20. 7. 2024

PČR: POKYN policejního prezidenta o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení

103/2013


POKYN

policejního prezidenta


ze dne 28. května 2013,

o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení

Změna: 157/2013 
Změna: 47/2014 
Změna: 216/2014 
Změna: 116/2015 
Změna: 243/2015 
Změna: 189/2016 
Změna: 292/2016 
Změna: 85/2017 
Změna: 296/2017 
Změna: 45/2018 
Změna: 48/2019 
Změna: 129/2019 
Změna: 196/2020 

Stanovím: 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Výklad pojmů 

Pro účely tohoto pokynu se rozumí 

a) policejním orgánem 
útvar Policie České republiky (dále jen „policie”) nebo jeho nižší organizační článek, který plní úkoly v trestním řízení, případně jiný útvar policie nebo jeho nižší organizační článek, jehož příslušníci policie (dále jen „policista“) při výkonu služby plní jednotlivé nebo dílčí úkoly trestního řízení, 

b) šetřením 
zjišťování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřujících ke zjištění jeho pachatele, v rámci oprávnění daných policejnímu orgánu zákonem1); v rámci šetření nelze provádět žádné úkony podle trestního řádu

c) prověřováním 
prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin; počíná sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení2) nebo provedením neodkladného a neopakovatelného úkonu3)

d) vyšetřováním 
postup od zahájení trestního stíhání4)

e) vedoucím pracovníkem 
vedoucí příslušník policejního orgánu, jeho zástupce nebo jimi pověřený příslušník policie (dále jen „policista”), 

f) písemností 
dokument podle právního předpisu5)

g) vnější službou 
služba pořádkové policie, služba dopravní policie a služba cizinecké policie, 

h) ekonomickým pracovištěm 
organizační článek policie, který odpovídá za plnění úkolů souvisejících s ekonomickým zabezpečením policejního orgánu, 

i) správou věci 
povinnost pečovat o zajištěnou a uloženou věc, v případě zajištění péče za úplatu rovněž povinnost této úhrady, 

j) podezřelými okolnostmi 
zejména takové okolnosti, kdy 

1. není vyloučeno, že se v době úmrtí mohla na místě nacházet a mít účast na smrti jiná osoba, 

2. je zřejmé, že před úmrtím nebo po něm, došlo k manipulaci se stopami a věcmi na místě, 

3. je pozůstalými poukazováno na vznik majetkové škody, odcizení věcí v souvislosti s úmrtím, neoprávněnou manipulaci s majetkem nebo pozůstalostí, 

4. pozůstalými nebo svědky jsou uváděny důvodné pochybnosti o příčině smrti nebo sebevraždy, 

5. lékař provádějící ohledání mrtvoly vysloví pochybnosti o příčině zjištěných poranění ve vztahu k možnému účastenství další osoby na vzniku zjištěných poranění, resp. upozorní na skutečnosti, které jsou v rozporu s běžným průběhem úmrtí, 

6. úmrtí nastalo v době léčebného procesu v souvislosti se vznikem újmy na zdraví zaviněné další osobou, 

7. jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému úmyslnému, ale i nedbalostnímu zásahu další osoby v souvislosti se vznikem úmrtí v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, otravy plynem, udušením zplodinami hoření apod., 

8. úmrtí nastalo v souvislosti s podezřením na zanedbání lékařské, ošetřovatelské, rodičovské, pěstounské péče apod., 

9. se jedná o úmrtí policisty nebo 

10. se bude jednat o mrtvoly v pokročilém stadiu rozkladu, mumifikované nebo neúplné tělo nebo nelze konstatovat jistý závěr příčiny úmrtí ohledávajícím lékařem, 

k) mimořádným opatřením 
dočasné opatření, 

1. které reaguje na aktuální bezpečnostní situaci, 

2. jímž jsou ukládány úkoly, které mají být plněny přednostně, 

3. jehož cílem je zpravidla koordinovat nebo metodicky usměrňovat postup 2 a více útvarů či organizačních článků policie v souvislosti s trestním řízením, 

l) kopií trestního spisu 
další výtisk trestního spisu vytvořený kopiemi, opisy, výpisy, stejnopisy, případně druhopisy písemností, které jsou založeny do trestního spisu, 

m) kybernetickou kriminalitou 
kriminalita, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí, kdy hlavním objektem útoku je samotná oblast informačních a komunikačních technologií a v nich obsažená data, 

n) ostatní kriminalitou páchanou v kyberprostoru 
kriminalita páchaná za výrazného využití informačních a komunikačních technologií, přičemž hlavním objektem útoku je zejména život, zdraví, majetek, svoboda, lidská důstojnost a mravnost, 

o) osobními poměry 
v případě podezřelého a obviněného, který je fyzickou osobou, jeho osobní, majetkové a rodinné poměry a u trestně odpovědné právnické osoby zejména její majetkové a další poměry, které jsou důležitým kritériem pro stanovení druhu trestu a jeho výměry. 

Čl. 2 

Základní ustanovení 

(1) Policisté, kterým bylo přiděleno k vyřízení trestní oznámení nebo jiný podnět, jsou povinni urychleně činit veškeré úkony k objasnění věci tak, aby nedošlo k neodůvodněným průtahům v trestním řízení. O každé skutečnosti, která může způsobit průtahy, jsou povinni informovat vedoucího pracovníka. 

(2) Vedoucí pracovníci odpovídají za činnost podřízených policistů při plnění úkolů v trestním řízení, řídí a kontrolují jejich činnost, u závažnějších případů osobně organizují jejich práci a podle potřeby se sami podílejí na provádění úkonů trestního řízení. Jsou oprávněni dávat pokyny ke kvalitě a rozsahu dokazování; jejich pokyny nesmí být v rozporu s pokyny státního zástupce. Provádějí i potřebná opatření k odstranění nedostatků v práci policistů. Vedoucí pracovníci nižších organizačních článků policejních orgánů uplatňují kontrolní činnost zpravidla v rozsahu vstupní, průběžné a závěrečné kontroly trestních spisů (čl. 79b). O provedené kontrole zpracují záznam, který vytvoří prostřednictvím informačního systému ETŘ (tato povinnost nemusí být ve výjimečných případech a s přihlédnutím k povaze věci splněna). 

(3) Vedoucí pracovníci nižších organizačních článků uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b), čl. 5 odst. 1 písm. b) až d) a čl. 8 a 9 schvalují elektronicky prostřednictvím informačního systému ETŘ záznamy o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, písemná zdůvodnění policejního orgánu podle § 159 odst. 2 trestního řádu a návrhy na prodloužení lhůty k prověřování podle § 159 odst. 3 trestního řádu, návrhy na prodloužení zkráceného přípravného řízení podle § 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu, usnesení o vyloučení věci podle § 23 odst. 1 trestního řádu a usnesení o spojení věci podle § 23 odst. 3 trestního řádu (ihned po schválení jsou uvedené písemnosti prostřednictvím informačního systému ETŘ odeslány na příslušné státní zastupitelství). Rovněž podepisují další usnesení, jiná vyřízení věci a další písemnosti, které si vyhradí. Písemnosti za policejní orgán, který je v záhlaví označen před označením nižšího organizačního článku, označí v pravé spodní části svou podpisovou doložkou 6). V levé spodní části písemnosti se uvádí údaje o zpracovateli, včetně spojení. Údaji o zpracovateli se rozumí hodnostní označení, akademický nebo jiný titul, jméno, příjmení a funkce, popřípadě služební hodnost. Ve výjimečných a v odůvodněných případech, zejména jde-li o odloučené pracoviště, mohou vedoucí pracovníci v nezbytném rozsahu pověřit podepisováním písemností za policejní orgán jiného policistu. 

(4) Policejní orgán služby kriminální policie a vyšetřování písemnosti uvedené v odstavci 3 větě první zasílá na příslušné státní zastupitelství také prostřednictvím informačního systému ETŘ (zasílá je ihned po založení formuláře ke spisu v prostředí informačního systému ETŘ zpracovatelem). Uvedená povinnost nemusí být ve výjimečných případech a s přihlédnutím k povaze věci splněna. 

(5) Vedoucí pracovníci služby kriminální policie a vyšetřování jsou za účelem odpovědnosti uložené v odstavci 2 oprávněni vyžadovat od policistů předložení informace o plánovaném postupu prověřování a vyšetřování a o provedení procesních úkonů a opatření. Současně jsou oprávněni vyhradit si písemnosti, které vždy schválí elektronicky prostřednictvím funkcionality „Podpisová kniha“ v informačním systému ETŘ7), připojením uznávaného elektronického podpisu v informačním systému ETŘ7a) nebo potvrdí svým vlastnoručním podpisem7b), případně doplní o své stanovisko (vyjma písemností uvedených v odstavci 4). 

(6) Policejní orgán průběžně vytváří v informačním systému ETŘ digitální podobu trestního spisu prostřednictvím digitálních písemností tak, aby odpovídal trestnímu spisu (čl. 79b odst. 1 písm. a)) vedenému v listinné podobě, pokud vedoucí pracovník s přihlédnutím k povaze věci (např. důvod utajení), nerozhodne jinak. 

Čl. 3 

Organizace, koordinace a stav trestního řízení 

(1) Za zajištění kvalitního plnění úkolů policejních orgánů v trestním řízení z hlediska organizace, koordinace a požadované úrovně trestního řízení odpovídají 

a) náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování, 

b) ředitel úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (dále jen „úřad služby kriminální policie a vyšetřování“) v rámci všech útvarů a organizačních článků služby kriminální policie a vyšetřování, 

c) ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky v rámci všech organizačních článků služby pořádkové policie, 

d) ředitel ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky v rámci všech organizačních článků služby dopravní policie, 

e) ředitelé útvarů policie s celostátní působností v rámci jimi řízených organizačních článků, 

f) náměstci ředitelů krajských ředitelství policie (dále jen „krajské ředitelství“) pro službu kriminální policie a vyšetřování; 

g) vedoucí územních odborů krajských ředitelství a jejich zástupci, zástupci ředitelů obvodních a městských ředitelství policie (dále jen „obvodní a městské ředitelství“) a vedoucí územních odborů městského ředitelství Plzeň, 

h) vedoucí pracovníci v rámci jimi řízených pracovišť, pokud se tato podílejí na plnění úkolů policie v trestním řízení. 

(2) Pro účely plnění úkolů stanovených v odstavci 1 

a) náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování 

1. pravidelně hodnotí a operativně usměrňuje kvalitu, rychlost a ofenzivnost trestního řízení a operativně pátrací činnosti, včetně zajišťování výnosů z trestné činnosti a finančního šetření, 

2. organizuje porady podřízených vedoucích pracovníků, 

3. úzce spolupracuje s Nejvyšším státním zastupitelstvím, 

4. formou interních aktů řízení ukládá úkoly k optimalizaci činnosti policejních orgánů, 

5. rozhoduje spory o příslušnost mezi útvary s celostátní působností, spory o příslušnost mezi policejními orgány útvarů s celostátní působností a policejními orgány útvarů s územně vymezenou působností a spory o příslušnost, u kterých si to vyhradí,. 

6. může v odůvodněných případech pověřit kterýkoli policejní orgán šetřením, prověřováním a vyšetřováním, pokud tento policejní orgán není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve smyslu trestního řádu nebo to není v rozporu s předchozím rozhodnutím státního zástupce, 

7. může, na základě vývoje nápadu či bezpečnostní situace, na dobu nezbytně nutnou, rozhodnout o dílčí úpravě věcné příslušnosti kteréhokoli útvaru s celostátní působností, 

b) ředitel úřadu služby kriminální policie a vyšetřování 

1. cíleně ovlivňuje kvalitu, rychlost a ofenzivnost trestního řízení a operativně pátrací činnosti, shromažďuje a předkládá podklady náměstkovi policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování, 

2. rozhoduje spory o příslušnost mezi policejními orgány krajských ředitelství, s výjimkou sporů o příslušnost mezi policejními orgány kontrolních útvarů8)

3. zajišťuje koordinaci šetření, prověřování a vyšetřování zvlášť závažných, sériově páchaných zločinů a ukládá útvarům a organizačním článkům služby kriminální policie a vyšetřování konkrétní úkoly, 

4. na základě průběžného hodnocení stavu a úrovně trestního řízení zajišťuje metodické řízení a koordinační činnost útvarů a organizačních článků služby kriminální policie a vyšetřování, pokud nebyla metodická činnost svěřena do pravomoci útvarů s celostátní působností, 

5. zajišťuje výkon kontrolní činnosti v rámci služby kriminální policie a vyšetřování, 

6. dle možností zajišťuje analytickou, metodickou a odbornou pomoc v trestním řízení pro policejní orgány, 

7. vytváří podmínky pro neustálé vzdělávání v oboru trestního řízení, 

přiměřeně plní uvedené úkoly na úseku trestního řízení i ředitelé útvarů služby kriminální policie a vyšetřování podílejících se na trestním řízení, 

c) ředitelé útvarů policie s celostátní působností, u nichž je policejními orgány prováděno trestní řízení, 

1. pravidelně hodnotí a usměrňují kvalitu, rychlost a ofenzivnost trestního řízení, shromažďují a předkládají podklady náměstkovi policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování, 

2. úzce spolupracují s příslušným státním zastupitelstvím, 

3. organizují a provádějí kontrolní a metodickou činnost v rámci své působnosti, 

d) ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování rozhoduje spory o příslušnost ve věcech kybernetické kriminality mezi 

1. policejními orgány ostatních útvarů s celostátní působností a policejními orgány útvarů s územně vymezenou působností, 

2. policejními orgány krajských ředitelství, 

e) náměstci ředitelů krajských ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování 

1. pravidelně hodnotí a usměrňují kvalitu, rychlost a ofenzivnost trestního řízení a operativně pátrací činnosti, včetně zajišťování výnosů z trestné činnosti a finančního šetření, shromažďují a předkládají podklady řediteli krajského ředitelství, 

2. úzce spolupracují s příslušným státním zastupitelstvím, 

3. organizují a provádějí kontrolní a metodickou činnost, 

4. rozhodují spory o příslušnost mezi policejními orgány služby kriminální policie a vyšetřování a policejními orgány vnější služby; v případě námitek proti jejich rozhodnutí spor rozhoduje ředitel krajského ředitelství, 

f) vedoucí územních odborů krajských ředitelství a jejich zástupci, zástupci ředitelů obvodních a městských ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování a vedoucí územních odborů městského ředitelství Plzeň 

1. pravidelně hodnotí a usměrňují kvalitu, rychlost a ofenzivnost trestního řízení a operativně pátrací činnosti, včetně zajišťování výnosů z trestné činnosti a finančního šetření; shromažďují a předkládají podklady ředitelům krajských ředitelství, 

2. úzce spolupracují s příslušným státním zastupitelstvím, 

3. rozhodují spory o příslušnost mezi policejními orgány služby kriminální policie a vyšetřování a policejními orgány vnější služby, 

4. organizují a provádějí kontrolní a metodickou činnost a podle potřeby zajišťují odpovídající opatření k odstranění nedostatků, 

g) vedoucí pracovníci 

1. pravidelně hodnotí a usměrňují kvalitu, rychlost a ofenzivnost trestního řízení, shromažďují a předkládají podklady nadřízeným vedoucím pracovníkům, 

2. úzce spolupracují s příslušným státním zastupitelstvím, 

3. provádí kontrolu a zodpovídají za kvalitu rozhodnutí vydaných jimi řízenými policejními orgány, není-li stanoveno jinak, pro potřeby zajištění jednotného výkonu trestního řízení vedoucí pracovníci služby kriminální policie a vyšetřování v rámci výkonu služby dle možností průběžně poskytují metodickou a odbornou pomoc, popřípadě i součinnost ostatním útvarům policie podílejícím se na trestním řízení. 

(3) Organizací a koordinací trestního řízení se rozumí 

a) metodická pomoc a metodický průzkum9)

b) kontrola trestních spisů (čl. 79b), včetně sepsání záznamu o kontrole, který obsahuje popis zjištěných závad a doporučení k jejich odstranění ve stanoveném termínu, 

c) založení záznamu o kontrole do pomocných písemností (čl. 79b odst. 1 písm. c)) a předání jeho stejnopisu vedoucímu pracovníkovi kontrolovaného organizačního článku, popřípadě na vyžádání jeho předání příslušnému státnímu zástupci, to neplatí, pokud je spis veden v digitální podobě (informační systém ETŘ10)), kdy záznam o kontrole je veden v plánu prověřování (vyšetřování) a předání výsledku kontroly je provedeno formou záznamu, pokynu nebo spolupráce, 

d) vydávání pokynů a interních aktů řízení k zajištění jednotného postupu v trestním řízení a operativně pátrací činnosti, 

e) vyžadování informací, podkladů a analýz z trestního řízení. 

ČÁST DRUHÁ 

PŘÍSLUŠNOST

Hlava I 

Věcná a funkční příslušnost 

Čl. 4 

Úkoly policejních orgánů územních odborů krajských ředitelství a obvodních a městských ředitelství 

(1) Úkoly policejních orgánů plní v rámci územních odborů krajských ředitelství a obvodních a městských ředitelství policisté zařazení u 

a) obvodních (místních) oddělení policie 

šetřením a prověřováním trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, a které nespadají do příslušnosti jiných organizačních článků územního odboru, 

b) dopravních inspektorátů 

šetřením a prověřováním trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, spáchaných porušením právního předpisu10a)

c) oddělení (odborů) obecné kriminality, oddělení (odborů) hospodářské kriminality a oddělení (odborů) analytiky a kybernetické kriminality 

vyšetřováním trestných činů, o kterých v prvním stupni koná řízení okresní soud, a též šetřením a prověřováním trestných činů, 

1. pokud jim byly oznámeny a pokud u nich zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 3 roky, 

2. které samy odhalí, 

3. které jim byly předány z důvodu věcné a místní příslušnosti, 

4. které jimi byly převzaty rozhodnutím vedoucího pracovníka, 

5. které jim byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka, nebo státního zástupce, nebo 

6. jde-li o případy 

6.1. sebevražd, 

6.2. nálezů neznámých mrtvol, 

6.3. úmrtí za podezřelých okolností, 

6.4. související s extremismem11)

6.5. související s ochranou práv duševního vlastnictví, 

6.6. jejichž předmětem útoku je životní prostředí12)

a pokud tyto úkoly nepřevzaly policejní orgány uvedené v čl. 5 až 7 a 9. 

(2) Ředitel obvodního ředitelství, městského ředitelství a vedoucí územního odboru krajského ředitelství může v odůvodněných případech prostřednictvím ředitele krajského ředitelství písemně požádat náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování o souhlas s dílčí úpravou věcné příslušnosti (čl. 5 odst. 2). Součástí žádosti musí být stanovisko ředitele krajského ředitelství. 

Čl. 5 

Úkoly policejních orgánů krajských ředitelství 

(1) Úkoly policejních orgánů plní v rámci krajských ředitelství policisté zařazení u 

a) služby kriminální policie a vyšetřování a odboru vyšetřování dopravních nehod Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy 

1. šetřením, prověřováním a vyšetřováním trestných činů, o kterých v prvním stupni koná řízení krajský soud, a u odboru vyšetřování dopravních nehod Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy i okresní soud, 

1.1. které samy odhalí, 

1.2. které jim byly předány z důvodu věcné a místní příslušnosti, 

1.3. které jimi byly převzaty rozhodnutím vedoucího pracovníka, nebo 

1.4. které jim byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka, 

2. šetřením, prověřováním a vyšetřováním trestných činů, o kterých v prvním stupni koná řízení okresní soud, 

2.1. jde-li o trestné činy proti měně a platebním prostředkům s výjimkou trestného činu podle § 234 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

2.2. které jim byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka nebo státního zástupce, 

2.3. jde-li o kybernetickou kriminalitu v případě, když s ohledem zejména na závažnost jednání, skutkovou, právní či důkazní složitost anebo s ohledem na jiné relevantní okolnosti případu rozhodnou o převzetí věci od jinak věcně a místně příslušného policejního orgánu, 

2. 4. jde-li o trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216217 trestního zákoníku), jestliže zdrojovým trestným činem je některý z trestných činů uvedených v bodě 1 nebo podbodech 2.1 až 2.3, 

pokud tyto úkoly nepřevzaly policejní orgány uvedené v čl. 6 a 7, 

b) oddělení dopravních nehod odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy 

šetřením a prověřováním trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, spáchaných porušením právního předpisu10a)

c) dálničních oddělení 

šetřením a prověřováním trestných činů v územní příslušnosti stanovené interním aktem řízení ředitele krajského ředitelství policie14), na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, a které nespadají do příslušnosti jiných organizačních článků krajského ředitelství, 

d) oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, oddělení pobytových agend, oddělení dokladů a specializovaných činností a oddělení dokumentace odboru cizinecké policie 

šetřením a prověřováním trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, 

1. spáchaných v souvislosti 

1.1. s porušením pobytového režimu cizinců na území České republiky a napomáháním k neoprávněnému pobytu, 

1.2. s poškozením zařízení určených k vyznačení a avizaci státních hranic a zařízení určených k zabránění nedovoleného překročení státní hranice, 

1.3. s přeshraniční trestnou činností, 

1.4. s organizováním, umožněním či napomáháním k nedovolenému překročení státní hranice nebo napomáhání s přepravou přes území České republiky po nedovoleném překročení státní hranice, 

2. které samy odhalí v souvislosti 

2.1. s protiprávním jednáním na úseku řízení motorového vozidla, 

2.2. s provozováním prostituce a ohrožováním mravnosti. 

e) oddělení železniční policie a doprovodu vlaků 

šetřením a prověřováním trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, a k jejichž spáchání došlo v železniční dopravě nebo v souvislosti s ní nebo v nádražních budovách a vlečkách stanovených příslušným krajským ředitelstvím policie, a které nespadají do příslušnosti jiných organizačních článků krajského ředitelství. 

(2) Ředitel krajského ředitelství se v odůvodněných případech po předchozím souhlasu náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování zmocňuje k dílčí úpravě věcné příslušnosti vlastním interním aktem řízení na základě vývoje nápadu trestné činnosti či bezpečnostní situace po předchozím projednání se státním zastupitelstvím. 

Čl. 6 

Úkoly policejních orgánů služby kriminální policie a vyšetřování útvarů policie s celostátní působností 

Úkoly policejních orgánů plní v rámci služby kriminální policie a vyšetřování útvarů policie s celostátní působností policisté zařazení u 

a) Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování 

1. šetřením, prověřováním a vyšetřováním trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285, výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle § 286, šíření toxikomanie podle § 287, výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 trestního zákoníku a trestných činů spáchaných v souvislosti s těmito trestnými činy, 

1.1. které odhalí vlastním šetřením, pokud nerozhodne o jejich postoupení dle místní a věcné příslušnosti jinému policejnímu orgánu, 

1.2. které převezme na základě rozhodnutí ředitele útvaru po předchozím souhlasu věcně a místně příslušného policejního orgánu, 

1.3. o nichž bylo zjištěno, že byly spáchány jako organizovaná nebo pokračující trestná činnost, na území více krajských ředitelství, nebo s mezinárodním prvkem, s přihlédnutím k jejich rozsáhlosti a závažnosti a na základě rozhodnutí ředitele, nebo 

1.4. které byly přikázány na základě rozhodnutí nadřízeného vedoucího pracovníka nebo státního zástupce, 

včetně trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216217 trestního zákoníku), jestliže zdrojovým trestným činem je některý z trestných činů uvedených v tomto bodě 

2. zajišťováním metodické a odborné pomoci ostatním policejním orgánům v trestních věcech (včetně ostatní kriminality páchané v kyberprostoru) spadajících do působnosti útvaru, 

b) Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování 

1. šetřením, prověřováním a vyšetřováním 

1.1. úmyslných trestných činů, k jejichž dozoru je příslušné vrchní státní zastupitelství15), pokud v návaznosti na analogický postup státního zástupce a s ohledem na nižší míru skutkové, právní či důkazní složitosti nerozhodne o postoupení jinak věcně a místně příslušnému policejnímu orgánu, 

1.2. trestných činů spáchaných v souvislosti s výkonem pravomoci 

1.2.1. senátorů, poslanců, členů vlády, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, veřejného ochránce práv, soudců a státních zástupců, 

1.2.2. představitelů ústředních orgánů státní správy (v postavení ministra, náměstka ministra, ředitele úřadu a jeho zástupce), které odhalí vlastním šetřením, nebo jsou mu předány útvarem s územně vymezenou působností, nebo jiným útvarem s celostátní působností, 

1.2.3. představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmana a jeho náměstka, které odhalí vlastním šetřením, nebo jsou mu předány útvarem s územně vymezenou působností, nebo jiným útvarem s celostátní působností, pokud s ohledem zejména na závažnost jednání, skutkovou, právní či důkazní jednoduchost, nebo s ohledem na jiné relevantní okolnosti případu nerozhodne o postoupení jinak věcně a místně příslušnému policejnímu orgánu, 

1.3. trestné činnosti organizovaných zločineckých skupin (§ 361 trestního zákoníku), nebo zvlášť závažných a organizovaně páchaných zločinů v oblasti násilných projevů, vydírání a nástražných výbušných systémů užitých proti životu, zdraví nebo majetku, nedovoleného obchodování se zbraněmi, výbušninami, vojenským materiálem, chemickými, biologickými, radioaktivními a ostatními vysoce nebezpečnými látkami, nelegální migrace a obchodu s lidmi, terorismu a extremismu, proti měně a platebním prostředkům, financování terorismu, 

1.4. trestných činů páchaných formou kybernetických útoků, které mají povahu kybernetického bezpečnostního incidentu16), oznámených Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, které se vyznačují zvláště sofistikovaným způsobem provedení nebo zvlášť závažným následkem, 

1.5. trestných činů, které 

1.5.1. odhalí vlastním šetřením, pokud nerozhodne o jejich postoupení dle místní a věcné příslušnosti jinému policejnímu orgánu, 

1.5.2. převezme na základě rozhodnutí ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování po předchozím souhlasu věcně a místně příslušného policejního orgánu, nebo 

1.5.3. byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka nebo státního zástupce, 

1.6. trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216217 trestního zákoníku), jestliže zdrojovým trestným činem je některý z trestných činů uvedených v podbodech 1.1 až 1.5, a provádění úkonů v souvislosti s činností Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování jako úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky16a)

1.7. trestných činů genocidia podle § 400 trestního zákoníku a útoku proti lidskosti podle § 401 trestního zákoníku

2. zajišťováním metodické a odborné pomoci ostatním policejním orgánům v trestních věcech (včetně ostatní kriminality páchané v kyberprostoru) spadajících do působnosti útvaru a v oblasti kybernetické kriminality, 

3. zajišťováním metodické a odborné pomoci ostatním policejním orgánům v trestních věcech spadajících do působnosti útvaru, 

c) Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování šetřením, prověřováním a vyšetřováním trestných činů 

1. spáchaných od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, pokud z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby17)

2. podle interního aktu řízení18)

Čl. 7 

Úkoly policejních orgánů Policejního prezidia České republiky 

Úkoly policejních orgánů plní v rámci Policejního prezidia České republiky (dále jen „policejní prezidium”) policisté zařazení u úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Takovými úkoly se rozumí šetření, prověřování a vyšetřování trestných činů, které byly převzaty na základě rozhodnutí ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, nebo které byly přikázány náměstkem policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování, nebo policejním prezidentem. 

Čl. 8 

Úkoly policejních orgánů Ředitelství služby cizinecké policie 

Úkoly policejních orgánů plní v rámci Ředitelství služby cizinecké policie policisté zařazení u 

a) oddělení šetření trestné činnosti a dokumentace 

šetřením a prověřováním trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, zejména 

1. spáchaných v souvislosti 

1.1. s porušením pobytového režimu cizinců na území České republiky a napomáháním k neoprávněnému pobytu, 

1.2. s poškozením zařízení určených k vyznačení a avizaci státních hranic a zařízení určených k zabránění nedovoleného překročení státní hranice, 

1.3. s přeshraniční trestnou činností, 

1.4. s organizováním, umožněním či napomáháním k nedovolenému překročení státní hranice nebo napomáhání s přepravou přes území České republiky po nedovoleném překročení státní hranice, 

2. které samy odhalí v souvislosti 

2.1. s protiprávním jednáním na úseku řízení motorového vozidla, 

2.2. s provozováním prostituce a ohrožováním mravnosti, 

b) inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně, inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Karlovy Vary, inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Pardubice, inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Brno-Tuřany a inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov 

šetřením a prověřováním trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, 

1. spáchaných na území mezinárodního letiště Praha – Ruzyně, Karlovy Vary, Pardubice, Brno-Tuřany a Ostrava-Mošnov, 

2. které samy odhalí mimo území mezinárodního letiště při plnění úkolů na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy, 

pokud tyto úkoly nepřevzaly policejní orgány uvedené v čl. 4 až 7, 

c) přijímací středisko cizinců Zastávka 

šetřením a prověřováním trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 3 roky, spáchaných v souvislosti s porušením pobytového režimu cizinců na území České republiky. 

Čl. 9 

Úkoly policejních orgánů kontrolních útvarů 

(1) Úkoly policejních orgánů plní policisté kontrolních útvarů8) do doby zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že příslušnou k řízení je Generální inspekce bezpečnostních sborů 

a) šetřením podání či informací získaných činností policie, 

b) šetřením a prověřováním v případech 

1. pohřešování policisty nebo zaměstnance policie, 

2. sebevražd a náhlých úmrtí policisty nebo zaměstnance policie mimo zdravotnická zařízení. 

(2) Spory o příslušnost mezi policejními orgány jakýchkoli kontrolních útvarů rozhoduje vedoucí odboru vnitřní kontroly policejního prezidia. 

(3) Spory o příslušnost mezi policejními orgány a policejními orgány kontrolních útvarů rozdílných krajských ředitelství či útvarů s celostátní působností rozhoduje náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování zpravidla po projednání s vedoucím odboru vnitřní kontroly policejního prezidia. 

Čl. 10 

(1) O trvalém plnění úkolů policejních orgánů jinými nižšími organizačními články útvarů policie než uvedenými v čl. 4 až 9 rozhoduje policejní prezident. 

(2) Vedoucí pracovníci mohou, pokud to není v rozporu s předchozím rozhodnutím státního zástupce, který v trestní věci vykonává dozor, rozhodnout v jednotlivých případech o změně příslušnosti podřízených policejních orgánů nebo převzetí věci od policejního orgánu nižšího stupně působnosti. Pokud policejní orgán rozhodne o svém vyloučení19), rozhodne o změně příslušnosti policejního orgánu nejbližší nadřízený vedoucí pracovník, který tuto pravomoc může delegovat na vedoucí pracovníky vyššího stupně řízení, než je vyloučený policejní orgán. O změně příslušnosti informuje státní zastupitelství, které vykonává v trestní věci dozor. Pokud rozhodne o svém vyloučení osoba služebně činná v policejním orgánu, nebo je-li takové osobě věc odejmuta státním zástupcem, jakož i v jiných odůvodněných případech, rozhodne o přidělení věci jiné osobě služebně činné u téhož policejního orgánu nejbližší nadřízený vedoucí pracovník. 

(3) Rozhodnutí o věcné a funkční příslušnosti vydává příslušný vedoucí pracovník zpravidla písemně. Vydá-li je ústně, zaznamená se v pomocných písemnostech (čl. 79b odst. 1 písm. c)) 

(4) Vedoucí pracovníci mohou zřizovat pracovní týmy21), není-li stanoveno jinak. 

(5) Ostatní policisté mohou provádět zejména šetření a jednotlivé úkony trestního řízení, pokud jde o neodkladné a neopakovatelné úkony, nebo na základě dožádání policejních orgánů22) a úkony na základě pokynu státního zástupce. 

(6) Policejní orgány plní obdobně úkoly uvedené v čl. 4 až 9 při provádění šetření, prověřování a vyšetřování na základě oprávněných požadavků zahraničních policejních a justičních orgánů. 

Hlava II 
Příslušnost a spory o příslušnost 
Čl. 11 
Místní příslušnost 

(1) Místní příslušnost policejního orgánu k šetření, prověřování a vyšetřování se prioritně stanovuje analogicky k příslušnosti upravené v trestněprávních předpisech pro soudy. 

(2) Šetření, prověřování a vyšetřování trestného činu zanedbání povinné výživy vede policejní orgán, v jehož služebním obvodě bydlí oprávněný. V případě, že je oprávněných více, vede trestní řízení policejní orgán, který je příslušný k vedení řízení o skutku, který vyšel najevo nejdříve. 

(3) Pro určení místní příslušnosti k šetření, prověřování a vyšetřování u krádeží zásilek přepravovaných v zaplombovaných železničních vozech nebo přepravních skříních se považuje za místo, kde trestný čin vyšel najevo, železniční stanice, ve které podle všeobecného zápisu došlo k poslednímu přeplombování zásilky, přičemž v cílové železniční stanici byla zjištěna neúplnost zásilky a nově zavěšená plomba nebyla porušena. V ostatních případech krádeží zásilek přepravovaných v zaplombovaných železničních vozech nebo přepravních skříních je k šetření, prověřování a vyšetřování příslušný policejní orgán, v jehož územním obvodu se nachází železniční stanice, kde byla vystavena hlášenka o podezření z krádeže. 

Čl. 11a 

Společné řízení 

(1) Společné řízení koná policejní orgán, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu, o nejtěžším trestném činu nebo o trestném činu. 

(2) Je-li podle odstavce 1 dána příslušnost k prověřování a vyšetřování několika policejním orgánům, koná řízení policejní orgán, který se jako první dověděl o skutečnostech důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. 

(3) K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení. Příslušnost policejního orgánu, který věc vyloučil, se nemění. 

(4) O uplatnění postupu podle odstavců 1 až 3 policejní orgán prokazatelně vyrozumí dozorujícího státního zástupce, kterému současně zašle i řádné zdůvodnění. 

(5) Je-li podle kritérií stanovených v odstavci 1 až 4 dána příslušnost k provádění šetření několika policejním orgánům, provede jej přednostně policejní orgán, který podnět či jiné podání, u kterého není dosud zřejmé, zda bude důvod k zahájení úkonů trestního řízení2), přijal. Postoupit takový podnět bez provedení šetření lze jen ve výjimečných případech zejména pokud 

a) prošetření policejním orgánem, který oznámení přijal, by bylo zcela zjevně v rozporu s jeho věcnou příslušností, 

b) prošetření policejním orgánem, který oznámení přijal, by bylo v hrubém rozporu s požadavkem rychlosti a hospodárnosti řízení a nelze žádným způsobem dovodit místní příslušnost tohoto policejního orgánu, 

c) lze stanovit policejní orgán, u kterého je výhradně a jednoznačně daná místní a věcná příslušnost k provádění úkonů trestního řízení v případě, že by se podezření z oznamovaného trestného činu potvrdilo; prošetření nezbytné pro takové posouzení provede neprodleně policejní orgán, který podnět přijal. 

Čl. 12 

Spory o příslušnost 

(1) Vznikne-li mezi policejními orgány spor o to, kdo povede další řízení, který není možné odstranit ani dohodou mezi vedoucími pracovníky, rozhodne o něm nadřízený vedoucí pracovník nebo vedoucí pracovník uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a), b), d) až f), o čemž se učiní záznam, který založí do pomocných písemností (čl. 79b odst. 1 písm. c)) a výslovně uvede, pro jakou fázi řízení je toto rozhodnutí závazné. 

(2) Není-li možné odstranit spor dohodou, vedoucí pracovník, kterému byl vrácen postoupený spisový materiál, předloží služebním postupem nadřízenému vedoucímu pracovníkovi nebo vedoucímu pracovníkovi uvedenému v odstavci 1 zpravidla trestní spis23) se stanovisky stran sporu k rozhodnutí, kdo povede další řízení. Pokud spisový materiál předkládají policejní orgány služby pořádkové policie služebnímu funkcionáři uvedenému v čl. 3 odst. 2 písm. b), nebo d), činí tak prostřednictvím ředitelství služby pořádkové policie. Do rozhodnutí provádí ve věci prověřování či vyšetřování policejní orgán, který věc předává ke sporu, a kterému byla věc oznámena. 

(3) Výjimečně, v odůvodněných případech, může nadřízený vedoucí pracovník nebo vedoucí pracovník uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a), b), d) až f) uložit vedení dalšího řízení i jinému policejnímu orgánu než těm, mezi kterými vznikl spor o příslušnost, zejména pokud je z předloženého spisového materiálu patrné, že vedení řízení tímto orgánem nejlépe splňuje požadavky zákonnosti, hospodárnosti a ofenzivnosti řízení. 

Čl. 13 

Spory o příslušnost před zahájením úkonů trestního řízení 

Vznikne-li mezi policejními orgány spor o to, kdo provede šetření, u kterého není dosud zřejmé, zda bude důvod k zahájení úkonů trestního řízení2), rozhodne o tom, kdo povede další řízení, nadřízený vedoucí pracovník nebo vedoucí pracovník uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a), b), d) až f) s maximálním urychlením, přičemž zohlední zejména požadavky rychlosti, hospodárnosti a ofenzivnosti postupu policie v této fázi řízení. O rozhodnutí se učiní záznam, který se založí do pomocných písemností (čl. 79b odst. 1 písm. c)). Rozhodnutí je závazné pouze pro šetření ve smyslu čl. 1 písm. b). 

Čl. 14 

Spory o příslušnost po zahájení úkonů trestního řízení 

(1) Vznikne-li mezi policejními orgány spor o to, kdo ve věci povede trestní řízení, rozhodne o něm nadřízený vedoucí pracovník uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a), b), d) až f), zpravidla po projednání se státním zástupcem, který v trestní věci vykonává dozor; o rozhodnutí učiní záznam, který založí do pomocných písemností (čl. 79b odst. 1 písm. c)), a výslovně uvede, pro jakou fázi řízení je toto rozhodnutí závazné. 

(2) Při rozhodování sporu o příslušnost zohlední vedoucí pracovník uvedený v odstavci 1 požadavek rychlosti a hospodárnosti trestního řízení a jiné závažné důvody (např. dosavadní chybný procesní postup účastníka sporu). 

(3) Do doby, než bude o sporu rozhodnuto, vede trestní řízení policejní orgán, který věc ke sporu předložil. 

(4) Ustanovením odstavců 1 až 3 nejsou dotčena oprávnění státního zástupce24)

ČÁST TŘETÍ 

SOUČINNOST

Čl. 15 

(1) Policejní orgány a policisté jsou povinni při šetření a plnění úkolů v trestním řízení navzájem spolupracovat. V odůvodněných případech, zejména při provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů3), jsou oprávněni požádat kteréhokoliv policistu ve službě o pomoc. Pokud tomu nebrání důležitý zájem služby, je policista povinen v nezbytném rozsahu pomoc poskytnout. 

(2) Policejní orgány a policisté jsou povinni si poskytovat pomoc tak, aby byl co nejrychleji objasněn skutkový stav a zjištěn pachatel trestného činu. Vedoucí pracovníci organizačních článků policie, u kterých je vykonávána dozorčí nebo obdobná služba, se mohou se souhlasem nejblíže společně nadřízeného vedoucího pracovníka dohodnout na společném nebo střídavém zabezpečování příjmu trestních oznámení a výjezdů na místa činů, o čemž může nejblíže společně nadřízený vedoucí pracovník rozhodnout sám. 

(3) Pokud je to nezbytné, požádá policejní orgán o provedení potřebného úkonu nebo opatření jiný policejní orgán, zpravidla stejného stupně působnosti. V zájmu urychlení lze výjimečně provést dožádání telefonicky, e-mailem apod., vždy ale musí bezprostředně následovat jeho odeslání prostřednictvím informačního systému ETŘ24a). V dožádání je třeba stručně vyhodnotit skutkovou a taktickou stránku trestní věci, čeho se týká, jaké úkony mají být provedeny, případně jak má být při jejich provádění postupováno. Týká-li se úkon vysvětlení nebo výslechu obviněného, podezřelého nebo svědka, je třeba uvést, jaké otázky mají být zodpovězeny a problémy, k nimž má být úkon zaměřen, včetně informace o tom, zda obhájce oznámil, že se chce úkonu zúčastnit 25). Dožádání musí být vyřízeno urychleně, bez zbytečných průtahů, zpravidla ve lhůtě do 10 dnů. Nelze-li dožádání včas vyhovět, vyrozumí se o tom dožadující policejní orgán. Dožádaný policejní orgán je povinen provést ve svém územním obvodu též další úkony, jejichž nutnost vyplynula z provádění dožádaného úkonu. Postoupí-li dožádání jinému policejnímu orgánu, dožadující policejní orgán o tom vyrozumí. 

(4) Dožádání o provedení výslechu a jiných úkonů u obviněného ve vazbě se zasílají policejnímu orgánu služby kriminální policie a vyšetřování, který vede proti tomuto obviněnému vazební vyšetřování. Pokud dožádaný policejní orgán obdržel dožádání před návrhem na podání obžaloby, je povinen mu vyhovět. Policejní orgán může výslech obviněného ve vazbě provést bez využití dožádání sám, pokud s tím policejní orgán služby kriminální policie a vyšetřování, který proti obviněnému vede vazební vyšetřování, vysloví písemný souhlas. V případě, že již bylo vyšetřování skončeno a obviněný je nadále ve vazbě, zajistí dožádaný policejní orgán souhlas státního zástupce nebo soudu k provedení úkonu a dožádání buď vyhoví sám, nebo je s tímto souhlasem postoupí policejnímu orgánu služby kriminální policie a vyšetřování, v jehož územním obvodu se vazba vykonává. Má-li být vyslechnut odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody, dožádání se zašle policejnímu orgánu zpravidla stejného stupně působnosti, v jehož územním obvodu se nachází věznice, v níž je trest vykonáván. 

(5) Policejní orgán, který není sám schopen řešit závažnější nebo složitější případy trestné činnosti a provádět náročnější kriminalistickotechnické nebo operativně pátrací úkony, je povinen si vyžádat součinnost specializovaného útvaru policie. Potřebnou komunikaci s tímto útvarem policejní orgán provádí pod číslem jednacím trestního spisu, ke kterému jsou úkony vyžadovány. Úkony, které musí být chráněny26), se vedou pod číslem jednacím vedeným v evidenci utajovaných dokumentů k číslu jednacímu trestního spisu. 

ČÁST ČTVRTÁ 

VÝJEZDOVÉ SKUPINY POLICEJNÍCH ORGÁNŮ 

Čl. 16 

Základní ustanovení 

K rychlému, účinnému a odbornému zásahu policistů na místech trestných činů a jiných událostí se vedle systému dozorčích nebo obdobných služeb mohou zřizovat výjezdové skupiny. Výjezdové skupiny jsou určeny zejména ke zpracování nápadu trestné činnosti, k jejímuž prověřování jsou příslušné policejní orgány služby kriminální policie a vyšetřování, nebo kde je na místě konat vyšetřování a pro pomoc policejním orgánům, u kterých není možné 

a) zabezpečit plnění tohoto úkolu v systému dozorčích nebo obdobných služeb, 

b) zpracovat vlastními silami a prostředky zvýšený nápad trestné činnosti, 

c) zabezpečit u závažnějších nebo složitějších případů trestné činnosti potřebnou rychlost a kvalitu prováděných úkonů. 

Čl. 17 

Zřizování výjezdových skupin a jejich působnost 

(1) Výjezdové skupiny se trvale zřizují u územních odborů krajských ředitelství, obvodních a městských ředitelství a služby kriminální policie a vyšetřování krajských ředitelství; lze je trvale nebo dočasně zřizovat, vyžaduje-li to situace, i u jiných policejních orgánů. Podle potřeb a možností lze u policejního orgánu zřídit i více výjezdových skupin. 

(2) Výjezdové skupiny zřizují vedoucí pracovníci; stanoví složení výjezdových skupin, podmínky služební pohotovosti, podmínky výkonu služby a materiálně-technické zabezpečení výjezdových skupin. 

(3) Územní působnost výjezdových skupin je shodná s územní působností policejních orgánů, u kterých byly zřízeny, pokud nadřízený vedoucí pracovník nestanoví jinak. 

(4) Do výjezdové skupiny je zpravidla určován policista služby kriminální policie a vyšetřování pověřený vyšetřováním, policista služby kriminální policie a vyšetřování zařazený na úseku odhalování trestné činnosti, kriminalistický technik, psovod a další policisté podle povahy řešených případů. Do funkce vedoucího výjezdové skupiny je určován odborně nejschopnější a nejzkušenější policista. 

(5) Členové výjezdové skupiny kromě policejních specialistů (např. kriminalistický technik26a)), pyrotechnik26b) plní úkoly policejního orgánu a konají úkony trestního řízení. 

Čl. 18 

Systém a obsah služební činnosti výjezdové skupiny 

(1) Výkon služby policistů zařazených do výjezdové skupiny je plánován v rozdělovnících směn, které jsou zpracovávány nejméně 14 dní dopředu. Rozdělovník zpracovává policista určený vedoucím pracovníkem (zpravidla vedoucím kanceláře), na podkladě návrhů vedoucích pracovníků zainteresovaných nižších organizačních článků. 

(2) U policejních orgánů, kde je zřízeno operační středisko, jsou termíny nástupu a ukončení služby policistů výjezdové skupiny zpravidla shodné s termíny nástupu a ukončení služby pracovníků operačního střediska. 

(3) Pokud to dovolují podmínky, jsou pro policisty výjezdové skupiny vyčleněny zvláštní prostory určené k jejich činnosti a odpočinku, napojené přímou telefonní linkou na operační středisko nebo na dozorčí službu útvaru policie. 

(4) O podmínkách služební pohotovosti policistů výjezdové skupiny jako celku nebo jejích jednotlivých členů v mimoslužební době rozhoduje vedoucí pracovník. Pokud není stanoveno, aby se policisté výjezdové skupiny v mimoslužební době trvale zdržovali na pracovišti, musí být zabezpečena možnost jejich rychlého přesunu z místa předem hlášeného pobytu. 

(5) V době služby se policisté výjezdové skupiny zpravidla zdržují na svém pracovišti a vykonávají běžnou služební činnost. Mimo areál policie se mohou krátkodobě vzdálit jen v nezbytných případech a s vědomím nejblíže služebně nadřízeného vedoucího pracovníka, který je povinen poskytnout v případě vyslání výjezdové skupiny přiměřenou náhradu za nepřítomného policistu výjezdové skupiny. 

(6) O vyslání a obsazení výjezdové skupiny rozhoduje příslušný vedoucí pracovník. Podle situace a povahy řešených případů mohou o vyslání výjezdové skupiny rozhodnout i vedoucí pracovníci na vyšší řídící úrovni. Podle povahy řešeného případu může být rozhodnuto o vyslání jen některých členů výjezdové skupiny. 

(7) Výjezdová skupina zůstává na místě činu až do provedení všech potřebných služebních úkonů. Vedoucí výjezdové skupiny může podle okolností rozhodnout, kterého jejího člena již není na místě třeba. 

(8) Vyslání výjezdových skupin na místo činu je zajišťováno prostřednictvím operačních středisek27)

Čl. 19 

Hlavní úkoly výjezdové skupiny 

(1) Výjezdová skupina je vysílána zpravidla v případech, kdy vzniklo nebo bezprostředně hrozí nebezpečí vzniku újmy na zdraví, životě nebo škody na majetku za podmínek uvedených v čl. 16. Při vyslání zejména 

a) provádí opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku k poskytnutí první pomoci zraněným osobám nebo k jejich lékařskému ošetření a zjišťuje druh a rozsah zranění, 

b) zabraňuje pachatelům v pokračování nebo dokonání trestných činů, 

c) zajišťuje dostatečné vyhrazení prostoru pro ohledání místa činu, pokud již nebylo jiným policistou provedeno dříve, a vyhradí a zajistí další prostory pro soustředění osob, které jsou pro objasnění trestní věci na místě činu potřebné, 

d) provádí vyhledání, ohledání a zajištění místa činu, předmětů a stop a zpracování dokumentace z místa činu, 

e) zajišťuje podle potřeby nasazení služebního psa, 

f) zjišťuje poškozené osoby a svědky a o podaném vysvětlení nebo výslechu sepisuje příslušné úřední záznamy a protokoly, 

g) podle povahy případů zajišťuje přibrání konzultantů a znalců, a to zejména tehdy, kdy odborné posouzení skutečností na místě činu nelze odkládat; v případě znalců se přednostně přibírají znalecká pracoviště policie28)

h) organizuje pátrání po osobách a věcech29)

i) provádí zadržení podezřelých osob, 

j) vyhodnocuje výsledky prvotních úkonů a provádí další potřebné úkony a opatření. 

(2) Výjezdová skupina vyhotovuje zpravidla 

a) protokol o ohledání místa činu, předmětů a stop, topografickou a fotografickou dokumentaci, případně videodokumentaci, 

b) při splnění zákonných podmínek záznam o zahájení úkonů trestního řízení, protokol o trestním oznámení, úřední záznamy o podaném vysvětlení, protokoly o výslechu poškozených, svědků a podezřelých osob, záznamy o omezení osobní svobody osob, 

c) protokol o použití služebního psa, 

d) zprávu o výjezdu, která obsahuje provedená opatření, včetně kriminalisticko-taktického vyhodnocení důkazů, stop, informací, stanovení verzí a úkolů, záznamy o provedení pátracích opatření apod. 

Čl. 20 

Povinnosti a práva policistů výjezdové skupiny 

(1) Policisté výjezdové skupiny jsou po dobu trvání služby podřízeni vedoucímu výjezdové skupiny. Jsou povinni plnit jeho pokyny a hlásit mu všechny okolnosti, které by bránily plnění jejich povinností. 

(2) Policisté výjezdové skupiny musí být řádně ustrojeni a vybaveni potřebnou výzbrojí a výstrojí. Rozsah výzbroje a způsob vystrojení policistů výjezdové skupiny určuje s ohledem na konkrétní podmínky, charakter služební činnosti a povětrnostní podmínky vedoucí pracovník nebo vedoucí výjezdové skupiny. 

(3) V případě, že se výjezdová skupina nebo někteří policisté zdržují v noční době v areálu útvaru policie, mohou v době, kdy není výjezdová skupina vyslána, odpočívat. Způsob ustrojení při odpočinku stanoví vedoucí výjezdové skupiny. 

Čl. 21 

Povinnosti a oprávnění vedoucího výjezdové skupiny 

(1) Vedoucí výjezdové skupiny je povinen 

a) oznámit nástup a ukončení služby výjezdové skupiny pracovníkovi operačního střediska, 

b) provést při nástupu služby kontrolu výzbroje a výstroje policistů výjezdové skupiny, překontrolovat a převzít další prostředky určené pro činnost výjezdové skupiny, 

c) příjezd výjezdové skupiny na místo činu a odjezd z něj ohlásit operačnímu středisku; po seznámení se se situací na místě činu podávat operačnímu středisku hlášení o události30)

d) řídit práci výjezdové skupiny na místě činu a policistů vyslaných na místo události k provedení potřebných úkonů a podle vývoje situace přijímat operativní rozhodnutí, policisté vyslaní na místo události jsou podřízeni vedoucímu výjezdové skupiny, 

e) vyžadovat podle potřeby prostřednictvím pracovníka operačního střediska zajištění účasti konkrétních konzultantů nebo znalců (v případě výbuchu munice, výbušnin nebo výbušných předmětů pyrotechnika Pyrotechnické služby26b)), dalších policistů nebo jiných orgánů, případně provedení služebních úkonů a opatření mimo místo činu, 

f) zajistit důsledné zpracování dokumentace o všech prováděných služebních úkonech, 

g) plnit úkoly v oblasti hlášení o událostech31)

(2) Dostaví-li se na místo činu vedoucí pracovník věcně a místně příslušného policejního orgánu nebo policejního orgánu na vyšší řídící úrovni, informuje jej vedoucí výjezdové skupiny o průběhu prověřování trestní věci. Pokud vedoucí pracovník bude udílet pokyny k prováděným úkonům, stává se odpovědným za činnost policistů na místě činu. 

ČÁST PÁTÁ 

VYBRANÉ POSTUPY PŘI ŠETŘENÍ, PROVĚŘOVÁNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ 

Hlava I 

Obecná ustanovení 

Čl. 22 

Ochrana utajovaných informací 

(1) Trestní věci, v nichž předmětem trestního řízení jsou utajované informace chráněné právním předpisem26), lze přidělovat jen policistům, kteří splňují podmínky přístupu k utajované informaci32). Zjistí-li policista až v průběhu trestního řízení, že jeho předmětem budou utajované informace chráněné právním předpisem26), oznámí tuto skutečnost neprodleně vedoucímu pracovníkovi. 

(2) Další osoby, které se musí zúčastnit trestního řízení33), musí být předem poučeny34)

(3) O provedeném poučení vyhotoví policejní orgán písemný záznam35). Jeden výtisk poučení předá poučené osobě, jeden výtisk založí do trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. a)) a jeden výtisk předá bez zbytečného odkladu příslušnému odbornému pracovišti ochrany utajovaných informací. 

Čl. 23 

Poznatky a jiné podněty 

(1) Jestliže se v průběhu trestního řízení zjistí vlastní poznatky o trestné činnosti, která není předmětem trestního řízení a k jejichž prošetření není policejní orgán příslušný, předá je zpravidla příslušnému policejnímu orgánu, pokud nebude rozhodnuto jinak (čl. 10 odst. 2). 

(2) Ve věcech přestupků se poznatky vždy předají příslušnému orgánu oprávněnému k prošetření nebo projednání přestupků. U osob podléhajících kázeňské pravomoci36) se předají příslušnému vedoucímu pracovníkovi a u osob podléhajících kárnému řízení37) jejich nadřízeným orgánům. 

(3) Při šetření poznatků o skutečnostech, na jejichž základě nelze bez provedení dalších úkonů dovodit podezření, že byl spáchán trestný čin, postupují policisté podle právního předpisu1). Vzniknou-li z takového šetření nějaké písemnosti, jsou evidovány pod číslem jednacím. 

Hlava II 
Vztahy ke státním zástupcům a soudcům 

Čl. 24 

Dozor státního zástupce 

(1) Státním zástupcem v trestním řízení je státní zástupce vykonávající v trestní věci dozor, není-li takový, je jím státní zástupce věcně a místně příslušný, pokud lze ze skutkových okolností příslušnost stanovit. Nelze-li pro neúplnost skutkových údajů určit příslušnost státního zástupce k výkonu dozoru v trestním řízení v době, kdy policejní orgán sepsal záznam o zahájení úkonů trestního řízení, doručí se tento záznam státnímu zástupci, jenž je jinak příslušný vykonávat dozor nad činností policejního orgánu, který záznam sepsal. 

(2) Policejní orgán je povinen umožnit státnímu zástupci, aby mohl vykonávat dozor nad trestním řízením a být osobně přítomen kterémukoliv procesnímu úkonu. V případech, kdy si státní zástupce vyhradil účast na procesním úkonu, vyrozumí jej policejní orgán nejméně 24 hodin před provedením takového úkonu, pokud nejde o procesní úkon, který nesnese odkladu. Státnímu zástupci zašle opis protokolu o procesních úkonech, pokud si to vyhradí. 

(3) Policejní orgán je povinen na žádost informovat státního zástupce o stavu trestního řízení, zejména bezodkladně odpovědět na dotaz ohledně předpokládané lhůty a způsobu ukončení trestní věci. Státní zástupce přezkoumává spis v digitální podobě v informačním systému ETŘ Lite, pokud si nevyžádá spis analogový. Stejnopis záznamu o prověrce, pokud jej obdržel, založí policejní orgán do pomocných písemností (čl. 79b odst. 1 písm. c)), nestanoví-li státní zástupce jinak. 

Čl. 25 

Pokyny státního zástupce 

(1) Pokyny státního zástupce, udělené v písemné podobě, se založí do pomocných písemností (čl. 79b odst. 1 písm. c)), jsou-li vyhotoveny, jinak jsou zařazeny mezi další písemnosti vzniklé v souvislosti s daným trestním řízením, pokud nejsou splněny podmínky k tomu, aby byl konkrétní pokyn založen do trestního spisu. O výlučně ústním pokynu státního zástupce, který je v rozporu s dalším postupem navrženým policejním orgánem, zpracuje policista úřední záznam, který před založením do pomocných písemností (čl. 79b odst. 1 písm. c)) neprodleně předloží svému nejblíže nadřízenému vedoucímu pracovníkovi a doručí státnímu zástupci, který jej vydal. 

(2) Pokyny státního zástupce policejnímu orgánu k vydání rozhodnutí, proti němuž je přípustná stížnost38), se zařadí do trestního spisu23). Ostatní pokyny se zakládají do trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. a)), stanoví-li tak státní zástupce39)

(3) Policejní orgán je povinen plnit pokyny státního zástupce i v případech, kdy státní zástupce sám koná vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení, nebo se osobně účastní prováděných procesních úkonů. 

Čl. 26 

Předchozí souhlas státního zástupce 

(1) Žádá-li policejní orgán státního zástupce o souhlas k některému z úkonů, u kterých to zákon předpokládá, předloží mu písemné materiály umožňující na základě zjištěných skutečností objektivně posoudit důvody k provedení procesního úkonu. Výjimečně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze ze závažných důvodů informovat státního zástupce o zjištěných skutečnostech odůvodňujících některý z procesních úkonů, k nimž je třeba jeho souhlasu, předem i telefonicky. 

(2) Předchozí souhlas státního zástupce k procesním úkonům, u kterých to zákon předpokládá, se připojí k rozhodnutí, kterým procesní úkon policejní orgán nařídí, a jde-li o zadržení podezřelého40), k písemné žádosti policejního orgánu o souhlas k tomuto úkonu. Obdobně postupuje, byl-li souhlas výjimečně udělen například telefonicky a policista o tom vyhotovil písemný záznam. 

(3) Provede-li policejní orgán některý z procesních úkonů, u kterých zákon předpokládá předchozí souhlas státního zástupce, v naléhavých případech jako úkon, který nesnese odkladu, aniž by vyžádal souhlas státního zástupce, poznamená konkrétní důvody, pro které nemohl být souhlas státního zástupce předem vyžádán, do protokolu o procesním úkonu a státního zástupce neprodleně informuje. Rozhodne-li policejní orgán o zajištění peněžních prostředků na účtu u banky nebo zajištění dalších finančních prostředků41) bez souhlasu státního zástupce v případě, že jde o procesní úkon neodkladný, je povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu zástupci. 

Čl. 27 

Souhlas soudce 

(1) K provedení úkonů, u kterých zákon vyžaduje souhlas soudce, předloží policejní orgán podnět státnímu zástupci. Podnět policejního orgánu musí být písemný, podrobně odůvodněný a dokumentovaný takovým důkazním materiálem, na základě kterého by bylo možno důvodnost konkrétního podnětu policejního orgánu posoudit. 

(2) O souhlas k otevření zadržené zásilky42) požádá policejní orgán prostřednictvím státního zástupce okresní soud, v jehož územním obvodu je činný státní zástupce, který nařídil, aby zásilka byla poštou nebo osobou provádějící dopravu policejnímu orgánu vydána. V písemné žádosti uvede okolnosti vydání zásilky, zejména kdo a kdy zásilku vydal, jméno a příjmení adresáta, popřípadě odesílatele a skutečnosti odůvodňující z hlediska účelu trestního řízení nezbytnost zjistit obsah zásilky. K žádosti přiloží opis rozhodnutí státního zástupce o zadržení zásilky. 

Čl. 28 

Dokumentace nepřijatých návrhů a podnětů policejního orgánu 

Jestliže státní zástupce nebo soudce návrhu či podnětu policejního orgánu na vydání rozhodnutí nebo žádosti o souhlas k procesnímu úkonu nevyhoví, návrh nebo žádost spolu se všemi písemnostmi státního zástupce a soudu k němu se vztahujícími policejní orgán založí zpravidla do trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. a)) i kopie trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. b)). Pokud provedení úkonu projednal se státním zástupcem výjimečně telefonicky nebo osobně, sepíše o tom v případě zamítavého stanoviska státního zástupce úřední záznam, který rovněž policejní orgán založí zpravidla do trestního spisu i kopie trestního spisu a stejnopis doručí příslušnému státnímu zástupci. 

Čl. 29 

Stížnost proti usnesení policejního orgánu 

Jestliže uplynula lhůta k podání stížnosti všem oprávněným osobám a policejní orgán stížnosti proti usnesení sám nevyhoví, předloží ji neprodleně státnímu zástupci. V předkládací zprávě označí usnesení, proti němuž stížnost směřuje, uvede, kdo a kdy ji podal a z jakých důvodů stížnosti nebylo vyhověno. Spolu s předkládací zprávou předloží státnímu zástupci trestní spis nebo jeho část, pokud jako podklad k přezkoumání stížnosti postačí. Nebrání-li dalšímu postupu zákonná překážka43), je policejní orgán povinen v provádění procesních úkonů dál pokračovat. Stížnost a rozhodnutí státního zástupce o stížnosti se založí „do trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. a)) i kopie trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. b)). 

Hlava III 
Převzetí věci policejním orgánem 

Čl. 30 

Převzetí trestního oznámení 

(1) Policejní orgán je povinen převzít osobní, telefonické, písemné nebo jinak učiněné oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a bezodkladně učinit opatření k zamezení pokračování trestné činnosti k jejímu předcházení a k dalšímu řízení ve věci. 

(2) Policejní orgán sepíše protokol o trestním oznámení44) bezprostředně poté, co provede nebo zajistí provedení nezbytných úkonů a opatření bez ohledu na věcnou či místní příslušnost (čl. 30 odst. 3). Protokol o trestním oznámení policejní orgán sepíše také tehdy, jestliže oznamovatel podá trestní oznámení ústně a na jeho podkladě nelze ihned provést úkon k získání poznatků a důkazů o trestném činu a ke zjištění pachatele (např. ohledání, zadržení podezřelého). V protokole o trestním oznámení poznamená poučení oznamovatele o odpovědnosti za vědomé uvedení nepravdivých údajů45) a oznamovatele vyslechne. Cílem výslechu je potvrdit nebo vyvrátit existenci skutečností uvedených v trestním oznámení a získat poznatky potřebné pro rozhodnutí o dalším postupu. Je-li oznamovatel poškozeným nebo jeho zmocněncem, vyslechne se též k tomu, zda navrhuje, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit způsobenou škodu46). Předá-li oznamovatel policejnímu orgánu některý z listinných nebo věcných důkazů, poznamená to do protokolu o trestním oznámení, kde uvede, o jaké důkazy se jedná. Oznamovateli vydá potvrzení o jejich převzetí, které může nahradit stejnopisem protokolu o trestním oznámení. 

(3) Je-li z obsahu předávaného trestního oznámení patrné, že jsou splněny důvody pro vedení trestního řízení, popřípadě kdo je pachatelem předpokládaného trestného činu, a není potřebné bezprostředně provádět úkony k zabránění pokračování trestného činu nebo k odvracení hrozícího nebezpečí, postupuje policejní orgán v souladu se svou věcnou příslušností a to tak, že sepíše záznam o zahájení úkonů trestního řízení2) a oznamovatele vyslechne podle jeho procesního postavení. Protokol o trestním oznámení uvedený ve větě první odst. 2, není nutné v takovém případě sepisovat. Přichází-li v úvahu zahájení trestního stíhání, rozhodne policejní orgán oprávněný konat vyšetřování o takovém postupu a dále pokračuje v řízení; policejní orgán, který není oprávněn konat vyšetřování, předá věc příslušnému orgánu. V případě nebezpečí z prodlení s ním předtím bezodkladně konzultuje další postup. Jsou-li dány důvody vazby, lze rozhodnout o zadržení takové osoby40)

(4) Je-li vyslýchán oznamovatel ke krádeži motorového vozidla, požádá ho vyslýchající o vyplnění formuláře k odcizenému vozidlu. V případě odmítnutí zahrne požadované údaje do protokolu o trestním oznámení. 

(5) Do protokolu o trestním oznámení, úředního záznamu o podání vysvětlení nebo protokolu o výslechu oznamovatele nahrazujících protokol o trestním oznámení se poznamená, že byl oznamovatel poučen o právu žádat vyrozumění o učiněných opatřeních ve věci, v níž podal trestní oznámení. Prohlásí-li oznamovatel do protokolu výslovně, že svého práva využívá, policejní orgán jej do 1 měsíce po podání trestního oznámení odpovídajícím způsobem vyrozumí. 

(6) Na žádost vydá policejní orgán oznamovateli potvrzení o převzetí trestního oznámení. 

Čl. 31 

Postup po obdržení trestního oznámení či jiného podnětu 

(1) V souladu s trestním řádem se podání posuzují podle obsahu bez ohledu na to, jak jsou označena. Podání, která nejsou trestními oznámeními, se vyřizují podle povahy věci, nejčastěji postoupením příslušnému orgánu. Oznamovatel se však o provedeném opatření vyrozumí, to neplatí, pokud se práva na vyrozumění, po řádném poučení, vzdal. 

(2) Trestním oznámením nejsou zejména 

a) podání, která ani po případném doplnění neobsahují údaje, z nichž lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, ač oznamovatel tvrdí, že jde o trestní oznámení nebo je tak výslovně označil, 

b) řádné a mimořádné opravné prostředky podle trestního řádu nebo podněty k jejich uplatnění, 

c) stížnosti na průtahy při plnění úkolů policejního orgánu, nebo nespokojenost s jeho postupem, 

d) podání, jimiž se podatel domáhá nároků, jež by mohl nebo již bezvýsledně uplatnil v občanském soudním řízení nebo jiném řízení, 

e) podání pouze vyjadřující nespokojenost oznamovatele s postupem či rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu. 

(3) V návaznosti na podání, které je možno považovat za trestní oznámení, policejní orgán posoudí důvodnost zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření věci2) nebo věc předá jinému příslušnému policejnímu orgánu anebo věc odevzdá. Převezme-li policejní orgán trestní oznámení nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, k němuž není věcně či místně příslušný, a skutkový stav vyžaduje provedení neodkladných nebo neopakovatelných úkonů3), zahájí úkony trestního řízení, které provede a věc poté neprodleně předá věcně nebo místně příslušnému policejnímu orgánu. Konkrétní důvody, pro které policejní orgán provádí úkony jako neodkladné nebo neopakovatelné47), vždy poznačí v úvodu protokolu o takovém úkonu. 

(4) V případě, že je třeba dalšího šetření k posouzení podání, policejní orgán takové šetření1) provede. 

(5) Pokud policejní orgán neposoudí podání jako trestní oznámení a v oznamovaném jednání lze spatřovat podezření z přestupku v působnosti policie, postoupí podnět včetně všech shromážděných materiálů útvaru příslušnému k dalšímu postupu ve věci. Pokud v oznamovaném jednání lze spatřovat podezření z přestupku v působnosti jiného orgánu státní správy či samosprávy, postoupí podnět tomuto orgánu. Pokud nelze v oznamovaném jednání spatřovat podezření z žádného přestupku, věc bez dalšího opatření založí. Oznamovatele o provedeném opatření vyrozumí; to neplatí, pokud se práva na vyrozumění po řádném poučení vzdal. 

(6) Vyjádření nesouhlasu s některým rozhodnutím podle odstavce 5 je třeba chápat jako podnět k výkonu oprávnění státního zástupce ve smyslu § 157 a 157a trestního řádu a jako takový jej postoupit k rozhodnutí státnímu zástupci, který by byl příslušný vykonávat dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení. 

Čl. 32 

Plánování

(1) V zájmu zajištění přehlednosti, úplnosti a rychlosti řízení, sestaví policejní orgán zejména u složitějších, rozsáhlejších nebo závažnějších případů zpravidla bez zbytečného odkladu po převzetí trestního oznámení nebo jiného podnětu plán další činnosti, kterým je 

a) plán prověřování, pokud následuje postup podle právního předpisu2)

b) plán vyšetřování, pokud následuje postup podle právního předpisu48)

vedený v informačním systému ETŘ, pokud tomu nebrání taktické důvody nebo rozhodnutí vedoucího pracovníka. 

(2) Policejní orgán plán pravidelně aktualizuje v souladu s důkazní situací. 

Hlava IV 
Některé úkony prováděné v rámci trestního stíhání 

Čl. 33 

Trestní stíhání 

(1) Úkony trestního řízení provádí policejní orgán podle příslušných ustanovení trestního řádu, zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) a zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). 

(2) Jestliže policejní orgán zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že podezřelý se vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině nebo pátrání policie k jeho zadržení na území České republiky je neúčinné, projedná s příslušným státním zástupcem, zda nenastaly důvody pro postup podle právního předpisu49) a řídí se jeho pokyny. 

(3) Doručování usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelému, který se zdržuje v cizině, upravuje interní akt řízení50). Nezjistí-li policejní orgán přesné místo pobytu podezřelého v cizině, požádá ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci policejního prezidia o prověrku v zemích předpokládaného pobytu podezřelého. 

(4) Shledá-li policejní orgán v trestním řízení proti obviněnému stíhanému pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 3 roky, důvody pro nevydání nebo odnětí cestovního dokladu51), podá státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na uložení omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. 

Čl. 34 

Právo na obhajobu 

(1) Policejní orgán je povinen v rámci prováděných úkonů plně respektovat právo obviněného na obhajobu, zejména pak v každé fázi řízení posuzovat, zda nenastal důvod nutné obhajoby a rovněž sledovat, zda důvody nutné obhajoby trvají; pokud pominou, neprodleně informovat soud, který obhájce ustanovil, a navrhnout mu, aby ustanovení zrušil. 

(2) Obviněný musí být před každým výslechem nebo jiným procesním úkonem, jehož se účastní, poučen zejména o právu zvolit si obhájce nebo žádat jeho ustanovení52) a radit se s ním během úkonů prováděných policejním orgánem, žádat přítomnost obhájce při výslechu nebo jiných úkonech53), a je-li obviněný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, i o právu na rozmluvu s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby. Poučení obviněného se doslovně poznamená do protokolu o úkonu, před nímž bylo poučení dáno. Obdobně musí být o právu zvolit si obhájce a právu radit se s ním poučen podezřelý, který byl zadržen54), a zmocněnec stíhané právnické osoby. 

Čl. 35 

Rozhodnutí o výši odměny a náhrady hotových výdajů obhájce a zmocněnce poškozeného 

(1) Pokud policejní orgán vedl řízení v době, kdy obhájci povinnost obhajovat skončila, rozhodne na návrh obhájce, který byl obviněnému ustanoven55), o výši odměny a náhrady hotových výdajů za právní pomoc56)

(2) Obhájcem předložené vyúčtování odměny a hotových výdajů spojených s poskytnutím právní pomoci policejní orgán porovná s právním předpisem57) a ověří, zda údaje o rozsahu právní pomoci předkládané obhájcem odpovídají záznamům o účasti obhájce na procesních úkonech v trestním spise. 

(3) O návrhu obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů za poskytnutou právní pomoc rozhodne policejní orgán usnesením, které vydá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od podání návrhu. 

(4) Na návrh obhájce může policejní orgán přijmout opatření, aby obhájci byla poskytnuta ještě před skončením trestního stíhání přiměřená záloha na odměnu a na náhradu hotových výdajů za poskytnutou právní pomoc56). Zálohu však určí jen zcela výjimečně, například tehdy, nebude-li možné termín skončení vyšetřování odhadnout ani po 6 měsících trvání trestního stíhání, a vždy jen maximálně do výše odměny a náhrady hotových výdajů, které obhájci náleží za úkony v přípravném řízení již provedené. 

(5) Navrhovanou odměnu nebo náhradu hotových výdajů za poskytnutou právní pomoc policejní orgán nepřizná zejména tehdy, jestliže 

a) z návrhu není patrné, za které konkrétní úkony právní pomoci má být odměna přiznána nebo se kterými právními úkony měl obhájce hotové výdaje, 

b) zjistí z trestního spisu nebo od obviněného, popřípadě od dalších osob s právem jednat s obhájcem o právní pomoci ve prospěch obviněného, že úkon, za nějž má být podle návrhu obhájce přiznána odměna nebo náhrada hotových výdajů, nebyl proveden, 

c) hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytováním právní pomoci nejsou doloženy doklady nebo hodnověrně odůvodněny, 

d) je návrh uplatněn po uplynutí 1 roku ode dne, kdy se obhájce dozvěděl, že povinnost obhajoby skončila. 

(6) Obhájci nelze přiznat více, než on sám uplatňuje, byť je zjištěno, že jeho odměna nebo náhrady hotových výdajů mají být podle právního předpisu57) vyšší. Jednotlivě uplatněné položky je nutno posuzovat samostatně. 

(7) Nepřizná-li policejní orgán obhájcem navrhovanou odměnu nebo náhradu hotových výdajů, musí své rozhodnutí v usnesení podrobně odůvodnit, zejména uvést, která z dílčích položek rozpisu celkové odměny nebo náhrady hotových výdajů za právní pomoc je nesprávná. Po nabytí právní moci usnesení, kterým nebyla navrhovaná odměna nebo náhrada hotových výdajů za poskytnutí právní pomoci obhájci přiznána, rozhodne policejní orgán o novém návrhu obhájce jen tehdy, prokáže-li obhájce důvodnost odměny nebo náhrady hotových výdajů. 

(8) Opis pravomocného usnesení s doložkou právní moci policejní orgán zašle ekonomickému pracovišti spolu s návrhem obhájce a se žádostí o vyplacení celkové částky za poskytnutou právní pomoc. 

(9) Při rozhodování o výši odměny a náhrady hotových výdajů ustanoveného zmocněnce poškozeného se postupuje obdobně. 

Hlava V 
Omezení osobní svobody 

Čl. 36 

Postup po zadržení 

(1) Zadržení obviněného i osoby podezřelé policejní orgán bezodkladně ohlásí státnímu zástupci, kterého současně informuje o stavu věci a o zamýšlených úkonech, a projedná s ním i další postup, zejména předložení podnětu na podání návrhu na vzetí do vazby, pokud policejní orgán návrh na takový úkon pro trvající důvody vazby hodlá učinit. 

(2) Zadrženého podezřelého policejní orgán seznámí se skutkovými okolnostmi, pro které je podezřelý, a důvody zadržení, rovněž ho poučí o právu zvolit si obhájce, radit se s ním již v průběhu zadržení a žádat, aby obhájce byl přítomen při jeho výslechu. Ke zvolení obhájce stanoví zadrženému přiměřenou lhůtu nejdéle v hodinách a poskytne mu součinnost, tak aby se zadržený mohl s obhájcem spojit pomocí telefonu, případně si obhájce vybrat podle telefonního seznamu nebo seznamu advokátů. Bez přítomnosti obhájce policejní orgán zadrženého vyslechne, jestliže zadržený volbu obhájce odmítl nebo lhůta ke zvolení obhájce uplynula marně anebo pokud se obhájce v přiměřené lhůtě k výslechu nedostavil nebo je nedosažitelný. 

(3) Zadržená osoba musí být neprodleně poučena o svých právech dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU a toto poučení musí obdržet i v písemné podobě. Musí jí být dána možnost si toto poučení přečíst a ponechat si je u sebe po celou dobu, kdy je zbavena svobody. Písemné poučení o právech musí být sepsané v jazyce, kterému zadržená osoba rozumí; není-li písemné poučení o právech v příslušném jazyce k dispozici, musí být o svých právech poučena ústně v jazyce, kterému rozumí, a písemné vyhotovení poučení o právech v jazyce, kterému rozumí, se jí poskytne bez zbytečného odkladu. 

(4) Jde-li o zadržení podezřelého bez předchozího souhlasu státního zástupce, policejní orgán provede jeho výslech a další úkony potřebné zejména k tomu, aby potvrdil nebo rozptýlil podezření směřující proti zadrženému. Pokud je podezření rozptýleno nebo důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou, propustí policejní orgán osobu na svobodu. Nachází-li se zadržená osoba v policejní cele nebo je z jakéhokoli důvodu v moci jiného policejního orgánu než toho, který vede trestní řízení, vydá příslušný policejní orgán písemný pokyn k propuštění a doručí jej tomu, v jehož moci se zadržená osoba nalézá. Policejní orgán postupuje stejně i v případě, že mu dozorující státní zástupce vydá pokyn ústně nebo telefonicky. Pokud je to možné, zajistí policejní orgán pokyn státního zástupce v písemné podobě a sám jej nevydává. Datum a čas skutečného propuštění osoby ze zadržení zaznamenává policejní orgán do protokolu. Pokud se podezření potvrdí, zahájí příslušný policejní orgán trestní stíhání a pokračuje ve vyšetřování. Podkladové materiály potřebné pro rozhodnutí o zadržení předloží ve lhůtě 48 hodin od zadržení s dostatečným předstihem státnímu zástupci s podnětem k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby tak, aby státní zástupce do skončení této lhůty mohl věc v potřebném rozsahu prostudovat a návrh na vzetí obviněného do vazby doručit soudu, nebo vydat svůj příkaz k propuštění ze zadržení. 

(5) Po dobu, kdy jsou se zadrženým prováděny procesní úkony, je prováděna jeho ostraha, která trvá i v době mimo konání procesních úkonů. V tuto dobu je zadržený zpravidla umístěn v policejní cele. Jsou-li pro to dány podmínky, může příslušný vedoucí pracovník na základě pokynu státního zástupce vydat rozhodnutí o eskortě zadrženého obviněného přímo k určenému soudci k rozhodnutí o vzetí do vazby bez umístění v cele. Nebyla-li zadržená osoba eskortována přímo k soudci k rozhodnutí o vazbě, určuje čas a místo eskorty příslušný soudce pokynem adresovaným orgánu pověřenému výkonem ostrahy, který zajišťuje i eskortu zadrženého k určenému soudci a do místa výkonu vazby. 

(6) Ve lhůtě 24 hodin pro rozhodnutí soudu o návrhu státního zástupce na vzetí obviněného do vazby lze úkony za účasti zadržené osoby, které by mohly zasáhnout do času, v němž by zadržená osoba měla být eskortována k soudci, provádět jen s vědomím soudce. 

Čl. 37 

Příkaz k zatčení 

(1) Nelze-li obviněného předvolat, předvést nebo zadržet, protože jeho pobyt není znám nebo proto, že se skrývá, policejní orgán zpravidla požádá příslušný policejní orgán služby kriminální policie a vyšetřování pověřený pátráním o vyhlášení pátrání po pobytu. Je-li toto pátrání bezvýsledné a je zde některý z důvodů vazby58), policejní orgán zpracuje podnět k návrhu na vydání příkazu k zatčení, evropského zatýkacího rozkazu nebo mezinárodního zatýkacího rozkazu, který předloží státnímu zástupci. 

(2) V podnětu na vydání příkazu k zatčení policejní orgán kromě povinných údajů a popisu osoby uvede, po jakou dobu bylo pátrání po pobytu v místě působnosti policejního orgánu bezvýsledné. 

Čl. 38 

Návrh na vzetí do vazby 

(1) Má-li policejní orgán zato, že je dán některý z důvodů vazby58) vypracuje podnět k podání návrhu státního zástupce na vzetí obviněného do vazby, který spolu s trestním spisem či kopií trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. b)), v níž musí být písemné materiály o skutečnostech, o něž se podnět na vzetí do vazby opírá, bezodkladně doručí státnímu zástupci. 

(2) Lhůtu doručení podnětu na vzetí do vazby projedná policejní orgán se státním zástupcem zpravidla již při hlášení o zadržení. Přesný čas doručení podnětu státnímu zástupci si nechá policejní orgán potvrdit na stejnopisu podnětu. 

(3) V mimopracovní době a není-li příslušný soudce bezprostředně dosažitelný, je policejní orgán povinen, na žádost státního zástupce zajistit též bezodkladné doručení59) návrhu státního zástupce na vzetí do vazby určenému soudci. V takovém případě policejní orgán dbá, aby na stejnopisu návrhu státního zástupce na vzetí do vazby bylo vyznačeno datum a přesný čas odevzdání návrhu soudci nebo podatelně soudu; stejnopis návrhu na vzetí do vazby doručí zpět státnímu zástupci. 

Čl. 39 

Trvání vazby v přípravném řízení 

(1) Vazba může trvat jen po dobu trvání důvodů pro vzetí do vazby. 

(2) Policejní orgán je povinen vazební věci vyřizovat přednostně s největším urychlením a ukončit je v době co nejkratší. Trestní spis s návrhem na podání obžaloby musí být státnímu zástupci odevzdán nejméně 15 dnů před uplynutím 3 měsíců ode dne vzetí obviněného do vazby. 

(3) Není-li možné předložit státnímu zástupci trestní spis s návrhem na podání obžaloby ve lhůtě stanovené v odstavci 2, neboť pro obtížnost věci nebo z jiných závažných důvodů nebylo možno trestní stíhání ukončit, předloží policejní orgán v této lhůtě státnímu zástupci podnět na prodloužení doby trvání vazby. Současně s podnětem na prodloužení doby trvání vazby musí být předložen zpravidla i trestní spis (čl. 79b odst. 1 písm. a)). 

(4) O skončeném vyšetřování vyrozumí policejní orgán věznici, kde je vazba vykonávána. 

Čl. 40 

Propuštění obviněného z vazby 

(1) Podá-li obviněný žádost o propuštění z vazby, předloží ji policejní orgán se svým stanoviskem bezodkladně státnímu zástupci. 

(2) Policejní orgán sám podá návrh na propuštění z vazby, neskončí-li vyšetřování 15 dnů před uplynutím lhůty pro trvání vazby v přípravném řízení, pokud nepodal podnět na prodloužení doby trvání vazby, nebo tomuto podnětu nebylo vyhověno, a v případech, kdy vyšetřování nebude ukončeno ve stanovených lhůtách60)

(3) Má-li policejní orgán zato, že důvody vazby pominuly, předloží státnímu zástupci návrh na propuštění obviněného z vazby, k němuž připojí trestní spis nebo kopii trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. b)). 

(4) Návrh na propuštění z vazby se založí do trestního spisu i do kopie trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. b)) i v případě, že státní zástupce návrhu nevyhoví. 

Čl. 41 

Úkony u osob ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody 

(1) Předvést obviněného, který je ve vazbě, k policejnímu orgánu za účelem provedení úkonu v objektu vazební věznice lze jen na základě písemné žádosti podepsané nejbližším nadřízeným vedoucím pracovníkem a opatřené otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem (žádanka). Je-li třeba provést úkon ve vazební věznici s obviněným, proti kterému vede vyšetřování jiný policejní orgán, nebo jde-li o soudní vazbu, je nutno opatřit k provedení tohoto úkonu písemný souhlas příslušného policejního orgánu, státního zástupce či soudu61)

(2) Úkony za účasti osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici nebo vazební věznici může na žádost policejního orgánu povolit ředitel věznice nebo vazební věznice, ve které má být úkon proveden. V žádosti musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, jméno a příjmení policisty, který úkon provede, jména a příjmení policistů, případně dalších osob, které se budou úkonu účastnit nebo mu budou přítomni, a doba úkonu, kterou policejní orgán dohodne s ředitelem věznice nebo vazební věznice předem. Předvést odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody k policejnímu orgánu za účelem provedení úkonu v objektu věznice nebo vazební věznice lze jen na základě písemné žádosti podepsané nejbližším nadřízeným vedoucím pracovníkem a opatřené otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem (žádanka). 

(3) Žádost o dočasné přemístění odsouzeného do jiné věznice nebo vazební věznice na dobu nezbytně nutnou k provedení úkonu zašle policejní orgán řediteli věznice nebo vazební věznice, kde se odsouzený právě nachází, nejméně 10 dnů před požadovaným termínem přemístění. Písemná žádost musí být schválena ředitelem krajského ředitelství nebo vedoucím jeho územního odboru, ředitelem útvaru policie s celostátní působností nebo vedoucím jeho odboru nebo ředitelem úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a musí být opatřena otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem. Žádost musí obsahovat údaje stanovené v odstavci 2, včetně popisu úkonů, které budou po přemístění za účasti odsouzeného provedeny, a zpravidla i den, od kterého již nebude přítomnost odsouzeného ve věznici nebo vazební věznici, kam byl na žádost přemístěn, nadále třeba62). Žádost o trvalé přemístění obviněného do jiné věznice nebo vazební věznice zašle policejní orgán generálnímu řediteli Vězeňské služby České republiky, a to pouze výjimečně, s náležitostmi stanovenými v tomto odstavci a s řádným odůvodněním. O přemístění rozhoduje generální ředitel Vězeňské služby České republiky. 

(4) Vydání obviněného, který je ve vazbě, policejnímu orgánu mimo objekt věznice nebo vazební věznice se provede na základě písemné žádosti adresované řediteli věznice nebo vazební věznice podepsané ředitelem příslušného útvaru policie, vedoucím územního odboru příslušného krajského ředitelství nebo ředitelem úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, jde-li o vydání na dobu nepřevyšující 24 hodin; v ostatních případech státním zástupcem vykonávajícím dozor v trestním řízení, v rámci kterého byl tento obviněný vzat do vazby. Při vyžádání obviněného musí být zabezpečeno jeho střežení. Vedoucí pracovník určí eskortu obviněného nebo požádá o eskortu jiný policejní orgán. V žádosti o provedení eskorty musí být uvedeny osobní údaje obviněného a další potřebné skutečnosti (nebezpečnost osoby), jméno a příjmení velitele eskorty, který vazební věznici potvrdí převzetí eskortovaného. Jde-li o eskortu k procesnímu úkonu na dobu delší než 24 hodin, musí být v žádosti uvedena vazební věznice nebo policejní orgán s celou, kde bude obviněný umístěn po skončení procesních úkonů63). Obdobně se postupuje k zajištění účasti na úkonech trestního řízení odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody. 

(5) Je-li v zájmu vyšetřování nezbytné přemístit obviněného ve výkonu vazby do jiné vazební věznice, policejní orgán předloží státnímu zástupci návrh na přemístění, v němž uvede důvody tohoto opatření. 

Čl. 42 

Povolování a kontrola korespondence 

Policejní orgán kontroluje korespondenci jen obviněnému, který je v koluzní vazbě64), s výjimkou korespondence mezi obviněným a jeho obhájcem, mezi obviněným a advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci, a mezi obviněným a státními orgány České republiky nebo mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv65), jakož i korespondence s dalšími orgány66), jejíž kontrola je nepřípustná. Policejní orgán každou písemnost od obviněného nebo adresovanou obviněnému poznamená do záznamu o povolování a kontrole korespondence, který založí do trestního spisu i do kopie trestního spisu (čl. 79b odst. 1 písm. b)). Policejní orgán zadrží dopis nebo jinou písemnost, v níž jsou obsaženy informace týkající se trestního řízení, které by adresát mohl využít v rozporu s účelem trestního řízení. O zadržení písemnosti, pokud to neohrozí trestní řízení, vyrozumí vazební věznici a adresátovi sdělí tu část obsahu písemnosti, která není z hlediska účelu trestního řízení závadná. 

Čl. 43 

Rozmluva obhájce s obviněným ve vazbě a se zadrženou osobou 

Obhájci musí být kdykoliv umožněna rozmluva s obviněným ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, a to bez přítomnosti třetí osoby67). To platí i v případě obviněného, který byl policejním orgánem zadržen68) a dosud nebylo soudcem o zadržené osobě rozhodnuto, či osoby, která byla zadržena jako podezřelá ze spáchání trestného činu40), i v případě jejich umístění v policejní cele. 

Čl. 44 

Přebírání věcí a peněz policejním orgánem 

Policejní orgán není oprávněn přebírat pro obviněného jakékoliv věci nebo peníze. 

Čl. 45 

Povolování návštěv 

(1) Obviněný, který je ve vazbě, je oprávněn přijímat ve vazební věznici návštěvy69). Byl-li však obviněný vzat do koluzní vazby64), stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy v přípravném řízení státní zástupce70). Uvědomí-li vazební věznice nebo státní zastupitelství policejní orgán o termínu konání povolené návštěvy a je-li v podmínkách stanovených státním zástupcem uvedena přítomnost orgánu činného v trestním řízení, dostaví se policejní orgán do vazební věznice a o průběhu návštěvy sepíše úřední záznam, který založí do trestního spisu. 

(2) Je-li obviněný, u něhož jsou dány důvody vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody a je-li to z hlediska účelu trestního řízení nezbytné, upozorní policejní orgán státního zástupce na tuto okolnost přípisem s odůvodněnou žádostí na podání návrhu na obsah a trvání nezbytných omezení, která se proti němu uplatní. Ta mohou spočívat například v zákazu styku s určitými osobami z řad spoluodsouzených a omezení návštěv. Jakmile pominou důvody vazby, nejpozději však při skončení vyšetřování, policejní orgán neprodleně zašle státnímu zástupci návrh na zrušení těchto omezení či informaci, zda omezení trvají i nadále po podání návrhu na podání obžaloby. 

Čl. 46 

Doklady osob ve vazbě 

Osobní doklady vystavené na jméno obviněného (např. občanský průkaz, vojenská knížka, cestovní doklady, průkazy opravňující ke vstupu na pracoviště), který je vzat do vazby, se uloží spolu s osobními věcmi obviněného. Zbrojní průkaz a průkazy zbraní vystavené na jméno obviněného se zašlou s krátkým přípisem útvaru policie, který doklady vydal.  

Čl. 47 

Zajištění obydlí a péče o osoby a zvířata 

(1) Policejní orgán osobu omezenou na osobní svobodě vyzve k učinění dispozice, jak má být po dobu omezení její osobní svobody nakládáno s majetkem, ke kterému má tato osoba určitá práva či povinnosti (např. vlastnické či užívací právo, povinnost péče o zvíře). Policejní orgán umožní osobě omezené na osobní svobodě určit osobu, která bude dispozice zaopatřovat. Neurčí-li takovou osobu, nebo ji nebude možné ani přes přiměřeně vynaložené úsilí kontaktovat, je policejní orgán povinen s přihlédnutím k učiněným dispozicím v rámci předcházení škodám a ochrany majetku učinit v nezbytném rozsahu potřebná opatření. 

(2) Bez souhlasu ze strany osoby omezené na osobní svobodě, nesmí policejní orgán do prostor chráněných pro nedotknutelnost obydlí70a) vstoupit. Výjimkou jsou případy, kdy jsou naplněny podmínky stanovené v právním předpise70b)

(3) Pokud osoba v okamžiku omezení na osobní svobodě za poskytnutí přiměřené součinnosti policejního orgánu nezajistí odpovídající péči o dítě, požádá policejní orgán příslušný obecní úřad o zajištění neodkladné péče podle právního předpisu70c)

(4) Pokud osoba v okamžiku omezení na osobní svobodě pečuje o dospělou osobu vyžadující trvalou péči (rozhodnutí o nároku na příspěvek na péči ve III nebo IV stupni závislosti)70d) a tuto péči nelze svěřit jiné osobě, kontaktuje policejní orgán sociálního pracovníka obecního úřadu s rozšířenou působností71). V mimopracovní době kontaktuje policejní orgán s žádostí o zajištění neodkladné péče zdravotnickou službu. 

Čl. 48 

Společné ustanovení 

Podle čl. 46 a 47 postupuje policejní orgán i v případě zadržení nebo vzetí do vazby cizího státního příslušníka s trvalým pobytem mimo území České republiky. Neučiní-li tento obviněný o svých věcech žádné dispozice, podá policejní orgán návrh na předání věcí příslušnému zastupitelskému úřadu. O tomto opatření obviněného vyrozumí. 

Hlava VI 
Správa zajištěné věci 

Čl. 49 

Úschova zajištěné věci 

(1) Věci zajištěné (vydané, odňaté nebo zaměněné)72) a věcné důkazy zajištěné při ohledání místa činu se zpravidla uschovají v místnosti k tomu zvlášť určené. O úschově zajištěných věcí se vede evidence v elektronické podobě73). Za věci uložené k úschově odpovídá vedoucí pracovník nebo jím pověřený pracovník, který na žádost policisty, který vede trestní řízení, věc z úschovy vydá. Každé vydání a vzetí věci do úschovy je zaznamenáno v evidenci zajištěných věcí. Uvedenému režimu zpravidla nepodléhají písemnosti, například faktury, soupisky zboží, které jsou přílohou trestního spisu jako listinné důkazy. 

(2) Věc, která má být uschována a kterou nelze pro značnou hmotnost, rozměr nebo zvláštní charakter uložit obvyklým způsobem v místnosti k tomu určené nebo u které je potřeba zajistit správu, policejní orgán předá společně s informací o charakteru této věci ekonomickému pracovišti a o předání sepíše záznam. Za další správu a náklady související se správou věci zodpovídá ekonomické pracoviště. 

(3) Policejní orgán neprodleně vyrozumí ekonomické pracoviště o přechodu správy zajištěné věci na soud, aby mohl být od tohoto data do rozhodnutí soudu veden oddělený účet o nákladech na úschovu zajištěné věci. Podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu, návrhu na potrestání, návrhu na zabrání věci nebo návrhu na zajištění náhradní hodnoty přechází správa zajištěné věci na soud73a)

(4) Pokud policejní orgán předpokládá budoucí zajištění věci zvláštního charakteru, u níž bude potřeba zajistit úschovu a následnou správu, projedná to předem se zástupcem ekonomického pracoviště. Zástupce ekonomického pracoviště následně sdělí policejnímu orgánu, jak s věcí naloží, zda správu zajistí vlastní péčí, či zda bude vyžádána spolupráce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, případně jiného orgánu nebo subjektu73b)

(5) K zajišťované věci je potřeba zajistit také doklady, které se k ní váží. 

Čl. 50 

Nakládání se zajištěnou věci 

(1) Nakládání se zajištěnou věcí a její správu upravují právní předpisy73c). Správa některých typů zajištěných věcí přísluší speciálním orgánům73d)

(2) Bude-li třeba zajištěnou věcí důležitou pro trestní řízení provést důkaz v řízení před soudem, předá se současně s trestním spisem státnímu zástupci. Střelné zbraně nebo střelivo se předají do úschovy službě pro zbraně a bezpečnostní materiál a současně se tato služba vyrozumí o dalším nakládání s nimi, jejich případném zabrání či propadnutí74). Munici, výbušniny nebo výbušné předměty zajistí Pyrotechnická služba74a) k dočasnému uložení na jiné vhodné místo do doby vydání dalšího rozhodnutí v rámci trestního řízení na základě vyžádání policejního orgánu cestou operačního střediska operačního odboru policejního prezidia. 

(3) Pokud dojde k zajištění platné finanční hotovosti a není jí dále třeba k případnému znaleckému zkoumání, předá se ekonomickému pracovišti do úschovy, o čemž se vyhotoví záznam; prvopis záznamu se založí do trestního spisu a stejnopis předá ekonomickému pracovišti. V případě, že nelze zajištěnou měnu uložit na účtu spravovaném ekonomickým pracovištěm, uloží se v určeném trezoru tohoto pracoviště nebo v bezpečnostní schránce u České národní banky. 

(4) Věc, která byla vydána nebo odňata v souvislosti s trestním stíháním cizího státního příslušníka, se vždy, má-li být podána žádost cizímu státu o převzetí trestního stíhání, předá státnímu zastupitelství. To neplatí, jsou-li dány důvody pro vrácení nebo zničení této věci75)

(5) Skladování návykových látek, prekurzorů a látek s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem po jejich zajištění a případném znaleckém zkoumání upravuje interní akt řízení76)

(6) Ustanovení čl. 49 odst. 1 až 3 se užije přiměřeně, jde-li o přestupek, o němž má rozhodnout orgán příslušný k jeho projednání nebo orgán příslušný ke kázeňskému nebo kárnému projednání. Zajištěné věci, vyjma látek podléhajících zvláštnímu režimu skladování 76), se spolu s opatřením nebo s pravomocným usnesením o postoupení věci77) předají orgánu příslušnému k projednání. 

(7) Pokud ekonomické pracoviště nemůže provádět správu zajištěné věci vlastními silami, vydá policejní orgán na jeho žádost formou opatření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo jiný orgán nebo subjekt73b) pověření77a), ve kterém uvede rozsah správy. V pověření může být současně vydán souhlas s tím, aby pověřený správce činil s věcí ve správním nebo jiném řízení všechny úkony, které jinak může činit jeho vlastník77b)

Čl. 51 

Vrácení věci a jiné dispozice s ní 

(1) Není-li známo, komu věc patří, policejní orgán věc popíše s uvedením okolností, za kterých byla zajištěna, a tento popis umístí viditelně na místě veřejně přístupném, zpravidla na úřední desce místně příslušného útvaru policie, soudu, státního zastupitelství nebo orgánu veřejné správy společně s vyzváním, aby se poškozený přihlásil do 6 měsíců od vyhlášení78). Obsah úřední desky zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jde-li o věc cennou nebo jinak významnou, policejní orgán může požádat o zveřejnění popisu ve sdělovacích prostředcích. 

(2) Obviněnému ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody mohou být předány jen ty věci, které smí mít ve věznici u sebe nebo které lze do jeho propuštění bez překážek ve věznici uschovat. Policejní orgán proto předání věci obviněnému zpravidla projedná s příslušným pracovníkem věznice. U ostatních věcí, u kterých není vzhledem k jejich povaze nebo množství úschova možná, zajistí policejní orgán předání věcí osobě, kterou obviněný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody určí. 

(3) Nepřevezme-li ten, kdo je k tomu oprávněn, věc i přes opakovanou výzvu, která musí být řádně zadokumentovaná, rozhodne policejní orgán usnesením o prodeji věci79). Před vydáním usnesení vyrozumí policejní orgán vedoucího odboru specializovaných ekonomických činností policejního prezidia a po nabytí právní moci usnesení mu předá věc k realizaci prodeje80)

(4) Rozhodne-li policejní orgán usnesením o zničení věci80a), nakládá po nabytí právní moci usnesení s touto věcí dále jako s odpadem81). Pokud není schopen sám věc zničit, předá ji ekonomickému pracovišti, které zničení zajistí. Zničení se provede za účasti minimálně dvou osob. Ten, kdo zajišťuje zničení věci, o průběhu sepíše záznam, ve kterém uvede zejména popis věci, způsob zničení a zúčastněné osoby. V případě likvidace návykových látek, prekurzorů a látek s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem postupuje podle interního aktu řízení76). Likvidaci munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, kterou provádí Pyrotechnická služba, upravuje interní akt řízení81a)

Čl. 51a 

Prodej zajištěné věci 

(1) Je-li nebezpečí, že se věc zkazí, policejní orgán rozhodne usnesením o jejím prodeji a vykonatelné usnesení předá ekonomickému pracovišti k zajištění prodeje. Pokud zjistí, že věc nelze prodat a prošla její doba spotřeby, vyhotoví o tom úřední záznam a věc jako bezcennou zničí80a)

(2) V případě, že ekonomické pracoviště při správě věcí zjistí, že jsou u zajištěných věcí splněny zákonné podmínky pro prodej82), informuje o této skutečnosti písemně policejní orgán. 

(3) Policejní orgán před vydáním rozhodnutí o prodeji věci83) vydá, pokud tak již neučinil dříve (čl. 50 odst. 7), pověření k výkonu správy věci73b) Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo jinému orgánu nebo subjektu73b), kterému je věc následně předána ke správě. Věc předává ekonomické pracoviště nebo policejní orgán na základě předávacího protokolu, ve kterém je uveden zejména popis věci a další důležité skutečnosti o stavu věci (např. poškození a stav tachometru u dopravních prostředků). Pokud dojde k dohodě mezi ekonomickým pracovištěm a pověřeným správcem, může být věc spravována pověřeným správcem na původním místě do realizace prodeje. Před rozhodnutím o prodeji věci policejní orgán písemně informuje státního zástupce, že věc má být prodána, s výjimkou případu, kdy má být prodána věc podléhající rychlé zkáze83a). Policejní orgán vydá rozhodnutí o prodeji83), které po nabytí právní moci předá k realizaci orgánu nebo subjektu pověřenému správou. 

Čl. 51b 

Nakládání s propadlým majetkem 

Připadla-li věc do vlastnictví státu84), zajistí policejní orgán předání této věci organizační složce státu, které hospodaření s ní přísluší85). Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, předá věc na základě protokolu této organizační složce státu. Obdobně postupuje i v případech, bylo-li o věci uložené u policejního orgánu vydáno rozhodnutí soudu86). V protokolu o předání věci policejní orgán uvede, na základě jaké právní skutečnosti připadla věc do vlastnictví státu a poskytne originál nabývacího titulu. 

Hlava VII 
Odposlech

Čl. 51 

zrušen

Hlava VIII 
Znalec a tlumočník 

Čl. 52 

Přibrání znalce 

(1) Vypracování znaleckého posudku lze vyžádat od znalce zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků92). Není-li pro obor, jehož se znalecký posudek týká, zapsán žádný znalec nebo od žádného ze zapsaných znalců nelze posudek vyžádat, policejní orgán o tom sepíše úřední záznam, který založí do trestního spisu. Podle trestního řádu pak přibere osobu93), která má potřebné odborné předpoklady pro podání posudku a před podáním posudku složí do rukou policejního orgánu slib94). Údaje o potřebné odborné způsobilosti znalce a složení slibu policejní orgán založí do trestního spisu. 

(2) Při vyžadování zkoumání95) v oboru kriminalistika, odvětví analýza dat a zkoumání nosičů dat, jejichž předmětem zkoumání jsou záznamy na SIM kartách mobilních telefonů, opatří dožadující policejní orgán před vyžádáním znaleckého zkoumání příkaz předsedy senátu nebo v přípravném řízení soudce96), který bude součástí žádosti o znalecké zkoumání v oboru kriminalistika odvětví analýza dat a zkoumání nosičů dat. Pokud se budou v rámci tohoto zkoumání zjišťovat zprostředkované údaje, tedy údaje již doručené volanému účastníku ještě před tím, než mobilní telefon získal do své moci policejní orgán jako věc důležitou pro trestní řízení97), není třeba ke zjištění obsahu těchto údajů vyžadovat příkaz soudce. 

(3) Při vyžadování znaleckého zkoumání se přednostně přibírají znalecká pracoviště policie podle konkrétní příslušnosti stanovené interním aktem řízení28). Pokud žádné znalecké pracoviště policie nedisponuje potřebným znaleckým oborem, odvětvím nebo potřebnou kapacitou a věc nesnese odkladu, je policejní orgán oprávněn přibrat ke znaleckému zkoumání jiného znalce. 

(4) Ve zvláště obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení rozhodne policejní orgán opatřením o přibrání státního orgánu, vědeckého ústavu, vysoké školy nebo instituce specializované na znaleckou činnost k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem97a). Pokud je vyžadováno znalecké zkoumání z oboru elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví nebo strojírenství, přibere se přednostně Kriminalistický ústav. 

(5) Znalecký posudek ve věcech ochrany utajovaných informací a zpravodajské činnosti v oboru působnosti Ministerstva vnitra vyžádá policejní orgán přímo od Ministerstva vnitra. 

(6) Žádost o znalecké zkoumání zpracovává výhradně policista pověřený prověřováním nebo vyšetřováním, který žádost formuluje v přímém vztahu ke stanoveným vyšetřovacím verzím a s ohledem na stanovený rozsah dokazování. 

(7) Ke znaleckému zkoumání jsou zasílány pouze stopy, u nichž se zadavatel důvodně domnívá, že jejich zkoumáním bude získána nová využitelná informace důležitá pro jeho rozhodnutí ve věci, přičemž přihlíží k efektivnosti a ekonomičnosti vyžádaného znaleckého zkoumání v kontextu s trestní věcí, v níž je znalecké zkoumání vyžadováno. 

(8) Pokud policista pověřený prověřováním nebo vyšetřováním zjistí, že znalecké zkoumání již není nutné provádět, je povinen tuto skutečnost neprodleně a prokazatelně sdělit znaleckému pracovišti. 

Čl. 53 

Vyšetření duševního stavu obviněného 

(1) K vyšetření duševního stavu obviněného se přibere vždy znalec z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie, přičemž policejní orgán vždy posuzuje, zda je to třeba k rozhodnutí. Je-li nutno posuzovat osobnost obviněného ve vztahu k vyšetření duševního stavu, přibere se zpravidla též znalec z oboru zdravotnictví odvětví klinická psychologie. 

(2) Je-li třeba k vyšetření duševního stavu pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu, policejní orgán po předchozí konzultaci takového opatření se znalcem navrhne státnímu zástupci, aby příslušný soudce vydal rozhodnutí o umístění obviněného ve zdravotnickém ústavu, a je-li ve vazbě, na zvláštním nemocničním oddělení vazební věznice. Důvody tohoto opatření musí být v návrhu policejního orgánu patřičně rozvedeny. 

(3) Ambulantní vyšetření duševního stavu obviněného, který je ve vazbě, se provede zpravidla ve vazební věznici; nehrozí-li nebezpečí narušení průběhu vyšetřování, lze obviněného předvést na pracoviště znalce. Bylo-li nařízeno vyšetření duševního stavu obviněného jeho pozorováním ve zvláštním nemocničním oddělení vazební věznice, zařídí umístění obviněného v tomto oddělení ředitel vazební věznice, v níž vykonává vazbu. Je-li obviněný na svobodě, zařídí jeho umístění ve zdravotnickém ústavu policejní orgán v součinnosti se znalcem a orgány příslušného zdravotnického pracoviště. 

(4) Bylo-li u obviněného již v dřívější době provedeno vyšetření duševního stavu, opatří policejní orgán materiály o tomto vyšetření a předá je znalci, neučiní-li tak znalec sám. 

(5) Jestliže znalec při vyšetření duševního stavu obviněného shledá podmínky nasvědčující jeho nepříčetnosti a vysloví se o tom, že jeho pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný, podá policejní orgán neprodleně, vedle podnětu na zastavení nebo přerušení trestního stíhání, státnímu zástupci podnět k zahájení řízení o uložení ochranného léčení. 

Čl. 54 

Přibrání tlumočníka 

Jako tlumočníka přibere policejní orgán osobu zapsanou v seznamu znalců a tlumočníků příslušného krajského soudu nebo jinou vhodnou osobu, která má potřebné jazykové znalosti. Byla-li za tlumočníka přibrána osoba, která není zapsána v tomto seznamu, ověří se u ní podle potřeby odborné předpoklady pro provedení tlumočnického úkonu98) a před provedením tlumočnického úkonu musí složit do rukou policejního orgánu slib94); údaje o potřebné odborné způsobilosti tlumočníka a složení slibu policejní orgán založí do trestního spisu. 

Čl. 55 

Vyúčtování znalečného a tlumočného 

Vyúčtování znalečného nebo tlumočného přezkoumá policejní orgán z hlediska sazeb a podmínek stanovených v právním předpise99). Jestliže vyúčtování předložené znalcem (ústavem, institucí) nebo tlumočníkem je v souladu s právními předpisy100), policejní orgán je spolu se žádostí o proplacení zašle ekonomickému pracovišti. Určí-li však odlišnou odměnu nebo náhradu nákladů, než vyúčtoval znalec (ústav, instituce) nebo tlumočník, rozhodne o znalečném nebo tlumočném usnesením101), proti němuž je přípustná stížnost s odkladným účinkem. Stejnopis tohoto usnesení s doložkou o nabytí právní moci je přílohou žádosti o proplacení znalečného (tlumočného). O výši znalečného nebo tlumočného rozhodne policejní orgán bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od vyúčtování znalečného či tlumočného. 

Hlava IX 
Další úkony 

Čl. 56 

Předvolání a předvedení 

(1) Předvolání se provádí zpravidla písemně. Podle okolností případu může být provedeno též telefonicky, osobně nebo jinou vhodnou formou. V předvolání se uvede označení věci, místa a času výslechu (dne a hodiny), jeho předmět, případné následky nevyhovění, v jakém procesním postavení je osoba předvolávána a zda a jaké písemnosti nebo jiné věci má předvolaný s sebou přinést. Z předvolání musí být výslovně a jednoznačně zřejmé, že právě předvolávaná osoba se má konkrétně a osobně dostavit. Písemné předvolání lze považovat za řádné, pokud má stanovený obsah a bylo předepsaným způsobem doručeno. 

(2) Při předvedení svědka nebo obviněného, kteří se bez dostatečné omluvy nedostavili na řádné předvolání, jakož i předvedení obviněného i bez předchozího předvolání102), musí policejní orgán dodržet podmínky stanovené pro eskortu osob103). Nemůže-li eskortu provést nebo zajistit sám, požádá o předvedení jiný policejní orgán, z jehož územního obvodu má být osoba předvedena. O předvedení příslušníka ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru v činné službě požádá jeho nadřízeného. 

(3) Způsob a důvody předvedení uvede policejní orgán v protokolu o výslechu, nebo o tom učiní záznam, ve kterém se dále uvede doba předvedení. Bylo-li předvedení provedeno na základě žádosti jiným policejním orgánem, policejní orgán osobu převezme s úředním záznamem o předvedení, který přiloží k protokolu o výslechu. 

Čl. 57 

Některé zvláštní okolnosti provádění výslechu 

(1) Je-li výslech zachycen jen na zvukový a obrazový záznam na digitálním záznamovém zařízení, vyhotoví se bezprostředně po úkonu doslovný přepis záznamu na protokol o výslechu. Záznam se uchovává do doby provedení skartačního řízení104) trestního spisu. 

(2) Výslech a ochranu utajovaného svědka a částečnou ochranu svědka utajením jeho bydliště upravuje interní akt řízení105)

Čl. 58 

Vyúčtování svědečného 

(1) Výši svědečného106), které tvoří náhrada nutných výdajů a prokázaný ušlý výdělek, určí policejní orgán usnesením a potřebné doklady zašle k proplacení ekonomickému pracovišti, popřípadě výplatu svědečného provede pracovník, který obhospodařuje stálou zálohu, pokud tomu nebrání právní předpis107). Svědečné se zpravidla určí na základě údajů podle předvolání k výslechu svědka108). U svědka, který není v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru, je však výdělečně činný, ušlou odměnu za práci tvoří částka vypočtená ze základu daně z příjmu fyzických osob109) dělená počtem pracovních hodin110) přepočteným na celé zdaňovací období. Pro výčet náhrady ušlého výdělku se použije částka základu daně z příjmu fyzických osob podle posledního platebního výměru orgánu vykonávajícího správu daně, jenž předcházel dni, kdy je návrh na náhradu uplatňován, nejvýše však 486 000 Kč110a). Pokud nelze výši ztráty na výdělku tímto způsobem prokázat, přísluší svědkovi náhrada za ztrátu na výdělku za hodinu v částce odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě, nejvýše však osminásobek této částky za 1 den. Nutné výdaje zahrnují jízdné, stravné a nocležné. Potřebuje-li svědek s tělesnou chorobou nebo vadou průvodce nebo v jiných závažných případech, tvoří nutné výdaje průvodce a jeho ušlý výdělek součást svědečného předvolaného svědka. Svědečné u úkonu provedeného na základě dožádání určí dožádaný policejní orgán110b)

(2) Podle odstavce 1 postupuje policejní orgán i u osoby, která se na jeho výzvu dostavila k podání vysvětlení111)

(3) Postup při proplácení svědečného utajenému svědkovi upravuje interní akt řízení105)

Čl. 59 

Vyžadování kontrolních akcí od státních orgánů 

Je-li pro účely trestního řízení nutná kontrolní akce (revize, prověrka apod.), vyžádá policejní orgán její provedení od územně a věcně příslušného kontrolního nebo revizního orgánu. O provedení kontrolní akce ústředními orgány požádá policejní orgán prostřednictvím policejního prezidia. 

Čl. 60 

Pořádková pokuta 

(1) Usnesení o uložení pořádkové pokuty se oznámí osobě, které byla pokuta uložena, doručením opisu usnesení nebo vyhlášením. Proti usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Zaplatí-li potrestaná osoba pokutu hotově, policejní orgán částku převezme, její převzetí vyznačí a podpisem potvrdí na všech vyhotoveních usnesení a potrestané osobě jedno vyhotovení předá. Opis usnesení zašle ekonomickému pracovišti spolu s peněžní částkou. 

(2) Nezaplatí-li potrestaná osoba pokutu a usnesení o uložení pokuty se stane vykonatelným112), zašle jí policejní orgán složenku s výzvou, aby zaplatila pokutu do 15 dnů s upozorněním, že jinak bude pokuta vymáhána. Jakmile policejní orgán obdrží doručenku potvrzující doručení výzvy potrestané osobě nebo uplyne desetidenní lhůta od uložení výzvy, zašle stejnopis usnesení o uložení pokuty se stejnopisem výzvy k zaplacení ekonomickému pracovišti a požádá jej o vymáhání pokuty soudní cestou, nebude-li zaplacena ve stanovené době. 

(3) Obhájce nelze postihnout, jestliže se bez omluvy nedostaví k procesnímu úkonu, byť byl o jeho konání včas vyrozuměn. Pokud má policejní orgán za to, že obhájce v souvislosti s obhajobou obviněného nebo zastupováním poškozeného porušil své povinnosti 113), oznámí to České advokátní komoře. To platí i při poskytování právní pomoci advokátem114)

Čl. 61 

Objasnění osobních poměrů 

(1) Za účelem objasnění osobních poměrů obviněného a v případě zkráceného přípravného řízení115)osobních poměrů podezřelého vyžádá policejní orgán 

a) zprávu o chování v místě bydliště od příslušného orgánu veřejné správy (obecního, městského, obvodního nebo místního úřadu), popřípadě od útvaru policie, 

b) pracovní hodnocení od zaměstnavatele (školy, učiliště); není-li v pracovním poměru, vyžádá policejní orgán hodnocení od dřívějšího zaměstnavatele jen tehdy, je-li to zejména s ohledem na dobu skončení pracovního poměru pro posouzení osobních poměrů ještě účelné, 

c) služební hodnocení a opis záznamu o oceněních za příkladný výkon služby a kárných opatřeních od příslušného služebního orgánu, jde-li o státního zaměstnance115a)

d) zprávu orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o mladistvého, 

e) charakteristiku od příslušného útvaru Vězeňské služby České republiky, je-li ve výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence nebo byl-li v posledních 6 měsících z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence propuštěn; v případě, že se obviněný nebo podezřelý nachází ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu zabezpečovací detence je charakteristika vyžadována současně s odesláním usnesení o zahájení trestního stíhání nebo opisu záznamu o sdělení podezření osobě nacházející se ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu zabezpečovací detence, 

f) opis z evidence Rejstříku trestů prostřednictvím a podle podmínek aplikace Elektronická komunikace s Rejstříkem trestů115b)

(2) Podle okolností trestní věci a je-li to nezbytné pro dané trestní řízení, policejní orgán vyžaduje dokumenty uvedené v odstavci 1 i za účelem objasnění osobních poměrů dalších osob (např. poškozených, svědků). 

(3) Na osoby v postavení uvedeném v odstavci 1 a 2 provede policejní orgán, podle okolností trestní věci a je-li to nezbytné pro dané trestní řízení, potřebné lustrace (ke kriminální minulosti provede lustraci vždy) v evidencích policie a výsledek lustrace založí do pomocných písemností (čl. 79b odst. 1 písm. c)). 

(4) U osob v postavení uvedeném v odstavci 1, u kterých může být uložen peněžitý trest, provede policejní orgán podle okolností trestní věci dostatečné šetření k majetkovým poměrům (např. lustrace v evidenci vozidel, nemovitostí, exekucí, na zjištění majetkových poměrů se více zaměří při výslechu obviněného) tak, aby bylo možné zajistit budoucí uložení peněžitého trestu. 

(5) Pokud je trestní spis předkládán státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby, nesmí být písemnosti vyžádané za účelem zjištění osobních poměrů uvedené v odstavcích 1 a 4 starší 6 měsíců. 

Čl. 62 

Postup při odepření výpovědi svědka s odvoláním se na osobu blízkou 

V případě, že svědek využije svého práva odepřít výpověď115c) s odvoláním na osobu blízkou115d), je policejní orgán povinen vždy individuálně posuzovat, zda se o tento vztah mezi osobami skutečně jedná, přičemž povinnost svědka je existenci takového vztahu řádně vysvětlit a přesvědčivě odůvodnit. Policejní orgán výše uvedené řádně zadokumentuje. 

Čl. 62a 

Provádění domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor po zahájení trestního stíhání 

(1) Pokud obhájce obviněného prohlásí, že se chce domovní prohlídky či prohlídky jiných prostor zúčastnit, ale mohlo by dojít vzhledem k době čekání na něj k ohrožení dalších úkonů trestního řízení zejména s ohledem na stanovené lhůty 115e), nebo by vzhledem k době čekání na něj bylo nad únosnou míru zasahováno do práv třetích osob (např. osoby, které v daném místě bydlí, mají k němu užívací či jiné právo, nebo např. právnické osoby, které nejsou trestně stíhány, ale v místě prohlídky vykonávají svoji podnikatelskou činnost, do které je prohlídkou výrazně zasahováno), je možné prohlídku provést i bez jeho přítomnosti, vždy se však musí jednat o výjimečnou, odůvodnitelnou situaci a úkon. 

(2) V protokolu o provedení prohlídky je policejní orgán povinen náležitě popsat důvody, kvůli kterým byla prohlídka bez přítomnosti obhájce provedena, a přesně vymezit, v čem výjimečnost situace a úkonu spočívala. 

(3) Únosnost míry zásahu do práv třetích osob a doby čekání na obhájce vzhledem k zásahu do práv třetích osob je potřeba posuzovat vždy s ohledem na všechny okolnosti daného případu (např. typ nemovitosti, jakými právy k nemovitosti osoba disponuje, zvláštní vlastnosti a potřeby dotčených osob). Obecná pravidla stanovit nelze. 

Čl. 62b 

Přepis výslechu pořízeného ve speciální výslechové místnosti 

Použití zvláštních prostředků115f) při provádění výslechu ve speciální výslechové místnosti nenahrazuje protokol. Policejní orgán má povinnost protokol vyhotovit vždy, a to jako součást záruk dodržení základních zásad trestního řízení115g)

Hlava X 
Specifika některých úkonů v souvislosti se skončením vyšetřování 

Čl. 63 

Prostudování trestního spisu 

(1) Je-li obviněným mladistvý, policejní orgán umožní prostudovat trestní spis též jeho zákonnému zástupci a zástupci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Nežijí-li rodiče mladistvého ve společné domácnosti nebo jsou-li rozvedeni, musí být na možnost prostudovat trestní spis upozorněn každý z nich. Úkon policejní orgán organizuje tak, aby obviněný, jeho obhájce a ostatní oprávněné osoby mohli trestní spis prostudovat v přiměřené době a zpravidla současně. 

(2) Pokud je obviněný o termínu, kdy si může prostudovat trestní spis a navrhnout doplnění vyšetřování, vyrozumíván písemně, činí se tak přednostně prostřednictvím datové schránky115h) písemností doručovanou do vlastních rukou poštou nebo jinak na adresu, kterou obviněný uvedl v protokolu o výslechu pro účely doručování116). Pokud si obviněný takovou písemnost nevyzvedne, počítá se třídenní lhůta pro vyrozumění od desátého dne od uložení zásilky117)

(3) Policejní orgán obviněnému předloží trestní spis k prostudování a poučí jej o právu navrhnout doplnění dokazování. Ukazují-li výsledky vyšetřování, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, je jiným trestným činem, než jak byl v zahájení trestního stíhání právně posouzen, nebo že obviněný bude posuzován ve smyslu § 59 odst. 1 trestního zákoníku, policejní orgán jej na tyto okolnosti upozorní ještě před tím, než začne studovat trestní spis, pokud tak neučinil již v průběhu vyšetřování, a poznamená to na záznamu o prostudování trestního spisu. 

(4) Obviněnému policejní orgán předloží zpravidla trestní spis (čl. 79b odst. 1 písm. a)) s řádně očíslovanými listy a všechny přílohové materiály, které jsou s trestním spisem předávány státnímu zástupci (např. soudní spisy týkající se předchozích odsouzení). Je-li v trestní věci současně stíháno více osob, upozorní obviněného a obhájce na tu část trestního spisu, která se týká tohoto obviněného. 

(5) Osobám oprávněným seznamovat se s výsledky vyšetřování policejní orgán umožní prostudovat celý trestní spis včetně příloh. Je-li přílohou též audiovizuální záznam o procesním úkonu, musí být na žádost oprávněných osob provedena jeho projekce. Prostudování trestního spisu lze pokládat za skončené až poté, kdy každá z oprávněných osob prohlásí, že doba, po kterou jim bylo umožněno studovat trestní spis, je dostatečná. Pokud by však obviněný nebo jiný účastník trestního řízení, zjevně v úmyslu mařit vyšetřování anebo oddalovat jeho ukončení, bezdůvodně zdržoval své seznámení s trestním spisem, policejní orgán mu stanoví přiměřenou dobu, po kterou mu bude trestní spis ponechán k prostudování; tuto skutečnost zaznamená na záznam o prostudování trestního spisu včetně vyjádření dotčených osob. 

(6) Požádají-li osoby118) o pořízení kopie trestního spisu nebo jeho části, policejní orgán žádosti vyhoví. Zapůjčit trestní spis za účelem vyhotovení kopie však nelze. Nemůže-li policejní orgán žádosti o pořízení kopie trestního spisu nebo jeho části vyhovět ihned, sdělí to žadateli a dohodne s ním termín předání. Náklady na pořízení kopie uhradí osoba, která ji požaduje, podle platného ceníku, který je jí na žádost poskytnut k nahlédnutí. O převzetí peněžní částky policejní orgán vydá potvrzení a peníze předá příslušnému ekonomickému pracovišti. 

Čl. 64 

Opakované prostudování trestního spisu 

Bylo-li vyšetřování doplněno, vyrozumí policejní orgán obviněného, obhájce a další osoby, které jsou oprávněny prostudovat trestní spis, podle stejných zásad jako při skončení vyšetřování. K novému prostudování trestního spisu jsou přizvány všechny osoby, které byly přizvány k tomuto úkonu po skončení vyšetřování. 

Hlava XI 
Některá specifika vyřízení věci v přípravném řízení 

Čl. 65 

(1) Nepodaří-li se prokázat, že skutek spáchala osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání a státní zástupce trestní stíhání obviněného zastaví119), policejní orgán trestní věc odloží, pokud nebudou zjištěny okolnosti opravňující zahájit trestní stíhání120)

(2) Navrhne-li policejní orgán zastavení trestního stíhání proto, že obviněný v době spáchání trestného činu nebyl pro nepříčetnost trestně odpovědný121) a jeho pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný, dá státnímu zástupci podnět k podání návrhu na uložení ochranného léčení. Pokud jde o umístění obviněného do léčebny, řídí se pokyny státního zástupce. 

Čl. 66 

Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání 

(1) Přichází-li v úvahu podmíněné zastavení trestního stíhání122), policejní orgán opatří a provede neodkladné a neopakovatelné úkony a všechny další úkony nezbytné k tomu, aby nemohlo dojít ke zmaření účelu trestního řízení, pokud bude rozhodnuto, že se v trestním stíhání pokračuje123). Vždy je vyslechnut obviněný a výslovně zápisem do protokolu dotázán, zda souhlasí s tím, aby trestní stíhání bylo ještě v přípravném řízení podmíněně zastaveno. Současně je zaprotokolováno i jeho poučení o podmínkách pro podmíněné zastavení trestního stíhání. Policejní orgán rovněž opatří důkazy o výši škody, doklad o úhradě škody obviněným nebo o tom, že uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu úhrady škody. Poté policejní orgán trestní spis předloží státnímu zástupci s návrhem na podmíněné zastavení trestního stíhání. 

(2) Policejní orgán navrhne v odůvodněných případech státnímu zástupci schválení narovnání, a to zejména tehdy, bylo-li v takové věci využito součinnosti s Probační a mediační službou a došlo k mediaci124). O schválení narovnání lze rozhodnout jen se souhlasem obviněného a poškozeného za splnění podmínek uvedených v právním předpise125); policejní orgán v takovém případě postupuje na základě pokynů státního zástupce. 

(3) Policejní orgán vyrozumí o věcech vhodných k mediaci příslušné středisko Probační a mediační služby126)

Čl. 67 

Návrh na přerušení trestního stíhání 

(1) Jsou-li důvody pro přerušení trestního stíhání127) a bylo-li učiněno vše k úspěšnému provedení trestního stíhání, policejní orgán podá státnímu zástupci písemný návrh na přerušení trestního stíhání. Bylo-li trestní stíhání přerušeno128) a jsou-li důvody pro vzetí do vazby obviněného, který se vyhýbá trestnímu stíhání tím, že se skrývá a je neznámého pobytu, policejní orgán podá státnímu zástupci návrh na vydání příkazu k zatčení. 

(2) Navrhne-li policejní orgán přerušení trestního stíhání proto, že obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání trestného činu, není schopen chápat smysl trestního stíhání129) a jeho pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný, dá státnímu zástupci podnět k podání návrhu na uložení ochranného léčení. 

(3) Vedoucí pracovník přijme taková opatření, aby nejméně jednou ročně bylo ověřeno, zda trvají důvody pro postup podle odstavce 1. 

ČÁST ŠESTÁ 

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V ŘÍZENÍ 

Hlava I 
Trestní řízení proti právnickým osobám 

Čl. 68 

(1) Trestní odpovědnost právnických osob a způsob řízení proti nim jsou upraveny právním předpisem130) v těch částech, které nejsou tímto zákonem upraveny odlišně, použije se v řízení proti právnické osobě trestní řád, pokud to není z povahy věci vyloučeno. 

(2) Policejní orgán je povinen v případě rozhodování o výsledku prověřování podezření ze spáchání trestného činu vždy posuzovat, zda byly provedeny všechny úkony nezbytné pro posouzení možné odpovědnosti právnické osoby a u podezření vyjmenovaných trestných činů131) to případně zohlednit v odůvodnění. 

Hlava II 
Řízení ve věcech mládeže 

Čl. 69 

Obecná ustanovení 

(1) Podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže upravuje právní předpis132)

(2) Je-li řízení vedeno proti mladistvému, který se v době spáchání provinění nebo v době, kdy se proti němu řízení vede, nalézá ve výchovném zařízení, ve kterém vykonává ústavní nebo ochrannou výchovu133), jde-li o pobyt v takovém výchovném zařízení, který není dočasný a svou povahou se bezprostředně blíží stálému bydlišti, je místně příslušný policejní orgán, v jehož územním obvodu se nachází toto výchovné zařízení i za předpokladu, že mladistvý je přihlášen k trvalému pobytu na jiném místě. Uvedený způsob určení příslušnosti se vztahuje i na případy, kdy mladistvý z takového výchovného zařízení uprchl. 

(3) Dojde-li v průběhu přípravného řízení ke změně stálého bydliště mladistvého nebo místa, v jehož územním obvodu se zdržuje nebo pracuje, nebo byl-li pobyt mladistvého ve výchovném zařízení řádně ukončen, příslušnost policejního orgánu lze změnit pouze výjimečně po projednání se státním zástupcem. 

(4) Policisté policejních orgánů působící v trestních věcech mládeže musí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží134)

Čl. 70 

Společné řízení 

(1) Koná-li se společné řízení ohledně všech provinění mladistvého a proti všem mladistvým, jejichž provinění spolu souvisejí, a je-li dána místní příslušnost několika policejních orgánů, koná řízení policejní orgán, který je místně příslušným v řízení proti pachateli nebo ohledně nejzávažnějšího provinění. Není-li rozdíl v závažnosti provinění, koná řízení místně příslušný policejní orgán, který je příslušný ve věci nejvíce dílčích útoků proti zákonem chráněnému zájmu; není-li rozdílu v četnosti útoků, koná řízení policejní orgán, který jako první zahájil úkony přípravného řízení2)

(2) Koná-li se výjimečně společné řízení proti mladistvému a dospělému, koná řízení policejní orgán, který je příslušný ve věci proti mladistvému. Jde-li o věc, v níž je dána příslušnost policejního orgánu krajského ředitelství135) nebo policejního orgánu útvaru s celostátní působností (čl. 6) a důvod pro tuto věcnou příslušnost se odvozuje z jednání, jehož se měl dopustit dospělý, koná řízení policejní orgán krajského ředitelství nebo útvaru s celostátní působností. 

Čl. 71 

Dítě mladší 15 let 

(1) Zjistí-li policejní orgán, že se dítě mladší 15 let dopustilo činu jinak trestného, informuje o tom bez odkladu státního zástupce, po prošetření věci136) postupuje podle právního předpisu137) a poté předá věc spolu s důkazním materiálem a podnětem k podání návrhu na zahájení řízení před soudem pro mládež státnímu zástupci. 

(2) Nehrozí-li zmaření účelu řízení, policejní orgán sdělí rodičům nebo jinému zákonnému zástupci podstatu jednání dítěte mladšího 15 let, které je předmětem prověřování. 

(3) O spáchání činu dítětem mladším 15 let, který by jinak byl trestným činem, policejní orgán bezodkladně informuje též orgán sociálně-právní ochrany dětí, zpravidla elektronicky prostřednictvím informačního systému datových schránek138)

(4) V případě dětí mladších 15 let, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana, policejní orgán podává orgánu sociálně-právní ochrany dětí podněty k přijetí vhodných opatření (výchovných a ochranných), které sledují zájem a bezpečnost dítěte. 

Hlava III 
Zvlášť zranitelná oběť 

Čl. 71a 

Zvlášť zranitelná oběť a zásady provádění úkonů se zvlášť zranitelnou obětí 

(1) Zvlášť zranitelnou obětí je osoba definovaná právním předpisem138a)

(2) Při prvním kontaktu se zvlášť zranitelnou obětí je třeba informace stanovené právním předpisem138b) poskytnout vhodným způsobem. Zejména je třeba přizpůsobit formu a rozsah jednotlivých sdělení s ohledem na aktuální stav a konkrétní potřeby zvlášť zranitelné oběti a dbát na to, aby zvlášť zranitelná oběť takto sdělovaným informacím porozuměla. 

(3) Úkon se zvlášť zranitelnou obětí se provádí zpravidla ve speciální výslechové místnosti obdobně jako v interním aktu řízení138c). Při výslechu zvlášť zranitelné oběti, při kterém by oživování v paměti vzhledem k okolnostem, které ji činí zvlášť zranitelnou, mohlo zvýšit riziko druhotné újmy138d), postupuje policejní orgán podle právního předpisu138e)

(4) Je-li v době provádění úkonu zvlášť zranitelná oběť zastoupena zákonným zástupcem nebo opatrovníkem138f), je policejní orgán povinen tyto poučit o všech právech zvlášť zranitelné oběti. 

Čl. 71b 

Demonstrační pomůcky 

(1) V rámci objasňování protiprávních činů spáchaných na zvlášť zranitelné oběti je možné využít demonstrační pomůcky – např. loutky JÁJA a PÁJA (dále jen „loutky“). Loutky mohou být rovněž využity při podání vysvětlení ve všech fázích postupu policistů při plnění úkolů v trestním řízení. 

(2) Loutky je možné využít zejména v případech, kdy výpověď podává osoba, která není schopna popsat skutkový děj 

a) pro nízký věk138g)

b) pro vysoký věk, 

c) pro mentální postižení, 

d) při objasňování trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 

e) při obtížích popsání takového skutkového děje, kdy nejasné slovní označení, ostych či neznalost brání podat jasné vysvětlení, nebo 

f) jde o osobu jinak zdravotně postiženou či indisponovanou. 

Hlava IV 
Výslech osob požívajících diplomatických imunit a výsad 

Čl. 72 

(1) Dopustí-li se trestného činu osoba požívající výsad a imunit podle právního předpisu nebo podle mezinárodního práva139), policejní orgán provede neodkladné úkony potřebné k objasnění činu a neprodleně splní hlásnou povinnost. Dbá však na zachování osobních výsad pachatele, u něhož nelze provést výslech ani osobní nebo domovní prohlídku. 

(2) Osoba požívající diplomatických imunit a výsad je však povinna věrohodným způsobem prokázat svou totožnost. Nemůže-li tak učinit, musí strpět všechny nezbytné úkony směřující ke zjištění její totožnosti a ověření její výsady a imunity. Vysloví-li však tato osoba přání vypovídat, sepíše s ní policejní orgán záznam nebo od ní převezme její písemné vyjádření. Záznam nesmí být sepisován formou výslechu obviněného. Do záznamu nebo na písemné vyjádření se poznamená, že se tak děje na výslovné přání vyslýchaného. Jinak požádá policejní orgán o výslech nebo případné písemné vyjádření osoby policejní prezidium. 

(3) Diplomatický personál požívající diplomatických imunit a výsad139a) nesmí být žádným způsobem zadržen nebo vzat do vazby. Služební personál osob požívajících diplomatických výsad a imunit požívá omezenou imunitu, pouze pokud jde o činnost vykonávanou v rámci jejich povinností. 

(4) Konzulární úředníci139b) nesmějí být zatčeni nebo vzati do vazby, kromě případů zvlášť závažného zločinu a na základě rozhodnutí příslušného soudního orgánu. Honorární konzulární úředník může být zatčen nebo vzat do vazby, ale jen způsobem, který by co nejméně narušil výkon konzulárních funkcí. Konzulární zaměstnanec nebo člen služebního personálu může pouze odmítnout podat svědectví u věcí spojených s výkonem svých funkcí. 

(5) Podrobnější postavení osob požívajících výsad a imunit podle právního předpisu nebo podle mezinárodního práva je uvedeno ve stanovisku139c)

Hlava V 
Výslech osob požívajících diplomatických imunit a výsad 

Čl. 73 

(1) Je-li třeba osobu požívající diplomatických imunit a výsad vyslechnout jako svědka, může tak policejní orgán učinit jen s jejím souhlasem, o čemž učiní záznam do protokolu o výslechu. Místo svědeckého výslechu může policejní orgán přijmout též písemné vyjádření takové osoby. V ostatních případech požádá písemně policejní prezidium o zprostředkování případně provedení svědeckého výslechu. V dožádání uvede podstatné okolnosti případu, jakož i skutečnosti, k nimž má být svědek vyslechnut. 

(2) Osobě požívající diplomatických imunit a výsad nelze hrozit pořádkovou pokutou nebo trestními sankcemi za nepravdivou svědeckou výpověď. 

(3) Je-li osoba požívající diplomatických imunit a výsad poškozeným, je povinností policejního orgánu poučit ji o právech, jež má jako poškozený140). Současně ji policejní orgán požádá, zda se chce vyjádřit o druhu a výši škody, jež jí byla trestným činem způsobena, nebo předložit lékařské vysvědčení o utrpěné škodě na zdraví. Výpověď zaznamená do protokolu o výslechu svědka nebo přijme písemné vyjádření. Odmítne-li poškozený vyjádřit se k utrpěné újmě a její výši, nesmí policejní orgán takové vyjádření vyžadovat. Došlo-li k lékařskému ošetření nebo léčení ve zdravotnickém zařízení, vyžádá si policejní orgán vyjádření lékaře nebo zdravotnického zařízení o povaze a závažnosti zranění, pokud k tomu dá osoba požívající diplomatických imunit a výsad souhlas. 

(4) Má-li policejní orgán pochybnosti, zda a do jaké míry požívá osoba diplomatických imunit a výsad, podá příslušnému státnímu zástupci podnět k návrhu Nejvyššímu soudu, aby ve věci rozhodl141). Až do rozhodnutí Nejvyššího soudu postupuje tak, jako by se jednalo o osobu požívající diplomatických imunit a výsad. 

(5) Písemnosti určené osobám požívajícím diplomatických imunit a výsad se předloží prostřednictvím policejního prezidia nebo příslušného státního zástupce Ministerstvu spravedlnosti, které zařídí jejich doručení59). Pokud osoba požívající diplomatických imunit a výsad požádá policejní orgán o vydání např. kopie výslechu, bude jí vydán na místě. Policejní orgán sepíše o vydání kopie záznam, ve kterém uvede, že osoba požívající diplomatických imunit a výsad o kopii požádala sama a převzala ji dobrovolně. 

(6) Podle odstavců 1 až 5 postupuje policejní orgán obdobně, má-li osoba požívající diplomatických imunit a výsad podat vysvětlení114)

Hlava VI 
Právní styk s cizinou 

Čl. 74 

Doručování rozhodnutí, opatření a písemností orgánů přípravného řízení oprávněným osobám v zahraničí a dožádání o provedení procesních úkonů v cizině se zpravidla uskutečňuje cestou právní pomoci prostřednictvím příslušného státního zástupce, který vykonává v trestní věci dozor. Postup upravuje interní akt řízení143)

ČÁST SEDMÁ 

ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ 

Čl. 75 

Příslušnost ke zkrácenému přípravnému řízení 

(1) Zkrácené přípravné řízení o trestných činech144) konají v rozsahu své příslušnosti policejní orgány uvedené v čl. 4, 5, 8 a 9. 

(2) Zkrácené přípravné řízení konají policejní orgány především u typové kategorie trestných činů, kterou lze charakterizovat jednoduchostí skutkového děje, použitím standardních důkazních prostředků s nízkým stupněm formalizace, a lze-li důvodně předpokládat, že bude dodržena lhůta145)

(3) Místně příslušný policejní orgán, kterému byl trestný čin podle odstavce 1 oznámen, nebo jím byl zjištěn či objasněn, může věc předat jinému policejnímu orgánu jen po jeho předchozím souhlasu nebo na základě rozhodnutí nejbližšího společně nadřízeného vedoucího pracovníka a po projednání se státním zástupcem. Jednání se vede zpravidla telefonicky a o jeho výsledku se učiní záznam v trestním spise; spisové materiály ani stanoviska podle čl. 12 odst. 2 se v těchto případech nepředkládají. Tím nejsou dotčena oprávnění státního zástupce rozhodnout o příslušnosti policejního orgánu v případech stanovených právním předpisem146)

Čl. 76 

Postup při zkráceném přípravném řízení 

(1) Policejní orgány jsou povinny konat zkrácené přípravné řízení vždy, kdy jsou splněny zákonné podmínky144); přitom postupují podle právního předpisu4), pokud není stanoveno jinak115). Úkony k zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení147) mohou provést pouze jako neodkladné nebo neopakovatelné. 

(2) Policejní orgány jsou při konání zkráceného přípravného řízení a vyhotovování s ním souvisejících dožádání povinny činit potřebné úkony a opatření bezodkladně. Je-li ke zkrácenému přípravnému řízení třeba znaleckého posudku nebo odborného vyjádření, vyžádá jej policejní orgán po předchozí dohodě se znalcem, znaleckým pracovištěm nebo osobou podávající odborné vyjádření. 

(3) Vedoucí pracovníci jsou povinni dbát na to, aby za uvedených podmínek148) bylo institutu zkráceného přípravného řízení využíváno v maximální míře, za podmínek stanovených v čl. 75 odst. 2. 

(4) Do záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejní orgán uvede, že bude konáno zkrácené přípravné řízení, a odešle jej státnímu zástupci zpravidla zároveň s protokolem o výslechu podezřelého obsahujícím i sdělení podezření a jeho poučení149). Pokud by byl státnímu zástupci doručen jen záznam o zahájení úkonů trestního řízení a teprve dodatečně by policejní orgán rozhodl o tom, že ve věci bude konáno zkrácené přípravné řízení, policejní orgán tuto skutečnost státnímu zástupci neprodleně vhodným způsobem sdělí (např. telefonicky). 

(5) V případě, že v rámci zkráceného přípravného řízení bylo sděleno podezření státnímu zaměstnanci115a), policejní orgán při jeho ukončení v závěrečné zprávě tuto skutečnost uvede tak, aby mohla být ze strany státního zastupitelství plněna zákonná povinnost vůči služebnímu orgánu115a)

Čl. 77 

Lhůty k provedení zkráceného přípravného řízení 

(1) Zkrácené přípravné řízení skončí policejní orgán tak, aby státní zástupce mohl nejpozději do 2 týdnů ode dne, kdy policejní orgán provedl úkon, kterým sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován, doručit soudu návrh na potrestání. 

(2) Lhůtu uvedenou v odstavci 1 může státní zástupce prodloužit nejvýše o 10 dnů. Policejní orgán předloží státnímu zástupci odůvodněnou písemnou žádost o prodloužení lhůty, popřípadě o jiný pokyn150), spolu se spisovým materiálem, nejpozději 3 pracovní dny před skončením dvoutýdenní lhůty, není-li se státním zástupcem dohodnuto jinak. 

(3) Dojde-li k zadržení podezřelé osoby40), která nebude ze zadržení propuštěna, předá ji policejní orgán spolu se zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení státnímu zástupci v takové lhůtě, aby ji mohl nejpozději do 48 hodin od zadržení předat soudu. 

Čl. 78 

Skončení zkráceného přípravného řízení 

(1) Ve zkráceném přípravném řízení se neprovádí prostudování trestního spisu, což nebrání tomu, aby podezřelý a jeho obhájce nahlédli do trestního spisu. 

(2) Nerozhodne-li policejní orgán po skončeném zkráceném přípravném řízení o odložení věci151), sepíše stručnou zprávu o jeho výsledku, která obsahuje 

a) osobní údaje podezřelého, případně též údaje o zadržení, 

b) popis skutku, 

c) právní kvalifikaci skutku, 

d) seznam důkazů nebo jejich nositelů. 

ČÁST OSMÁ 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍ A O OSOBÁCH NA NĚM ZÚČASTNĚNÝCH 

Čl. 79 

(1) Při poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných policejní orgán postupuje podle právního předpisu152)

(2) Zásady poskytování informací veřejnosti policií prostřednictvím sdělovacích prostředků stanoví interní akt řízení153)

ČÁST DEVÁTÁ 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

Čl. 79a 

(1) Mimořádné opatření je oprávněn vyhlásit 

a) ředitel krajského ředitelství v rámci své působnosti, 

b) ředitel úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, pokud po linii trestné činnosti, o niž se v dané věci jedná, metodicky vede útvary či organizační články policie, na základě vlastního rozhodnutí nebo požadavku útvarů či organizačních článků policie nebo zahraničního orgánu, 

c) ředitel útvaru služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností, pokud po linii trestné činnosti, o niž se v dané věci jedná, metodicky vede útvary či organizační články policie, na základě vlastního rozhodnutí nebo požadavku útvarů či organizačních článků policie nebo zahraničního orgánu, 

d) vedoucí pracovního týmu21) zřízeného policejním prezidentem nebo náměstkem policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování v rámci účelu, pro který byl pracovní tým zřízen, 

e) policejní prezident, má-li být využit stálý automatizovaný prostředek pro sběr, zpracování a exportování údajů AMOS153a)

(2) Mimořádné opatření vyhlášené podle odstavce 1 písm. b) až d) je závazné pro všechny útvary a organizační články policie, kterých se týká. 

(3) O vyhlášení mimořádného opatření podle 

a) odstavce 1 písm. a) se neprodleně vyrozumí integrované operační středisko, které na jeho vyhlášení upozorní dotčené organizační články krajského ředitelství policie či útvary zřízené v jeho rámci, 

b) odstavce 1 písm. b) až e) se neprodleně vyrozumí operační středisko operačního odboru policejního prezidia, které prostřednictvím integrovaných operačních středisek či operačních středisek útvarů s celostátní působností na jeho vyhlášení upozorní dotčené útvary a organizační články policie. 

(4) Mimořádné opatření se vyhlašuje písemně a písemnost, jíž, obsahuje zejména 

a) jméno, příjmení a telefonní číslo kontaktního pracovníka útvaru či organizačního článku policie, který mimořádné opatření vyhlásil, 

b) účel mimořádného opatření, 

c) úkoly, které jsou ukládány útvarům a organizačním článkům policie dotčeným mimořádným opatřením, 

d) den, od kterého má být podle mimořádného opatření postupováno, nemá-li být postupováno ode dne jeho vyhlášení, a den, kdy má být postup podle mimořádného opatření ukončen, je-li znám, 

e) stanovení režimu zpracování osobních údajů153b), jsou-li v rámci mimořádného opatření zpracovány; při zpracování údajů prostřednictvím stálého automatizovaného prostředku pro sběr, zpracování a exportování údajů AMOS se uvedou údaje stanovené interním aktem řízení153c)

(5) Při změně a odvolání mimořádného opatření se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 4. 

(6) Ten, kdo mimořádné opatření vyhlásil, zajistí průběžné ověřování, zda důvody pro vyhlášení mimořádného opatření trvají, a v případě, že pominuly, mimořádné opatření odvolá. V případě mimořádného opatření podle odstavce 1 písm. e) se postupuje podle interního aktu řízení153d)

ČÁST DESÁTÁ 

Čl. 79b 

Trestní spis 

(1) V průběhu trestního řízení se vytváří trestní spis, který je tvořen 

a) trestním spisem146)

b) kopií trestního spisu a 

c) pomocnými písemnostmi. 

(2) Trestní spis podle odstavce 1 písm. a) se již v průběhu trestního řízení řadí v tomto pořadí: 

a) trestní oznámení nebo jiný podnět, 

b) záznam o zahájení úkonů trestního řízení a písemnosti vztahující se k ohledání (např. protokol o ohledání, fotodokumentace), 

c) usnesení o zahájení trestního stíhání, sloučení nebo vyloučení trestní věci, stížnosti proti těmto usnesením a rozhodnutí o nich, záznam o sdělení podezření ve smyslu § 179b odst. 3 trestního řádu, 

d) rozhodnutí o podjatosti policejního orgánu a související písemnosti, 

e) žádost o ustanovení obhájce, jeho plná moc nebo rozhodnutí o jeho ustanovení, rozhodnutí o jeho odměně a náhradě nákladů ustanoveného obhájce, 

f) protokol o zadržení obviněného nebo osoby podezřelé, rozhodnutí, protokoly a další písemnosti související se zadržením, návrh na vzetí do vazby, rozhodnutí o vazbě a o opravném prostředku proti němu, další žádosti a rozhodnutí týkající se vazby seřazené v časovém sledu (při více osobách seřadit podle vztahu k jednotlivým osobám v abecedním pořadí anebo podle počátku omezení osobní svobody), 

g) protokoly o výslechu obviněného nebo podezřelého a o dalších procesních úkonech s ním provedených (při více osobách seřadit podle příjmení v abecedním pořadí, pokud nepřevažuje důvod pro odchylné řazení, například podle závažnosti stíhaných skutků nebo podle časové posloupnosti), 

h) protokoly o výslechu svědků, jejich poučení jako poškozených a o realizaci dalších procesních úkonů s nimi provedených (seřadit podle příjmení svědků v abecedním pořadí, pokud nepřevažuje důvod pro odchylné řazení), úřední záznamy o podání vysvětlení podle § 158 odst. 5 trestního řádu (při více osobách seřadit přednostně podle příjmení v abecedním pořadí, pokud nepřevažuje důvod pro odchylné řazení), 

i) hromadná poučení, byla-li využita, 

j) příkaz k provedení prohlídky osobní, domovní, jiných prostor a pozemků a protokol o provedení prohlídky, příkaz a protokol o vydání nebo odnětí věci, usnesení a další písemnosti o nakládání se zajištěnými věcmi, 

k) rozhodnutí, protokoly a další písemnosti související s otevřením a záměnou zásilek, se zajištěním peněžních prostředků na účtu, se zaknihovanými cennými papíry, s nemovitostmi a věcmi, s odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu, se sledováním osob a věcí a záznamy o skutečnosti, že sledování osob a věcí nebo odposlechy, byly ukončeny dřív, než uplynutím doby, na kterou byly povoleny, 

l) opatření o přibrání znalce, žádosti o odborné vyjádření nebo kontrolní a revizní zprávy, znalecké posudky, odborná vyjádření, výsledky kriminalisticko-technické činnosti a usnesení o přiznání znalečného, 

m) jiné listinné důkazy (například protokol o rekonstrukci, protokol o vyšetřovacím pokusu, výpisy z bankovního účtu), 

n) dokumentace k adheznímu řízení (např. poučení poškozených, vyčíslení škody, zajištění nároku poškozeného na náhradu škody), 

o) podklady pro posouzení osobních poměrů podezřelého nebo obviněného (při více osobách seřadit v abecedním pořadí podle příjmení), 

p) ostatní procesní písemnosti, například vyrozumění obhájce o úkonech, záznamy o kontrole korespondence, záznamy o nahlédnutí do spisu a o odepření nahlédnutí, 

q) záznamy o prostudování spisu, návrhy na doplnění vyšetřování a jejich případná odmítnutí, 

r) závěrečná zpráva s návrhem na podání obžaloby nebo jiné rozhodnutí v trestní věci; 

doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, se pevně připojí k písemnosti, jejíž doručení prokazuje; prokazuje-li doručení více než jedné písemnosti, připojí se k jedné z nich doklad stvrzující doručení a ke každé další písemnosti jeho kopie. 

(3) Kopie trestního spisu obsahuje písemnosti zařazené do trestního spisu (odstavec 1 písm. a)) v pořadí uvedeném v odstavci 2. Ke kopii trestního spisu se na závěr připojí pomocné písemnosti (odstavec 1 písm. c)). 

(4) Písemnosti tvořící kopii trestního spisu a pomocné písemnosti se přednostně vytváří a ukládají v digitální podobě prostřednictvím informačního systému ETŘ153e). Není-li to možné (například z důvodu doručené rozsáhlé analogové písemnosti), ukládají se v analogové podobě. 

(5) Případné další písemnosti, které se týkají konkrétního trestního řízení, (např. žádost o zapůjčení trestního spisu) se řadí za kopii trestního spisu. Pomocné písemnosti jsou řazeny obdobně podle charakteru písemností podle odstavce 2, nebo chronologicky. 

(6) Pokud nebyly písemnosti do trestního spisu a kopie trestního spisu zařazeny podle odstavce 2, doplní se ukládací doložka153f) o další údaje 

a) odůvodnění odlišného řazení spisu např. „Spis řazen dle pokynu státního zástupce JUDr. Jana Veselého podle skutků“ („Jiné řazení spisu -„), 

b) schválení odlišného řazení spisu vedoucím pracovníkem („Jiné řazení spisu schválil: -„). 

Čl. 79c 

Vybraný postup při ukládání trestních spisů 

Pokud dojde v trestní věci k přerušení trestního stíhání153g) nebo k dočasnému uložení spisu z důvodu neznámého pobytu prověřované osoby, ukládá se trestní spis odděleně od uzavřených trestních spisů tak, aby byla zajištěna jeho snadná dostupnost v případě, že pominul důvod přerušení trestního stíhání nebo uložení spisu. Způsob uložení stanoví písemně příslušný vedoucí pracovník. 

Čl. 79d 

zrušen

Čl. 80 

Jiné úkony policejního orgánu 

(1) Postup policejního orgánu při dokumentování trestné činnosti, operativně pátrací činnosti, hlásné služby, výkonu spisové služby, ochrany osobních údajů a statistiky upravují interní akty řízení154)

(2) Policejní orgán využívá k provádění některých úkonů trestního řízení vzorů typových formulářů uvedených v informačním systému ETŘ. 

Čl. 81 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se 

a) závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení, 

b) závazný pokyn policejního prezidenta č. 150/2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení, 

c) závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2010, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 150/2009

d) závazný pokyn policejního prezidenta č. 140/2011, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení. 

Čl. 82 

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem svého vydání. 

Č. j. PPR-18847-87/ČJ-2012-990310 

Zpracovatel: úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky 

Policejní prezident 

plk. Mgr. Martin ČERVÍČEK v. r. 

Možnost poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: ne (č. důvodu: 5). 

Vybraná ustanovení novel 

Čl. II pokynu č. 243/2015 

Přechodné ustanovení 

Trestní spisy, jejichž řazení bylo započato před nabytím účinnosti tohoto pokynu, se dále řadí podle interního aktu řízení1)

__________________

1) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád Policie České republiky. 

Čl. II pokynu č. 189/2016 

Přechodná ustanovení 

(1) Věcná a funkční příslušnost podle čl. 6 písm. b) pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, se použije pro šetření, prověřování a vyšetřování u trestních věcí, které napadnou po nabytí účinnosti tohoto pokynu. 

(2) Operativní rozpracování1), šetření, prověřování a vyšetřování vedená Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování do 31. července 2016 přechází na Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování s tím, že tyto činnosti provádějí tytéž osoby, které je prováděly v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování nebo v Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. 

(3) Postupem podle odstavce 2 nejsou dotčena oprávnění státního zástupce podle trestního řádu2)

__________________

1) Pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin. 
2) § 157 odst. 2 písm. b)§ 174 odst. 2 písm. f) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu
). 

____________________

1) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

 § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu). 

2) § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

3) § 160 odst. 3 a 4 zákona č. 141/1961 Sb. 

4) Hlava desátá, oddíl první, druhý, třetí a sedmý zákona č. 141/1961 Sb. 

5) § 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 

6) Čl. 18 odst. 2 pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, spisového řádu. 

7) Čl. 19 odst. 1 pokynu policejního prezidenta č. 170/2015

7a) Čl. 19 odst. 2 pokynu policejního prezidenta č. 170/2015

7b) Čl. 20 odst. 1 pokynu policejního prezidenta č. 170/2015. 

8) Čl. 2 písm. d) pokynu policejního prezidenta č. 44/2018, o vnitřní kontrole, získávání údajů, referenčním průzkumu a vyřizování podání (vnitřní kontrolní řád). 

9) Pokyn náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování č. 1/2019, k výkonu metodické činnosti. 

10) Pokyn policejního prezidenta č. 66/2014, o informačním systému ETŘ. 

10a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). 

11) Čl. 1 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 182/2016, o činnosti na úseku extremismu a terorismu. 

12) Část druhá, hlava osmá zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

14) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

15) § 15 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli. 

16) § 7 odst. 2 zákona č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákona o kybernetické bezpečnosti). 

16a) Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV, o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností. 

17) § 1 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. 

18) Pokyn ministra vnitra č. 32/2008, kterým se stanoví působnost Policie České republiky úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování. 

19) § 30 zákona č. 141/1961 Sb. 

21) Pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin. 

22) Čl. 2 odst. 5 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 34/2015, kterým se upravuje činnost zásahových jednotek a jednotek pro ochranu jaderných elektráren. 

23) Čl. 43 odst. 1 písm. a) závazného pokynu policejního prezidenta č. 222/2011

24) § 157 odst. 2§ 162 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

24a) Čl. 21 odst. 3 pokynu policejního prezidenta č. 170/2015

25) § 165 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

26) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 

26a) Pokyn policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činnosti. 

26b) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/2012, kterým se upravuje provádění pyrotechnických prohlídek, bezpečnostních opatření a postup při oznámení o uložení nástražného výbušného systému, nál ezu podezřelého předmětu, nástražného výbušného systému, munice, výbušnin a výbušných předmětů nebo při výbuchu. 

27) Čl. 5 odst. 1 písm. k) závazného pokynu policejního prezidenta č. 109/2009, o operačních střediscích. 

28) Pokyn policejního prezidenta č. 177/2018, kterým se upravuje věcná, funkční a místní příslušnost znaleckých ústavů Policie České republiky. 

29) Pokyn policejního prezidenta č. 53/2015, o pátrání. 

30) Např. čl. 4, 5, 8 závazného pokynu policejního prezidenta č. 136/2006, kterým se upravuje postup při hlášení událostí a provozování informačního systému „UDÁLOST“. 

31) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 136/2006

32) § 611 zákona č. 412/2005 Sb. 

33) § 51b zákona č. 141/1961 Sb. 

34) § 58 odst. 4 a 5 zákona č. 412/2005 Sb. 

35) Příloha č. 10 vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti. 

36) Např. § 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

37) Např. zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. 

38) § 146 odst. 2 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb. 

39) § 19 odst. 3 věta druhá vyhlášky č. 23/1994 Sb. 

40) § 76 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

41) § 47, 79, 79a, 79g, 344a, 347358b zákona č. 141/1961 Sb. 

42) § 87 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

43) § 141 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. 

44) § 59 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

45) Např. § 181, 184, 345366 zákona č. 40/2009 Sb. 

46) § 43 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

47) § 158 odst. 3 písm. i)§ 160 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. 

48) § 160161 zákona č. 141/1961 Sb. 

49) § 302 až 306a zákona č. 141/1961 Sb. 

50) Čl. 9 pokynu policejního prezidenta č. 270/2013, o postupech policejních orgánů v některých oblastech mezinárodní spolupráce ve věcech trestních. 

51) § 23 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. 

52) § 33 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

53) § 165 zákona č. 141/1961 Sb. 

54) § 76 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb. 

55) § 36 až 39 zákona č. 141/1961 Sb. 

56) § 151 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

57) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 

58) § 67 zákona č. 141/1961 Sb. 

59) § 62 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

60) § 72a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

61) § 16, 1718 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby. 

62) Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 

63) § 19 vyhlášky č. 109/1994 Sb. 

64) § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb. 

65) § 13 odst. 3 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. 

 § 40 odst. 1 vyhlášky č. 109/1994 Sb. 

66) Např. § 62 vyhlášky č. 109/1994 Sb. 

67) § 33 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

68) § 75 zákona č. 141/1961 Sb. 

69) Zákon č. 293/1993 Sb. 

Vyhláška č. 109/1994 Sb. 

70) § 14 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb. 

70a) Čl. 12 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

70b) § 40 zákona č. 273/2008 Sb

 § 83c zákona č. 141/1961 Sb. 

70c) § 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

70d) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

71) § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. 

72) § 47, 78 až 79a, 79g, 87a, 344a, 347358b zákona č. 141/1961 Sb. 

 § 33 zákona č. 418/2011 Sb. 

 § 227 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 

73) Čl. 2 odst. 3 písm. f) bod 2 a 3 pokynu policejního prezidenta č. 66/2014

73a) Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. 

73b) § 9 zákona č. 279/2003 Sb. 

73c) Zákon č. 279/2003 Sb. 

Zákon č. 141/1961 Sb. 

73d) § 9 odst. 3 písm. a) až d) zákona č. 279/2003 Sb. 

74) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 70/2009, o skladování neslužebních zbraní a střeliva a manipulaci s nimi. 

74a) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/2012

Pokyn policejního prezidenta č. 75/2014, kterým se upravuje výkon pyrotechnických činností (pyrotechnická směrnice). 

75) § 8081b zákona č. 141/1961 Sb. 

76) Pokyn policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě. 

77) § 171 zákona č. 141/1961 Sb. 

77a) § 9 odst. 1 až 4 zákona č. 279/2003 Sb. 

77b) § 10 odst. 3 zákona č. 279/2003 Sb. 

78) § 81 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

79) § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

80) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 51/2009, o prodeji věcí zajištěných Policií České republiky dražbou. 

80a) § 81 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

81) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

81a) Pokyn policejního prezidenta č. 75/2014

82) § 12 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 279/2003 Sb. 

83) § 12 zákona č. 279/2003 Sb. 

83a) § 1 odst. 6 zákona č. 279/2003 Sb. 

84) § 81 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

85) § 9 až 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 

86) Např. § 66, 70, 71, 101102a zákona č. 40/2009 Sb. 

92) § 2 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

 § 45 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. 

93) § 105 zákona č. 141/1961 Sb. 

94) § 6 zákona č. 36/1967 Sb. 

95) § 105 až 111 zákona č. 141/1961 Sb. 

96) § 88a zákona č. 141/1961 Sb. 

97) Např. § 78 až 79a, 82113 zákona č. 40/2009 Sb. 

97a) § 110 zákona č. 141/1961 Sb. 

98) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb. 

99) § 17 až 19 zákona č. 36/1967 Sb. 

100) Např. vyhláška č. 37/1967 Sb. 

101) § 29 odst. 2§ 111 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

102) § 90 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

103) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách. 

104) § 7 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. 

105) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 201/2008, kterým se upravuje postup policejních orgánů při provádění opatření k utajení totožnosti i podoby svědka nebo osoby podávající vysvětlení. 

106) § 104 zákona č. 141/1961 Sb. 

107) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 

108) Příslušný typový formulář v informačním systému ETŘ. 

109) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

110) § 78 až 80 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

110a) § 29 odst. 3 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 

110b) § 104 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

111) § 158 odst. 610 zákona č. 141/1961 Sb. 

112) § 140 zákona č. 141/1961 Sb. 

113) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. 

114) § 158 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb. 

115) § 179a až 179f zákona č. 141/1961 Sb. 

115a) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

115b) Pokyn policejního prezidenta č. 236/2016, o aplikaci Elektronické komunikace s rejstříkem trestů. 

115c) § 100 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

115d) § 125 zákona č. 40/2009 Sb. 

115e) § 77 zákona č. 141/1961 Sb. 

115f) § 55a zákona č. 141/1961 Sb. 

115g) § 2 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb. 

115h) 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

116) § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb. 

117) § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

118) § 65 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

119) § 172 odst. 1 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb. 

120) § 160 zákona č. 141/1961 Sb. 

121) § 172 odst. 1 písm. e) zákona č. 141/1961 Sb. 

122) § 307 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

123) § 308 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

124) Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1996 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) . 

125) § 309 odst. 1§ 311 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

126) § 4 odst. 9 zákona č. 257/2000 Sb. 

127) § 173 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

128) § 173 odst. 1 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb. 

129) § 173 odst. 1 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb. 

130) Zákon č. 418/2011 Sb. 

131) § 7 zákona č. 418/2011 Sb. 

132) Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) . 

133) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

134) § 3 odst. 8 zákona č. 218/2003 Sb. 

135) § 17 zákona č. 141/1961 Sb. 

136) § 89 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

137) § 159a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

138) § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. 

138a) § 2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb. 

138b) § 8 zákona č. 45/2013 Sb

138c) Čl. 11 odst. 8 písm. b) pokynu policejního prezidenta č. 289/2016, o činnosti na úseku dětí. 

138d) § 2 odst. 5 zákona č. 45/2013 Sb

138e) § 20 zákona č. 45/2013 Sb

138f) § 943 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 § 45 zákona č. 141/1961 Sb. 

138g) Pokyn policejního prezidenta č. 289/2016

139) § 10 zákona č. 141/1961 Sb. 

139a) Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. 

139b) Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích. 

139c) https://pp-portal.pcr.cz/kpp/alo/Sdilene%20dokumenty/Stanoviska/Zacházení%20s%20cizinci%20a%20osobami%20požívající%20výsad%20a%20imunity/Zacházení%20s%20osobami%20požívajícími%20výsady%20a%20imunity. pdf

140) § 43 zákona č. 141/1961 Sb. 

141) § 10 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

142) § 158 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb. 

143) Pokyn policejního prezidenta č. 270/2013

144) § 179a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 

145) § 179b odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. 

146) Zákon č. 141/1961 Sb. 

147) Hlava čtvrtá zákona č. 141/1961 Sb. 

148) § 179a zákona č. 141/1961 Sb. 

149) § 179b odst. 2 a 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

150) § 179f odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 

151) § 159a odst. 1 až 3 zákona č. 141/1961 Sb. 

152) Např. § 8a až 8d zákona č. 141/1961 Sb., § 5253 zákona č. 218/2003 Sb. 

153) Pokyn policejního prezidenta č. 94/2017, o poskytování informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků. 

153a) Pokyn policejního prezidenta č. 48/2014, o stálém automatizovaném prostředku pro sběr, zpracování a exportování údajů AMOS. 

153b) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008

153c) Čl. 2 odst. 3 pokynu policejního prezidenta č. 48/2014

153d) Čl. 5 odst. 2 písm. e) pokynu policejního prezidenta č. 48/2014

153e) Čl. 21 odst. 3 pokynu policejního prezidenta č. 170/2015

Pokyn policejního prezidenta č. 66/2014

153f) Čl. 50 a 51 pokynu policejního prezidenta č. 170/2015

154) Např. pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, pokyn policejního prezidenta č. 170/2015.

Diskuze (53039) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Merlin napsal:

  %%

  my web page; seo prices

 2. Desiree napsal:

  There are a myriad of treatment options for addiction to gambling.
  One-on-one counseling and medication, lifestyle
  modifications, and medication are all alternatives.

  my web-site – poker (https://theatredefemmes-ancienregime.org)

 3. Shavonne napsal:

  Online (https://Quickswood.Com/) poker
  offers many advantages. For instance, there
  are no waiting lists, no second-hand smoke, and you
  can play at any time you want. Also, you can enjoy a wide variety of games.

 4. Jean napsal:

  Online poker offers many advantages. One of them is that there are no waiting
  lists or second-hand smoke and you can play at any time
  you want. Additionally, you can play the
  variety of games.

  Take a look at my web page – Gambler (Bazaarmaxsave.com)

 5. Miles napsal:

  There are many reasons to get into betting on sports, from the
  opportunity to make a profit to the fact that it brings excitement and something to root for to the
  overall viewing experience.

  Here is my web page – live; https://Hanoigoldencharmhotel.com/,

 6. Lola napsal:

  Betting on online sports betting gives bookmakers
  and bettors numerous benefits. In addition to allowing people to
  place bets on their preferred sports online betting sites aid in earning money.

  Look at my website: poker – https://theroommate-movie.com/

 7. Arturo napsal:

  %%

  my homepage :: pvc windows enfield

 8. Will napsal:

  Online gambling has grown in popularity in the past decade.
  In 1996, there were just fifteen websites. By 1997, there were over 200.
  According to Frost & Sullivan, online gambling had brought in 830 million dollars in revenues
  in 1998.

  my web site … Live (getjosette.com)

 9. Jed napsal:

  Poker players have plenty of alternatives thanks to the internet.
  The popularity of poker online has increased dramatically in recent years.

  If you are a fan of the game but don’t have time to visit a 
  real casino, consider trying out online poker.

  My site: games (https://gmtunetime.com)

 10. Kathi napsal:

  There are many benefits of playing online casino. Signing up doesn’t
  require you to spend a significant amount of money. Many online, https://eccyclesupply.com/, casinos offer free games, and players are able to test them out to
  determine the games they prefer best.

 11. Suzette napsal:

  It is legal to play online poker, but be sure that you’re
  legally able to play. Online poker sites require players be at least
  18 years old to play. Some sites may require you to verify your identity before you can download their software.

  Also visit my site; blackjack (e-gunlugum.com)

 12. Carl napsal:

  Online casinos have many advantages. You don’t need to have much money to sign up.

  The majority of online casinos offer no-cost games and players
  can play them to see which games they enjoy the most.

  my web site … casino (https://memoryhostel.Com)

 13. Luella napsal:

  %%

  Also visit my homepage replacement windows Enfield

 14. Alysa napsal:

  Sports fans in New York are allowed to place bets on the internet
  from January. 8th 2022. Four major operators have been granted licenses for
  mobile betting, which allows them to offer their services in different ways.

  my webpage; Gaming (https://ccvroa.Org/)

 15. Tonya napsal:

  There are a variety of treatment options for addiction to gambling.

  One-on-one counseling is one of them, as are medication, and lifestyle changes.
  If you can’t stop yourself from engaging in this behaviour, it becomes an addiction.

  Visit my website; Blackjack (Bikesegypt.Com)

 16. Andres napsal:

  There are numerous advantages when you play at an online casino.
  It doesn’t require much money to sign up.
  Online casinos usually provide free games for players to play to determine
  which ones are the best.

  My web blog: Gambler – https://Taiwantp.Net,

 17. Bettina napsal:

  Online betting has a number of advantages for both the
  bookmakers and the bettors. These betting websites allow gamblers to place bets on their favorite
  sports, and also earn them money. They offer a range of options for depositing.

  my blog post Best (https://Saveouraussieicon.Com)

 18. Reinaldo napsal:

  Gambling online is governed by various rules and regulations.

  In the US, for example you aren’t able to base an online gambling site
  in the country where you reside however, you are able to base it elsewhere.

  My web-site; Games (janeseymourbotanicals.Com)

 19. Monroe napsal:

  There are many options for addiction to gambling. Some of them include one-on-one counseling,
  medication and lifestyle modifications. If you’re unable to stop yourself from
  engaging in this behaviour, it becomes an addiction.

  Also visit my page live (Snvla.org)

 20. Dacia napsal:

  Online gambling has become very popular in the last 10 years.
  In 1996, there were only fifteen websites. In 1997,
  there were more than 200 websites. According to Frost & Sullivan, online gambling had generated $830 million in revenues in 1998.

  Feel free to surf to my blog post bets (indexeus.org)

 21. Kristi napsal:

  Online slots are a favorite pastime for millions of
  players. This fun and exciting game can be an excellent way to enjoy yourself
  or earn additional money. There are plenty of different games to pick from and there are free games (https://lito-jewelry.com) that you can try.

 22. Annie napsal:

  Gambling online is governed by numerous rules and regulations.
  For instance in the US there is no way to establish gambling websites that are located in the country where you reside.

  However, it is possible to be established elsewhere.

  Also visit my web page … Casino (Frontonehoteljayapura.com)

 23. Graig napsal:

  There are many options for treatment for addiction to gambling.

  One-on-one counseling and medication, lifestyle modifications and medications are all alternatives.

  Take a look at my web-site … live (https://roqyahsh.Com/)

 24. Merrill napsal:

  Gambling online is governed by numerous rules and regulations.
  For instance, in the US it is not possible to have a gambling
  website located in your country of residence. However, it could be set up
  elsewhere.

  Feel free to surf to my web-site Slots (https://Celldiagram.net/)

 25. Alfonso napsal:

  Online betting offers both bookmakers and bettors numerous benefits.
  In addition to allowing bettors to place bets on their favorite sports betting websites also allow them to earn money.
  These sites provide a variety of ways to deposit money.

  Also visit my blog post – Experience (Lazyteenagesuperheroes.Com)

 26. Analisa napsal:

  Poker players have a variety of new options due to the internet.

  Poker online has seen an incredibly rise in popularity over the last few years.
  Online poker is a great option if you enjoy the game
  but don’t have time to visit an online casino.

  Feel free to surf to my blog post dealers – https://didyouknowarchive.com

 27. Azucena napsal:

  %%

  my webpage … private Mental health assessment uk

 28. Dwayne napsal:

  %%

  Also visit my blog; legal hash Uk

 29. Lynell napsal:

  Online gambling is governed by many rules and regulations.
  In the US for instance, you can’t base gambling websites in the country where you live however,
  you can base it elsewhere. You can’t also bet on sports or other forms of Betting (Bricksofnorthville.Com).

 30. Clarice napsal:

  There are many benefits when playing poker online. One of them
  is that there are no waiting lists or second-hand smoke and you can play any time you’d like.
  You can also play a wide range of games.

  Feel free to visit my webpage Experience (Piccolochef.Com)

 31. Sharyl napsal:

  The online gambling industry has become popular in the last 10 years.
  In 1996, there were only fifteen websites.
  In 1997, there were more than 200 websites.

  Here is my website; sports (cerisesetfriandises.org)

 32. Sandy napsal:

  Slots online are an increasingly popular pastime
  for millions of casino players online. This exciting and enjoyable form of gambling is perfect way
  to pass the time or to make extra money.

  my website; blackjack (Amanitarecords.com)

 33. Halley napsal:

  %%

  My web page enfield windows And Doors

 34. Kenneth napsal:

  Playing slots online is an increasingly popular pastime for millions of players at online casinos.
  This exciting and fun kind of gambling is a ideal way to pass time or earn money.

  my web-site – dealers [tvhgallery.com]

 35. Liza napsal:

  %%

  Also visit my blog post cbd hash uk legal (Sherlene)

 36. Grazyna napsal:

  There are many reasons to participate in sports betting. From
  the possibility of earning money, to the excitement and the opportunity
  to root for your team of choice in addition to the
  overall experience.

  Feel free to surf to my homepage :: Dealers (https://Macauhotelsunsun.Com)

 37. Jaclyn napsal:

  %%

  Also visit my page – Georgian doors Enfield

 38. Tara napsal:

  Gambling online is governed by numerous rules and regulations.
  In the US, for example you cannot base an online
  gambling website in the country you reside in however,
  you are able to base it elsewhere.

  Feel free to visit my web-site: experience (https://free-icons.Com)

 39. Margarita napsal:

  %%

  Check out my homepage: Glass repairs enfield (http://www.happymk.or.kr)

 40. Duane napsal:

  %%

  Look at my homepage … online psychiatric evaluation

 41. Carlton napsal:

  New Yorkers are now able to place bets online on sports events starting January 8th 2022.
  Four major operators have obtained licenses for mobile betting, which will permit
  them to offer their services in many ways.

  my blog :: Best (https://Justinquisitive.Com)

 42. Dannie napsal:

  The Internet has opened up a variety of opportunities for those who love poker.

  Online poker has seen a significant increase in popularity in the past few years.

  Here is my website; live, Middletonbrewing.net,

 43. Anderson napsal:

  %%

  My webpage; windows enfield (Rolland)

 44. Connie napsal:

  There are many reasons to consider betting on sports, ranging from the chance to make money to the fact that it adds excitement and something to be a part of to the
  overall viewing experience.

  Review my website; live – https://stookeyshows.com/,

 45. Eileen napsal:

  %%

  Also visit my blog post – online Psychiatry

 46. Isobel napsal:

  %%

  Here is my web page cbd hash shop (Cbdhashonline21504.glifeblog.com)

 47. Gerald napsal:

  There are a myriad of rules and regulations that govern online gambling.
  For example in the US, you cannot have gambling sites that
  are within your country of residence. However, it could
  be set up elsewhere.

  Also visit my webpage best (https://Cinesharp.com)

 48. Stephanie napsal:

  %%

  Also visit my site: victorian Doors enfield (http://www.otomed.co.kr)

 49. Clyde napsal:

  There are a variety of treatments for gambling addiction.
  One-on-one counseling and medication, lifestyle modifications and medications are all alternatives.

  It can become an addiction if you cannot stop yourself from engaging in it.

  my webpage … betting (Westexmusichof.Com)

 50. Jeffrey napsal:

  %%

  Check out my web blog – georgian Doors Enfield

 51. Danny napsal:

  A player can choose the theme they want and select from
  a wide selection of online slots, including classics as well as brand newer releases.
  While the payouts may vary, they all follow the same mathematical formula.

  My website: betting (lindaspalding.Com)

 52. Tawnya napsal:

  There are many advantages of playing online Casino – https://Adultcareflorida.Net/,.
  You don’t have to spend a significant amount of money.
  Online casinos often offer free games that players can try to discover the most popular ones.

 53. Christin napsal:

  %%

  Feel free to visit my web site … Doors Enfield

 54. Alberto napsal:

  Poker online is legal. However, you must ensure that
  you’re legally able to play. Poker sites online require that players
  be at minimum 18 years old before they can play.

  Feel free to visit my homepage; bets [nevertoolatte.Net]

 55. Rudolph napsal:

  You can choose the theme you like and play hundreds of Online (https://Nokonabaseball.Org/) slots.
  Although the payouts might differ but they
  all follow the same mathematical formula. To find the ideal slot
  game for you, search for the „Auto Spin“ option.

 56. Malinda napsal:

  %%

  Have a look at my website – private Psychiatrists Near me

 57. Bernie napsal:

  There are a myriad of rules and rules that govern online gambling.
  In the US for instance, you can’t base an online gambling website in the country in which you reside, but you can base it elsewhere.

  Feel free to surf to my webpage :: poker (http://www.hfhtc.org)

 58. Anita napsal:

  %%

  Check out my blog :: Window Refurbishment Enfield

 59. Teresa napsal:

  %%

  my homepage … Replacement windows Enfield

 60. Gregorio napsal:

  Poker is legal online. However, you must ensure that
  you’re of legal age. The majority of Poker (https://wiringdiagramcircuit.Co) websites require players
  to be at least 18 years of age, or at the minimum, the legal drinking age for your
  area of residence.

 61. Dominik napsal:

  There are numerous advantages of playing poker online.
  For instance, there are no waiting lists, no second-hand smoke,
  and you can play at any time you want. You can also play the variety of
  games. You can also play your favorite game
  at home.

  Here is my blog: blackjack (https://quillandtine.Com/)

 62. Elizabeth napsal:

  %%

  My homepage :: private mental health services

 63. Prince napsal:

  %%

  Also visit my blog post – private Psychiatrist online

 64. Verna napsal:

  %%

  Also visit my website double glazing repair Enfield

 65. Forrest napsal:

  %%

  My blog post … Private psychiatric Care

 66. Theo napsal:

  Online poker has many benefits. For one, there are no waiting lists or second-hand
  smoke and you can play at any time you want. You can also enjoy the variety of games.
  Additionally, you can play your preferred game from the ease of your own home.

  Here is my web blog; bet (taruhangol.Com)

 67. Lakeisha napsal:

  %%

  my site :: Cbd Hash london

 68. Effie napsal:

  %%

  my blog post private Psychiatry

 69. Margie napsal:

  %%

  Feel free to visit my web-site; cbd oil tincture near Me

 70. Kristie napsal:

  %%

  Also visit my webpage private psychiatry near Me

 71. Naomi napsal:

  %%

  my web-site … Window Replacement Enfield

 72. Chassidy napsal:

  %%

  My site: Door company enfield

 73. Jayme napsal:

  %%

  Also visit my site Private Psychiatrist online

 74. Malorie napsal:

  %%

  My web-site … Online Psychiatric

 75. Josette napsal:

  %%

  Stop by my blog post :: mental health evaluation Uk

 76. Erin napsal:

  Slots online are an extremely popular pastime for millions of players at
  online casinos. This exciting and thrilling kind of
  gambling can be an excellent way to have fun or make extra
  cash.

  Also visit my web-site – Bet (https://contriveeach.org)

 77. Velda napsal:

  %%

  Also visit my homepage: cbd Hash shop

 78. Elane napsal:

  %%

  Feel free to visit my web site … window fitters luton

 79. Kenny napsal:

  %%

  Feel free to surf to my web blog: double glazing windows luton (ezyrecon.com)

 80. Arnold napsal:

  There are a variety of treatment options for gambling addiction. One-on-one counseling is
  one of them, as are medication, and lifestyle changes. This behavior can become an addiction if you cannot stop yourself engaging in it.

  Take a look at my page :: sports (Gxhyxj.com)

 81. Amparo napsal:

  %%

  Look into my homepage; Enfield lock to stratford

 82. Bruce napsal:

  Fans of sports in New York are allowed to place bets online from Jan. 8th 2022.
  Four main operators have received licenses for mobile betting that will allow them
  to provide their services in many ways. These operators are Bally’s and DraftKings NY.

  Here is my blog post gaming (https://ibcbetkita.co)

 83. Wilmer napsal:

  Gambling; https://Poin.Site, online has gained
  popularity over the last decade. In 1996, there
  were only fifteen websites. By 1997, there were over 200.

  According to Frost & Sullivan, online gambling generated $830 million in revenue in 1998.

 84. Weldon napsal:

  %%

  Have a look at my blog; buy cbd hash online uk

 85. Rosalina napsal:

  %%

  Here is my blog :: Sash Window Refurbishments Bromley

 86. Concepcion napsal:

  %%

  Review my homepage – Enfield Window Repairs

 87. Josette napsal:

  %%

  Here is my web page … Cbd hash Shop

 88. Rocky napsal:

  %%

  Feel free to surf to my web blog perfume Womens

 89. Evelyne napsal:

  %%

  Check out my website :: Cbd tinctures

 90. Cortez napsal:

  %%

  Feel free to visit my blog; mental Health assessments for adults

 91. Randymog napsal:

  Valuable forum posts. Appreciate it. english essay writers dissertations online dissertation definition

 92. Charlossaf napsal:

  You suggested it exceptionally well! https://definitionessays.com/ stress and homework

 93. KevinVah napsal:

  Whoa quite a lot of valuable data.
  mba essay review service paper help essays writing services

 94. Abrahamstore napsal:

  With thanks. A lot of forum posts.
  buy essays online reviews help dissertation undergraduate coursework

 95. BruceZerce napsal:

  Thanks! Terrific stuff.
  prescription prices comparison online pet pharmacy cheap medications

 96. Alvinhig napsal:

  Truly many of excellent facts!
  academic essay service college essays essay writing website reviews

 97. Wendellmon napsal:

  Thanks a lot! Wonderful stuff.
  online pharmacies of canada best canadian prescription prices navarro pharmacy

 98. Alvinhig napsal:

  Fantastic advice. Thanks!
  help writing college application essay https://orangepornhub.com/ article rewriting service

 99. BruceZerce napsal:

  Incredible a lot of wonderful facts.
  canada drugs direct aarp recommended canadian pharmacies walmart pharmacy viagra

 100. Alvinhig napsal:

  Thank you, A good amount of facts!
  leadership college essay write my essays thesis writing services

 101. Alvinhig napsal:

  Seriously all kinds of valuable facts!
  essay writing services singapore https://orangepornhub.com/ master thesis writer

 102. Wendellmon napsal:

  Wonderful postings. Kudos.
  best online pharmacy canada pharmacy online no script canada pharmacies prescription drugs

 103. Alvinhig napsal:

  Appreciate it. Ample forum posts.
  teacher essay writing essay writing services essay writing service reviews

 104. BruceZerce napsal:

  You actually stated it well!
  no prescription online pharmacy best price prescription drugs buying drugs canada

 105. Alvinhig napsal:

  Thanks! Lots of write ups.
  essay cheap editing college essays help me write my personal statement

 106. Wendellmon napsal:

  Useful facts. Many thanks!
  drug price canadian pharmacy 365 canadian pharmacy drugs online

 107. Alvinhig napsal:

  You expressed this wonderfully!
  how to write a personal essay for graduate school https://topswritingservices.com/ cover letter writing service

 108. BruceZerce napsal:

  Valuable information. Regards!
  apollo pharmacy online cialis canadian pharmacy legit online pharmacy

 109. Alvinhig napsal:

  Good content. Cheers!
  who can write my essay for me https://flowleadsua.com/ ghostwriting services rates

 110. Alvinhig napsal:

  Cheers, Ample information!
  essay writing jobs https://agbsl.pro/ citing a website in essay

 111. Alvinhig napsal:

  Thank you, Lots of material!
  how to write a scientific essay essay college essay writing service reviews

 112. BruceZerce napsal:

  Fantastic forum posts, Thank you!
  canadian cialis canadian drugstore online canadian online pharmacies

 113. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Thanks.
  essays about yourself for college how to write a college acceptance essay assignment writing service review

 114. Alvinhig napsal:

  Fine stuff. With thanks.
  how to write a conclusion in an essay excellent college essays cheapest article writing service

 115. Wendellmon napsal:

  Truly all kinds of terrific material.
  northwest pharmacy/com canada pharmaceuticals canada prescription plus pharmacy

 116. Alvinhig napsal:

  Seriously plenty of fantastic tips.
  step to write an essay essay typer top ghostwriters

 117. BruceZerce napsal:

  Amazing information. Appreciate it!
  canada pharmacy no prescription cheap prescription drugs online canada prescriptions drugs

 118. Alvinhig napsal:

  Really tons of amazing facts.
  custom essay online https://freshapps.space/ research and writing services

 119. Wendellmon napsal:

  You revealed that fantastically!
  canada drug prices canadianpharmacyusa24h canadian pharmacies top best

 120. Alvinhig napsal:

  Really a good deal of wonderful facts!
  buy my essay https://flowleadsua.com/ blog writing services packages

 121. BruceZerce napsal:

  Many thanks. A lot of forum posts!
  on line pharmacy online canadian pharmacy pharmacy near me

 122. Alvinhig napsal:

  Tips effectively applied!!
  writing a descriptive essay about a place essays writers urgent essay writing service

 123. Wendellmon napsal:

  You have made the point.
  online pharmacy no prescription prescription prices comparison canadian online pharmacy reviews

 124. Alvinhig napsal:

  Many thanks. Plenty of material.
  leadership essays for college essay typer academic writing service

 125. BruceZerce napsal:

  Whoa tons of amazing knowledge!
  online pharmacy without scripts pharmacies shipping to usa pharmacy prices compare

 126. Alvinhig napsal:

  You stated this terrifically!
  best websites for essays how to write a research essay university essay writing service

 127. Wendellmon napsal:

  Helpful postings. Cheers!
  pharmacy in canada online pharmacies canadian pharmacies top best

 128. Alvinhig napsal:

  Great info. With thanks.
  essay writers online cheap essay writing service discount essay writing service usa

 129. Alvinhig napsal:

  Seriously many of amazing information.
  college common application essay https://orangepornhub.com/ help writing a book

 130. Alvinhig napsal:

  Nicely put. With thanks.
  buy an essay https://essaypromaster.com/ writing help for college students

 131. BruceZerce napsal:

  Terrific material. With thanks.
  online medicine to buy online pharmacy without prescription prescription prices comparison

 132. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Thanks a lot.
  reviews of essay writing services how to write an scholarship essay ghost writing service

 133. BruceZerce napsal:

  Superb postings. Many thanks!
  legitimate canadian mail order pharmacies canadian prescription drugstore canada pharmacies

 134. Wendellmon napsal:

  Wow quite a lot of excellent data.
  canada pharmacy no prescription londondrugs prescription drugs without doctor approval

 135. Alvinhig napsal:

  Kudos. Useful information!
  essays for college application what to write about for college essay best professional resume writing services

 136. Wendellmon napsal:

  Good data, Appreciate it.
  canada drug pharmacy canadian viagra pharmacy tech

 137. Alvinhig napsal:

  You’ve made your stand pretty well!.
  how to write a film analysis essay https://topswritingservices.com/ help with assignment writing

 138. Alvinhig napsal:

  Truly plenty of very good facts!
  what should you do when writing an analytical essay https://essaywriting4you.com/ professional letter writing service

 139. BruceZerce napsal:

  Nicely put. Cheers!
  prescription prices comparison online pharmacy canada pharmacy prescription

 140. Wendellmon napsal:

  Superb forum posts, With thanks.
  canada pharmacies prescription drugs londondrugs reputable canadian mail order pharmacies

 141. Alvinhig napsal:

  Good material. Appreciate it.
  write descriptive essay freedom writers review essay online essay writing service review

 142. Alvinhig napsal:

  Valuable info. With thanks.
  college essay writing service reviews writing for life paragraphs and essays best dissertation writing services

 143. Wendellmon napsal:

  Incredible loads of beneficial knowledge!
  londondrugs canadian drugs pharmacy drugstore online

 144. Alvinhig napsal:

  Kudos. An abundance of facts.
  automatic essay writer argumentative essay press release writing service

 145. Alvinhig napsal:

  Seriously loads of great info!
  essay writing introduction best college essays ever top writing services

 146. Alvinhig napsal:

  You said it very well..
  write my college essay me writing a classification essay online essay writing service review

 147. BruceZerce napsal:

  You made your stand very nicely.!
  compound pharmacy pharmacie mexican online pharmacies

 148. Wendellmon napsal:

  Really quite a lot of terrific data!
  drugs online canada pharma limited canadia online pharmacy

 149. Alvinhig napsal:

  Seriously a lot of beneficial advice!
  essay writting services we write essays content writing service

 150. Alvinhig napsal:

  You said it very well.!
  good college essay prompts essay professional cv writing service

 151. BruceZerce napsal:

  This is nicely said! !
  prescription drugs online without canadian online pharmacies prescription drugs mail order pharmacy

 152. Wendellmon napsal:

  Wonderful facts. Appreciate it.
  mail order pharmacies canadia online pharmacy canadianpharmacy

 153. Alvinhig napsal:

  You actually mentioned this adequately.
  teaching essay writing https://writingthesistops.com/ help me write my personal statement

 154. BruceZerce napsal:

  Very well voiced really! !
  rx online canadian pharmacy canadian pharmacy review

 155. Alvinhig napsal:

  You stated it exceptionally well.
  cheap essay writer service essay science writers

 156. Alvinhig napsal:

  Lovely data. Cheers.
  how to write a better essay https://essaywriting4you.com/ academic ghostwriter

 157. Alvinhig napsal:

  You revealed that superbly!
  essay about writing experience titles for college essays doctoral dissertation writing help

 158. BruceZerce napsal:

  Seriously loads of amazing facts.
  pharmacy without dr prescriptions canada pharmacy online orders medical information online

 159. Alvinhig napsal:

  Good data. Regards!
  writing an essay for college essays writing services business letter writing service

 160. Wendellmon napsal:

  You actually mentioned this exceptionally well.
  canadian pharmacies without an rx cheap drugs walmart pharmacy price check

 161. BruceZerce napsal:

  Thank you! Loads of content.
  pain meds online without doctor prescription canadia online pharmacy pharmacy cost comparison

 162. Alvinhig napsal:

  Tips nicely applied.!
  write an analysis essay https://orangepornhub.com/ essay writing service reviews

 163. Alvinhig napsal:

  Point well considered!.
  best essay writers writing my essay marketing writer

 164. Wendellmon napsal:

  You’ve made your point extremely clearly.!
  compare prescription prices walgreens pharmacy pharmacy price comparison

 165. BruceZerce napsal:

  Kudos, An abundance of facts!
  canadian online pharmacies prescription drugs pills viagra pharmacy 100mg buying prescription drugs canada

 166. Alvinhig napsal:

  Many thanks, Helpful stuff!
  uva college essay https://topswritingservices.com/ help me write a personal statement

 167. Alvinhig napsal:

  Useful postings. Thank you!
  essay writers wanted https://agbsl.pro/ essay writer website

 168. Alvinhig napsal:

  Cheers, Valuable information.
  mit college essays hire essay writer best professional cv writing services

 169. Wendellmon napsal:

  Whoa plenty of wonderful information!
  best canadian online pharmacies medical information online online pharmacy no prescription

 170. BruceZerce napsal:

  Appreciate it. Loads of content!
  viagra online canadian pharmacy best online pharmacy stores viagra generic online pharmacy

 171. Alvinhig napsal:

  Thank you! A lot of information!
  how to write a critique essay writing about yourself essay top 10 dissertation writing services

 172. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Thanks.
  definition essay help writing narrative essay need essay written

 173. Alvinhig napsal:

  You made your point very clearly.!
  writing a good essay for college how to write a grad school essay essays website

 174. Wendellmon napsal:

  Incredible a lot of valuable tips!
  cheap prescription drugs online canadian discount pharmacy viagra generic online pharmacy

 175. Alvinhig napsal:

  Thanks. Good stuff!
  college entry essay https://writingthesistops.com/ master thesis writer

 176. Alvinhig napsal:

  Nicely put. Appreciate it!
  write my essay reviews https://topswritingservices.com/ coursework writing service

 177. Wendellmon napsal:

  Excellent facts. Thanks a lot!
  canadian pharcharmy cheap prescription drugs online pharmacy online cheap

 178. Alvinhig napsal:

  Great information, Thanks a lot.
  custom essays essay typer professional custom writing service

 179. Alvinhig napsal:

  Thanks! I like this.
  how to write my college essay https://altertraff.com/ best online resume writing services

 180. Alvinhig napsal:

  Nicely put, Kudos!
  essay about the help essays writing service essay writing services reviews

 181. Wendellmon napsal:

  With thanks! I appreciate this.
  pharmacies near me best online pharmacies no prescription my canadian pharmacy

 182. BruceZerce napsal:

  Great knowledge. Cheers.
  canada drugs online canadian pharmacy viagra brand canadian online pharmacies legitimate by aarp

 183. Alvinhig napsal:

  Cheers. Ample postings!
  best essay website https://essaywriting4you.com/ college essay writing service

 184. Alvinhig napsal:

  You’ve made your stand pretty well!!
  best college essay ever written essay writing services essay writing service recommendation

 185. Alvinhig napsal:

  With thanks, Wonderful information!
  writing academic essay https://flowleadsua.com/ custom written dissertation

 186. Wendellmon napsal:

  Thanks! Quite a lot of postings.
  canadian pharmacies shipping to usa drugs online highest rated canadian pharmacies

 187. BruceZerce napsal:

  You said it nicely.!
  canadapharmacy international pharmacy visit poster’s website

 188. Alvinhig napsal:

  Thank you! A lot of information.
  funny college application essay https://freshappshere.com/ websites for essays

 189. Alvinhig napsal:

  You stated this adequately!
  how to write a high school application essay need help writing essay creative writing websites for students

 190. Wendellmon napsal:

  You said this fantastically.
  best canadian online pharmacies compare rx prices canadian pharmacy generic viagra

 191. Alvinhig napsal:

  Truly a lot of useful tips.
  custom essay help argumentative essay cheap custom essay writing service

 192. Alvinhig napsal:

  Incredible a good deal of good data!
  essay writing websites custom college essay professional cv writing service

 193. BruceZerce napsal:

  With thanks. Valuable information.
  canadian pharmacies-24h canadian pharmaceuticals online best online canadian pharmacy

 194. Michaelfug napsal:

  lexapro 30

 195. Curtisskymn napsal:

  rx propranolol

 196. Elwooddiacy napsal:

  flomax 10

 197. Charlesphync napsal:

  aurogra 100 uk

 198. TommySlazy napsal:

  zoloft 0 5 mg

 199. Rodneyhus napsal:

  noroxin tab

 200. Edgarsab napsal:

  propecia 1

 201. Markguits napsal:

  retin a 05

 202. Timothyplutt napsal:

  900 mg trazodone

 203. Michaelanirl napsal:

  voltaren 800 mg

 204. Evaguits napsal:

  zovirax rx

 205. Annaguits napsal:

  tadacip uk

 206. Lisaguits napsal:

  lyrica 500

 207. MichaelGex napsal:

  lyrica

 208. Teoguits napsal:

  cost cialis

 209. Michaelanirl napsal:

  ventolin prices

 210. MichaelGex napsal:

  tetracyclin

 211. Dwain napsal:

  Hi, Neat post. There’s an issue with your website in web explorer, would check this?
  IE still is the market leader and a good portion of other folks
  will omit your magnificent writing because of this problem.

  Feel free to visit my site; phpshelldownload logsuz

 212. Elena napsal:

  It’s appropriate time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve learn this put up and if I may just I wish to recommend you few
  interesting things or suggestions. Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I wish to learn more things approximately it!

  my website; Elektronik Sigara

 213. Miaguits napsal:

  lasix 3170

 214. Tedguits napsal:

  diflucan 1

 215. Curtisskymn napsal:

  synthroid coupon

 216. Estebansmibe napsal:

  buy furosemide

 217. Charlesphync napsal:

  buy finpecia

 218. Curtisskymn napsal:

  amoxicillin 825

 219. Javier napsal:

  I all the time used to read paragraph in news
  papers but now as I am a user of internet therefore from now I am using net for content,
  thanks to web.

  Here is my webpage: https://coub.com/tags/dancing

 220. BrandonAlits napsal:

  Kudos! I enjoy it.
  american pharmacy store pharmacy order online epiduo canadian pharmacy

 221. Renaldoenala napsal:

  You expressed that superbly!

 222. Denguits napsal:

  synthroid 1

 223. Estebansmibe napsal:

  buy viagra cialis

 224. Paulguits napsal:

  zoloft 2018

 225. Charlesphync napsal:

  buy lyrica

 226. Deloresitalk napsal:

 227. Lydiagriek napsal:

 228. SheilaMobap napsal:

 229. MichaelGex napsal:

  cymbalta 25mg

 230. Donnawak napsal:

 231. Mattiegok napsal:

 232. CarolynRit napsal:

 233. HelenDiown napsal:

 234. Effietip napsal:

 235. Nancymooxy napsal:

 236. AdrianaSit napsal:

 237. LorettaFerma napsal:

 238. RobertaDes napsal:

 239. DonnaOvene napsal:

 240. LucilleBah napsal:

 241. Colleendearm napsal:

 242. Opheliavot napsal:

 243. Tamekawep napsal:

 244. NormaTrerb napsal:

 245. Myrtlepet napsal:

 246. Timothyplutt napsal:

  ivermectin 90 mg

 247. AmandaPaile napsal:

 248. Natalieduage napsal:

 249. Ameliajem napsal:

 250. AliciaTex napsal:

 251. AmandaLoach napsal:

 252. Berthalep napsal:

 253. Louisenib napsal:

 254. IsabelVet napsal:

 255. BelindaSiB napsal:

 256. SandraMaina napsal:

 257. Kerry napsal:

  I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it
  for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would
  like to find out where u got this from. thank you

  Feel free to surf to my site :: 1win apk pour iphone

 258. Ashleysmugs napsal:

 259. JuliaCib napsal:

 260. Marieacant napsal:

 261. LynseyRes napsal:

 262. BarbaraEmulk napsal:

 263. MelonieBix napsal:

 264. KeithBip napsal:

  Awesome facts. Regards.
  reviews of canadian online pharmacies discount prescription drugs best online canadian pharmacies

 265. ThomasAxiof napsal:

  You said this superbly.
  canadian pharmacies list misuse of prescription drugs canada drug pharmacy reviews

 266. Velmapiego napsal:

 267. Joellarah napsal:

 268. DebraLem napsal:

 269. RhondaQuite napsal:

 270. DorothyAbupt napsal:

 271. Hazeltrura napsal:

 272. BeverlyUnogy napsal:

 273. EmilyMow napsal:

 274. GloriaHalom napsal:

 275. JennythUlp napsal:

 276. ttimittit napsal:

  На сайте https://daina-art.ru/ вы сможете заказать слэбы натуральных камней, которые используются для самых разных целей декорирования интерьера, в том числе, оформления барной стойки. Все изделия необычные, привлекательные, а потому украсят любое помещение. Ознакомьтесь с последними коллекциями, которые созданы высококлассными дизайнерами. Для того чтобы оценить, как они смотрятся в работе, посмотрите портфолио, которое показывает мастерство работников. Закажите обратный звонок для получения консультации.

 277. Bobbiecleak napsal:

 278. nacsitbug napsal:

  Accept Dash Payments https://plisio.net/accept-dash is a crypto payment gateway that lets you accept Dash payments with a powerful API, e-commerce plugins and other solutions for collecting payments. Plisio users will now be able to use Dash for payments across a range of eCommerce sites and online merchants.

 279. MichaelGex napsal:

  lasix generic

 280. AlisonWek napsal:

 281. LindsayPaymn napsal:

 282. KathrynUrire napsal:

 283. Ellenrop napsal:

 284. AudreySmish napsal:

 285. ogbiosix napsal:

  На сайте https://svtgr.ru/ возьмите в аренду строительное оборудование: специальные леса, вышки-туры, фасадную сетку, крепеж и многое другое на самых выгодных условиях. В компании действуют доступные цены. При этом можно воспользоваться полным комплексом услуг, включая доставку техники на объект, монтаж, демонтаж. Все работы выполняются тогда, когда вам удобно. Оборудование от проверенных, надежных поставщиков, которым точно можно доверять. Сотрудники компании выполняют комплексные работы, независимо от сложности поставленной задачи.

 286. Lindaincut napsal:

 287. KeithBip napsal:

  Really tons of great info.
  online pharmacy technician jobs from home online drugstore reviews is it illegal to carry prescription drugs without the bottle

 288. Wilfordben napsal:

  Nicely put, Cheers.
  cvs pharmacy store hours on sunday best online canadian pharmacies what prescription drugs does humana cover?

 289. wglenPoece napsal:

  На сайте https://gidfinance-ru.ru можно воспользоваться конвертером, узнать курс валют. Этот сервис является лучшим для того, чтобы быстро переводить валюту. И самое главное, что это абсолютно безопасно, ведь все данные приходят в зашифрованном виде, а это значит, что не попадут третьим лицам. Поэтому вы можете осуществлять переводы, не переживая. Калькулятор работает с большинством денежных единиц мира. Важным моментом является то, что информация о котировках регулярно обновляется, что позволит всегда держать вас в курсе изменений.

 290. Antoniocrilm napsal:

  Terrific facts. Many thanks.
  rexall pharmacy & drug store certified canadian pharmacies online voltaren gel 1 canadian pharmacy

 291. LucileVus napsal:

 292. ploginFiece napsal:

  На портале https://relistic.ru закажите профессиональную разработку сайтов, ведение маркетплейсов, аэросъемку, а также 3Д моделирование. В штате трудятся компетентные сотрудники с большим опытом, а потому они точно знают, как сделать так, чтобы клиент остался доволен результатом. Программисты, операторы, дизайнеры, маркетологи – это специалисты, которые знают, как получить отличный результат. Все услуги оказываются на совесть, по доступной стоимости. За несколько лет работы ни одного недовольного клиента.

 293. uncanbix napsal:

  Want to accept crypto payments on Magento? https://plisio.net/magento-accept-crypto payment gateway provides a simple solution for any business using Magento. Magento is an e-commerce platform enabling individuals and businesses to create online store or add those to existing websites. As a SaaS based platform, Magento can add online stores to any existing websites. However, Magento has been criticised for not being an end-to-end CMS platform. Plisio.net enables your store to accept payments in cryptocurrencies and receive payments instantly in your business account in crypto.

 294. JoyceDit napsal:

 295. BarbaraSwept napsal:

 296. Laurenpam napsal:

 297. Sarahdream napsal:

 298. Sharondeeri napsal:

 299. Bessiejaw napsal:

 300. Marionrex napsal:

 301. JeanneVap napsal:

 302. HisakoMaync napsal:

 303. cearealign napsal:

  На сайте https://auto-parad.ru/ имеется содержательная, экспертная информация, которая касается правил эксплуатации автомобилей различных марок, года выпуска. Есть интересные и любопытные материалы, которые помогут быстро завести автомобиль зимой, починить трансмиссию, правильно выбрать незамерзайку или решить проблему быстрого разряда аккумулятора. Все статьи написаны экспертами, поэтому они достоверные, актуальные и действительно помогают справиться даже с самыми сложными задачами. Это позволит не обращаться за дорогостоящей профессиональной помощью.

 304. CharaInift napsal:

 305. NancieHoucK napsal:

 306. KathyStoon napsal:

 307. icwtimtrufF napsal:

  На сайте https://jobgirl24.ru/ есть интересная, несложная работа для девушек самого разного возраста. Если вам больше не хочется жить на скромное жалованье, отказывать себе в дорогих покупках, то скорей обращайтесь по объявлению, чтобы уже сегодня приступить к работе. Это ваш шанс начать получать хорошие деньги и позволить себе большее. При этом гарантированы ежедневные выплаты. Работа в сфере развлечений, вас ожидает дружный коллектив. Теперь вы сможете заработать на новую машину и отпуск в других странах.

 308. versprdah napsal:

  Daily analysis on the website: https://iranforexbroker.org/ Choosing a Forex broker for Iranians. Generally, it is possible to choose a company for trading independently, study all broker websites, get familiar with the trading conditions, estimate the level of spreads and quality of orders execution, deposit and withdrawal of funds. It may take a long time which can be spent for trading or for learning the basics of trading. On our website we have compiled a rating of forex brokers, where we have listed the main conditions that are worth paying attention to.

 309. ostsucrSwash napsal:

  На сайте https://profexpertisa.ru можно заказать различные типы экспертиз проектной документации. Делая выбор в пользу негосударственной компании, вы получаете возможность сэкономить время и даже средства. При этом результат вы получите максимально быстро. В компании «ПРОФЭКС» работают лучшие, высококлассные специалисты, которые знают все нюансы, поэтому при необходимости дадут рекомендации заказчику. Они оказывают помощь во всех аспектах. Сотрудники готовы выполнить экспертизу разной сложности, все они прошли аттестацию.

 310. Heatherhob napsal:

 311. CarolynAdumb napsal:

 312. Dallas napsal:

  Halo para pencari cek rtp slot pragmatic, kali ini kami ingin mengenalkan gelek4d adalah situs
  website dengan layanan link cek rtp slot pragmatic live
  hari ini pasti maxwin x5000 wajib kamu putar dengan trik rahasia 138 dijamin mudah menang.
  Pertama kali yang bisa Anda lakukan untuk cek rtp slot hari ini
  sesering mungkin dengan memanfaatkan cara cek rtp slot pragmatic yang terkandung dalam akun gacor yang
  dimiliki Gelek4D.

  Cek rtp slot pragmatic sendiri terbagi seperti Manual Spin, Spin Cepat dan Turbo spin ini nanti bisa membantu Anda agar bisa memecahkan maxwin dalam
  waktu cepat. Dengan mengikuti info link cek rtp slot online rtp slot pragmatic live hari ini pasti maxwin x5000 gampang menang, dijamin kecanduan.

  Jika strategi cek rtp slot pragmatic live hari ini pasti maxwin x5000 yang Anda gunakan pada
  permainan zeus tidak akan sama dengan strategi cek rtp slot pragmatic live hari ini pasti maxwin x5000
  yang anda gunakan pada permainan slot 777, starlight
  princess dan higgs domino. Dalam mengerjakan pola dan trik taruhan, beberapa
  pemain memang mengerjakan ada keterpaksaan untuk
  menentukan nominal hingga Anda bisa bebas ketika
  bertaruh dengan nominal yang tinggi.

 313. GayleDop napsal:

 314. Shannonchump napsal:

 315. AmandaPlacy napsal:

 316. Violafraup napsal:

 317. adjmatuh napsal:

  На сайте https://mosaic-pool.ru/ можно оставить заявку на проектирование, а также строительство бассейнов в самом разном стилевом исполнении. Высококлассные сотрудники занимаются комплексным оснащением, а также их обслуживанием. Здесь же можно заказать монтаж стеклянной мозаики и приобрести ее в нужном количестве и в любое время. Предприятие реализует качественную и антиаллергенную химию. В разделе представлена интересная тематическая информация. Компания находится на рынке более 10 лет, поэтому никогда не подводит.

 318. MayraMex napsal:

 319. KeithBip napsal:

  You said this terrifically!
  online pharmacies legitimate buying drugs in canada canadian hcg pharmacies

 320. SherryExith napsal:

 321. outizTic napsal:

  Закажите строительство, проектирование, а также обслуживание бассейнов в городе Сочи. Также осуществляется продажа, кладка мозаики из стекла. На сайте https://mosaic-pool.ru/ можно ознакомиться со всеми оказываемыми услугами, а также расценками. При необходимости вы всегда сможете позвонить по указанному телефону и задать все интересующие вопросы. Вам доступна профессиональная консультация. Компетентные сотрудники готовы построить бассейн любой сложности и в соответствии с предпочтениями.

 322. ialiaMib napsal:

  На сайте https://optimizator.su/ вы сможете ознакомиться с вариантами оптимизации и продвижения сайта. Сайт оптимизатор – это удобные и выгодные предложения для продвижения сайтов в ТОП Яндекса или Google. Над вашим сайтом будут работать опытные оптимизаторы нашей команды. У нас есть опыт продвижения сотен тематик и бизнесов.

 323. Stanleyelumn napsal:

  You actually suggested that very well!
  veterans online pharmacy canadian pharmacy tadalafil trustworthy online pharmacy

 324. Marlenagindy napsal:

 325. ArleneAnata napsal:

 326. Lucillenum napsal:

 327. Peggyguddy napsal:

 328. Maritapix napsal:

 329. ophecces napsal:

  На сайте https://www-5ka-ru-cards.ru/ вы сможете подать заявку для того, чтобы устроиться на работу в один из магазинов сети «Пятерочка». Если вы уже являетесь сотрудником компании, то можете зайти в свой личный кабинет и изучить привилегии и все возможности. Есть любопытная информация про бонусную карточку, о том, как ее зарегистрировать, какие бонусы она дает и как получить. Имеются данные про генеральных директоров торговой сети и многое другое. Ознакомьтесь с информацией для того, чтобы узнать больше о своем любимом магазине.

 330. ksuleknepax napsal:

  На сайте https://xn—24-5cdb2ceo3crb1a.xn--p1ai/ вы сможете заказать надежные электросчетчики с пультом. Они поставляются напрямую от производителя, а потому даются все необходимые гарантии, установлены честные цены. Доступна доставка по всей России. Модели всегда присутствуют в наличии, поэтому любой счетчик можно заказать даже сейчас. Оборудование сможет пройти любые проверки. Для того чтобы ознакомиться с механизмом поближе, изучите принцип работы. Перед тем, как отправить счетчик покупателю, его работа снимается на видео.

 331. AshleyReire napsal:

 332. Sherylhip napsal:

 333. TracyKew napsal:

 334. Darren napsal:

  ۱۰ روش جذب مرد آلفا با قدرت زنانه ی ایرانی
  اگر مردی با یک شریک تصادفی ارتباط برقرار کند،
  ممکن است چیزی جز انرژی و پول به او
  بدهد. اما رفتار بی سواد زن و درک ناکافی برخی از اعمال شوهر می تواند به
  این واقعیت منجر شود که او آزادی را بر
  ادعاهای روزانه زن محبوب برای حق
  مالکیت ترجیح می دهد. دومین „کابوس“ دوست دختر رهبر آلفا این است که مرد محبوب
  او هرگز به طور کامل متعلق به کسی نخواهد
  بود و هر اشاره ای به حق انحصاری داشتن توجه او کوتاه ترین راه برای رهایی از یوغ شیرین عشق است.

  معمولاً آنها یک تجربه منفی داشته اند که اعتمادشان را از بین برده است.

  به عنوان مثال جدا شدن از کسی
  که دوستش داشتند، آسیب روحی در بچگی یا خیانت باعث ایجاد چنین
  شخصیتی در آن ها می شود. این مردان معمولا به سختی به فرد
  جدید اعتماد می کنند و این مشکل را تقصیر دیگران می اندازند که در حق آن
  ها بدی کرده اند و ممکن است به خاطر همین
  ویژگی که دارند تا همیشه تنها باشند.

  جمعیت آلفا کم است، حدود 5 درصد متولد می شوند، مسئولیت
  پذیر و بی باک هستند و برای زنان بسیار جذاب هستند، چه از نظر جنسیت
  و چه از نظر ازدواج. هفت سال ابتدایی زندگی کودکان
  تاثیر گذارترین دوره زمانی برای رشد کودک از نظر
  جسمی و روحی است. معمولاً اینکه فردی دارای
  تیپ شخصیتی آلفا یا تیپ شخصیتی
  بتا باشد به شرایط محیطی و خانوادگی بستگی دارد و از آن سرچشمه می گیرد.
  زمانی که صحبت از تیپ‌های شخصیتی در
  روانشناسی می‌شود، اکثر ما مردان آلفا را در صدر تمام تیپ‌های شخصیتی می‌دانیم.
  پس با ما در این مقاله از تیم روانشناسی نیمه شب همراه شوید تا ویژگی‌های شخصیتی مردان آلفا را با هم بیشتر بررسی کنیم.

  همین موضوع آنها را بین دیگران محبوب می‌کند چون دیگران متوجه می‌شوند که این فرد
  می‌تواند درک‌شان کند. آنها در مورد کارهایی که
  می‌خواهند انجام دهند منطقی فکر می‌کنند و همه
  جوانب را بررسی می‌کنند. به همین دلیل بیشتر مواقع تصمیمات درستی می‌گیرند.
  شاید اطرافیان زنان بتا، آنها را یک مشاور دلسوز بدانند که دوست دارد به
  همه کمک کند. مردان آلفا مردان تنبلی نیستند که کارها
  را نیمه تمام رها کنند.
  یکی از ویژگی‌های بارز زنان آلفا، داشتن
  اعتماد به نفس، احساس خودارزشمندی و خودباوری است.
  آنها اگر کاری را بخواهند انجام دهند و باور داشته باشند که
  می‌توانند و مهارتش را دارند، هرگز
  در حین انجام آن کار به خود و توانایی‌هایشان شک
  نمی‌کنند. 2- گذاشتن ایموجی در انتهای جملات بی‌مزه، شما را تبدیل به یک پسر شوخ‌طبع
  یا زبون‌باز نمی‌کند. شوخ طبعی یک
  مهارت اجتماعی، یک زاویه نگاه به اتفاقات
  زندگی و مجموعه‌ای از مهارت‌های زبانی است که با
  ساعت‌ها تمرین، آموزش و آزمون‌و‌خطا به دست می‌آید.
  بعد از تسلط به این هنر، باید آموخت کدام نوع شوخ‌طبعی برای زنان جذاب، کدام نوع باعث
  دفع آنها می شود و کدام نوع آن شما را تبدیل به ملیجک دختر می‌کند.
  ماهیت تحلیلی به شما امکان می دهد یک معجزه را به اجزاء تقسیم کنید (با
  کلمات بازی کنید!).
  من توی پیج اینستاگرام شادزیستی کلی اموزش های جالب استوری می کنم!
  بهتره که سبک گفتگوی مرد آلفات رو دربیاری و در موضوعات مورد علاقه اون این بحث ها رو تعیین و تشخیص بدی.
  زنانی که اهل کتاب خوندن و نظر و مسایل مختلف روز هستند تو این
  دسته خوب خودشون رو عزیز می
  کنند. مگر این که یه آلفای ضعیف باشه و اعتماد بنفس نداشته
  باشه و البته بخواهد یه آلفا باشه!
  چون یه مرد آلفا
  واقعا توی تمام شرایط نمی تونه کنترل رو حفظ کنه.

  بسیاری از مردم فکر می‌کنند جذابیت به ژنتیک آن‌ها بستگی دارد
  و اگر صاحب‌… [newline]پوشت یکی از جذاب‌ترین و در عین حال
  ارزان‌ترین اکسسوری‌های مردانه است که…

 335. claironeery napsal:

  На сайте http://xn--j1ahfffa1f.xn--p1ai/ можно заказать промышленные резервуары, а также различное емкостное оборудование, выполненное из современных, прочных материалов. За счет этого прослужит очень долго. Резервуары могут быть произведены по типовому проекту либо по эскизу заказчика и точно в оговоренное время. Для вас действуют доступные расценки, организуется доставка до объекта, на всю продукцию распространяются гарантии. При необходимости будет предоставлена профессиональная консультация.

 336. onliteLat napsal:

  Annehmen Ethereum Classic https://plisio.net/accept-ethereum-classic ist ein Krypto-Zahlungsgateway, mit dem Sie ETC-Zahlungen mit einer leistungsstarken API, E-Commerce-Plugins und anderen Losungen zum Einziehen von Zahlungen akzeptieren konnen. Plisio-Benutzer konnen nun Ethereum Classic fur Zahlungen auf einer Reihe von E-Commerce-Websites und Online-Handlern verwenden.

 337. JessicaShouB napsal:

 338. PamellaFub napsal:

 339. Suzanne napsal:

  Hi great website! Does running a blog like this take a large amount of work?
  I’ve virtually no knowledge of programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have
  any ideas or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject however I just needed to ask.
  Kudos!

  my website … Selot5000

 340. PeggyAstox napsal:

 341. Adan napsal:

  25 ویژگی یک مرد آلفاجامع ترین مقاله در مورد مرد آلفا
  عدم اهمیت نظر دیگران برای مردانی با تیپ شخصیتی امگا، باعث شده است این افراد خیلی راحت به هر چیز نامتعارفی که علاقه دارند، بپردازد و به آن افتخار کنند.

  نکته مهمی که باید مورد توجه شخصیت شناسان باشد این است که این
  جان وین فقید (بازیگر اسطوره‌ای فیلم‌های وسترن غرب وحشی)
  نبوده است که این نوع شخصیت را
  برای جنس مذکر بدعت گذاشته است.
  به زبان ساده‌تر، تنها کار این بازیگر این بوده است که این
  گونه موجود را به تصویر بکشد.

  با ترسیم موازی با طبقه بندی جانورشناسی، بقیه مردان را می توان به
  چندین نوع تقسیم کرد.
  این افراد ماجراجو و روح
  آزاد و مستقل دارند که می توانند
  یک زندگی کامل و شاد داشته باشند.
  شخصیت افراد با یکدیگر متفاوت است
  و هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خودشان را
  دارند. در این قسمت از نمناک عادات، تمایلات، علایق
  و مواردی را به شما معرفی می کنیم که در تیپ های شخصیتی مردان وجود دارد و تیپ شخصیتی آن ها را
  برایتان دسته بندی می کنیم.

  یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته مردان بتا، ارزش وفاداری برای آن‌هاست.

  ویژگی‌ای که آن‌ها را به دوست و همراهی
  همیشگی تبدیل می‌کند. در میان تیپ‌های شخصیتی مردان،
  مردان بتا همیشه بر روی هدفی که در گروه تعیین ‌شده است
  پافشاری می‌کنند و کمتر از زیر کار در می‌روند.
  این اشخاص به‌شدت حامی و همدل هستند
  و برای حفظ نظم تعیین‌شده همه تلاششان را به کار می‌برند.
  برای یک مرد آلفا، عشق و ازدواج
  کاملاً است مفاهیم مختلف. عشق در درک آنها هدفی دارد روابط جنسیبه جای زندگی مشترک و
  زندگی مشترک.
  در نتیجه شما هیچ مرد آلفای بی‌هدف در زندگی را پیدا نخواهید کرد.

  سلامتی و امنیت دو نعمت بزرگ هستند و یک مرد آلفا مفهوم سلامتی را به خوبی درک کرده
  است. به همین دلیل سعی می‌کند که
  تناسب اندام خود را با خوردن غذاهای مفید و ورزش کردن حفظ کند.
  از طرفی دیگر، آنها برای سلامت
  روح و روان خود هم اهمیت ویژه‌ای قائل
  بوده و سعی می‌کنند که در بدترین شرایط هم خونسردی خود را حفظ کنند.

  او برای خشنود کردن همه از راه خود خارج نمی شود زیرا می داند این
  یک تلاش بیهوده است. او اجازه نخواهد داد که یک زن
  زندگی او را اداره کند.
  به همین دلیل هرگز حس نمی‌کنند که کنترل زندگی‌شان را از دست داده‌اند چون هر
  کاری که کردند واقعا می‌خواستند
  که انجام دهند و نتیجه‌اش
  هم حاصل همان کار است، چه خوب باشد و
  چه بد. آنها تقصیرها را به گردن دیگران نمی‌اندازند بلکه حتی اگر نتیجه بدی را
  کسب کنند، قبول می‌کنند که خودشان
  این کار را کرده‌اند. درک
  اقدامات سیاسی روسیه، به ویژه در
  حوزه سیاست خارجی، مستلزم هوشیاری است و تحلیل هوشیارانه روانشناسی سیاسی پوتین.
  این امر مستلزم درک عمیق‌تری از چهره‌ها، حساسیت و رفتارهای پوتین است.
  این مسئله وی را به رئیس جمهوری محبوب که همواره بالای ۷۰ درصد مردم از وی حمایت کرده‌اند تبدیل کرده است محبوبیتی که
  هیچ سیاستمدار دیگری در روسیه نخواهد توانست به آن
  دست یابد. سابقا تصور می‌شد یک مرد
  آلفا همیشه دیگران را برای بالا بردن خود پایین می‌کشد.

  علاوه بر این، مردان آلفا خودشان «خانم ها» را
  برای تولید مثل انتخاب می کنند.
  با این حال، آنها واقعاً مجبور نیستند آن را مرتب کنند – خود زنان آلفا را بهترین پدر برای فرزندان آینده خود می دانند.
  مرد آلفا – رهبر در میان سایر نمایندگان دنیای مردانه.

  او جاه طلب، هدفمند است، او کسی است که به حق می توان
  رهبر یک گروه بزرگ نامید. او مورد
  احترام است، مردان او را تحسین می کنند و زنان رویای ازدواج با او و تبدیل شدن
  به یک زندگی را در سر می پرورانند.

  داشتن اعتماد بنفس به این معناست که برای برای ایجاد خوشبختی و موفقیت در زندگی خود به کسی
  وابسته نباشید و مسیر خود را بسازید و از
  دیگران پیروی و تقلید نکنید.
  [newline]مردان آلفا برای ایجاد حس خوشبختی و موفقیت در زندگی خود به کسی جز خود اعتماد نمی‌کنند و منتظر کسی
  نمی مانند. او سعی می کند اتفاقات را
  به دست خودش رقم بزند و تلاش می‌کند که روند اتفاقات زندگی اش را طوری جلو
  ببرد که خواسته های ذهنی و ایده هایش درباره زندگی عملی شوند.

  آنها به روند پیشرفت خود تعهد دارند، اما
  به یک دید سرشار از خودشیفتگی که توانایی آنها
  را در ایجاد یک وجود غنی و چندوجهی مختل می‌کند، گره نخورده‌اند.
  نکته مهمی که باید بدانید، این است که در
  گذشته از مردان آلفا با عنوان مردانی مغرور، پرخاشگر، کنترل‌گر و پر سر و
  صدا یاد می‌شد. اما در حال حاضر و در قرن ۲۱، ویژگی‌های شخصیتی یک مرد آلفا تکامل
  یافته که در ادامه به ۱۵ مورد از بارزترین این ویژگی‌ها اشاره
  می‌کنیم. مردان گاما ترکیبی از هر تیپ شخصیتی مردانه یا یک نسخه بالغ تر از مردان آلفا هستند .

  برای زنان، یک نشریه بسیار مفید که در آن نویسنده، یک روانشناس، آسیب پذیری یک مرد، آسیب پذیری
  او، تلاش های او برای برجسته شدن
  و موفقیت را نشان می دهد و وظیفه یک
  زن این است که در کنار او باشد.

  که در این موفقیت سهیم است و
  نمی ترسد که مردش یک مرد آلفا باشد، خودش در کنار او رشد می کند.
  البته این به این معنا نیست که این تیپ شخصیتی قابل تغییر نیست اما نوع تربیت فرزندان
  و چگونگی برخورد خانواده با آن ها
  در سال های اول زندگی نقش تعیین کننده ای برای آینده شخصیتی فرد خواهد داشت.
  از این روان شناسان تاکید دارند که خانواده‌ها در سال های ابتدایی زندگی فرزندان خود اهمیت دهند و برخورد مناسبی با آن ها داشته باشند.

  بدون شک می توان گفت که سال های اول زندگی فرد می تواند
  سوال های تعیین کننده‌ای برای آلفا و بتا بودن اشخاص در
  زمان بزرگسالی خواهد بود.
  بر همین اساس به مردان خاصی که به‌عنوان رهبرانی طبیعی ظاهر و پذیرفته می‌شوند، مردانی با شخصیت آلفا می‌گویند.
  در بین تیپ های شخصیتی مردان، مردان آلفا از ویژگی‌های زیر برخوردار هستند.
  در کنار مرد سیگما مرد آلفا را
  خواهیم داشت که احتمالاً این تیپ شخصیتی را بیشتر شنیده باشید.
  آلفا مفهومی است که به یک فردی
  داده می شود که رئیس است.

 342. NancyFrafe napsal:

 343. handkKer napsal:

  На сайте https://genshin.guru/ представлена исчерпывающая и интересная информация по игре Genshin Impact. Здесь имеются ценные и нужные материалы, которые касаются персонажей, оружия, артефактов, монстров, торговцев и многого другого. Есть отдельные гайды по игре, которые помогут больше о ней узнать. Для поиска нужной информации просто введите слово в поле, после чего система подберет для вас варианты. Регулярно на портале появляются новые публикации, ознакомиться с которыми будет интересно и вам.

 344. MoniqueBap napsal:

 345. ergmadig napsal:

  На сайте https://gbisp.ru можно приобрести ЖБИ, которые применяются в самых разных сферах строительства. Полный перечень продукции включает: сваи, колонны, балки перекрытия, плиты ограждения, цокольные панели, бетонную смесь, различные материалы и многое другое. Производственные мощности позволяют получить необходимый результат быстро и отличного качества. Штат укомплектован высококлассными специалистами, которые знают все технологические процессы. Имеется огромный ассортимент товаров для промышленного, гражданского, мостового строительства.

 346. Nancy napsal:

  مقایسه گاباپنتین پرگابالین
  و دارونما به‌عنوان پیش‌دارو در کاهش پاسخ همودینامیک به لارنگوسکوپی و
  لوله‌گذاری داخل نای
  هم‌اکنون برخی از پزشکان از این دارو برای پیش‌گیری
  از سردرد میگرنی ، درمان نیستاگموس و نیز کاهش دردهای نوروپاتیک (عصبی) استفاده می‌کنند.

  گاباپنتین همچنین در درمان دردهای مزمن ناشی از آسیب عصبی نیز تجویز می
  شود . تفاوت آماری معنی­داری در سن، جنس و
  میانگین نمرات چهار معیار فوق در سطح پایه بین دو گروه
  وجود نداشت. تغییرات از پایه
  برای دو گروه درCGI HARS ،BDI و YMRS بعد از 8 هفته معنی­دار بود ولی تفاوت بین دو درمان از نظر آماری معنی­دار نبود (جدول 1).
  مقایسه­ی CGI در پایه و هفته­ی هشتم بین دو گروه معنی­دار نبوده است، ولی مقایسه­ی CGI در سطح پایه و
  هفته­ی هشتم در هر دو گروه معنی­دار بوده است (جدول 1).
  دارونما (قرص ساکاروز در جلد کپسول ایندومتاسین) که
  روزی 2 بار شروع شده تا 4 بار در روز در هفته­ی اول افزایش
  یافت.
  احساس بهتر شدن به هر میزانی توسط 9 تا از 10 نفر در
  گروه گاباپنتین و 5 تا از 10 نفر در گروه پلاسبو گزارش
  شد. ما در ماه می 2016 در داده‌های مقالات
  علمی که از گاباپنتین در بزرگسالان برای درمان فیبرومیالژیا استفاده کرده بودند، جست‌وجو کردیم.
  یک مطالعه پیدا کردیم که معیارهای ما را برای ورود به این مطالعه تامین می‌کرد.

  یک بررسی در سال 2009 نشان داد که گاباپنتین
  ممکن است مصرف مواد مخدر را بعد از جراحی کاهش دهد
  ، اما به درد مزمن بعد از جراحی کمک نمی کند.
  به نظر می رسد گاباپنتین به اندازه پرگابالین برای درد نوروپاتیک موثر است.

  مصارف پزشکی گاباپنتین برای درمان تشنج و درد نوروپاتیک
  تأیید شده است. این دارو در
  درجه اول از به صورت خوراکی تجویز می شود.
  دیسک کمر علائم دیسک کمر و بهترین روش های درمان و تشخیص دیسک کمر
  ، درمان بدون جراحی دیسک شامل (دارو ،
  فیزیوتراپی ، ورزش ، کشش یا ترکشن ، اوزون درمانی را شرح می
  دهیم … گاباپنتین، یک آنالوگ گاما آمینوبوتیریک اسید است که در ابتدا برای درمان صرع تولید شد، ولی
  در حال حاضر برای موارد مختلفی از جمله کاهش درد، به‌خصوص در دردهای نوروپاتیک و دردهای با منشأ عصبی، مورد استفاده است.

  لذا از رانندگی و کار با وسایلی که به هوشیاری کامل نیاز دارند خودداری نمائید.
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت دارویی اکتوورکو می‌باشد.
  به محض یاد آوری، دوز فراموش شده را
  استفاده کنید و به زمان طبیعی
  برگردید.
  مصرف تنباکو و الکل به همراه داروهای خاص در اثرگذاری آن‌ها اختلال ایجاد
  می‌کند. در مورد مصرف دارو به هنگام غذا خوردن، مصرف الکل و استعمال دخانیات
  با متخصص سلامت خود مشاوره کنید.

  گاباپنتین دارویی است که برای کنترل تشنج partial (محدود شونده)، در
  درمان صرع کاربرد دارد. این دارو نمی‌تواند
  صرع را درمان کند و مدت اثر دارو تا زمانی است که مصرف دارو را ادامه دهیم.

  Also visit my website; قرص گاباپنتین ۱۰۰ برای چیست

 347. Davidnum napsal:

  With thanks! I enjoy this!
  good canadian pharmacies canadian pharmacy india Viagra with Duloxetine

 348. Kishaskync napsal:

 349. Bill napsal:

  Делать ставки на спорт УкраиСтавки на спорт в России
  онлайн без регистрации и получить реальные деньги —
  невозможно.

 350. KeithBip napsal:

  Cheers! An abundance of write ups.
  india online pharmacy canadian pharmacy world reviews canadian discount pharmacy

 351. Cristine napsal:

  کراش Crush در فارسی به چه معنا است؟
  بنابراین اکثر افراد عقیده دارند گفتن جمله «روت کراش
  دارم» برای مخ زنی و خام کردن در روابط خاص استفاده می شود.
  به کاربردن این جمله، پایانی بر دوران کراش داشتن است، چون کراش عشقی مخفیانه
  است. بنابراین بسیاری عقیده دارند گفتن
  جمله «روت کراش دارم» برای مخ‌زنی و خام
  کردن در روابط خاص استفاده می‌شود.
  کراش در زبان عامیانه فارسی از
  کراش crush در زبان انگلیسی گرفته شده است.

  در زبان فارسی ممکن است از واژه کراش زدن به جای
  کراش داشتن استفاده شود که معنای کراش داشتن
  با افراد متعدد را دارد
  و از توییتر آمده است. کراش داشتن نیز ترجمه have a crush است یعنی وقتی شما به کسی علاقه مند هستید،
  او او نمی داند یا هم می داند اما خودش را به
  نفهمیدن می زند. این روزها این واژه به دلیل بیان مداوم آن اصالت خود را از دست داده است.
  در فضای مجازی مورد استفاده از کراش تغییر پیدا کرده است و هر کشش و علاقه ای را
  کراش می گویند و حتی آن را به طرف به صورت مستقیم هم اعلام می کنند.
  به او علاقه‌مند هستید، ولی فرد
  مورد نظر با شخص دیگری در رابطه است.

  ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره
  دیدگاهی می‌نویسم. کسی چه می
  داند؟ هورمون های عشق مانند اکسی توسین و
  دوپامین قطعا در کراش نقش دارند.

  به یاد داشته باشید که تصور کردن‌های
  عاشقانه و کراش داشتن اتفاق طبیعی است اما راه حلی برای
  روابط عاطفی شما نخواهد بود و بهتر است از فکر و خیالات تا حدی فاصله بگیرید.
  وقتی که خود را با کراش تان تصور می‌کنید و آرزو
  می‌کنید که ای کاش با او بودید
  راهی برای برهم زدن رشته این افکار و کنار گذاشتن آنی آن کنید.
  مثلا شروع به مطالعه کتابی کنید، به
  سراغ سرگرمی مورد علاقه خود بروید، کار هیجان انگیزی انجام دهید
  تا ذهن شما مشغول نگه داشته شود. در
  ادامه نحوه‌ی استفاده از کلمه‌ی Crush در جمله را خدمت شما
  بیان می‌کنیم.

  Feel free to visit my blog post :: کراش یعنی چی

 352. sdermadele napsal:

  На сайте https://tehnikum.school/ вы сможете записаться в школу, где обучают актуальным, интересным профессиям, востребованным на рынке. Это ваш шанс переквалифицироваться, получить базу знаний, а также освоить новую профессию, получать больше денег и развиваться в своей области. Все выпускники школы смогли устроиться в лучшие компании страны. Воспользуйтесь и вы возможностью получить новые знания и быть востребованным в своей деятельности. У школы несколько сотен партнеров, которые хотят работать с выпускниками.

 353. SandraMum napsal:

 354. erhabmug napsal:

  Accept BNB Binance Coin Payments https://plisio.net/accept-binance-coin is a crypto payment gateway that lets you accept BEP-20 payments with a powerful API, e-commerce plugins and other solutions for collecting payments. Binance users will now be able to use BNB for payments across a range of eCommerce sites and online merchants.

 355. Donnadenna napsal:

 356. CecilehuT napsal:

 357. ShirleyMow napsal:

 358. SophiaReibe napsal:

 359. Eleanorvoilm napsal:

 360. TommySlazy napsal:

  wellbutrin nz

 361. Tracycax napsal:

 362. GgvZPZG napsal:

  Pills information. Long-Term Effects.
  lasix without prescription in the USA
  All about medicine. Read information here.

 363. Mei napsal:

  Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked
  hard on. Any suggestions?

  Visit my web-site; slot 88

 364. LailaGaits napsal:

 365. Marsha napsal:

  It’s great that you are getting ideas from this piece of
  writing as well as from our discussion made here.

  Have a look at my website … child sell site

 366. sinobweN napsal:

  На сайте https://www.goodly-studio.com/ вы сможете заказать изысканные, роскошные картины, выполненные из натурального мха. Все они причудливой, интересной и несколько неожиданной формы, а потому найдут отклик в вашем сердце. Есть возможность сделать такое панно на заказ – оно обязательно впишется в концепцию помещения и разнообразит стиль. Можно выбрать аппликацию разной формы, ширины и высоты. Это не просто привлекательная вещь для украшения интерьера, а еще и красивый, ожидаемый подарок коллеге, близкому человеку на любой праздник.

 367. KeithBip napsal:

  You reported this terrifically.
  store hours for kroger pharmacy pet pharmacy canada canadian animal pharmacy

 368. RichardCit napsal:

  Kudos! A lot of posts.
  canadian online pharmacies 2022 accredited pharmacy technician programs online check prescription prices

 369. Latishaasype napsal:

  http://aldplay.ru

 370. Mathewenamb napsal:

  дезинфекция Челябинск от тараканов Дезинфекция в Челябинске от тараканов в кафе, ресторанах, столовых. Работаем круглосуточно. Анонимно, договор на постоянную дезинфекцию. DezCenterChel.ru

 371. Mathewenamb napsal:

  центр дезинфекции Челябинск Центр дезинфекции Челябинск принимает заявки на обработку помещений от насекомых и грызунов. Закажите услугу сегодня и получите скидку. DezCenterChel.ru

 372. Mathewenamb napsal:

  обработка от тараканов Челябинск Обработка от тараканов в Челябинске лучшими европейскими инсектицидами, оборудование холодный туман и ручной опрыскиватель. DezCenterChel.ru

 373. Wilford napsal:

  Excellent blog here! Also your website loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  Here is my homepage – mount and blade warband 1 158 crack indir

 374. vlucinFrert napsal:

  На сайте https://nevahod.com/ приобретите билеты на водные экскурсии по величественному и роскошному Санкт-Петербургу. Устройте незабываемую прогулку на теплоходе, метеоре. Она подарит только положительные эмоции и приятные впечатления. На портале можно оплачивать покупки быстро, в режиме онлайн и абсолютно безопасно. Водный транспорт отходит каждые полчаса, поэтому прокатиться с ветерком можно даже сейчас. Если появились вопросы, то оператор ответит на них в течение нескольких минут в чате.

 375. Lesterdoomy napsal:

  You actually explained that fantastically.
  free live pharmacy tech ce online canada online pharmacy no prescription legitimate canadian online pharmacy

 376. KeithBip napsal:

  Nicely put. With thanks!
  pharmacy technician program online canada pharmacies prescription drugs pharmacy tech programs online

 377. Belen napsal:

  Touche. Sound arguments. Keep up the good effort.

  Also visit my site Hairloss treatment for women

 378. Williamkeymn napsal:

  Kudos, I enjoy this!
  discount drugs online pharmacy osteoporosis drugs canada online prescriptions without a doctor

 379. Shanna napsal:

  A person essentially help to make severely posts
  I might state. This is the first time I frequented your
  website page and thus far? I amazed with the research you made
  to create this actual publish extraordinary. Magnificent task!

  my web site – vivoslot

 380. DavisMooft napsal:

  gabapentin 180

 381. BelindaElumn napsal:

  https://bydu.ru/

 382. Amyguits napsal:

  prozac nz

 383. Adwokat Sprawy Karne Sanok napsal:

  Adwokat Sprawy Karne Sanok
  Hi every one, here every person is sharing such experience, thus it’s fastidious to read
  this website, and I used to pay a visit this website everyday. https://sites.google.com/view/adwokat-prawo-karne-sanok/

 384. Mora napsal:

  My partner and I absolutely love your blog and find many of your post’s to
  be exactly I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you personally?

  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write regarding here.
  Again, awesome web log!

  Here is my web blog Visit

 385. LtqPYRK napsal:

  Medicament information sheet. Generic Name.
  how can i get propecia for sale in the USA
  Some trends of drugs. Read information now.

 386. Harris napsal:

  پرستار کودک در منزل، مراقبت و
  نگهداری ازکودکان عقب مانده ذهنی، اوتیسم وبیش فعال بهتر است در محیط خانه انجام شود.

  پرستار کودک مراقبت تسکینی علائم ناشی از
  شرایط شدید یا مزمن را کودک مدیریت می کند.اساساً، نقش
  پرستار کودک کمک به والدین یا سرپرستان با مراقبت
  از کودک یا فرزندان به طور موقت در زمانی که والدین یا سرپرستان از
  خانه دور هستند، است. داشتن یک پرستار
  کودک در منزلبرای نگهداری و پرستاری از
  کودک در منزل مزایای خاصی دارد.
  کودک شما در محیطی می ماند که برای او
  آشناترین است و مجبور نیست در محیط جدید باشد.
  علاوه بر این، فرزند شما فقط باید به یک فرد جدید (به جای کل کارکنان) عادت کند.
  همچنین احتمالاً کودک شما کمتر مریض می شود
  زیرا روزانه در معرض سایر کودکان قرار نمی گیرد.

  اطمینان حاصل کنید که درباره قوانین خانه خود
  با پرستار کودک صحبت می کنید و حتما شماره ای از او
  دریافت کنید که همیشه پاسخگو باشد.

  دوره های کار پرستار کودک توسط صلیب
  سرخ دربسیاری از کشورهای جهان
  برگزار می شود این دوره ها از معتبرترین دوره های بین المللی در زمینه کار پرستار کودک هستند.
  اما یک پرستار کودک خوب برای متمایز شدن از دیگر
  پرستاران باید چه ویژگی ها و صلاحیت های داشته باشد.
  برای اینکه فردی به عنوان پرستار کودک عملکرد خوبی از خود نشان دهد
  باید برخی از ویژگی ها را در خود تقویت کند.

  صرفه جویی در وقت، هزینه ها، حفظ بهتر سلامتی
  کودک، عدم حضور در اماکن عمومی پرخطر از مهمترین دلایل
  این ضرورت است. اگر شما هم به دنبال پرستار کودک در منزل تهران هستید، تماس با مرکز خدمات پرستاری تهران درمان به عنوان یک مرکز با
  سابقه و شناخته شده به شما پیشنهاد
  می شود. اگر در انجام امور خود و خانه مشکل دارید و نگران مراقبت
  صحیح از فرزندتان هستید یا تنها در مقطع زمانی خاصی نیاز به استفاده از تخصص و توانایی پرستار دارید
  می­توانید پرستار کودک مقطعی استخدام کنید.

  این پرستاران، وظیفه مراقبت و رسیدگی به کودکان در ساعات خاصی از
  روز را دارند. همچنین اگر فرزند شما بیماری خاص و مشکلاتی دارد
  که شما برای چند روز نیاز به مراقبت تخصصی
  دارید، پرستار مقطعی می­تواند
  به شما کمک کند. دستمزد پرستار پاره
  وقت کودک در منزل ، بر اساس ساعت
  کاری و خدماتی که انجام می دهد تعیین می­شود.

  نگهداری کودک در منزل یا مهد کودک هر کدام مزایا
  و معایب خاص خود را دارد. بعضی از والدین به دلیل معایب مهد کودک مثل عدم
  توجه مربی به تک تک بچه ها، امکان انتقال
  بیماری بین بچه ها، فاصله از منزل
  و… ترجیح میدن کودک را در منزل شخصی خود نگهداری کنند و پرستار
  کودک استخدام می کنند. شما زمان مشخصی باید در منزل و سرکار خود به عنوان
  یک پرستار بچه حاضر شوید و در زمان مشخصی نیز محل کار خود را ترک کنید.

  به همین دلیل نمی توانند تا امدن پرستار بچه منتظر بمانند یا کودک را در خانه
  تنها رها کنند. پس داشتن زمانبندی
  دقیق در زمان ورود و خروج از اهمیت بالایی در این
  شغل برخوردار است. در صورتی که احتمال می
  دهید ممکن است با تاخیر در محل کار خود
  حاضر شوید حتما پدر و مادر را در جریان این امر قرار دهید.

  بد نیست بدانید در همه کشورها پرستاری از کودک در منزل
  ، برای کارفرمایان هزینه هایی مانند
  مالیات در پی دارد. والدین تلاش می‌کنند با دادن مبلغی به پرستار کودک این هزینه ها را پرداخت نکنند.
  والدین کودک نیز ممکن است به دلیل رعایت نکردن اصول بیمه‌ای جریمه شوند.

  نحوه برخورد پرستار کودک را با فرزندتان مشاهده کنید، این نوع
  تعامل میزان راحتی کودک شما را با پرستار نشان می دهد.
  مهم است که پرستاری را انتخاب کنید که با روش
  فرزندپروری شما مطابقت داشته باشد.
  حتما در مورد اینکه آیا در زمینه ارائه کمک های
  اولیه پزشکی مهارتی دارد یا خیر از او بپرسید.

  مراقبان خارجی معمولا کارهای منزل را در حد کمی انجام می­دهند و بین ??
  این افراد معمولا جوان هستند و ممکن است آموزش­های نگهداری کودک را دیده باشند یا ممکن است هیچ آموزشی ندیده باشند.
  مهمترین مزیت نگهداری کودک در منزل این
  است که پرستار کودک می تواند این فرصت طلایی را به کودک دهد تا مهارت
  ها و سرگرمی های جدیدی را یاد بگیرید .
  معمولا پرستاران کودک دارای توانایی های متنوعی هستند مثلا می توانند با کودک زبان
  کار کنند و یا ورزش کنند که این موارد باعث می شود فرصت
  های متنوعی برای کودک شما ایجاد
  شود . با این حال اما اکثر مادران شاغل با مشکل کمبود پرستار و مراقب کودک در منزل
  مواجه هستند چرا که اکثر والدین تمایلی به نگهداری کودکشان در مهدهای کودک برای ساعات زیاد ندارند و بیشتر ترجیح می هند
  در منزل از کودک مراقبت شود .
  کودکان همیشه از حضور در یک محیط نا آشنا هراس دارند و بسیاری از آن‌ها تا مدت طولانی خود را با
  محیط جدید مطابقت نمی‌دهند. اما نگهداری از کودک در منزل به آرامش کودک و خانواده منجر می‌شود.
  باتوجه به هزینه های زیاد دریافتی مهدکودک ، هزینه رفت و آمد و … داشتن پرستار کودک در خانه هم از لحاظ
  هزینه به صرفه تر است و هم از
  لحاظ آسایش روانی برای خانواده گزینه
  مناسب تری است.
  تا هم در خانه و هم در بیرون مراقب کودک شما باشد و
  بتواند آموزش های لازم را نیز به کودک شما بدهد.
  دسترسی به این خدمات مراقبتی
  پرستار آراد به صورت حضوری ، تلفنی ، ثبت درخواست در وبسایت امکان پذیر است .
  شیراز رفت و روب ، با تجربه چند ساله
  فعالیت در زمینه خدماتی نظافتی توانسته رضایت مشتریان بسیاری را کسب کند.
  این شرکت همواره تلاش نموده فعالیت خود را به نحو احسن به اتمام برساند.

  با استخدام پرستار دلسوز و متعهد می توانید از بهترین راهکار
  ها برای آموزش ، تثبیت و پرورش ویژگی های
  کودک استفاده کنید. با وجود ارتباط
  بین پرستار و خانواده ،
  پرستار ویژگی های فردی و شخصیتی را متناسب با
  خواست خانواده به کودک آموزش می دهد.
  همچنین داشتن پرستار ماهر و مجرب باعث می شود
  نگرانی شما از بابت پرورش فرزند خود کاسته شود.
  در صورتی که والدین به زمان های بیشتری برای مراقبت احتیاج داشته باشند این ساعت ها به عنوان اضافه کاری
  برای پرستار کودک در نظر گرفته می شوند.

  در برخی موارد پرستار کودک دستمزد خود را به صورت ساعتی ، هفتگی و
  در برخی موارد ماهانه دریافت می کند.
  پرستار نوزاد در منزل،نوزاد را از جنبه
  های بیماری،جسمی و درمانی ارزیابی می کنند، دادن داروبه نوزاد را بررسی میکند و به خانواده ها در مورد مراقبت از نوزاد آموزش می دهند.

  My web site مراقبت از کودک مشهد

 387. Scottsix napsal:

  Thank you! I enjoy this!
  online pharmacy pain meds pharmacy drug store near me ordering prescription drugs from canada

 388. KeithBip napsal:

  Cheers. A lot of forum posts.
  canada meds safest canadian pharmacy peoples rx pharmacy

 389. WilliamLuppy napsal:

  Incredible many of very good data!
  pharmacy express online canada pharmacy online canada pharmacies online pharmacy walmart com

 390. Mona napsal:

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with internet browser compatibility
  but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Cheers

  Here is my homepage; online survey software

 391. Margarita napsal:

  Simply want to say your article is as astonishing.
  The clarity in your post is just spectacular and i can assume you are an expert
  on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

  Also visit my web site – Source of information

 392. Erna napsal:

  Aw, this was an extremely nice post. Finding the time
  and actual effort to generate a top notch article… but
  what can I say… I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

  Also visit my page – 메이저사이트 추천

 393. Roland napsal:

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
  Studying this information So i am happy to express that I’ve a very just right uncanny feeling I found out
  exactly what I needed. I such a lot unquestionably will make certain to
  don?t overlook this web site and provides it a glance regularly.

  Also visit my page … slot olympus

 394. Lurlene napsal:

  These are really impressive ideas in about blogging. You have
  touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

  Take a look at my web page: News – Val

 395. Karri napsal:

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post
  i thought i could also create comment due to this sensible post.

  Stop by my web site :: https://submit-a-new-post-to-videoclips.blogspot.com/2020/02/mobile-app-agentur-aachen.html

 396. DavisMooft napsal:

  malegra 50 mg

 397. chuprNom napsal:

  На сайте https://kinotik.biz представлены сериалы, фильмы в огромном ассортименте и отличного качества. Вы сможете скачать их на свое устройство, чтобы потом пересматривать в любое время. Здесь имеется огромный выбор вариантов, которые скрасят ваш выходной день или вечер. Воспользуйтесь фильтром, чтобы подобрать наиболее подходящее решение. В разделе также есть и любимые многими турецкие сериалы, которые никому не дадут заскучать. Вас обрадует то, что регулярно на сайте появляются новинки, которые заслуживают вашего внимания. Все фильмы доступны с объемным звуком.

 398. Josephabace napsal:

  Really many of great data!
  pharmacy jobs in canada top online pharmacy 247 nile rx pharmacy

 399. Dominique napsal:

  If some one desires to be updated with latest
  technologies therefore he must be visit this web site and be up to date every day.

  Also visit my website: http://www.secondhandbazaar.in

 400. Thomasrot napsal:

  You reported this really well!
  pharmacy online mexico vipps certified canadian pharmacies online pharmacy adderall

 401. Mahalia napsal:

  Τhank you ffor some other excellent post. Where else mayʏ anybody
  get that kinhd of info in such a perfect approach of
  writing? I’ve a presenjtation sսbsequent week, and I am on the ⅼook foor such
  information.

  Allso visit my blog :: supremecbdsgummies.net

 402. anrahThime napsal:

  На сайте https://seasonvar.site/ вы сможете ознакомиться со всеми сериалами, а также трейлерами и анонсами тех фильмов, которые скоро выйдут в прокат. Ежедневно публикуется новое кино и в отличном качестве. Вы сможете посмотреть его сейчас. Заходите на портал почаще, чтобы разнообразить досуг, посмотреть новинки из мира кино и узнать, какой фильм выйдет на большие экраны в этом месяце. Кроме того, здесь всегда есть свежие постеры, а также промо к любым сериалам. Изучите их в данный момент.

 403. Karl napsal:

  Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely neatly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to learn more of your useful info.
  Thank you for the post. I will certainly return.

  Also visit my blog post :: idnpoker 88

 404. Petereveva napsal:

  Truly lots of awesome info!
  canada drugs on line 24 store pharmacy reviews eu pharmacy online

 405. Darrel napsal:

  You can certainly see your skills within the work you write.

  The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.
  All the time follow your heart.

  My site – sbo bet

 406. Laurence napsal:

  You should be a part of a contest for one of the most
  useful sites online. I will highly recommend this site!

  Also visit my blog: Today News

 407. Phillipp napsal:

  This paragraph provides clear idea designed for the new visitors of blogging,
  that actually how to do running a blog.

  Here is my web blog 대전출장안마

 408. imehotum napsal:

  На сайте https://www.blagoyug.ru вы сможете воспользоваться профессиональными услугами по озеленению территории. Компетентными и квалифицированными специалистами проводятся все необходимые ландшафтные работы. Здесь же приобретите качественные и свежие газоны. Все специалисты сертифицированные, а потому все работы будут выполнены на высоком уровне, в точно оговоренные сроки и по доступной стоимости. При необходимости вам будут даны рекомендации. Заказывайте услуги сейчас, чтобы получить ухоженный участок.

 409. Ava napsal:

  Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

  Here is my page … Jagachiyu Itforone Co

 410. Pamelaspibe napsal:

  http://bg-pr.ru

 411. Rocky napsal:

  My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I should
  check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to finding out about your web page yet again.

  Also visit my page; Today News

 412. Holley napsal:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would
  like to find out where u got this from. thank you

  Review my web site: مراقبت از سالمند در مشهد

 413. Eden napsal:

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side effect ,
  people could take a signal. Will likely be back to get more.

  Thanks

  Here is my website; esenyurt korsan taksi

 414. Romeo napsal:

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

  My blog; 3300632

 415. ufulqExory napsal:

  Закажите высококлассный, профессиональный кузовной ремонт в компании, которая предоставляет все необходимые гарантии, а работы выполняет на высоком уровне и по разумной цене. Также доступен и выездной осмотр. Для этого необходимо позвонить по телефону, который находится на сайте http://kuzov43.ru Сотрудники компании выполняют ремонт самой разной сложности грузовых, легковых автомобилей, а также микроавтобусов. Для того чтобы получше ознакомиться с результатом, посмотрите примеры работ.

 416. Jamespep napsal:

  Francisk Skorina Gomel State University
  наука

 417. Jamespep napsal:

  One of the leading academic and scientific-research centers of the Belarus. There are 12 Faculties at the University, 2 scientific and research institutes. Higher education in 35 specialities of the 1st degree of education and 22 specialities.
  наука

 418. Jamespep napsal:

  Крупный учебный и научно-исследовательский центр Республики Беларусь. Высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук на 12 факультетах по 35 специальностям первой ступени образования и 22 специальностям второй, 69 специализациям.
  universities

 419. lzabaBob napsal:

  На сайте http://profimaster58.ru имеется огромный выбор товаров, которые предназначены для активного отдыха, рыбалки. При этом каждый отыщет для себя товар в соответствии с интересами, финансовыми предпочтениями. В каталоге находятся подшипники, инструмент для оснастки, все для туризма и многое другое, что позволит провести время на природе с особой пользой. Есть разделы с хитами продаж, а также изделия, которые реализуются с хорошей скидкой и считаются выбором клиентов. Уточните график работы компании, а по телефону получите консультацию.

 420. debuflok napsal:

  На сайте https://faamru.com/ представлены качественные тяговые аккумуляторы. Они сертифицированные, надежные, а потому работают исправно в течение длительного времени. Не придется заменять несколько лет. Важным моментом является то, что все агрегаты поставляются от официального дистрибьютора, что позволяет избежать контрафактов. На всю продукцию установлены доступные и приемлемые расценки, а потому вы сможете совершить приобретение в любое время. Заявки обрабатываются максимально оперативно.

 421. Molly napsal:

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright
  infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it looks like
  a lot of it is popping it up all over the web without
  my permission. Do you know any solutions to help prevent content from being
  stolen? I’d truly appreciate it.

  Feel free to surf to my web-site :: SEO lists

 422. Renaldoenala napsal:

  Thanks, Ample facts.
  canada drugs coupon code trimix online pharmacy reputable indian online pharmacy

 423. neoberaX napsal:

  На сайте https://grinderstz.com/ вы сможете заказать гриндеры «Левша». При этом все оборудование создано из высококачественных, надежных комплектующих, за счет чего оно наделено длительными сроками эксплуатации, безупречным качеством. Конструкция детально продумана, а потому и процесс эксплуатации оборудования очень прост и не предполагает каких-либо усилий. Аппараты можно доставить в любую точку России. Стоимость вас точно устроит. В интернет-магазине вы получаете возможность приобрести запчасти для гриндеров.

 424. sfirmsaxorn napsal:

  На сайте https://www.consic.ru/oformlenie-zagranpasporta/oformlenie-zagranpasporta-srochno.html вы сможете воспользоваться профессиональной помощью компетентных специалистов в оформлении загранпаспорта на 10лет. Сотрудники помогут собрать все необходимые документы, чтобы вы не стояли в очереди и не томились в ожиданиях. Консультанты имеют огромный опыт работы, а потому знают, как провести все необходимые процедуры максимально быстро и качественно. Обращайтесь за услугой в эту компанию, как уже сделали сотни клиентов.

 425. Lea napsal:

  What’s up colleagues, how is everything, and what you want
  to say regarding this article, in my view its truly awesome for me.

  Also visit my webpage – http://remont-master-info.ru/

 426. apouhgeate napsal:

  На сайте https://edu.ros-center.info/ запишитесь на курсы повышения квалификации. Практикуется дистанционная удобная форма занятий, чтобы пройти обучение смог каждый желающий и не отрываясь от учебы, работы. Обучение проводится высококлассными и лучшими преподавателями, которые подают информацию в доступной, понятной форме. По окончании обучения вы получите удостоверение государственного образца. Если и вы хотите продвинуться по карьерной лестнице, то не откладывайте обучение.

 427. KeithBip napsal:

  Kudos. I enjoy this!
  online pharmacy delivery usa apply for cvs pharmacy online canadian pharmacy com viagra

 428. Estebansmibe napsal:

  northwestpharmacy

 429. RichardNus napsal:

  Lovely facts. Thanks.
  cvs pharmacy online store pharmacy no prescription required cvs store & pharmacy

 430. Chong napsal:

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made
  good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

  Here is my blog :: دانلود سریال

 431. Minna napsal:

  I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made
  good content as you did, the net will be much more
  useful than ever before.

  Also visit my blog post; http://www.kcairfiltertech.com

 432. sdililiNax napsal:

  На сайте https://zemlegal.ru/ вы сможете узнать, как оформить техплан. Это, пожалуй, единственный документ, который обычный человек выполнить не сможет, здесь требуется инженерная подготовка в строительной области. Чтобы избежать дополнительных проблем, технический план лучше всего сразу заказывать у профессионалов компании «Земля и Право». Здесь же вам помогут с оформлением частного дома в целом, как в формате консультации, так и практической поддержки.

 433. conggsiz napsal:

  На сайте https://diet.mamame.ru/ вы сможете получить всю необходимую информацию, которая касается правильного питания, диет и того, как прийти в форму после родов. Здесь находится только интересная, актуальная информация, рекомендации от диетологов, которые не только помогут держать себя в форме, но и сохранить вес. Имеется и список продуктов для похудения, а также напитки, которые помогут быстро и эффективно сбросить вес. Заходите на сайт регулярно для того, чтобы почерпнуть полезную и нужную информацию.

 434. Marylou napsal:

  Piece of writing writing is also a excitement, if you be acquainted with
  afterward you can write if not it is complex to write.

  My web blog بک لینک ارزان

 435. Emilie napsal:

  I want to to thank you for this very good read!!
  I certainly enjoyed every little bit of it.
  I have you saved as a favorite to check out new stuff you post…

  Here is my web-site :: https://jtsthrw.blogspot.com/2019/10/betting-casino-google-doit.html

 436. eulavRoolf napsal:

  На сайте https://burstenstore.ru вы сможете приобрести всю необходимую продукцию для кондитеров: пищевые принтеры, пищевые ароматизаторы, чернила, красители и ингредиенты. Кроме того, в разделе есть упаковка для тортов и многое другое. Такая продукция поможет создать вкусный и ароматный десерт в 2 счета. Специально для вас установлены небольшие расценки, а доставка происходит в ограниченные сроки. Оплатить заказ получится наиболее комфортным способом. Заявки на покупку обрабатываются максимально быстро.

 437. Marco napsal:

  گاباپنتین و علائم ترک در درمان بیماران وابسته به مواد مخدر
  آنها در نهایت کمترین دوز را ارائه می دهند که اثر مورد نظر را ارائه
  می دهد. اگر این اثرات خفیف باشد ، ممکن است طی چند روز یا چند هفته از بین
  بروند. اگر آنها شدیدتر هستند یا از
  بین نمی روند ، با پزشک یا
  داروساز خود صحبت کنید. این نوبت
  خودداری کنید و برنامه معمول دارویی خود را ادامه دهید
  و مقدار مصرف را نیز دو برابر نکنید.

  داروهای صبح رو میتونی دو ساعت
  پس از صبحانه با آب فراوان میل کنی و داروهای شب رو هم دو ساعت قبل خواب و با معده
  پر.
  گاباپنتین اناکاربیل در سندرم پای بی
  قرار و درد عصبی که پس از زونا اتفاق می افتد موثر است.
  قرص گاباپنتین ۱۰۰ برای چیست اناکاربیل را می توان یک بار در روز مصرف کرد.

  افراد مبتلا به آلرژی به گاباپنتین نباید از این دارو استفاده کنند.
  همچنین، این دارو ممکن است حاوی مواد
  دیگری باشد که می تواند علائم آلرژی را در
  برخی افراد تحریک کند.
  1- در بیماران با تاریخچه اختلال سایکوتیک بایستی با احتیاط مصرف شود.
  _خشکی دهان نیز از علائم مربوط به مصرف این دارو میباشد که با آدامس یا آبنبات
  فاقد شکر می توان آن را برطرف نمود .
  اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از
  آن استفاده نمایید. کلیه حقوق این سایت به مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران تعلق دارد.
  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز
  همکار کاکرین ایران می باشد. ما میزان کیفیت شواهد
  را به‌علت اینکه فقط یک مطالعه کوچک وجود داشت، که آن هم محدودیت‌های
  زیادی داشت بسیار پائین برآورد کردیم.

  در کودکان 3 تا 12 عوارضی چون تغییرات احساسی (عصبی بودن و ..)، تندخویی، تیکهای عضلانی،
  بیقراری و عدم تمرکز دیده میشود. در صورت تمایل به عدم
  مصرف این دارو، حتما پزشک خود را مطلع سازید و از قطع خودسرانه مصرف
  این دارو اکیدا خودداری فرمائید.
  چنانچه سوال یا نکته مبهمی به نظرتان
  رسید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.
  تاری دید یا دوبینی، علائم شبیه سرماخوردگی، خواب آلودگی، خس خس سینه، توهم، زوال عقل، کم شدن قدرت بدنی،
  درد پشت یا پهلو، تورم دست ها و قسمت
  تحتانی پاها، لرزش. این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی، گیجی یا تاری دید شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل
  دارد خودداری کنید.
  برای اینکه این مشکل برای فرد ایجاد نشود، باید تحت درمان با دارو
  قرار بگیرد. یکی از داروهایی که برای کنترل تشنج استفاده می‌شود،
  گاباپنتین است. در ادامه به معرفی این
  دارو و عوارض جانبی و بیماری‌هایی
  که تحت کنترل میگیرد، می‌پردازیم.
  ایا کپسول گاباپنتین مسکن استداروی گاباپنتین یک دارو ضد صرع یا ضد تشنج است.

 438. Annis napsal:

  Thanks for finally writing about > PČR: POKYN policejního prezidenta o plnění některých úkolů policejních
  orgánů Policie České republiky v trestním řízení –
  Trest Online satta king

 439. Tuyet napsal:

  Thanks for finally writing about > PČR: POKYN policejního prezidenta
  o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním
  řízení – Trest Online daachka.ru

 440. Estebansmibe napsal:

  viagra price

 441. fnoseSah napsal:

  На сайте https://o-savva.ru/ вы сможете приобрести подъемники для больных людей, инвалидов. При создании каждой единицы оборудования сотрудники ориентируются на потребности людей с ограниченными возможностями. Именно поэтому вся продукция соответствует всем самым высоким требованиям. При этом если нужны консультации, то менеджеры их предоставят. Доставка агрегатов осуществляется по России, Москве и области. Важным моментом является то, что на все оборудование установлены доступные цены, предоставляются гарантии.

 442. Paulguits napsal:

  aurogra 100

 443. canuneuck napsal:

  На сайте https://www.dostavkasmesi.com/ можно приобрести все необходимое для ремонта, выполнения строительных работ: сухие смеси, штукатурку, шпатлевки, грунтовки, листовые материалы, кирпич, блоки, плиты, гидроизоляцию и многое другое. Вас ожидают доступные расценки. И самое главное, то вся продукция является сертифицированной, на нее есть гарантии. А потому она абсолютно безопасна в использовании. Проверьте это сами. Для получения профессиональной консультации позвоните по обозначенному номеру.

 444. JosephKnomi napsal:

  обман

 445. JosephKnomi napsal:

  воры

 446. lamolvep napsal:

  На сайте https://wefamily.online/ приобретите оптом качественную, красивую и модную одежду для прекрасных дам. Здесь находятся исключительно актуальные мировые тренды, которые помогут увеличить ваши продажи. Имеются платья на каждый день либо выходной, а также теплая, верхняя одежда, которая согреет в холодное время. На всю продукцию даются гарантии, установлены оптимальные расценки, чтобы приобрести все, что нужно можно было в любом количестве. Важным моментом является то, что ассортимент постоянно пополняется.

 447. Mavis napsal:

  خدمات پرستاری در منزل اسنپ دکتر
  نوع دوم تزریقات، تزریقاتی است که
  مستقیما رگ را هدف گرفته و مواد غذایی،
  دارو و الکترولیت های مورد نیاز بدن را به خون وارد می کنند.
  این نوع تزریق نسبت به تزریقات آمپولی مدت زمان بیشتری طول می کشد و بیشتر
  برای بیماران بستری استفاده می شود.

  برای استفاده از انواع خدمات تزریقات در
  منزل، سرم تراپی و تزریق واکسن با ما در ارتباط باشید
  تا در سریع ترین زمان پرستار به منزل شما بیاید.
  پرستاران و پزشکانی که به منزل شما فرستاده می شوند تا
  خدمات تزریقات در منزل پاسداران را برای شما انجام دهند،
  از فیلتر های خاصی عبور کرده اند که باعث می شود کادر این تیم افرادی با تجربه و متخصص باشند.
  کودکان از بدو تولد تا 7 سالگی نیازمند تزریق واکسن های مختلفی هستند
  که باید در دوره های زمانی مختلفی
  آن ها را تزریق کنند. همچنین بسیاری از کودکان از انجام تزریقات واهمه دارند و
  ممکن است که از مراجعه به مراکز درمانی برای تزریق واکسن امتناع کنند.

  در این زمان وجود یک پرستار با مهارت‌های مربوطه برای پرستاری از بیمار ضروری است.
  ارائه خدمات با کیفیت مراقبتی ـ پرستاری در
  منزل عملکرد جسمانی سالمندان را افزایش
  می‌دهد. افراد دیابتی اغلب لازم
  است تا حداكثر چند بار در روز قند خود را بررسی كنند تا سطح گلوكز
  را تحت نظر داشته باشند و گزینه
  های درمانی را طبق دستور پزشك خود تعیین كنند.
  ارائه دهنده خدمات بهداشتی ممکن است سطح گلوکز خون را به صورت
  دوره ای در کنار آزمایش های دیگر مانندA1c برای کنترل
  میزان گلوکز به مرور زمان سفارش دهد.
  همچنین معمولا بیمارانی که دچار افت فشار و افت قند خون می‌شوند به سرم تراپی نیاز دارند.
  این خدمات باید حتما توسط فردی متخصص انجام شود در غیر
  این صورت مشکلاتی نظیر کبودشدگی پوست و
  آسیب به دیواره رگ‌ها بیمار را تهدید می‌کند.

  شاید خیلی از افراد خدمات تزریقات در خانه
  را انجام دهند، اما با اطمینان میتوانیم بیان کنیم که
  حداقل نیمی از آنها بهداشتی نیستند
  یا ممکن است اصولی خدماتارائه ندهند.
  تزریقات باید به وسیله سوزن و
  سرنگ های بهداشتی و کاملااستریل انجام شوند.
  سهل انگاری در این موارد موجب انتقال بیماری هایی نظیر هپاتیتو یا ایدز می شود.
  زمانی که یکی از عزیزانمان در بستر بیماری گرفتار می شود
  به مراقبت و توجهات ویژه ای نیاز دارد که گاها پرستاری از بیمار بسیار زمان گیر
  و دشوار بوده و انجام آن ها نیاز به مهارت های خاصی دارد.

  برای استفاده از خدمات سها میتوانید شماره تماس خود را وارد کنید تا
  ما در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
  البته باید توجه داشت که دسته بندی که در بالا گفتیم از لحاظ غلظت می باشد.
  سرم ها از لحاظ ترکیبات شیمیایی موجود در آن
  ها نیز دسته بندی می کنند که از جمله آن ها می توان به سرم های قندی، قندی – نمکی ، تقویتی، قلیایی و ..

  تنها کافی است درخواست خود را در سایت ثبت نمائید و
  یا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید و خدمات پرستاری و تزریق را در منزل دریافت نمائید.
  گاها هزینه تزریقات در منزل تهران
  شامل تخفیف می شود زمانی که فرد چندین
  خدمات را یک جا انجام می دهد ممکن است یکی از خدمات شامل تخفیف شود.
  چون بخشی از هزینه ها مربوط به
  حمل و نقل پرستار و بخشی مربوط به انجام
  خدمات می باشد. همکاران ما به صورت تمام وقت در نارمک
  آماده خدمت رسانی در زمینه تزریق شبانه روزی در منزل شرق تهران می باشند.
  اهالی محترم مجیدیه در صورت نیاز به تزریقات
  در خانه شبانه روزی شرق تهران می توانید آن را با ما دنبال کنید.
  انواع تزریقات شبانه روزی در منزل شرق تهران اعم از تزریق آمپول به پشت در منزل به صورت اورژانسی در
  مینی سیتی قابل ارائه می باشد.
  عموم سالمندان به خاطر شرایط خاص و هزینه های بالای بستری در بیمارستان و مراکز درمانی ترجیح می دهند این
  اتفاق در محیط خانه و در کنار اعضای خانواده صورت پذیرد.
  بنابراین هنگام ثبت سفارش، حتما ساعت‌های مورد نظر خود
  را برای تزریق دوزهای مختلف دارو،
  بیان کنید؛ تا کارشناسان، خدمات مورد نیاز شما را
  برنامه‌ریزی کنند. خدمات پزشکی و پرستاری گسترده ای توسط مراکز تزریقات در منزل غرب تهران ازجمله کیان ارائه می شود.
  تزریقات در منزل شهران با بالاترین کیفیت و پرستاران آموزش دیده ارائه می شود.
  دسترسی در هر مکانی به خدمات تزریقات شبانه روزی در منزل غرب
  تهران یکی از نیاز های ضروری و ناگهانی هر خانواده می باشد.
  با تزریقات شبانه روزی در منزل غرب تهران ما
  در منطقه پونک همراه باشید.

  My page تزریقات در منزل مشهد وکیل اباد

 448. Chu napsal:

  Great site you have got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays.

  I really appreciate individuals like you! Take care!!

  Feel free to surf to my blog – custom clearance

 449. punccPride napsal:

  На сайте https://mebelzoom.ru приобретите качественную, надежную мебель, которая произведена из современных материалов и фурнитуры. Она увеличит эксплуатационные свойства конструкций. В каталоге имеется очень большой выбор вариантов в самые разные помещения, а потому без труда подберете что-то, полагаясь на предпочтения, вкусы. Оплата происходит наиболее комфортным способом. Организуется оперативная доставка. Интернет-магазин создал для клиента максимально комфортные условия для покупки.

 450. avdeaevalo napsal:

  Расслабиться после трудового дня помогут милые и симпатичные девушки, которые своими ласковыми руками разомнут тело и доставят вам истинное удовольствие только лишь своим присутствием. Эротический массаж поможет вам окунуться в негу, почувствовать прилив сил. На сайте https://like-lady.com/ вы сможете не только ознакомиться с оказываемыми услугами, но и выбрать девушку для развлечений в соответствии со своими предпочтениями. Все они наделены безупречной, ухоженной внешностью, а потому покорят вас с первого взгляда.

 451. Michaelanirl napsal:

  levitra 40

 452. evefovef napsal:

  На сайте https://skrijalspb.ru вы сможете приобрести православные книги, а также утварь и многое другое. В разделе представлены календари на будущий год, иконы, складни, ладаны, церковная утварь, свечи и многое другое. Имеется и уцененный товар, который вы сможете приобрести по хорошей скидке и на выгодных условиях. При этом действует оперативная доставка. На сайте всегда несколько тысяч наименований книг, а потому точно есть, из чего выбрать. Также имеется раздел с новыми поступлениями. Приобщитесь к духовному миру вместе с этим магазином.

 453. Clark napsal:

  Thanks , I’ve just been looking for information approximately this subject for a while
  and yours is the greatest I’ve came upon till now.
  But, what concerning the bottom line? Are you positive in regards to the source?

  My web blog :: custom clearance

 454. Jannette napsal:

  Can I simply just say what a comfort to discover someone
  that genuinely understands what they’re discussing over the
  internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make
  it important. More people must read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you are not more popular because you definitely have the gift.

  Feel free to visit my web-site: custom clearance

 455. Colin napsal:

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

  you made blogging look easy. The overall look of your web site is
  magnificent, let alone the content!

  Also visit my blog :: custom clearance

 456. Indira napsal:

  Hi I am so happy I found your weblog, I really found
  you by accident, while I was looking on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like
  to say thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse
  it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the fantastic jo.

  Take a look at my web blog … custom clearance

 457. usbueorano napsal:

  На сайте https://letoestate.ru/ вы сможете приобрести, продать или сдать в аренду загородную недвижимость. Для того чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо лишь ввести в строку необходимые параметры: стоимость, тип недвижимости, а также другие критерии, которые помогут сузить поиск. На сайте представлены самые разные типы недвижимости, включая дом, таунхаус, квартиру и участок. Это возможность подобрать такой объект, который будет вас устраивать по всем параметрам. Создайте дом своей мечты.

 458. walsmgeosy napsal:

  На сайте https://sklikivanie.ru/ закажите скликивание рекламы. В работе используются уникальные и проверенные технологии, которые помогут получить необходимый эффект. Такая методика поможет сделать так, чтобы ваш бизнес пошел в гору. При этом получится отодвинуть конкурентов на второй план. Это ваша возможность получить новую целевую аудиторию, повысить лояльность клиентов. Скликивание происходит по всему миру, а об оказанной услуге никто не узнает, потому как сотрудничество сохранится в тайне.

 459. Michaelfug napsal:

  buy anti buse

 460. Fred napsal:

  مزایا و‌ معایب نمونه گیری در منزل چیست؟
  از راه‌های درمانی دیگر می‌توان به عمل جراحی حذف غده تیروئید و یا بخشی از آن برای کاهش ترشح هورمون ها اشاره کرد.
  بررسی سطح استروژن یکی دیگر از انواع آزمایش هورمونی زنانه است.

  بهتر است بدانید منظور از استروژن بررسی سه هورمون
  استریول، استرادیول و استرون است.
  از این هورمون‌ها به طور کلی استروژن و یا هورمون زنانه یاد می‌شود.

  با افزایش سن، نیاز به بررسی دوره ای وضعیت بدن بیشتر احساس
  می شود. از این رو است که آزمایش
  چکاپ کامل در منزل بصورت منظم همواره از
  سوی پزشکان توصیه شده است. بهتر است افراد بالای 50سال
  و نیز کسانی که سابقه ی بیماری یا شرایط خاص دارند هر سال یک
  بار و افراد زیر 50 سال هر
  2 الی three سال یکبار چکاپ کامل انجام دهند.

  همچنین امکان استفاده از بیمه‌ درمانی در این سرویس وجود
  دارد و می‌توانید مستقیم با عکس نسخه پزشک نیز آزمایش
  را درخواست دهید. این خدمات توسط پرستاران و مراکز تخصصی
  معتبر و مورد اعتماد و با رعایت کلیه پروتکل‌های
  بهداشتی، در منزل یا محل کار شما انجام می‌شود.
  خدمات آزمایش و نمونه گیری پس از هماهنگی‌های لازم از طریق اسنپ دکتر در اختیار شما قرار
  می‌گیرد. برای این منظور در صورتی که نسخه پزشک را دارید تصویر آن را آپلود نمایید و در غیر اینصورت در قسمت توضیحات مختصری درباره آزمایش مورد نیاز بنویسید.
  یکی از مزیت های اصلی انجام آزمایش
  و خونگیری در منزل، این است که
  دیگر نیازی به انتظار صرف وقت در
  صف آزمایشگاه را ندارید و می‌توانید براحتی آزمایشات تجویزی را توسط متخصصین آزمایشگاهی در خانه انجام دهید.

  ازمایش ادرار و مدفوع معمولا جزو ازمایش
  های پر دردسر خصوصا برای کودکان ، زنان باردار
  و افراد مسن می باشد. برای سهولت در انجام این مهم و رضایت خاطر مراجعین محترم ، ازمایشگاه
  پارس طب با پذیرش کردن بیمار توسط همراه وی ، اطلاعات مورد نظر را ثبت و بیمار میتواند پس از انجام آزمایش در منزل
  ، نمونه ی خود را به آزمایشگاه ارسال نماید.
  اگر از قبل فردی به عنوان همراه
  بیمار به آزمایشگاه مراجعه نمود و نسخه پزشک مربوطه را
  به پرسنل آزمایشگاه نشان داد.
  طبق تشخیص پزشک کادر نمونه گیری بعد از طی مراحلی در ساعت مناسب به منزل
  بیمار مراجعه می کند.
  هزینه این خدمت متناسب با فاکتورهای
  موجود در نسخه شما و با در نظر گرفتن
  بیمه پایه و تکمیلی (در صورت وجود) ، محاسبه و به شما اعلام خواهد شد.
  آزمایش در محل، می‌توانید به
  درخواست خودتان انواع آزمایش
  شبانه‌ روزی در منزل را انتخاب کنید
  و آن را سفارش دهید. همچنین شما می‌توانید
  از خدمات سرم در منزل نیز بهره‌مند شوید.

  برای ثبت درخواست آزمایش در منزل می‌توانید بر
  روی دکمه زیر کلیک کنید.
  با آزمایش چکاپ کامل شما میتوانید از
  سلامت خود آگاه شوید و در صورت
  وجود مشکل میتوانید خدمات پزشک عمومی و متخصص در منزل دریافت کنید و از پیشرفت بسیاری از بیماری ها جلوگیری کنید.
  بسیاری از افراد به دلیل شرایط خاص خود توانایی مراجعه به آزمایشگاه را ندارند.
  برای مثال افرادی که به تازگی
  عمل جراحی انجام داده باشند، بیماران، معلولین، سالمندان، کودکان یا
  زنان باردار، تحمل و توانایی انتظار در صف آزمایشگاه ها را
  ندارند.
  به منظور رفاه حال بیماران محترم و در نظر گرفتن شرایط بیمار، پرسنل مجرب آزمایشگاه بوعلی قم برای نمونه گیری به منزل یا محل
  کار مراجعین اعزام می شوند.
  خدمات نمونه گیری در منزل برای بیماران
  بستری یا ناتوان نیز قابل انجام می باشد.

  شما می توانید برای انجام چکاپ های سالیانه خود به بهترین و مجهزترین آزمایشگاه در تهران مراجعه کنید.
  اگر شرایط مراجعه به آزمایشگاه را ندارید می
  توانید از گزینه نمونه گیری در منزل استفاده کنید.

  در ضمن می‌توانید با کلیک بر روی
  دکمه‌ی ثبت رایگان درخواست،
  همین الان و بدون معطلی درخواست
  خود را ثبت کنید. هومکا برای ارائه
  خدمات آزمایشگاهی، درمانی و مراقبتی در منزل دارای مجوز «ارائه
  خدمات و مراقبت‌های بالینی در منزل» است.
  هومکا برای ارسال نمونه به آزمایشگاه شرایط ایمنی را رعایت کرد
  و از تجهیزاتی مانند cool field برای انتقال نمونه استفاده می‌کند.
  نمونه گیری در منزل برای سالمندان، کودکان، مادران باردار، افرادی که نقص حرکتی یا معلولیت دارند و افرادی که به
  بیماریهای نقص سیستم ایمنی دچار
  هستند؛ توصیه میشود.
  آزمایش‌های مختلف پزشکی به دو دسته‌ی
  روتین و غیر روتین تقسیم می‌شوند.
  آزمایش‌های روتین مثل خون، ادرار و مدفوع؛ آزمایش‌های غیر روتین مثل
  مغز نخاع، خلط یا بزاق، کشت تراشه و
  نمونه سلولی و دیگر نمونه‌ها. بسته به نوع آزمایش،
  کارشناس نمونه گیری هوم ویزیت با ابزارهای لازم در
  محل دلخواه شما حاضر شده و نمونه گیری
  در منزل را انجام خواهد داد.

  my web-site … نمونه گیری آزمایشگاه در منزل مشهد

 461. Marvintip napsal: