9. 12. 2022

Zastavení trestního stíhání, zásada speciality, § 198 odst. 1 písm. a), odst. 3 z. m. j. s., § 11 odst. 1 písm. c) tr. ř.

photograf Aleš Ležatka Brno

Samotná skutečnost, že obviněný byl předán do České republiky, aniž se vzdal uplatnění zásady speciality, není důvodem pro zastavení trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. c) tr. ř. jen proto, že státní zástupce v přípravném řízení nepodal návrh podle § 198 odst. 3 z. m. j. s. na vyžádaní dodatečného souhlasu se stíháním obviněného, pokud je toto trestní stíhání vedeno v České republice pro jiný skutek spáchaný před předáním bez omezení jeho osobní svobody vazbou a dosud nedošlo k jeho pravomocnému odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, a ani mu nebylo pravomocně uloženo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody [§ 198 odst. 1 písm. a) z. m. j. s.].

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2021, sp. zn. 6 To 60/2021)

Anotace:
Soud prvního stupně napadeným usnesením rozhodl podle § 231 odst. 1, 2, § 223 odst. 1 tr. ř. z důvodu § 11 odst. 1 písm. c) tr. ř. o zastavení trestního stíhání obžalovaného pro skutek, v němž je spatřován zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, ve znění účinném od 1. 10. 2020. Obžalovaný byl do České republiky předán justičními orgány Francouzské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu za účelem výkonu trestu odnětí svobody, jenž mu byl v uvedené věci uložen. Ze spisového materiálu příslušného soudu plyne, že obžalovaný se v rámci předávacího řízení před francouzskými justičními orgány nevzdal uplatnění zásady speciality.

V době, kdy se obžalovaný nacházel ve shora uvedeném výkonu trestu odnětí svobody, mu bylo ve věznici doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání jeho osoby v jiné trestní věci. Státní zástupce příslušného státního zastupitelství v rámci přípravného řízení nepodal návrh na vyžádání dodatečného souhlasu vydávajícího orgánu k rozšíření trestního stíhání obžalovaného. Trestní stíhání obžalovaného probíhalo po jeho podmíněném propuštění z výkonu trestu na svobodě.

Soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení dospěl k závěru, že trestní stíhání obžalovaného je v rozporu se zákonem a je nepřípustné, neboť byla v rámci trestního řízení porušena procesní práva obžalovaného, který se v rámci předávacího řízení nevzdal práva na uplatnění zásady speciality, a justiční orgán vydávajícího státu nebyl v rámci přípravného řízení požádán o souhlas s rozšířením trestního stíhání obžalovaného. Protože se trestní stíhání obžalovaného v projednávané věci konalo v rozporu se zásadou speciality, nemůže být zákonným podkladem pro vydání meritorního rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení podal stížnost příslušný státní zástupce.

Příslušný vrchní soud jako stížnostní přezkoumal z podnětu podané stížnosti správnost napadeného usnesení, jakož i řízení, jež mu předcházelo.

Vrchní soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda samotná skutečnost, že obviněný byl předán do České republiky, aniž se vzdal uplatnění zásady speciality, není důvodem pro zastavení trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. c) tr. ř. jen proto, že státní zástupce v přípravném řízení nepodal návrh podle § 198 odst. 3 z. m. j. s.  na vyžádaní dodatečného souhlasu se stíháním obviněného, pokud je toto trestní stíhání vedeno v České republice pro jiný skutek spáchaný před předáním bez omezení jeho osobní svobody vazbou a dosud nedošlo k jeho pravomocnému odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, a ani mu nebylo pravomocně uloženo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody [§ 198 odst. 1 písm. a) z. m. j. s.].

Dospěl k závěru, že skutečnost, kdy obviněný byl předán do České republiky, aniž se vzdal uplatnění zásady speciality, není důvodem pro zastavení trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. c) tr. ř. za okolností spojených s touto trestní věcí uvedených výše.

Stížnostní důvody:
§ 147 odst. 1 tr. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 22. 6. 2022)

(nsoud.cz)

Diskuze (0) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek