7. 12. 2022

Právo odsouzeného nahlížet do spisu

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti proti postupu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který stěžovatelovu obhájci neumožnil nahlédnout do trestního spisu vedeného ve stěžovatelově věci.

Stěžovatel byl v roce 2015 pravomocně odsouzen, ale nenastoupil k výkonu trestu odnětí svobody a orgánům činným v trestním řízení se jej ani přes opakované snahy dosud nepodařilo vypátrat a do výkonu trestu dodat. V roce 2021 stěžovatel prostřednictvím svého obhájce několikrát žádal o nahlédnutí do příslušného trestního spisu, ale byl odmítnut.

Soudce po obhájci stěžovatele nejdříve požadoval předložení plné moci s notářsky ověřeným podpisem. Po splnění tohoto požadavku obhájce obdržel vyrozumění, že nahlížení do spisu mu nebude umožněno. Tento postup soudce zdůvodnil zejména tím, že obhájce neuvedl důvody pro nahlížení do spisu a že stěžovatel se vyhýbá výkonu trestu odnětí svobody, přičemž nahlédnutí do spisu by mu mohlo pomoci tento stav udržovat.

Z procesního hlediska Ústavní soud nejprve konstatoval, že ústavní stížnosti napadající postup obecných soudů spočívající v tom, že odsouzenému nebylo umožněno nahlédnout do spisu, bude v budoucnu považovat za přípustné až po vyčerpání návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona o soudech a soudcích. Jelikož však tato otázka nebyla doposud v judikatuře Ústavního soudu jednoznačně a jednotně řešena, ústavní stížnost stěžovatele Ústavní soud neodmítl a přistoupil k meritornímu přezkumu napadeného postupu.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná. Právo nahlížet do spisu, jakožto složka ústavně zaručeného práva na obhajobu, společně s ostatními zárukami spravedlivého procesu nenáleží pouze obviněnému, ale také odsouzenému. Toto právo odsouzeného tak lze omezit pouze na základě zákona, a to konkrétně za podmínek stanovených v § 65 trestního řádu. Judikatura přitom nemůže dotvářet další podmínky zásahu do práva na obhajobu bez výslovné zákonné úpravy.

Důvody, pro které bylo stěžovateli nahlížení do spisu odepřeno, podle Ústavního soudu ve světle § 65 trestního řádu neobstojí. Z tohoto ustanovení vyplývá, že odsouzený má právo nahlížet do spisu, aniž by musel dokládat důvody, proč si tak přeje učinit. Zákon dále dovoluje ze závažných důvodů odepřít obviněnému nahlížení do spisu, avšak pouze v přípravném řízení. Obdobný postup proti odsouzenému ve vykonávacím řízení zákonný podklad nemá.

Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani to, že stěžovatel nenastoupil k výkonu trestu odnětí svobody a skrývá se před orgány činnými v trestním řízení. Ačkoli přístup soudce okresního soudu, vedený obavami o naplnění pravomocného odsuzujícího rozsudku, může být pochopitelný, nemá oporu v relevantní ústavní a zákonné právní úpravě. Zákonodárce komplexně upravil podmínky nahlížení do spisu včetně možných omezení toho, kdo a v jakém rozsahu má ke spisu přístup. Soud se od těchto pravidel, zvláště v trestním právu, nemůže svévolně odchýlit a nad rámec zákona vytvářet další omezení zasahující do základních práv odsouzeného.

Ústavní soud poukázal na to, že právo stěžovatele nahlížet do spisu není bezbřehé, neboť některé dokumenty (např. protokol o hlasování) a údaje (např. utajované informace dle zvláštního zákona) vyjmenované v § 65 trestního řádu mu nemusí být při nahlížení zpřístupněny. Odepře-li však soud odsouzenému v rozporu s § 65 trestního řádu právo nahlédnout do spisu, poruší tím právo odsouzeného na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny. Mimo přípravné řízení přitom zákon neumožňuje odepřít nahlížení do spisu ani z důvodu, že odsouzený nenastoupil k výkonu pravomocně uloženého trestu odnětí svobody a skrývá se před orgány činnými v trestním řízení.

Ústavní soud proto uzavřel, že okresní soud bez zákonného důvodu odepřel stěžovateli (prostřednictvím jeho obhájce) přístup do spisu a tím porušil stěžovatelovo právo nahlížet do spisu, které je součástí ústavně zaručeného práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2156/21 je dostupný  zde 

(zdroj: usoud.cz)

Diskuze (4) Vstoupit do diskuze

Vložit příspěvek

 1. Ghxzjr napsal:

  levofloxacin 250mg pills levaquin for sale online

 2. Gxqmkn napsal:

  dutasteride oral cheap tamsulosin 0.2mg buy ondansetron 8mg online

 3. Mkkfnl napsal:

  aldactone 25mg brand order fluconazole 200mg order fluconazole generic

 4. Cppeym napsal:

  sildenafil 100mg price order fildena 100mg pills methocarbamol 500mg for sale