26. 1. 2022

SZ: Pokyn obecné povahy, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 4/2009, Vzorový organizační řád, ve znění pozdějších změn

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyššího státního zástupce ze dne 3. srpna 2020, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 4/2009, Vzorový organizační řád, ve znění pozdějších změn

Podle § 12 odst. 1 a § 13e odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, stanovím:

Čl. I
Změna Vzorového organizačního řádu

Pokyn obecné povahy č. 4/2009, Vzorový organizační řád, ve znění pokynů obecné povahy č. 11/2009, č. 12/2011, č. 12/2012, č. 3/2014 a č. 1/2016, se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 3 se na konci doplňuje věta: „Ve výjimečných případech, vyžadují-li to potřeby řízení dotčeného státního zastupitelství, může být se souhlasem nejvyššího státního zástupce a krajského státního zástupce u okresního státního zastupitelství zřízena funkce dalšího náměstka, ač jde o okresní státní zastupitelství s nižším počtem státních zástupců, než je uvedeno ve větě první nebo druhé.“

2. V Příloze 2 v tabulce 1) Okresní státní zastupitelství v bodě II. se za písmeno E) doplňuje nové písmeno G), jež zní:
„G) trestné činy proti životnímu prostředí“,

3. V Příloze 2 v tabulce 3) Vrchní státní zastupitelství v bodě II. se za písmeno F) doplňuje nové písmeno G), jež zní:
„G) trestné činy proti životnímu prostředí“.

Čl. II
Účinnost

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti vbodě 1 dnem vydání, v bodech 2 a 3 dnem 1. ledna 2021.

Nejvyšší státní zástupce:

JUDr. Pavel Zeman v. r.

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek