimiž byla způsobena škoda nejméně 10.000 EUR, a byly spáchány proti měně euro nebo jimi byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie,

c) odbor veřejné žaloby v netrestních věcech o
1. podání návrhů státního zastupitelství na nezákonnost stávky nebo výluky1b),
2. vstupech do řízení ve věcech, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů, a moratoria,
3. podání návrhu na zrušení obchodní korporace,3
4. podání návrhů ve věcech ochrany proti domácímu násilí, svéprávnosti, prohlášení za mrtvého, nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb a neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků,3a

d) analytický a legislativní odbor o nálezu Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí soudu ve věci, v níž byl činný státní zástupce,

e) mezinárodní odbor o žádostech státních zástupců o právní pomoc zasílaných do ciziny a cizozemských žádostech o právní pomoc, které se týkají podezření z podplácení zahraničních veřejných činitelů českou fyzickou či právnickou osobou.

(2) Dozorový státní zástupce informuje netrestní oddělení krajského státního zastupitelství o trestní věci proti

a) příslušníku nebo zaměstnanci Vězeňské služby pro čin spáchaný v souvislosti s plněním jeho služebních nebo pracovních úkolů, pokud měl vliv na výkon vazby nebo trestu umístěných osob,

b) osobě pro čin spáchaný v souvislosti s návštěvou obviněného, byl-li důsledkem závad v činnosti Vězeňské služby.

(3) Státní zastupitelství informuje o nápadu trestného činu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) bod 8 až od vydání usnesení o zahájení trestního stíhání nebo od podání návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu na základě výsledků zkráceného přípravného řízení; již od vydání usnesení o odložení věci nebo od odevzdání věci však informuje tehdy, pokud právnická osoba uplatnila, a to i neúspěšně, liberační důvod16)

(4) Státní zastupitelství informuje o nápadu trestného činu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) bod 10 až od vydání usnesení o odložení věci, od vydání usnesení o zastavení trestního stíhání soudem nebo od vydání rozsudku nalézacím soudem, a to zasláním kopie takového rozhodnutí.

(5) Informace se poskytují sdělením podstatných údajů či zasláním kopie

a) rozhodnutí nebo opatření o odložení či odevzdání věci,
b) záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo usnesení o zahájení trestního stíhání,
c) vstupu nebo návrhu v netrestní oblasti,
d) obžaloby nebo jiného rozhodnutí ve věci v přípravném řízení (včetně usnesení o přerušení trestního stíhání),
e) rozhodnutí soudu ve věci samé,
f) opravného prostředku státního zástupce,
g) záznamu o vytěžení poznatku [odstavec 1 písm. c) bod 3].
Poskytuje-li státní zastupitelství informaci o nápadu trestného činu právnické osoby, která úspěšně či neúspěšně uplatnila liberační důvod 16), vyznačí tuto skutečnost zřetelně na informaci nebo v průvodním sdělení například citací „§ 8 odst. 5“.

(6) Vedoucí státní zástupce neprodleně oznámí nejvyššímu státnímu zástupci údaje o trestných činech, u kterých to považuje pro jejich závažnost a celospolečenský význam za vhodné.

(7) Je-li to nezbytné k výkonu vlastní působnosti nejblíže vyššího státního zastupitelství, jeho vedoucí státní zástupce může stanovit, že nižší státní zastupitelství v jeho územní působnosti jej bude rovněž informovat, a to i o jiných věcech. Vedoucí státní zástupce o takovém opatření vyrozumí odbor Nejvyššího státního zastupitelství, do jehož působnosti informace náleží.

(8) Pokud to není nezbytné pro splnění účelu informování, státní zastupitelství v informaci neuvádí

a) skutečnosti, které jsou předmětem státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti 4) ,
b) utajované informace 5),
c) údaje o použití operativně pátracích prostředků 6)
d) informace zjištěné z odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 7).
To neplatí, požádá-li informované státní zastupitelství o poskytnutí takové informace výslovně, nebo je taková informace obsažena v aktu, jímž se informuje, anebo se jedná o poskytnutí informace v rámci výkonu dohledu 8) .

Čl. 2
Informování vně státního zastupitelství

(1) Informovat o konkrétní věci může státní zastupitelství, které je nebo bylo ve věci činné, a vykonávalo-li ve věci dohled, i bezprostředně vyšší. Je-li ve věci činných více státních zastupitelství, může si informování vyhradit vyšší z nich.

(2) Za informování o činnosti státního zastupitelství odpovídá vedoucí státní zástupce. Činnost státního zastupitelství nesmí být ztížena nesprávným nakládáním s informacemi. Vedoucí státní zástupce může informování ve věcech, které si vyhradil, zajistit jím pověřenou osobou.

(3) Při nastalém nebo hrozícím úniku informací, který může ohrozit účel trestního řízení anebo vážně poškodit práva osob, si dozorový státní zástupce vyhradí právo poskytnout informace o trestní věci 9).

Čl. 3
Svobodný přístup k informacím

(1) Postup při zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací veřejnosti upravuje jiný předpis 10)

(2) Státní zastupitelství zahrnou do zveřejňovaných informací11) úpravu opravných prostředků12) a dohledu8) ve vztahu ke státnímu zastupitelství, s vysvětlením rozdílu mezi opravným prostředkem a podnětem k dohledu. Okresní a krajská státní zastupitelství do informací zahrnou úpravu návrhů na zahájení nebo vstupu do občanského soudního řízení 13), a krajská, vrchní a Nejvyšší státní zastupitelství do informací zahrnou úpravu dozoru v místech, kde je omezována osobní svoboda 14) a právního styku s cizinou 15).

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se pokyn obecné povahy č. 1/2010, o informacích.

Čl. 5
Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2011.

Nejvyšší státní zástupce:
JUDr. Pavel Zeman v.r.
Vybraná ustanovení novel

Čl. II pokynu obecné povahy č. 4/2012

Přechodné ustanovení

Nižší státní zastupitelství podá bez zbytečného prodlení dodatečnou informaci o nápadu ve věcech, v nichž byly zahájeny úkony trestního řízení nebo zahájeno trestní stíhání proti právnické osobě přede dnem účinnosti tohoto pokynu obecné povahy.

Čl. II pokynu obecné povahy č. 5/2013

Přechodné ustanovení

Nižší státní zastupitelství podá bez zbytečného odkladu dodatečnou informaci podle čl. 1 odst. 1 písm. a) bod 9 o nápadu trestních věcí, v nichž byly zahájeny úkony trestního řízení nebo zahájeno trestní stíhání přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu obecné povahy.

Čl. II pokynu obecné povahy č. 3/2017

Přechodné ustanovení

Nižší státní zastupitelství podají bez zbytečného odkladu dodatečnou informaci podle čl. 1 odst. 1 písm. e) o nápadu takových žádostí zaslaných či doručených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu obecné povahy, a to v dosud neskončených řízeních.

____________________

1) § 127 tr. zákoníku

1a) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

1b) § 21 a § 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 231 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3 § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

3a) § 8 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. § 42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

4) Např. § 8 odst. 2 tr. ř., § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.

5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 158b a násl. tr. ř.

7) § 88 tr. ř.

8) § 9 odst. 1 a 2 a 12c až 12e zákona č. 283/1993 Sb., zákona o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 8a odst. 3 tr. ř.

10) § 5 odst. 1 písm. g) a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. července 2009, čj. 13/2 008 – SOVP-SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti z 21.12.1999 čj. M-1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12) Např. § 141 odst. 2, 142 odst. 1, 143, 146 odst. 2 písm. a), b), 147, 265d odst. 1 a 466 tr. ř., část čtvrtá vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, § 229 občanského soudního řádu, § 102 soudního řádu správního.


13) Např. § 35 občanského soudního řádu, § 42 zákona o státním zastupitelství.

14) § 78 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb.

15) Část čtvrtá, hlava dvacátá pátá tr. ř.

16) § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 S

Diskuze (11) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. DupAssugh napsal:

  tadalafil cialis Editorial comment The American Journal of Surgery, 161 4, 415

 2. DupAssugh napsal:

  Molecular and Clinical Evidence for the Unique Nature of Individual Selective Estrogen Receptor Modulators clomid from canada

 3. DupAssugh napsal:

  The MVLN cell line was established in our laboratory from MCF 7 cells by stable transfection with the luciferase gene under the control of an estrogen responsive element from the Xenopus vitellogenin A2 gene priligy generic

 4. Don napsal:

  Es gibt so viele sichere Echtgeld Casinos zur Auswahl, dass Sie sich wirklich nicht in Gefahr bringen müssen. Als die Nummer 1 unter Deutschlands Online Glücksspiel Ratgeber, wird Echtgeld-Casino.net hier alle Aspekte behandeln, damit Sie ein sicheres Internet Spielhalle mit Echtgeld wählen und auf diese Weise das Online Glücksspiel zu einem wahren Vergnügen für Sie wird und nicht zu schlechten Online Casinos Erfahrungen! Marco Schenk Ich suche eine Casino-App mit Echtgeld und bei der man einen Bonus am Anfang bekommt. (Ohne Ersteinzahlung). Das Geld, wenn ich den welches gewinne, soll dann auch an PayPal ausgezahlt werden können…kennt ihr eine? Wäre sehr nett. In Total muss man immer auf seinen Spielkarten rechnen, wenn man in Blackjack Online Casino spielt. Wenn die vom Anfang nicht sehr erfolgreich zu sein scheinen, muss man dann vom Spiel verzichten. Es lohnt sich nicht immer weiter spielen, wenn Sie sogar im Echtgeld Blackjack Casino der Meister sind.
  https://omniviseconsulting.com/community/profile/samuelh24237577/
  Im legendären 5 Walzen-Automaten von Novoline erlebt ihr die mystische Welt des alten Ägypten und begebt euch zusammen mit den Abenteurer auf Schatzjagd. Dieser Artikel macht euch mit den Book of Ra Spielregeln vertraut, stellt die besten Book of Ra Casinos vor, verrät Tipps und Tricks und vieles mehr. Momentan könnt ihr den Fünf-Walzen-Slot Book-of-Ra nur in der Spielothek oder im Spielcasino mit Echtgeld spielen. Das sehr ähnliche Automatenspiel namens Book of Dead, das eine perfekte Alternative zu dem beliebten Klassiker ist, könnt ihr mit echtem Geld im Sunmaker Online Casino spielen. Hier bei uns und auch in Online Casinos könnt ihr als Deutsche Spieler nur Book of Ra kostenlos spielen. Es gibt ebenfalls eine Novo App direkt von Novoline. Hier ist ebenfalls BOOK OF RA kostenlos enthalten. Allerdings sollten Sie bei dieser Station unbedingt darauf achten, dass diese NOVO App nur mit Spielgeld läuft. Zudem sind nicht von Anfang an alle Spielautomaten enthalten. So müssen Sie zum Beispiel BOOK OF RA DELUXE extra hinzukaufen, während der Klassiker von Beginn an dabei ist. Finden können Sie diese Novo App im Apple App-Store, Google PlayStore sowie bei iTunes. Wenn Sie lieber um echte Geld spielen wollen, kommen Sie mit einer App des betreffenden BOOK OF RA Casinos deutlich besser.

 5. Mom napsal:

  One of the most important issues is security when it comes to searching for the best Android casino apps out there. When you register an online casino account, you will need to enter personal details along with information about your payment methods. That nature of the data requires that online casinos have the latest security technology in place. There is no need for you to worry about the safety of the recommended online casinos, the only thing you will need to think about is the following: Almost every online casino out there which serves Canadian players will have at the very least a responsive mobile web version of their website for players to use. The top mobile casinos will have bespoke apps that can be downloaded for both Apple iOS and Android phones and tablets so that you get a truly seamless mobile gaming experience. When it comes to games, mobile sites should be supplying the correct mobile version of a given software to ensure perfect play on the go.
  https://www.elitesportpsy.org.au/forums/users/rodneykavel8956/
  There is a problem loading your cart right now But, when and how did this game come to be known as blackjack? Answering this question requires you to go back to blackjack history. Nevertheless, this research takes reveals why and how this card game became so popular, especially at online casinos.  In European style games only the dealer’s face up card is dealt at the start of the round. Dealer’s second card is dealt after all players have acted, and the dealer checks for Blackjack at this point. Player Blackjacks are paid at the end of the round if the dealer does not have Blackjack. If the dealer has Blackjack the rules regarding Doubled and Split hands vary from casino to casino. Some casinos will take both bets while others will only take the initial bet and return the other.

 6. Beverly napsal:

  Heya outstanding blog! Does running a blog similar to this take a great
  deal of work? I’ve absolutely no knowledge of coding but I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please
  share. I know this is off subject nevertheless I just
  wanted to ask. Kudos!

  Also visit my web site Seborrheic dermatitis symptoms

 7. NodsDeels napsal:

  can you buy cialis online Androgen effects on various tissues and systems

 8. Maggie napsal:

  Discount diabetes drugs without prescription online Buy diabetes medication online without a prescription – fast and easy.
  Just what I need!
  Glyburide no prescription needed How to get cheap diabetes
  drugs without a prescription. Just tell me already!

  Also visit my website; Online pharmacy diabetes medication

 9. Darren napsal:

  Find the best place to buy diabetes meds online, screw Big Pharma How to
  buy diabetes medication online without a prescription and
  get it delivered by mail?
  Where to buy diabetes medication online without
  a prescription and with fast delivery? Diabetes drugs without
  a doctor’s prescription

  Feel free to visit my page :: Rick

 10. Carl napsal:

  low-risk passive income ideas for doctors in canada
  medical professionals and online income sources What are the best
  ways to earn money through a health and beauty blog?

  What are the most popular digital products for beauty and health bloggers to sell?

  My page … Organic health affiliate programs

 11. Valentina napsal:

  freelance work opportunities in the usa
  Unleashing the potential of affiliate marketing in the beauty and health industry work
  from home opportunities with no investment
  Creating engaging content for affiliate marketing in beauty and health niche

  My page Affiliate marketing strategies for beauty and health bloggers