27. 5. 2024

REKODIFIKACE TRESTNÍHO ŘÍZENÍ – PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ – ONLINE SEMINÁŘ

Online seminář povede: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu, odborný asistent Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předseda pracovní skupiny Komise pro nový trestní řád Ministerstva spravedlnosti, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, působí jako lektor (např. pro Justiční akademii, Probační a mediační službu České republiky a další organizace), je spoluautorem řady učebnic a komentářů v oblasti trestního práva a je členem redakční rady časopisu Trestní právo.

Přejít na web akce

Termín online semináře: čtvrtek 8. dubna 2021 od 09,00 do 16,00 hodin


Obsah online semináře:


Seminář bude zaměřen na probíhající práce na rekodifikaci trestního řízení, budou představeny záměry na změny právní úpravy, jakož i znění konkrétních ustanovení (samotné paragrafované znění). Po představení průběhu prací na novém trestním řádu bude pozornost věnována především jednotlivým ustanovením části trestního řádu věnované přípravnému řízení, pominuty ovšem nezůstanou ani otázky související, tj. vztah těchto ustanovení k jiným, obsaženým v dalších navazujících částech trestního řádu. Bude též podán základní přehled o nejvýznamnějších navrhovaných změnách v obecné části trestního řádu. Pozornost bude věnována též aktuálním i navrhovaným změnám stávajícího trestního řádu, jež v mnohém čerpají inspiraci z prací na rekodifikaci trestního řízení.

Odborný program semináře:

 • Věcné záměry a východiska pro nový trestní řád
 • Aktuální práce na novém trestním řádu, postup prací, složení Komise pro nový trestní řád, rozsah hotových částí
 • Současně probíhající novelizace stávajícího trestního řádu a postupné využívání dosavadních prací na novém trestním řádu, přehled jednotlivých navržených zákonů v legislativním procesu
 • Koncepce nového trestního řádu se zaměřením na oblast přípravného řízení
 • Základní zásady trestního řízení (ve vztahu k přípravnému řízení)
 • Subjekty trestního řízení (ve vztahu k přípravnému řízení)
 • Příslušnost soudu v přípravném řízení, příslušnost státního zástupce
 • Formy přípravného řízení a vztah k dalším stadiím trestního řízení
 • Fáze přípravného řízení
 • Prověřování a dozor státního zástupce, odložení věci, vyrozumívání podezřelého
 • Zahájení trestního stíhání a možnost obviněného proti němu brojit
 • Vyšetřování – jeho zahájení a skončení, průběh, jednotlivá rozhodnutí (např. zavedení oportunních prvků)
 • Mimořádná kasační oprávnění nejvyššího státního zástupce
 • Zvláštní způsoby řízení/vyřízení věci – podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání, dohoda o vině a trestu, odstoupení od trestního stíhání
 • Obžaloba
 • Spolupracující obviněný
 • Další alternativní návrhy na možné změny trestního řádu
 • Oprávnění poškozeného domoci se stíhání (pokud státní zástupce využije oportunních prvků) – soudní přezkum vs. subsidiární žaloba
 • Možnosti obrany obviněného proti (příliš dlouho) probíhajícímu trestnímu stíhání 2

Během online semináře můžete formou chatu (označen jako „konverzace“) klást přednášejícímu své případné dotazy.

Odkaz na akci zde.

Přejít na web akce